Minister_van_Financien_Prof.Dr.J.Zijlstra_met_het_beroemde_koffertje_van_de_Derde_Dinsdag_in_September

Wat betekent Prinsjesdag voor ondernemers?

De economie toont voorzichtige tekenen van herstel, maar dit is nog broos. Voorzichtigheid is geboden en dat vertaalt zich in het op Prinsjesdag door het kabinet aangeboden Belastingplan voor 2015. De belangrijkste maatregelen hebben we alvast voor u op een rij gezet.

LET OP!

Welke plannen er uiteindelijk doorgaan hangt af van wat er de komende maanden in de Tweede en Eerste Kamer wordt beslist.

LASTENVERLICHTING OP ARBEID

Het belastingtarief in de 1e schijf gaat per 1 januari 2015 bescheiden omhoog van 36,25% naar 36,5%. Aanvankelijk was voorzien in een verhoging naar 36,76%, maar dit gaat niet door. Om ervoor te zorgen dat werken meer loont gaat de arbeidskorting verder omhoog naar maximaal € 2.220 (2014: € 2.097).

ONDERSTEUNING WONINGMARKT

Om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen wordt de maximale periode voor de aftrek van rente op een restschuld na verkoop van de eigen woning, verlengd van 10 jaar naar 15 jaar. Ook voor mensen met dubbele woonlasten is goed nieuws te melden. De termijn voor de dubbele hypotheekrenteaftrek voor de huidige leegstaande woning die te koop staat en de nieuwe woning wordt definitief verlengd van 2 naar 3 jaar. Ook de regeling herleving van hypotheekrenteaftrek na verhuur van een voormalige eigen woning, wordt structureel. Tot slot wordt het lage btw-tarief van 6% op arbeidskosten bij renovatie en herstel van bestaande woningen (ouder dan twee jaar) verlengd tot 1 juli 2015.

EINDE AFTREKBAARHEID BUITENLANDSE GELDBOETES

Het is volgend jaar niet meer mogelijk om buitenlandse geldboetes in aftrek te brengen. Dat geldt ook voor verkeersboetes, mededingings- en milieuboetes.

AANPASSING GEBRUIKELIJK LOON

Bent u directeur-grootaandeelhouder dan geldt voor u de gebruikelijkloonregeling. In deze regeling wordt onder andere de zogeheten doelmatigheidsmarge verlaagd van 30% naar 25%. Dat kan voor u in 2015 een verplichte salarisverhoging betekenen.

80%-REGELING VOOR OPNAME LEVENSLOOPTEGOED

Heeft u nog een tegoed staan op een levenslooprekening dan kunt u in 2015 gebruik maken van de 80%-regeling als u uw volledige levenslooptegoed dan in één keer opneemt. U betaalt dan belasting over 80% van het tegoed dat op 31 december 2013 op de rekening stond. Het overige tegoed is wel volledig belast. Neemt u het tegoed volgend jaar in één keer op, dan eindigt voor u de levensloopregeling definitief.

 

AANPASSING OUDERENKORTING EN AFSCHAFFING OUDERENTOESLAG

Met ingang van 2016 wordt de ouderentoeslag in box 3 afgeschaft. Nu geldt voor ouderen met een ‘klein’ inkomen in box 3 nog een verhoging van het belastingvrije vermogen van maximaal € 27.984 (ouderentoeslag). Daarnaast wordt met ingang van 2016 de ouderenkorting € 83 lager.

OPNAME LIJFRENTE BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID

Raakt u als zzp’er arbeidsongeschikt dan krijgt u de mogelijkheid om uw lijfrenteaanspraak eerder op te nemen. U bent dan geen revisierente verschuldigd en u kunt zo voorzien in inkomen bij arbeidsongeschiktheid. De ontvangen afkoopsom hoort wel tot uw box 1-inkomen en er gelden een aantal voorwaarden. Zo moet sprake zijn van langdurige arbeidsongeschiktheid en u mag de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt.

