Europa

Heldere en eenduidige transportregels voor Europa

Op woensdag 31 mei presenteert de Europese Commissie haar ‘Mobility Package’, een maatregelenpakket dat de Europese transportsector eerlijker en socialer moet maken.
Het pakket behelst maatregelen om enerzijds een gelijk speelveld tussen vervoerders in de EU te realiseren en anderzijds eerlijke arbeidsomstandigheden voor chauffeurs tot stand te brengen.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan de toegang tot de markt voor buitenlandse bedrijven, maar ook aan de voorstellen voor een gemeenschappelijk tolsysteem, herziening van de rij- en rusttijden en bevordering van de handhaving van bestaande wetgeving.

Gelijk speelveld

‘TLN strijdt al jaren voor eenduidige, heldere regels in dit complexe dossier. In 2016 presenteerden we het actieplan ‘Dertien actiepunten voor een gelijk speelveld in Europa’, waarin TLN concrete beleidsmaatregelen voorstelt om de wildgroei aan nationale regelingen tegen te gaan. Tegelijkertijd willen we de Europese Commissie complimenteren met het lef om in dit dynamische Europa dit dossier op te pakken’, aldus TLN-voorzitter Arthur van Dijk.

Mentaliteit

Een van de grote obstakels voor een goede werking van de interne Europese markt is de enorme verscheidenheid in regels per land, waarbij de ‘ieder voor zich’-mentaliteit niet wordt geschuwd. Dit is niet bevorderlijk voor een sterke interne markt. Een concreet voorbeeld hiervan is de wirwar van minimumloonregelingen in Europa. TLN zet hier in op de broodnodige duidelijkheid over wat nu wel en niet is toegestaan in de EU en op het uitbannen van de interpretatieverschillen tussen de lidstaten.

Te kort aan chauffeurs

Ten aanzien van cabotage, ofwel het binnenlands vervoer door een buitenlands bedrijf, is het voor TLN van belang een juiste balans te vinden in de EU. In de kern moet de binnenlandvervoerder eerlijk kunnen blijven concurreren op de binnenlandse markt en de internationale vervoerder op de grensoverschrijdende markt. Van Dijk: ‘Van het vervoer door Nederlandse bedrijven vindt 80% plaats in een straal van 300 kilometer rondom Utrecht. De Nederlandse internationale vervoerder is daarin sterk geworden. Daarbij hebben bedrijven grote moeite om überhaupt chauffeurs te vinden; we komen jaarlijks ruim 2.000 chauffeurs te kort.’

Nederlandse arbeidsvoorwaarden

Buitenlandse bedrijven kunnen uiteraard in Nederland vervoeren, maar wel tegen Nederlandse arbeidsvoorwaarden. Voor de internationale markt betekent dit dat detachering, ofwel loon conform lokale voorwaarden, soms nodig is om verdere scheefgroei te voorkomen. Maar we moeten niet doorslaan en detachering vanaf dag 1 op ál het internationaal vervoer toepassen. Tenslotte is nationaal vervoer wezenlijk anders dan internationaal vervoer. TLN wil dan ook dat Brussel daar in haar voorstellen rekening mee houdt en niet dezelfde set regels toepast op zowel nationaal als internationaal vervoer.

Impressie van het Afsluitdijk Wadden Center.

Eerste paal Afsluitdijk Wadden Center is geslagen

Vandaag is de bouw van het Afsluitdijk Wadden Center gestart. Hier zien en beleven bezoekers de verhalen over de geschiedenis en toekomst van de Afsluitdijk, Dutch Delta Design, de Vismigratierivier, de Waddenzee en het IJsselmeer. Naar verwachting trekt het Afsluitdijk Wadden Center 60.000 tot 100.000 bezoekers per jaar. Doel is om de toeristische werkgelegenheid in Fryslân en Noord-Holland te vergroten. In maart 2018 opent het Afsluitdijk Wadden Center zijn deuren voor het publiek.

