Werkgevers dringen aan op innovatief industriebeleid

Een nieuw kabinet moet voorrang geven aan een modern, innovatief industriebeleid. Dat beleid moet zorgen voor een snellere energietransitie, betere zorg en meer veiligheid. Dat schrijven de ondernemersorganisaties FME, UNETO-VNI, Koninklijke Metaalunie en Bouwend Nederland in een brief aan informateur Edith Schippers.

De industriewerkgevers willen dat een nieuw kabinet techniekonderwijs topprioriteit maakt en een miljard euro investeert in onderzoek en innovatie. De Industriecoalitie van FME, UNETO-VNI, Bouwend Nederland en Metaalunie vertegenwoordigt ruim 27.000 bedrijven met 600.000 werknemers en een omzet van 140 miljard euro.

Vakmensen op alle niveau’s prioriteit

De komende jaren zijn minimaal 50.000 technische vakmensen op alle niveaus nodig. Een nieuw kabinet moet daarom topprioriteit geven aan een landelijk dekkend aanbod van techniekopleidingen: iedereen moet toegang kunnen krijgen tot techniekonderwijs. Ook pleiten de industriewerkgevers voor een investeringsfonds zodat álle kinderen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs kennismaken met techniek. Voorzitter Doekle Terpstra van UNETO-VNI: ‘Het gaat om de banen van de toekomst. Met technische vakmensen kunnen we onze woningen en gebouwen CO2-neutraal maken en onze zorg beter én goedkoper. We moeten nú investeren in de werkgelegenheid van morgen.’

Industriële revolutie

Digitalisering van de Nederlandse industrie is één van de belangrijkste aanjagers van groei en nieuwe banen. Daarom vraagt de Industriecoalitie een nieuw kabinet verder te investeren in het actieprogramma Smart Industry. In dit programma werken industrie, overheid, kennisinstellingen en werknemersorganisaties samen aan een toppositie voor Nederland in de vierde industriële revolutie. FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming: ‘Onze industrie kan zich meten met de wereldtop. Als onze industrie nóg slimmer produceert, biedt dat fantastische exportkansen en nieuwe banen. Ik roep een nieuw kabinet daarom op nú te investeren in de digitalisering van de industrie.’ De Industriecoalitie wil onder meer een ministerieel topteam dat kabinetsbreed inzet op digitalisering. Ook moet een nieuw kabinet investeren in fieldlabs waarin bedrijven en kennisinstellingen werken aan slimme technologische oplossingen voor grote uitdagingen op gebieden als energie, zorg, bouw en veiligheid.

Investering een miljard

De industriecoalitie ziet grote kansen om ons land beter en duurzamer te maken. Daarvoor zijn investeringen nodig van de branches zelf, maar óók van de overheid. Het nieuwe kabinet moet volgens de werkgevers een miljard euro vrijmaken voor onderzoek en innovatie. Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland; ‘Alleen met innovatieve, schaalbare oplossingen kunnen we de vele bouw- en infra-uitdagingen van de toekomst aan. We moeten nu vaart maken om onze infrastructuur te vernieuwen en te verduurzamen. We hebben het onder meer over 4.400 bruggen en 100.000 kilometer aan oude rioleringen.’

Werkgelegenheidsperspectief

Het werkgelegenheidsperspectief in alle technische sectoren is groot. Werkgevers ervaren echter belemmeringen in de arbeidsmarktwetgeving waardoor zij terughoudend zijn om mensen in vaste dienst te nemen. Fried Kaanen, voorzitter van Metaalunie: ‘Het systeem werkt niet. De ontslagprocedure is strikter geworden, dit veroorzaakt vliegangst. Het is tijd om knelpunten aan te pakken, zoals de transitievergoeding bij ontslag na twee jaar ziekte, de excessen van de Wet modernisering ziektewet en de WGA-duur. Zo kunnen we de komende jaren tienduizenden jonge mensen een vaste baan en carrièreperspectief bieden. Die kans mogen we niet laten lopen.’
Lees de oproep van de Industriecoalitie hier.

Bestuurderskaarten met gedeeltelijke pasfoto gratis omwisselactie

Vorig jaar is een aantal bestuurderskaarten voorzien van een pasfoto die niet voldoet aan de norm voor digitale tachograafkaarten. Een omwisselactie is daarom gestart.