EXTRA INFORMATIE OVER BANKREKENINGEN

Met ingang van 1 december 2013 betaalt de Belastingdienst teruggaven inkomstenbelasting en toeslagen uit op één bankrekening die op naam staat van degene die recht heeft op een teruggaaf of toeslag. In verband met deze eenbankrekeningmaatregel moeten banken meer informatie aan de Belastingdienst gaan verstrekken over bankrekeningen. Daarbij moet u denken aan uw NAW-gegevens en uw geboortedatum, eventueel onder vermelding van uw burgerservicenummer. Banken krijgen de wettelijke bevoegdheid om burgerservicenummers in hun interne administratie te gebruiken.

MAATREGELEN DIE DIT JAAR EINDIGEN

Tot slot komt een aantal maatregelen die dit jaar gelden, volgend jaar niet meer terug:

 • de tijdelijke verlaging van het box 2-tarief van 25% naar 22%. Volgend jaar geldt weer het tarief van 25% in box 2;
 • wie in 2015 vermogen uit een stamrecht in één keer laat uitkeren, kan geen gebruik meer maken van de 80%-regeling. Het in één keer laten uitkeren van een stamrechtaanspraak is dan volledig belast;
 • op 1 januari 2015 eindigt de tijdelijk verruimde schenkingsvrijstelling van € 100.000 voor de eigen woning;
 • de werkkostenregeling wordt met ingang van 1 januari 2015 verplicht. U kunt dan niet meer kiezen voor het ‘oude’ systeem van vergoedingen en verstrekkingen in de loonbelasting.

Bron: Nieuwsbrief WEA Noord-Holland

foto oog

[gastblog]Goede fotografie versterkt uw communicatie

Een eendaagse cursus gaf mij enige tijd geleden een kijkje in de wereld van de fotografie. De cursus leerde mij dat het creatieve oog zeker aanwezig is, maar bevestigde dat fotografie – met alle begrippen die daarbij komen kijken als ISO waarde, diafragma en sluitertijd – echt een professioneel vak is.

Communicatie visueler

Fotografie is een talent dat mijn vakgebied versterkt. Het maakt of breekt de communicatie richting klanten. De communicatie is in deze tijd meer visueel, dus beeldmateriaal heeft echt toegevoegde waarde. Een goede foto zet de lezer aan tot denken en voegt informatie toe aan mijn teksten. Door de toevoeging van het juiste beeldmateriaal wordt een tekst levendig. Onlangs sprak ik fotograaf  Bas Zwerver en ook hij gaf aan dat een fotograaf een verhaal probeert te vertellen of een sfeer probeert neer te zetten die de tekst ondersteunt. Bas zet bij zijn fotografie graag mensen in, dat maakt volgens hem een foto vaak levendiger, levert meer respons op en komt geloofwaardiger over. Het gebruik van licht is hierbij minstens zo belangrijk. Licht verandert constant waardoor je een foto extra dimensie kan geven. Ook bij fotograaf Richard de Beer speelt licht een belangrijke rol. Fotograferen met een groot diafragma is zijn favoriet, hierdoor komt het onderwerp ‘los’ van de omgeving. Kortom: goed beeldmateriaal maakt een artikel levendig en spannend, en zorgt ervoor dat de lezer een tekst sneller en beter begrijpt.

Rechten

Via LinkedIn zag ik een discussie voorbij komen over de rechten van een foto. Hierin werd de vraag gesteld: ‘Kan een fotograaf nog steeds de rechten op een foto claimen, bijvoorbeeld vanwege creativiteit?’ Er werd aangegeven dat dit niet meer van deze tijd is en foto’s binnen de organisatie gebruikt moeten kunnen worden, maar ook voor toepassing buiten de organisatie zoals voor plaatsing bij een artikel in de media of voor privégebruik zoals social media. Mee eens! Volgens mij hoeven de rechten van een fotograaf tegenwoordig niet meer in elk medium onderschreven te worden. Schakel een fotograaf in voor een ‘package deal’. De fotografie heeft er mede voor gezorgd dat onze brochure een prachtig visitekaartje voor Campex is. Foto’s die onze diensten uitbeelden en die we sindsdien gebruiken voor alle communicatie-uitingen. Goede foto’s zijn zeker een afkoopsom waard, ze zijn vervolgens rechten vrij te gebruiken. Eenheid in de communicatie zorgt voor herkenbaarheid. En daar letten wij dan weer op!