Gedeputeerde Klaas Kielstra (provincie Fryslân) sloeg de eerste paal en gaf hiermee het startsein voor de bouw, samen met Ype Heijsman (directeur Netwerkmanagement Rijkswaterstaat), wethouder Maarten Offinga (gemeente Súdwest-Fryslân) en Biense Dijkstra (algemeen directeur Bouwgroep Dijkstra Draisma). Kielstra: “Dankzij goede en intensieve samenwerking met alle partijen en in het bijzonder Rijkswaterstaat, vieren we deze mijlpaal. De komende jaren investeren we circa 1 miljard euro op en rond de Afsluitdijk. De bouw van het Afsluitdijk Wadden Center markeert de start van veel ontwikkelingen op De Nieuwe Afsluitdijk. Met het Afsluitdijk Wadden Center geven we een flinke impuls aan de regionale economie, en dat wordt alleen nog maar meer als ook de andere projecten van De Nieuwe Afsluitdijk in uitvoering komen.”

Gedeputeerde Kielstra slaat de 1e paal van het Afsluitdijk Wadden Center (Small)

Gedeputeerde Kielstra slaat de 1e paal van het Afsluitdijk Wadden Center

Afsluitdijk Wadden Center

Een bijzondere attractie wordt de zogenoemde FlyRide, waarbij bezoekers virtueel over de provincie Fryslân vliegen. Verder ervaart de bezoeker naast verhalen, attracties en exposities, ook verschillende uitzichten op het water, het landschap en de dijk, met als beloning het dak als ultiem uitzichtplatform. Het ontwerp is geïnspireerd op een zeshoekige vorm die in de natuur veel voorkomt. Daarnaast scoort het gebouw qua duurzaamheid hoog door het zeer lage energieverbruik en de gebruikte materialen.

Toeristische trekpleister

Doel van het Afsluitdijk Wadden Center is het versterken van het toerisme en werkgelegenheid door de ontwikkeling van de Afsluitdijk, als belangrijke toeristische toegangspoort voor Fryslân en Noord-Holland. Zo gebeurt er veel op en rond de Afsluitdijk in het jaar 2018. Leeuwarden-Fryslân als culturele hoofdstad van Europa, de opening van het Afsluitdijk Wadden Center in het Jaar van het Water, de functie van dit beleefcentrum als A-locatie voor Werelderfgoed Waddenzee en de uitrol van de verhaallijn ‘Nederland Waterland’, door het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen in samenwerking met de provinciale marketingorganisaties Merk Fryslân en Holland boven Amsterdam.

Planning

De werkzaamheden aan de buitenruimte zijn in 2016 gestart. De afrit bij Kornwerderzand is verlegd en rond de zomer volgen de parkeerplaatsen, wandelpaden en aanlegplaatsen. De exploitanten Bert Kranendonk (Kexcom) en Theo op de Hoek (Vigilante Makkum) nemen de inrichting en straks de exploitatie voor hun rekening.

Impressie van de binnenkant (horecagedeelte) van het Afsluitdijk Wadden Center

Impressie van de binnenkant (horecagedeelte) van het Afsluitdijk Wadden Center

Financiering

Provincie Fryslân is ontwikkelaar en opdrachtgever van het project. Daarnaast financieren Waddenfonds, Rijkswaterstaat, gemeente Súdwest-Fryslân, de Nationale Postcode Loterij en de exploitanten Kranendonk en op de Hoek.

De Nieuwe Afsluitdijk

De Nieuwe Afsluitdijk is een samenwerking van de provincies Noord-Holland, Fryslân en de gemeenten Hollands Kroon, Súdwest-Fryslân en Harlingen. Samen werken we aan een vernieuwde dijk op het gebied van duurzame energie, ecologie, recreatie en toerisme en ruimtelijke kwaliteit. Zie ook www.deafsluitdijk.nl.

Kade Spoorweghaven Den Helder

Kade spoorweghaven Den Helder volledig opgeknapt

Port of Den Helder heeft de kade aan de Spoorweghaven vernieuwd. Hierdoor is 260 meter kaderuimte met een diepgang van 4 meter beschikbaar gekomen. Met deze extra faciliteit komt het havenbedrijf tegemoet aan de stijgende vraag naar ruimte voor schepen die in afwachting van een volgende opdracht voor een wat langere periode aangelegd moeten worden.

De kade, ook wel bekend als de ‘oude Mijnendienstkade’, is na jaren braak te hebben gelegen vanaf begin dit jaar volledig vernieuwd. Zo is de kade voorzien van verharding, verlichting en walstroom. Ook is het omliggende terrein opgeknapt. De kade is een uitbreiding van de Nijverheidskade.

Nieuwe ontsluiting

In het najaar wordt de bestaande onderzoeklocatie van Imares op het terrein flink uitgebreid. Nadat het pand aan de Bassingracht (voormalige duikmedisch centrum) is opgeknapt, wordt de aansluitende weg op de Bassingracht opnieuw ingericht.