De bestuurderskaarten met een ‘verkeerde’ pasfoto zijn technisch weliswaar in orde, maar moeten toch worden vervangen, om hoge boetes bij controles uit te sluiten. Daarom is KIWA op aandringen van TLN en in samenspraak met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een omwisselactie gestart.

Zonder risico

In het overleg met KIWA en de ILT over een omwisselactie is de insteek van TLN altijd geweest dat transportbedrijven en hun chauffeurs niet de dupe mogen worden van een fout tijdens de productie van de bestuurderskaarten. Dat betekende dus voor TLN: een praktische en kosteloze omwisselactie, zonder dat vrachtautochauffeurs het risico lopen onderweg te worden beboet wegens het ontbreken van rij- en rusttijdengegevens. Aan deze voorwaarden is met de huidige omwisselactie voldaan.

Controledoeleinden

Houders van een om te wisselen bestuurderskaart krijgen zowel een aankondigingsbrief over de procedure ter vervanging van hun bestuurderskaart als een begeleidende brief met een officiële verklaring van ILT/KIWA voor controledoeleinden onderweg. Bijgaande tekst van de verklaring (zie onderaan bericht) wordt ook in het Duits, Engels en Frans op de verklaring vermeld. Binnen 4 weken ontvangt de houder een beschikking, voorzien van een brief met informatie voor het maken van een afspraak om de nieuwe bestuurderskaart persoonlijk aan hem te laten bezorgen op een door hem aan te geven locatie en tijdstip. KIWA streeft ernaar dat nog deze week alle aankondigingsbrieven worden verzonden.

Van oude naar nieuwe kaart

Vanaf het moment dat de houder de nieuwe bestuurderskaart heeft ontvangen, moet hij deze nieuwe bestuurderskaart gebruiken en mag hij de oude bestuurderskaart niet meer in de tachograaf gebruiken. Gebruik van zowel de oude als de nieuwe bestuurderskaart geldt als fraude, met dito boetes tot gevolg. De houder dient wel vanaf dat moment de oude bestuurderskaart gedurende 28 werkdagen bij zich te dragen om daarmee de rij- en rusttijden over die periode onderweg te kunnen verantwoorden. Daarna moet de oude bestuurderskaart worden ingeleverd, hetgeen door de ILT actief wordt gemonitord. Daarbij geldt met klem de volgende waarschuwing: vergeet niet de gegevens op de oude bestuurderskaart te downloaden vóórdat deze wordt teruggestuurd!

Hieronder voorbeelden van de aankondigingsbrief en de controlebrief:

Aankondigingsbrief
Begeleidende brief en controletekst (NL)

Is onze riolering nog wel in orde?

Ruim honderdduizend kilometer rioolbuizen liggen er onder de grond in Nederland. Maar is dat wel genoeg? Door de klimaatverandering regent het steeds meer en een groot deel van het rioleringsstelsel ligt er ook al tientallen jaren.

Is onze riolering nog wel goed genoeg om ook in de toekomst al het afvalwater op te vangen en onze voeten droog te houden?

Renovatie/vervanging

Volgens de Bouwagenda die dinsdag werd gepresenteerd aan het kabinet, moet het tempo waarmee renovatie en vervanging van riolering plaatsvindt, fors omhoog om de toename van het regenwater bij te kunnen houden. Maar volgens Hugo Gastkemper, directeur stichting RIONED, koepelorganisatie voor stedelijk waterbeheer en riolering, zal het riool nooit zo groot worden dat het al die hevige regenbuien kan opvangen. Straten moeten daar ook voor worden aangepast: dieper aanleggen en met hogere stoepranden waardoor ze ‘bakjes’ worden voor tijdelijke opslag bij echte plensbuien. Verhoeven legde ook uit dat de staat waarin riolering verkeert, verschilt per regio. In gebieden op veengrond treden er door zetting van de zachte ondergrond meer verzakkingen van het riool op dan in gebieden met stevige zandgrond.

Lees meer

Nederland ontvangt 97 miljoen uit Brussel voor infrastructuur

Groener vervoer en truckplatooning goede combinatie

Om het concept van truckplatooning optimaal te laten renderen, moeten de juiste vrachtwagens elkaar wel kunnen vinden. TNO ontwikkelt samen met diverse partners een tool die dit mogelijk maakt.