Ellen Schipper

 

bob en zon

Mam, wat is een CV ketel?

Bob, onze jongste van 10 zit lekker te lezen, kijkt op van zijn boek en vraagt: Mam, wat is een CV ketel?

Ik kijk hem aan, verwonderd over zijn vraag. Na een korte stilte van mijn kant, vertel ik hem dat een CV ketel het huis en het water om bijvoorbeeld te douchen verwarmt. Vertel dat dit een witte installatie is, die bij velen op zolder hangt. Samen zoeken we afbeeldingen op internet… Hij leest weer verder, ik denk na over zijn vraag. Is dit een vraag die in de toekomst vele kinderen aan hun ouders zullen stellen?
En ik, ik denk na waarom deze vraag in de nabije toekomst veel vaker gehoord moet worden.

In dit blog deel ik 5 redenen met u

 1. We zijn klaar voor de volgende evolutie van verwarmingstechnieken
 2. We hebben duurzame energiebronnen, gebruik ze!
 3. Minder afhankelijk van prijsstijgingen van fossiele brandstoffen
 4. Over 15 jaar renovatie, en dan?
 5. Gaswinning

1. Evolutie in technieken

Ik heb al eerder geschreven over de transitie in denken van hout en kolenkachel naar cv ketel. Nu, anno 2014, staan we voor de volgende transitie, de evolutie van cv ketel naar duurzame technieken. Getuige Bob’s vraag is de jeugd klaar voor deze transitie. Bent u ook klaar voor deze transitie?

2. Gebruik de duurzame bronnen

Wist u, dat de zon in 20 minuten tijd meer energie levert dan wij in een jaar gebruiken? Wist u, dat de technieken beschikbaar zijn om deze energie te gebruiken? Het is nu de tijd om de CV ketels achter ons laten en over te gaan op de technieken die de duurzame energie bruikbaar maken: bodembronnen, warmtepompen, zonnecollectoren en zonnepanelen. Dit zijn de termen die onze kinderen kennen en moeten leren kennen!

3. Beperk de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen

Met ons huidige consumptiepatroon zijn over ca 50 jaar de bronnen van fossiele brandstoffen uitgeput. De fossiele brandstoffen worden schaarser. Een schaarste die in de toekomst ongetwijfeld leidt tot prijsstijgingen. Laten we nu overgaan op duurzame energiebronnen, dan verlengen we de termijn van beschikbaarheid van fossiele brandstoffen én worden we minder afhankelijk van prijsstijgingen van deze fossiele brandstoffen.

4. Denk nu al na over de renovatie over ca 15 jaar

Stel, u staat nu voor de keuze van een installatie voor verwarming van uw woning, utiliteit en verwarming van warm tapwater. Denkt u bij de afweging van de keuze na over het onderhoud en renovatie van deze installatie? Het vastgoed gaat langer mee. Kies ook een toekomstbestendige, langjarige oplossing voor verwarming en warm tapwatervoorzieningen. Kies voor een plus, de comfortkoeling!

5. Onrust door gaswinning in eigen land

U kent ongetwijfeld de tv beelden: gaswinning in Groningen zorgt voor problemen aan huizen en andere panden. Deze leiden niet alleen tot constructieve problemen, maar ook tot psychische problemen. Zijn juist deze mensen onze ambassadeurs van de verduurzaming?

Bovenstaand heb ik 5 redenen voor verduurzaming van de verwarmingssystemen met u gedeeld. Redenen, die ik dicht bij huis heb gehouden.

Graag hoor ik van u wat uw motivatie is om over te stappen op verduurzaming van verwarmingssystemen. Laat hieronder uw reactie achter!

José Braakman

 

tocardo

Noord-Holland steekt € 200.000 in getijstroom Afsluitdijk

De provincie Noord-Holland draagt € 200.000 bij aan de voorbereidingskosten van Rijkswaterstaat voor de realisatie van een zogeheten ‘spuistroomcentrale’ in de Afsluitdijk bij Kornwerderzand.

