bouwtekening

Noord-Holland: alternatieve bouw- en woonvormen

Uit een inventarisatie door Bouwend Nederland Regio Randstad Noord van alle 47 collegeprogramma’s in Noord-Holland blijkt dat er veel aandacht is voor alternatieve bouw- en woonvormen om de bouwopgave te realiseren. Hierbij wordt gedacht aan CPO, groepswonen, kangoeroe woningen, wonen boven winkels en transformatie. Tot 2040 moeten er in Noord-Holland nog 240.000 woningen worden gebouwd om het groeiend aantal huishoudens te huisvesten. In Noord-Holland-Zuid zullen 200.000 huizen worden gebouwd. De overige 40.000 worden in Noord-Holland-Noord gebouwd.

Met name is aandacht voor bouwen voor bepaalde doelgroepen. 28 gemeenten besteden in hun collegeprogramma aandacht voor ouderenhuisvesting en 14 gemeenten willen levensloop bestendige- of nultredenwoningen. Slechts 26 gemeenten besteden aandacht aan zorg in combinatie met wonen. Naar verwachting zal de komende decennia, vanwege de vergrijzing van de bevolking en een andere kijk op ouderenhuisvesting, een groot aantal woningen voor ouderen moeten worden aangepast en gebouwd.

Starterswoningen en transformatie

In de collegeprogramma’s is in 24 gevallen aandacht voor starters- en jongeren huisvesting.
21 Gemeenten hebben plannen voor transformatie van leegstaande panden en functiemenging van wonen en erken, waarbij flexibeler wordt omgegaan met vergunningen. De indruk bestaat dat te veel verwacht wordt van deze transformatie. Het totaal aantal met transformatie te realiseren woningen is beperkt. Niet veel gebouwen lenen zich voor transformatie, nog los van de hoge kosten die hier soms mee gepaard gaan en de veelal minder gunstige ligging.

Grondprijzen

Slechts één op de drie gemeenten noemt grondprijzen of erfpacht in het collegeprogramma. In vier gevallen wordt de grondopbrengst genoemd als mogelijkheid voor het orde brengen van de gemeentelijke financiën. Nergens wordt gesproken over het verlagen van de grondprijs om de woningbouw te stimuleren.

Overleg met stakeholders

De collegeprogramma’s zeggen weinig over de kwaliteit of duurzaamheid van de nieuw te bouwen woningen. Ook is er weinig aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit. De corporaties worden in dit verband slechts in 13 gevallen genoemd als gesprekspartner. Vijf gemeenten spreken over het realiseren van woningen voor arbeidsmigranten. Dit speelt met name in Westfriesland en Aalsmeer.
Maar 10 gemeenten zien voor zichzelf een rol weggelegd om met stakeholders te praten over voldoende ouderenhuisvesting.

Jan Overtoom – Bouwend Nederland

Gehele speelveld

Speelveld installatie componenten

Heel de wereld is in de ban van het Wereld Kampioenschap voetbal. We zitten deze maand uren aan de buis gekluisterd, kijkend naar diverse teams.

Teams met een strategie, een doel, een specifieke opbouw. Over teamopbouw is al veel geschreven. Natuurlijk in de sportwereld, maar ook in andere verbanden.

Lees meer

zzpvakmensen

Snel een vakman vinden via zzpvakmensen

Je hebt op een werk snel iemand nodig, en dan wil de controle van de papieren er nog wel eens bij inschieten. Wie als Bouwend Nederland-lid een professionele zzp’er zoekt, die is wie hij zegt, met de goede papieren en getest op zijn vaardigheden, kan beter even kijken op zzpvakmensen.nl

Met de groei van het aantal zzp’ers wordt het steeds moeilijker het kaf van het koren te scheiden. Bovendien spelen bij het aangaan van een klus tussen opdrachtgever en zzp’er ook allerlei juridische zaken. Het inhuren van een zzp’er zonder geldige VAR-verklaring, identiteitsbewijs, KvK-uittreksel, aansprakelijkheidsverzekering en VCAverklaring kan grote gevolgen hebben voor de opdrachtgever.

Daarom is zzpvakmensen.nl opgericht, zo is te lezen in de vierde editie van BouwendNL. Zzp-vakmensen is een nieuw vraag- en aanbodplatform waarop bouw- en infrabedrijven veilig, eenvoudig en transparant zakendoen met zzp’ers. Opgericht door Bouwmensen (de vereniging van bouw- en infra-opleidingsbedrijven) met steun van Bouwend Nederland en Zelfstandigen Bouw (ZBo) is het volledig een initiatief voor en door de bouwsector.

Bron: Bouwend Nederland

foto Goflex

Impuls voor technische MBO opleidingen

Het Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO)  krijgt er vanaf volgend jaar structureel 75 miljoen euro extra om technische opleidingen te bekostigen. Minister Jet Bussemaker wil dat meer jongeren voor techniek kiezen. „Dit is een extra stimulans voor scholen om technische opleidingen aan te bieden en andere kostbare opleidingen waar de arbeidsmarkt om vraagt”, liet ze weten.