Truck platooning is sterk in opkomst. Vrachtwagens kunnen op die manier tijd en ongeveer 10% brandstof besparen. Dankzij een wifi-verbinding tussen de vrachtwagens kunnen ze tegelijkertijd remmen en gasgeven, waarmee de schokbewegingen en de files die daardoor ontstaan, zijn te voorkomen.

Op de markt

Naar verwachting komt de truck platooning technologie rond 2020 op de markt. Om op dat moment maximaal te kunnen profiteren van de technologie, moeten vrachtwagens die ermee zijn uitgerust, elkaar wel kunnen vinden. Ze moeten bovendien weten of samen optrekken loont: als een partner bij de eerste afslag de andere kant op moet, heeft een colonne vormen weinig zin.

Overeenkomsten vrachtwagens

‘Ons project Truck Platoon Matching draait om het bij elkaar brengen van de juiste vrachtwagens’, vertelt projectleider Robbert Janssen van TNO. ‘De richting van de vrachtwagens moet natuurlijk overeenkomen, maar ook de belading moet bekend zijn. De truck met de zwaarste lading kan namelijk het beste voorop rijden. Ook de motorvermogens en de voertuigniveaus moeten ongeveer overeenkomen, want de wagens moeten ongeveer even snel kunnen remmen en optrekken.’

Platoon matching

Sluiten al deze zaken op elkaar aan, dan moeten de actuele locaties en de rijsnelheden van de vrachtwagens het in colonne rijden ook nog toelaten. Lang wachten of ver omrijden, doen de voordelen van samen rijden weer teniet. Kortom, Truck Platoon Matching vergt zowel de beschikbaarheid van veel realtime data als complexe rekenmethodes om ze te verwerken.

Twee mogelijkheden

Het project voorziet in twee matching methodes. De eerste methode vindt matches voorafgaand aan de rit, op basis van bestaande planningen. De tweede methode, ‘on-the-fly-matching’, maakt het mogelijk om matches te vinden tijdens de rit. Als een vrachtauto al halverwege het traject is en een andere truck met ongeveer dezelfde eindbestemming in de buurt blijkt, koppelt het systeem ze aan elkaar.

Stap voorwaarts

De resultaten van het TNO-project zijn veelbelovend; het vervolgproject is inmiddels gestart. Nieuwe inzichten die tijdens het eerste project zijn opgedaan, worden geïntegreerd in een eerste prototype van de tool die een stap dichterbij de markt zal staan. ‘We willen het algoritme bijvoorbeeld uitbreiden met de rusttijden van de chauffeurs’, vertelt Janssen. ‘Het heeft weinig zin om te gaan ‘platoonen’ als de chauffeur na een kwartier pauze moet nemen. Tegelijkertijd kan die pauze gebruikt worden om te wachten op een platoon-partner.’

Ambitieuze agenda voor techniek en bouwsector

Werkgeversvoorzitters Maxime Verhagen van Bouwend Nederland, Ineke Dezentjé Hamming van FME, Doekle Terpstra van Uneto-VNI en Fried Kaanen van de Metaalunie willen een ambitieus regeerakkoord. ,,We komen vakkrachten te kort en daarom hebben we een vloeiende arbeidsmarkt nodig. Daar gaat het om!” zo is vandaag ook te lezen in de Telegraaf.

Dezentjé: ,,De Wet Werk en Zekerheid moet op de schop, die werkt averechts. Bedrijven, zeker mkb’ers, hebben enorme schroom om iemand in vaste dienst te nemen. De loondoorbetaling bij ziekte hangt ondernemers boven het hoofd en ook de re-integratie verplichting waar je tien jaar aan vastzit. Dat is geen recept om mensen in vaste dienst te nemen. Wij zijn niet pro-flex, maar we worden in die richting gedwongen.”

Lees meer

De Bouwagenda aan kabinet gepresenteerd door Bernard Wientjes

‘Parijs en een omslag naar een circulaire economie zijn alleen te realiseren door een revolutionaire aanpak in de bouw.’ Met die woorden overhandigde Taskforce-voorzitter Bernard Wientjes het eerste exemplaar van De Bouwagenda aan het Kabinet.

De ambitieuze vernieuwingsagenda bevat een plan van aanpak voor grote maatschappelijke opgaven, zoals het toekomstbestendig maken van onze infrastructuur, de vernieuwing en verduurzaming van huizen en gebouwen, het gezond maken van scholen en de integratie van ICT- en datatoepassingen in de bouw.