Het project Spuistroom is een van de Duurzame Energie projecten uit de Ambitieagenda ‘De Nieuwe Afsluitdijk 2011’. Het project draagt bij aan zowel de energieleverende dijk als de regionale economie in Noord-Holland. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima bezoeken op vrijdag 12 september de proefinstallatie getijstroom van initiatiefnemer Tocardo bij Den Oever.
Bij getijstroom worden turbines onder water opgehangen. De turbines wekken energie op wanneer water door eb en vloed langs de rotorbladen stroomt, vergelijkbaar met wind dat langs de bladen van windturbines waait. Voordeel bij getijdenenergie is dat het rendement door de voorspelbare hoeveelheden water veel nauwkeuriger is vast te stellen en de turbines niet zichtbaar zijn in het landschap. De turbine in de proefinstallatie van Tocardo heeft een capaciteit van tussen de 50 en de 100kW, genoeg voor 15 huishoudens. In de spuistroomcentrale komen 30 turbines te hangen, genoeg voor 1500 huishoudens.

business

Premiekorting voor jongere werknemer

Wat is er veranderd?

Neemt u tussen 1 januari 2014 en 31 december 2015 een jongere werknemer (van 18 tot en met 26 jaar) aan? Dan krijgt u een premiekorting als deze werknemer een WW- of bijstandsuitkering heeft. U moet hem minimaal een halfjaarcontract voor minimaal 32 uur per week geven.

Hoogte premiekorting

U krijgt een premiekorting van € 3.500 per jaar. Voor jongeren die u aanneemt vanaf 1 januari 2014, ontvangt u de premiekorting vanaf 1 juli 2014. Van 1 juli 2014 tot 1 januari 2015 bedraagt de premiekorting dan € 1.750. U ontvangt de premiekorting voor de duur van de dienstbetrekking, met een maximum van 2 jaar.

Voorbeelden

Neemt u een jongere werknemer aan op of na:

 • 1 januari 2014 en voor 1 juli 2014? Dan ontvangt u de premiekorting vanaf 1 juli 2014 voor maximaal 2 jaar.
 • 1 juli 2014 en voor 1 januari 2016? Dan ontvangt u de premiekorting vanaf indiensttreding voor maximaal 2 jaar.
 • 1 januari 2014 en gaat de jongere werknemer uit dienst voor 1 juli 2014? Dan is uw werknemer op 1 juli 2014 niet meer bij u in dienst en krijgt u geen premiekorting.

Wordt de jongere tijdens het dienstverband 27 jaar? Dan kunt u de premiekorting blijven toepassen.

Doelgroepverklaring

Uw werknemer heeft een doelgroepverklaring nodig van het UWV (WW-uitkering) of van de gemeente (bijstandsuitkering). Hierin staat dat hij een uitkering had op de dag vóór hij in dienst kwam. Uw werknemer vraagt de doelgroepverklaring UWV vanaf 1 mei 2014 aan via UWV Telefoon Werknemers. Informeer bij de gemeente naar de doelgroepverklaring voor de bijstand.

Voor wie?

Werkgevers

Wanneer?

De wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen gaat officieel in per 1 juli 2014, maar geldt voor jongere werknemers die u vanaf 1 januari 2014 aanneemt. De regeling is tijdelijk en duurt tot 1 januari 2016.

Bron: Antwoord voor bedrijven

personeel dossiers werk

[gastblog]ESF subsidie voor vakbekwaam, gezond en gemotiveerd personeel

Heel vaak komen situaties voorbij waarin ons wordt voorgehouden dat we dingen bijna voor niets krijgen. Twee producten halen en een betalen, sluit nu een abonnement van € 47,- euro per maand af en ontvang gratis een iPhone. Nog eentje die iedereen vast bekend in de oren klinkt: de samenreiskorting van de NS. Natuurlijk wil ik graag met korting reizen, sterker nog, ik zit nooit alleen in de trein. Wat mij betreft reis ik dus te allen tijde met korting. Helaas, op samenreiskorting heb ik alleen recht als ik met iemand reis die een bepaald abonnement heeft. U betaalt dus voor een product/dienst om aansluitend iets anders voordelig(er) te krijgen. Kwestie van rekenen voordat je ‘ja’ zegt.