Lees meer

energie-neutraal-duurzaam

Duurzaamheid een modewoord of toch niet?

Tegenwoordig hoeven nog maar weinig mensen overtuigd te worden van het belang van duurzaamheid. De grote hoeveelheid CO2 die wij sinds de 19e eeuw uitstoten dreigt onze planeet te verwoesten. Volgens sommige voorspellingen zullen de huizen in ons land over een aantal eeuwen letterlijk onder water staan. Verder heeft de crisis in Oekraïne er ons op ontluisterende wijze aan herinnerd hoezeer wij voor onze energievoorziening afhankelijk zijn van potentiële vijanden. Haalt u zich maar eens de krantenkoppen van amper een aantal maanden geleden voor de geest: barre, koude, gasloze winters dreigden voor heel Europa als wij Poetin teveel tegen ons in het harnas zouden jagen. De sceptici onder u, mochten die er nog zijn, wijs ik op een additioneel financieel argument: een duurzame energievoorziening is op de langere termijn ook goed voor uw portemonnee.

Lees meer

juridisch Marianne Zeeman

Vordering op ontbonden / lege B.V.

In de praktijk heb ik al meermalen meegemaakt dat cliënten mij benaderden omdat zij een vordering hebben op een B.V. die ineens ontbonden was of geen verhaal meer bood aangezien de onderneming ineens alle waardevolle assets had verkocht. Dit betekent echter nog niet dat de vordering die de cliënt heeft op de ontbonden/lege B.V. gelijk afgeboekt en nooit meer geïncasseerd kan worden. Onder omstandigheden kan de vordering namelijk succesvol verhaald worden op de (voormalig) bestuurders.

 

Indien u als ondernemer een overeenkomst heeft gesloten met een B.V. en deze blijkt ontbonden dan wel leeg te zijn terwijl deze vennootschap nog niet aan alle contractuele verplichtingen heeft voldaan dan adviseer ik altijd om bij ontdekking hiervan direct de (voormalig) bestuurder(s) aan te spreken. Op grond van vaste jurisprudentie is de bestuurder die heeft bewerkstelligd of toegelaten dat de vennootschap haar contractuele verplichtingen niet nakomt, namelijk aansprakelijk. Daartoe is wel vereist dat de bestuurder een ernstig verwijt treft.

 

Recentelijk zijn door de rechtbank Overijssel en door de rechtbank Amsterdam vonnissen gewezen waarin contractspartijen succesvol de (voormalig) bestuurder op die manier hebben aangesproken. In de laatstgenoemde zaak had een leasemaatschappij met een vennootschap een leaseovereenkomst gesloten; in deze leaseovereenkomst was bedongen dat de moeder van de vennootschap (de holding) borg zou staan voor de verplichtingen van de vennootschap uit hoofde van de leaseovereenkomst. Bestuurder X had de overeenkomst van borgtocht gesloten, waarbij de holding dus borg zou staan voor de schulden van de vennootschap uit de eerder gesloten leaseovereenkomst. Nadien heeft bestuurder X de holding ontbonden, zonder zich ervan te vergewissen of de schuld waarvoor de holding borg stond nog bestond. Daarmee heeft bestuurder X de leasemaatschappij een verhaalsrecht ontnomen en oordeelde de rechter dat bestuurder X aansprakelijk was voor de hierdoor opgelopen schade bij de leasemaatschappij.

 

Indien een partij een vordering heeft op een B.V. op grond van een onrechtmatige daad en de B.V. is ineens ontbonden dan is het aanspreken van de (voormalig) bestuurder(s) gecompliceerder. Toch is dan het aanspreken van de bestuurder(s) ook in een dergelijk geval onder omstandigheden niet geheel kansloos.

 

Mijn advies is dan ook aan ondernemers: geef niet snel op, spreek de (voormalig) bestuurder(s) aan en nog beter win advies in bij een hierin gespecialiseerde advocaat / jurist.

 

Marianne Zeeman – Scherp Advocaten

Column Metaforen in energietechniek

Metaforen in energietechniek

De plaats van metaforen in de duurzame energietechniek. Weet u wat een metafoor is? Het belang van een metafoor in de communicatie over duurzame energie technieken? Na een korte uitleg geef ik een drietal voorbeelden van metaforen in de duurzame installatie techniek. Oftewel de ietwat ingewikkelde energietechniek in Jip en Janneke taal en voor iedereen goed te begrijpen!

Beeldspraak metafoor

De wereld van de duurzame energie zit vol met moeilijke termen en ingewikkelde technieken. Voor vakmensen feilloos te volgen, voor een buitenstaander een wereld van de abacadabera! Door het gebruik van beeldspraak, een metafoor, kunnen wij deze technieken en termen uitleggen. Waardoor ook leken, buitenstaanders, zich een beeld kunnen vormen.

Lees meer