Kabinet: ‘Grote waardering voor voortvarendheid’

Eén van de uitdagingen is het verduurzamen van woningen en bedrijfspanden. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden gaan werken aan een 100% energieneutrale woningvoorraad in 2050, hergebruik van alle bouwmaterialen in 2050 en het verder laten stijgen van de productiviteit in de sector. In de toekomst is een groei van 1 miljoen extra woningen voorzien. De uitdagingen worden gerealiseerd door binnen de bouwsector te innoveren en belemmeringen door bijvoorbeeld regelgeving waar mogelijk weg te nemen.

Het kabinet heeft grote waardering voor de voortvarendheid waarmee de Taskforce onder leiding van Bernard Wientjes deze Bouwagenda heeft opgesteld. Minister Kamp van Economische Zaken: “Met een jaarlijkse productie van 60 miljard en een werkgelegenheid van meer dan een half miljoen banen is de bouw van groot economisch belang. Volgens de laatste cijfers van het CBS was de bouwsector ook in het laatste kwartaal van 2016 de sterkst groeiende bedrijfstak van Nederland. Met deze bouwagenda werken bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden samen om de bouw succesvol te houden en toekomstbestendig te maken. Ik ben dan ook blij met deze actiegerichte agenda die de ontwikkelingen zoals de overgang naar duurzaam wonen en het oplossen van leegstandsvraagstukken in een versnelling brengt. Daarmee is het een waardevol document geworden voor een nieuw kabinet.”

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties prijst de ambitie van de Bouwagenda: “We staan voor grote uitdagingen. Maar deze agenda laat zien dat er ook grote kansen liggen: voor nieuwbouw, renovatie en verduurzaming in de bouw.” Als voorbeelden noemt hij het circulair bouwen en de toepassing van nieuwe technologie.

Verduurzamen en renoveren

Kern van De Bouwagenda vormen elf Road Maps en zes dwarsdoorsnijdende, overkoepelende thema’s.

Concrete plannen zijn onder andere:

  • verduurzaming van de bestaande woningvoorraad, te starten met 100.000 per jaar
  • een plan van aanpak om in 2030 het binnenklimaat van alle scholen gezond, duurzaam en slim te krijgen
  • de programmering van 1 miljoen nieuwe energieneutrale woningen, die in 2030 gerealiseerd zijn opgave voor vervanging, functie- en klimaatadaptatie van onze nationale infrastructuur assets (wegen, tunnels, bruggen, sluizen, dijken, riolen en energienetwerken) uniform inzichtelijk.

Professionalisering v/d sector

Om de ambities waar te maken, zijn schaalvergroting, een kwaliteitssprong, en ruim baan voor innovatie nodig, aldus Wientjes. ‘Daarvoor is het bovenal nodig dat de bouw zichzelf gaat vernieuwen. Om de grote maatschappelijke doelstellingen van de komende jaren te halen, kunnen we niet op de oude voet verder. Er is een revolutie nodig, een radicaal andere manier van denken, werken en samenwerken. Dit vraagt om professionalisering van de sector als geheel, een fundamentele verandering van het aanbestedingsbeleid en een grote investering in mensen. Met deze aanpak verwachten we een spectaculaire productiviteitssprong te realiseren, waarbij we de voor ons liggende opgaven tegen 30% lagere kosten kunnen uitvoeren. Ook verwachten we dat dit de komende jaren 50.000 extra banen oplevert.’

Samenbundeling coalities

De Taskforce wil de plannen de komende maanden verder uitrollen. Wientjes licht toe: ‘Opgaven kunnen alleen gerealiseerd worden door een samenbundeling van alle betrokkenen en coalities op maat zoals rond toekomstbestendige onderhuisvesting en verduurzaming van corporatiewoningen.’ Voor elk van de drie pijlers infrastructuur, woningbouw en utiliteitsbouw gaat een ‘Topteam’ aan de slag. Dit heeft tot taak voor elke Road Map een coalitie te formeren met alle relevante stakeholders die zich committeren om de vereiste doorbraak te realiseren. De overheden zijn bereid de sector daarin in alle opzichten actief te ondersteunen.