Lees meer

faillissementen efficiënter afwikkelen

Annuleringsbedingen en matiging van boetebedingen

Recentelijk werd ik door cliënt benaderd die zeer ruim voor de datum van een bijeenkomst de komst van zijn team (bestaande uit 20 man/vrouw) annuleerde en toch een forse rekening gepresenteerd kreeg. De contractspartij waarmee mijn cliënt zaken had gedaan, verwees naar een annuleringsbeding opgenomen in de op de overeenkomst van toepassing zijnde algemene voorwaarden. In dit beding was opgenomen dat bij annulering evengoed verplicht was aan de opdrachtnemer te betalen.

De cliënt kwam naar mij toe met de doodeenvoudige opmerking: “Dat kan toch niet kloppen? Mijn contractspartij heeft amper kosten moeten maken, kunnen nu de plaatsen gewoon opnieuw verkopen en worden hier dus beter van”. De contractspartij stelde zich echter op het standpunt dat hij gewoon uit hoofde van het annuleringsbeding recht op het gevorderde bedrag had. Hij had bovendien wel degelijk kosten gemaakt.

Hoe zit het nu juridisch met het annuleren van een dienst en een in dat kader overeengekomen annuleringsbeding?

Annuleringsbedingen worden in de automobielbranche, door cursusaanbieders en in de horeca- / cateringbusiness veelvuldig in de overeenkomst opgenomen. Een annuleringsbeding kan worden gekwalificeerd als een boetebeding. Een boetebeding is afhankelijk van het toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van een overeenkomst (ook wel in de volksmond beter bekend als wanprestatie). Er is een verschil tussen zuivere (eigenlijke) boetebedingen en oneigenlijke boetebedingen. Dit laatste type is niet in de wet vastgelegd maar gevormd in de rechtspraak.

Het oneigenlijke boetebeding ziet op een afspraak tussen partijen, waarbij de schuldenaar een bepaalde prestatie mag verrichten en wanneer hij dat niet doet een andere prestatie moet verrichten. Bij het oneigenlijke boetebeding is slechts één prestatie “verplicht” en wel onder de voorwaarde dat de andere prestatie niet wordt verricht. In de literatuur wordt ook wel bepleit dat een annuleringsbeding het karakter heeft van een oneigenlijk boetebeding.

Kan dit annuleringsbeding als zijnde oneigenlijke boetebeding gematigd worden? Ja, door de Hoge Raad is bepaald dat net als bij zuivere boetebedingen de rechter de boete op verzoek van één van de partijen kan laten matigen, ‘als de billijkheid dat klaarblijkelijk eist’ maar alleen als de toepassing van een boetebeding in de gegeven omstandigheden tot een buitensporig en daarom onaanvaardbaar resultaat leidt. Daarbij zal een rechter die tot matiging over wenst te gaan niet alleen moeten letten op de verhouding tussen de werkelijke schade en de hoogte van de boete, maar ook op de aard van de overeenkomst, de inhoud en de strekking van het beding en de omstandigheden waaronder het is ingeroepen.

Naast matiging van de boete kan er door één van de partijen een beroep op worden gedaan dat er op de boete (gedeeltelijk) geen beroep kan worden gedaan op basis van artikel 6:248 lid 2 BW, omdat het boetebeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid (al dan niet gedeeltelijk) onaanvaardbaar is.

Dat cliënt in beginsel een vergoeding verschuldigd was voor de kosten die zijn contractspartij in het kader van de overeenkomst reeds had gemaakt en voor de schade die de contractspartij heeft geleden door het annuleren door cliënt stond buiten kijf echter – geheel in lijn met de uitspraak van de rechtbank Utrecht van 23 juli 2008 – het is echter wel aan de contractspartij om te stellen en – bij betwisting – tenminste aannemelijk te maken dat zij kosten heeft gemaakte en/of schade heeft geleden en tot welk bedrag.