Rondetafelbijeenkomst techniek en opleiding

Rondetafelgesprek techniek & opleiding terugblik

Volgens het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) hebben de bouw- en infrasector de komende vijf jaar zo’n achtduizend man nieuw personeel per jaar nodig om aan de groeiende vraag uit de markt te voldoen. In het onderwijs daalt het aantal leerlingen op bouw- en infraopleidingen echter al jaren steevast, met name op het mbo.

Zie hier kort samengevat de grootste uitdaging waarmee de technische branches in de komende jaren zullen worden geconfronteerd. De grootste struikelblokken: korte termijnvisies en gebrek aan onderling vertrouwen tussen de betrokken partijen. Op 10 mei jl. organiseerde Onsnoordholland een eerste Rondetafelgesprek over de mismatch in de techniek. Met aan tafel gespreksgenoten die technische opleidingen tot  hun dagelijkse praktijk mogen rekenen. En al snel werd duidelijk dat het analyseren van die mismatch veel gelijkenis met het ontwarren van een gordiaanse knoop vertoont.

“Maar één ding staat als een paal boven water”, meent Martin de Haan, opleidingsmanager bij ROC Amsterdam. “Er kiezen in verhouding nog steeds teveel jongeren voor administratieve functies. Terwijl we juist aan vaklieden, technici in de komende jaren een grote behoefte hebben. Dat heeft alles te maken met de beeldvorming die rond de technische beroepen is ontstaan.”

Lees meer

Het draait niet alleen om subsidies, als je als gemeente maar faciliteert,

Afspraken akkoord voor energiebesparing huishoudens

Het kabinet, energieleveranciers, netbeheerders en bedrijven voor besparingsproducten en -diensten hebben afspraken gemaakt rond energiebesparingen bij huishoudens en klein-zakelijke verbruikers. Dit convenant staat gelijk aan een besparing van het energieverbruik (elektriciteit en gas) van ongeveer 150.000 huishoudens.

Minister Kamp: “Om de klimaatdoelstellingen te kunnen halen is de transitie van fossiele naar hernieuwbare energie noodzakelijk. Deze opgave wordt makkelijker gehaald als de vraag naar energie daalt. Om deze doelen te kunnen bereiken is de inzet nodig van iedereen: van de overheid, van bedrijven én van burgers. Het convenant, dat een forse energiebesparing van 10PJ mogelijk maakt, is hiervan een goed voorbeeld.”

Warmtepompen en zonneboilers aanschaf stimuleren

De overheid gaat de komende jaren stimuleren dat Nederlandse bedrijven en huizen minder door gas en meer door duurzame bronnen worden verwarmd. Om die reden stelt het ministerie van Economische Zaken voor de jaren 2017 tot en met 2020 in totaal € 160 miljoen beschikbaar voor de ISDE-regeling, waardoor onder meer kleinschalige warmtepompen en zonneboilers beter betaalbaar worden.

Bouwend Nederland is blij met het akkoord. Helen Visser: “De doelstelling van het Energieakkoord komen zo weer een stap dichterbij. De omslag naar een duurzamere energievoorziening wordt betaalbaarder en daarmee ook aantrekkelijker voor consumenten, zodat ook de vraagkant van energiebesparing gestimuleerd wordt.”

afval

Noord-Holland experimenteert met duurzaam stortbeheer

Nederlanders produceren met z’n allen ongeveer 60 miljoen ton afval. Om er voor te zorgen dat toekomstige generaties niet belast worden met ons afval doet de provincie Noord-Holland mee aan het experiment duurzaam stortbeheer.

Samen met de provincies Noord-Brabant en Flevoland en de afvalbranche werd 22 mei 2017 de officiële aftrap verricht van de pilot ‘Duurzaam Stortbeheer’. Bij dit unieke experiment zijn diverse wetenschappelijke instituten betrokken.

Met duurzaam stortbeheer onderzoeken de betrokken provincies en afvalbranche of het mogelijk is om eventuele verontreinigingen al binnen de stortplaats versneld onschadelijk te maken. Als het experiment slaagt, behoort eeuwigdurende nazorg van gesloten stortlocaties tot het verleden en wordt het afvalvraagstuk niet doorgegeven aan toekomstige generaties. Hierbij is het milieu gebaat en bespaart het de overheid geld. In Noord-Holland is de afvallocatie Middenmeer in Wieringermeer één van de 3 proeflocaties.