Naar de themapagina over de Bouwagenda »
Download de integrale tekst van de Bouwagenda »

Video

BouwAgenda_28032017V3 from Smidswater on Vimeo.

Tachograaf

Boete chauffeur ontbreken handmatig invoeren wekelijkse rust

Een chauffeur heeft onlangs een boete van 600 € ontvangen in Oostenrijk. De wekelijkse rust was twee keer niet handmatig toegevoegd bij het moment van kaartplaatsing en daarvoor heeft de chauffeur een boete ontvangen.

Bestuurders moeten sinds de invoering van de verordening 165 in 2016 handmatig invoeren welke activiteiten zijn uitgevoerd op het moment dat de bestuurder niet bij het voertuig aanwezig was. Dit betekent in de meeste gevallen dat de dagelijkse- en wekelijkse rust handmatig toegevoegd moet worden. De activiteiten die handmatig toegevoegd kunnen worden op de bestuurderskaart zijn rust, ander werk en beschikbaarheidstijd.

Handmatig invoeren

Stel dat een bestuurder op maandagmorgen start dan kan hij de wekelijkse rust eenvoudig als rust op de bestuurderskaart vastleggen. Indien een bestuurder werkzaamheden heeft verricht terwijl de bestuurderskaart niet in de tachograaf zat kan deze altijd achteraf handmatig worden ingevoerd. Op deze manier wordt de ontbrekende tijd op de bestuurderskaart verantwoord.

Meer info https://www.tln.nl/

Volkswagen introduceert de Arteon

Deze nieuwe Gran Turismo wordt boven de Passat gepositioneerd en legt de nadruk op emotie. “De Arteon combineert designelementen van een klassieke sportwagen met de elegantie en ruimte van een fastback”, aldus designchef Klaus Bisschoff van Volkswagen.

Het lijnenspel van de Volkswagen Arteon is expressief en verrast door zijn praktische kenmerken, aldus Tobias Sühlmann die verantwoordelijk is voor het exterieurdesign. ”Vorm en functie zijn bij de Arteon samengevoegd. Dankzij de lange wielbasis, de gestrekte daklijn en het vijfdeurs fastback-design met de looks van een coupé met een wijd openende achterklep heeft deze Gran Turismo meer ruimte en praktische gebruiksmogelijkheden dan een klassieke limousine.” De Arteon is het ultieme alternatief voor mensen die vallen voor sportief design, praktische veelzijdigheid en de nieuwste technologieën.”

Kenmerkende designelementen

Een van de meest kenmerkende designelementen van de Volkswagen Arteon is het compleet nieuw ontworpen front. Daarin vloeien de LED-koplampen en dagrijverlichting via de verchroomde lamellen naadloos over in de motorkap en de grille die over de gehele breedte van de auto loopt. De opvallende schouderlijn is een ander herkenbaar element van de Arteon, net als de sportief aangezette wielkasten die lichtmetalen velgen tot 20 inch kunnen herbergen. Van opzij gezien ademt ook de taille van de Arteon dynamiek uit.

Perfecte verhoudingen voor maximale binnenruimte

De Arteon staat op het modulaire MQB-platform van Volkswagen. Daarin zijn de motoren dwars ingebouwd om ruimte te besparen. De Arteon heeft tussen de voor- en achteras een lengte van 2.841 mm. De overhang voor en achter is bij deze 4.862 mm lange fastback zeer kort. De Arteon is 1.871 mm breed en 1.427 mm hoog. Door deze perfecte verhoudingen heeft het model niet alleen dynamische looks, maar ook veel binnenruimte voor vijf inzittenden en hun bagage. Zo hebben de passagiers achterin zeer veel beenruimte en is de 563 liter grote bagageruimte tot liefst 1.557 liter te vergroten.

In 24 maanden van studie- naar seriemodel

Volkswagen presenteerde in maart 2015 de Sport Coupé Concept GTE op de Internationale Autosalon van Genève. Volkswagen-designer Klaus Bisschoff noemde het fastbackmodel toen “een nieuwe mijlpaal op het gebied van expressief design; nieuw en verfrissend. Met dit studiemodel presenteert Volkswagen niet alleen het nieuwe design van een toekomstig model, maar lichten we ook een tipje van de sluier op over het design van Volkswagen in de toekomst.” Slechts 24 maanden na het debuut van de Sport Coupé Concept GTE toont Volkswagen nu de definitieve versie aan het publiek: de Arteon. Bisschoff: “Net als de studieversie roept de Arteon het gevoel op dat je ’m wilt hebben. Met dit seriemodel start Volkswagen een nieuw designtijdperk.”