Als u (tijdig) een dienst annuleert, accepteer dan dus niet onmiddellijk dat u een hoge en niet in verhouding tot de door de andere partij reeds gemaakte kosten en eventuele geleden schade zijnde vergoeding (opgenomen in een tussen partijen overeengekomen annuleringsbeding) moet betalen. In dit specifieke geval hebben partijen een schikking getroffen waarbij cliënte nog een klein bedrag verschuldigd was aan de contractspartij. Door tussenkomst van een advocaat kan het treffen van een dergelijke schikking eenvoudiger zijn omdat de andere partij dan door de advocaat bewust kan worden gemaakt dat opname van een annuleringsbeding in een overeenkomst niet zomaar de conclusie rechtvaardigt dat bij annulering hij/zij ook zonder meer recht heeft op het bedrag opgenomen in het annuleringsbeding, tenzij dit bedrag natuurlijk meer dan redelijk is.

 

Marianne Zeeman – Scherp Advocaten

verkiezingen

Statenverkiezingen 2015 werpen hun schaduw vooruit

Maart 2015 vinden de Statenverkiezingen plaats. Misschien denkt U ‘dat is nog ver weg’. Maar de tijd gaat sneller dan u denkt. En regeren is vooruitzien. Vandaar dat Bouwend Nederland alvast een wensenlijstje heeft neergelegd bij de politieke partijen die in de Staten vertegenwoordigd zijn.

Provincies hebben niet altijd bestaan. Om uw geheugen op te frissen: ze zijn in de grondwet van 1814 voor het eerst opgenomen en werden een bestuurslaag met minder macht dan de gewesten die er tot dan toe waren. De Commissaris der Koning was de tussenpersoon tussen het rijk en de provincie. Heden ten dage wordt het belang van de provincie vaak onvoldoende onderkend. Ten onrechte. Ze houdt zich onder andere bezig met tal van economische en culturele kwesties en ze draagt zorg voor een behoorlijke infrastructuur. Om kort te gaan: ze oefent grote invloed uit op ons leven. Afgelopen jaar mocht ze zich verheugen in een plotseling oplevende belangstelling van het Nederlandse publiek. Dit heuglijke feit was te danken aan het plan van het kabinet en de minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk om de Provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland tot één ‘superprovincie’ te smeden. Dit fusievoornemen bracht actiegroepen op de been, die met ongekend enthousiasme en grote inzet de voordelen van de huidige bestuurlijke indeling over het voetlicht brachten. En niet zonder resultaat. Het breed gedragen bezwaar tegen de fusie maakte indruk, ook in regeringskringen. Het heeft er toe geleid dat de superprovincie, officieel Noordvleugelprovincie genaamd, maar in de volksmond vaak weggezet als FLUT-Provincie, niet doorgaat en de Provincie Noord-Holland gewoon blijft bestaan. Het is te hopen dat het getoonde elan niet wegzakt, maar zal leiden tot een behoorlijke opkomst bij de verkiezingen op 18 maart 2015. In 2011 bedroeg die slechts een magere 57%, niet bepaald een percentage waar grote belangstelling uit valt af te leiden.

Onderschat rol provincie niet

Ik zei het al, de rol van de provincie mag niet worden onderschat. Over veel zaken bezit ze namelijk beslissingsbevoegdheid. Ze is verantwoordelijk voor de aanleg van natuur, de aanleg en onderhoud van het provinciale wegennet en ze oefent toezicht uit op de gemeenten. Op het terrein van de Ruimtelijke Ordening heeft zij een trekkersrol. Dat de aansturing van de gemeenten van groot belang is blijkt uit de onlangs gemaakte inventarisatie van de collegeprogramma’s. Een van de belangrijkste conclusies daaruit is dat de optelsom van de gemeentelijke ambities op het terrein van de woningbouw achterblijft bij de door de Provincie Noord-Holland geformuleerde ambities. Gemeenten zijn (nog) niet gewend om over de gemeentegrenzen heen te kijken. Om daar verandering in te brengen kan en moet de provincie een rol spelen.

Belangrijke punten Bouwend Nederland

U ziet, de provincie heeft meer invloed op het dagelijks leven dan menig burger beseft. Daarom wil Bouwend Nederland een aantal onderwerpen onder de aandacht van de politieke partijen brengen, met het verzoek deze in de verkiezingsprogramma’s van de Staten op te nemen.