Innovatief, economisch en bruikbaar voor elke dag

Met de Arteon herdefinieert Volkswagen het begrip ‘Gran Turismo’. Met zijn avantgardistische design, zijn sportieve uitstraling, zijn flexibele gebruiksmogelijkheden en zijn vele ruimte is de Arteon de nieuwe benchmark binnen zijn klasse. Het model is leverbaar met efficiënte motoren (van 110 kW/150 pk tot 206 kW/280 pk), voor- en vierwielaandrijving en digitale displays en bedieningselementen. De Arteon is onder meer leverbaar met het Active Info Display, een head-up display en het nieuwe infotainmentsysteem ‘Discover Pro’ met een 9.2 inch glazen scherm waarmee het systeem door middel van handgebaren is te bedienen.

Nieuwe assistentiesystemen kijken vooruit

Uiteraard is de nieuwe Arteon ook voorzien van de allernieuwste assistentie- en comfortsystemen. Zo heeft het model de nieuwste generatie ACC, de cruise control waarmee automatisch een vooraf ingestelde afstand tot voorliggers wordt aangehouden. Het systeem houdt ook rekening met snelheidsbegrenzingen en/of route informatie en past automatisch de snelheid hierop aan. Ook nieuw is de dynamische bochtenverlichting die op basis van het navigatiesysteem de verlichting in de bochten al aanpast voordat de auto de bocht daadwerkelijk wordt ingestuurd. Daarnaast is de Arteon voorzien van een nieuwe veiligheidsverhogende feature: in het geval de bestuurder onwel wordt, remt Emergency Assist de Arteon niet alleen af, maar stuurt het de auto automatisch naar de meest rechtse rijstrook als het verkeer dat toelaat.

Drie uitvoeringsvarianten en veel mogelijkheden om te individualiseren

De Arteon wordt leverbaar in drie uitvoeringen. Naast een al luxe uitgevoerde basisuitvoering is de nieuwe Gran Turismo ook leverbaar als ‘Elegance’ en ‘R-Line’. Zoals de naam al zegt is de Arteon Elegance voorzien van een extra luxueuze afwerking. De R-Line krijgt meer sportieve elementen mee. Daarnaast zijn alle uitvoeringen vergaand te individualiseren.

DSG-automaat leverbaar voor alle versies

Alle motoren van de Arteon zijn te koppelen aan de DSG, de automatische versnellingsbak met dubbele koppeling. De sterkste versies van de TSI en TDI zijn standaard voorzien van de DSG transmissie en 4MOTION vierwielaandrijving. Alle andere versies hebben standaard voorwielaandrijving.

Medio 2017 in Nederland

De Arteon beleeft zijn wereldpremière op de Internationale Autosalon van Genève die van 9 tot 19 maart wordt gehouden. Deze nieuwe Gran Turismo van Volkswagen komt medio 2017 naar Nederland. De Nederlandse prijzen en exacte specificaties worden in aanloop naar de introductie bekendgemaakt.

De informatie in dit nieuwsbericht was actueel op de datum van publicatie. Wijzigingen in modellen, uitvoeringen, prijzen, technische specificaties, afbeeldingen, of andere informatie zijn te allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud van dit nieuwsbericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Woningnood, alleen Den Haag kan dit te lijf gaan

Voorzitter Maxime Verhagen plaatste in de Trouw van zaterdag 25 maart een opinieartikel, waarin hij pleit voor meer regie vanuit Den Haag op met name de sociale woningmarkt. “De wil is er, geld, grond en werkkracht ook. Maar alleen Den Haag kan zorgen voor meer sociale huurwoningen,” stelt Maxime Verhagen.

Te weinig woningen voor lage inkomens. Ook het Planbureau voor de Leefomgeving constateert het. Maar woningcorporaties hebben geld genoeg, gemeenten beschikken over lappen grond en ruim 450.000 mensen willen werk. De logische vraag lijkt dus: “Wie geeft het startschot voor meer sociale woningbouw?”

Als bouwsector lossen we graag al bouwend dit maatschappelijke probleem op. We kunnen dat tegenwoordig heel snel, als de plannen eenmaal goedgekeurd zijn. Maar juist dát duurt wel even. Rijksregie ontbreekt hier, de tijd van Vinex ligt lang achter ons. Wat wordt er dan gebouwd voor wie? Gemeenten, corporaties, ontwikkelaars en bouwers moeten er allereerst samen uitkomen, de provincie houdt een oogje in het zeil. Geen recept voor daadkracht: jaarlijks bouwen we 60.000 woningen, in de crisis zelfs maar 45.000 – koop en huur samen. Ondertussen groeit het aantal huishoudens met 80.000 per jaar. Dus lopen wachtlijsten (én koopprijzen) steil op. De corporatiewereld schat de achterstand qua huurhuizen op 200.000.

Waarom doen de 400 woningbouwverenigingen hun naam dan geen eer aan? Deze getergde corporaties, teruggesnoeid tot ‘kerntaken’, moeten de Verhuurderheffing ophoesten. Via verkoop en huurverhogingen persen ze noodgedwongen dat extra geld uit ‘stenen’, eindbestemming: staatskas. Door nog meer verkoop van hun duurdere woningen zouden corporaties hun investeringsvermogen op peil kunnen houden. Maar zo ver gingen ze vaak niet, zodat er veel te weinig komt van bouwen, groot onderhoud en verduurzaming. Gemeenten die prestatieafspraken willen maken over woningbouw of duurzaamheid, wordt toegebeten: “Zorg er maar voor dat de Verhuurderheffing van tafel gaat, haal ons geld maar uit Den Haag”. Daar kunnen ambitieuze wethouders niets mee, zij zijn onmachtig om de Verhuurderheffing te schrappen, of te laten omzetten in een investeringsprikkel. Die macht ligt in politiek Den Haag.

Fundamenteler is de vraag óf je dit probleem wel ‘bouwend moet oplossen’. Woningcorporaties bezitten 2,4 miljoen woningen, ofwel ruwweg eenderde van alle Nederlandse huizen.

Genoeg voor de doelgroep, ware het niet dat ongeveer één op de vijf huishoudens in zo’n woning niet (meer) bij de sociaal zwakkeren hoort. In ongeveer 500.000 sociale huurwoningen wonen ‘goedkope scheefwoners’; mensen die eigenlijk hun woonheil op de vrije (huur- of koop)markt moeten zoeken. Het ‘stimuleren’ daarvan is al even bezig, maar ook dit kan alleen verder versneld worden op nationaal niveau. Wanneer al die sociale huurwoningen vrijkomen, is het tekort opgelost.

Peperduur

Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Op de vrije huurmarkt is alles peperduur, dus verkennen duizenden scheefwoners de optie ‘kopen’. Maar een Kamermeerderheid heeft starterssubsidies stopgezet en de hypotheek- en leencapaciteit afgebouwd. Dus terwijl prijzen nu omhoog schieten – omdat er te weinig gebouwd is – mogen we juist mínder lenen.

Een half miljoen sociale huurwoningen vrijspelen voor al die huishoudens gaat niet zomaar. En zo’n aantal bijbouwen duurt in het huidige tempo ook zeker twintig jaar, omdat alles tegenwoordig ‘binnenstedelijk’ moet. En dat is nou eenmaal lastiger en duurder.

Er is nóg een methode, interessant voor de groep die dinsdag op de voorpagina van Trouw uitgelicht werd: mensen helpen die in een relatief te duur (geworden) huurhuis wonen. Dat gaat om maar liefst 18 procent. Kunnen corporaties deze groep misschien naar een minder dure woning geleiden? Dan kunnen ze de huur weer opbrengen en kunnen anderen terecht in die leeggekomen grotere, duurdere sociale huurwoning.

Bijbouwen

Een goed moment voor zo’n verhuizing is als hun (vaak wat oudere) huurhuis gerenoveerd moet worden en tegelijk energiezuinig wordt gemaakt. Dat is sowieso hard nodig en nog heel wat (werkloze) mensen kunnen opgeleid worden voor dit veelzijdige en nuttige werk. Het gaat dus om ‘activerend huurbeleid’ én bijbouwen voor de lage (en lage midden) inkomens. Het beginpunt daarvan ligt in politiek Den Haag.

Lees hier het artikel: www.Trouw.nl