Ik noem hier een aantal punten:

 • Bouwend Nederland ziet voor de provincie een rol weggelegd bij het actief aanjagen van de verduurzaming van de woningvoorraad
 • De provincie dient gemeenten te ondersteunen bij het aanbieden van voldoende woningen met de juiste diversiteit
 • Een goede en veilige infrastructuur is van groot belang. Zij moet leiden tot minder files en meer verkeersveiligheid
 • Bouw- en infrabedrijven zorgen voor veel regionale werkgelegenheid. Geef daarom het regionale bedrijfsleven een goede kans bij provinciale opdrachten
 • Bouwend Nederland pleit voor de oprichting van een Provinciaal Fonds Vervanging & Renovatie Kunstwerken, waardoor er voldoende financiële middelen vrij komen om in een reeks van jaren onderhoud te plegen.

Onze organisatie komt met voorstellen die in het belang zijn van een goed functionerende overheid en probeert daardoor haar steentje bij te dragen aan de leefbaarheid en bedrijvigheid in Noord-Holland. Wij zullen de komende maanden zien welke partijen onze adviezen ter harte hebben genomen. In de aanloop naar de verkiezingen organiseren wij debatten met lijsttrekkers. Hopelijk bereiken we dan ook de kiezers. Om hen en hun welzijn is het immers te doen. Zij zijn het die zorgen voor de legitimatie van de gekozen provinciale bestuurders.

Jan Overtoom – Bouwend Nederland

handicap

Wajongers en WSWers aan de slag in Transport en Logistiek

Op grond van de Participatiewet moet de transportsector de komende jaren 2.000 banen van gemiddeld 25 uur realiseren voor arbeidsgehandicapten die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen. Eind 2015 moeten de eerste 120 hiervan ingevuld zijn. Het Sectorinstituut Transport en Logistiek helpt werkgevers dit doel te realiseren.

‘Ik zie volop kansen om doelgroepers in onze sector aan een baan te helpen. Veel bedrijven hebben al een MVO-doelstelling of werken hier aan. Wij ondersteunen hierbij in praktische zin met kennis, inzicht in de wetgeving, ervaring en ons netwerk op de weg naar een inclusieve arbeidsmarkt. Een arbeidsmarkt waarbij iedereen kan, mag en moet meedoen.’ Landelijk coördinator Henk Jonker is binnen het Sectorinstituut Transport en Logistiek verantwoordelijk voor ondersteuning van bedrijven die mensen met een arbeidsbeperking in dienst willen nemen.

Goede ervaringen

Het komende jaar zullen eerst Wajongers en WSW’ers met wachtlijstindicatie voor de extra banen in aanmerking komen. Jonker: ‘Het is voor hen moeilijk om aan het werk te komen, terwijl zij met de juiste aanpak en begeleiding veel te bieden hebben. Dat weet ik uit de praktijk. Er zijn al tientallen Wajongers aan de slag in onze sector en ze doen het prima. Ik nodig alle bedrijven die daar ervaring mee hebben van harte uit hun kennis met ons en hun collega-ondernemers te delen. Op die manier groeit onze gezamenlijke expertise op dit terrein. Goede ervaringen van ondernemers stimuleren immers andere ondernemers.’

Geen belemmeringen

Jonker en zijn team gaan bedrijven op alle mogelijke manieren ondersteunen om de match met een doelgroeper tot een succes te maken. ‘We streven naar duurzame inzetbaarheid. Vanuit de persoon kijken we zorgvuldig of de (nieuwe) functie geschikt of geschikt te maken is. En we helpen bij de werving, selectie en begeleiding. Financieel zijn er geen belemmeringen. Er is een loonkostensuppletie mogelijk en een fiscale afdrachtkorting tot € 7.000 per jaar. UWV kan noodzakelijke werkplekaanpassingen betalen, en het risico voor verzuim of arbeidsongeschiktheid wordt weggenomen met een no-risk polis. Transport- en logistieke bedrijven die op deze wijze ondersteund willen worden, kunnen altijd contact met ons opnemen.’

Meer informatie

Voor vragen over de begeleiding van het Sectorinstituut Transport en Logistiek kunnen belangstellenden terecht via E mct@mctransport.nl of T 0900-4003003.​ (AH)

Bron: Transport & Logistiek Nederland