Milieuprobleem

De kick-off van de pilot op 22 mei 2017 op de afvallocatie Braambergen in Flevoland markeert de start van het project. De exacte startdatum van de proef in Wieringermeer is nog niet bekend. Naar verwachting is dat later dit jaar.

Gedeputeerde Milieu, Adnan Tekin: “We hebben een aantal Noord-Hollandse stortlocaties die ook in aanmerking komen voor duurzaam stortbeheer. Het zou geweldig zijn als het zou lukken om op een natuurlijke manier, met bacteriën, verontreinigingen op te lossen. Voor Nederland en Europa, maar ook voor werelddelen als Afrika, Azië en Zuid-Amerika zou dit een welkome manier zijn om het milieuprobleem aan te pakken. De provincie Noord-Holland werkt dan ook graag mee met dit experiment.”

Green Deal

De samenwerkende partijen tekenden in 2015 al de Green Deal Duurzaam Stortbeheer met de Rijksoverheid. Hierin spraken de partijen af gezamenlijk langjarig onderzoek te doen naar het verduurzamen van het stortbeheer van afval. De pilot is een 10 jaar durend experiment met metingen. Na 5 jaar evalueren de partners de eerste resultaten van het onderzoek. De pilots vinden plaats op daarvoor geselecteerde stortplaatsen, of delen daarvan, in Almere, Bergen op Zoom en Middenmeer. De ontwikkelingen rond dit experiment zijn te volgen via: www.duurzaamstortbeheer.nl

Jet Bussemaker

€49 miljoen in aansluiting mbo en arbeidsmarkt

15 samenwerkingsverbanden tussen mbo-scholen en bedrijven krijgen €15,9 miljoen om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in de regio te verbeteren. De meeste aanvragen zijn gericht op techniek, procesindustrie en bouw.

Minister Bussemaker: “Door deze samenwerking zorgen we dat de toekomstige werkgevers bij de school binnenkomen en dat studenten goed voorbereid zijn op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd blijft het onderwijs zich vernieuwen door te investeren in apparatuur en onderwijsmethoden. Deze investeringen zijn dus in ieders belang.”

Lees meer

De ondertekening van de City Deal ‘elektrische deelmobiliteit in stedelijke gebiedsontwikkeling’ is het startpunt voor een driejarig programma

Energie besparen wordt makkelijker voor huishoudens

Huishoudens met een slimme meter krijgen vanaf 2018 maandelijks inzicht in hun energieverbruik. Hiermee kunnen zij gemiddeld 3% besparen op het energieverbruik. Dit levert een voordeel op van gemiddeld 45 euro per jaar op de energierekening. Daarnaast krijgen klanten meer informatie over inzichtdiensten en -producten, zoals in-home displays, inzicht-apps en slimme thermostaten, en voorlichting over de mogelijkheden van isolatie en duurzame opwekking van warmte en stroom.

Het Rijk stelt 160 miljoen euro extra subsidie beschikbaar. Deze afspraken zijn onderdeel van een vandaag getekend convenant dat moet leiden tot 10 PJ (petajoules) extra energiebesparing in de gebouwde omgeving. Die besparing staat gelijk aan het energieverbruik van ongeveer 150.000 huishoudens.

Het convenant is getekend door ministers Kamp van Economische Zaken en Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Energie-Nederland, Netbeheer Nederland, Nederlandse Vereniging Duurzame Energie en UNETO-VNI. Met het convenant leveren de partijen een bijdrage aan de realisatie van het afgesproken doel van 100 PJ besparing uit het Energieakkoord.

45 euro voordeel per klant

Uit onderzoek van ECN blijkt dat huishoudens gemiddeld bijna 3% op hun energieverbruik kunnen besparen als zij goed en met grote regelmaat inzicht krijgen in hun verbruik. Dit komt neer op een voordeel van gemiddeld 45 euro per jaar op de energierekening. Daarom geven energieleveranciers vanaf 2018 al hun klanten met een slimme meter maandelijks inzicht in hun gebruik. Aan het begin van dat jaar hebben al 4 miljoen huishoudens een slimme meter gekregen van hun netbeheerder. Het is de verwachting dat bijna alle huishoudens eind 2020 een slimme meter hebben en daarmee meer inzicht krijgen in hun energieverbruik. De slimme meter maakt beter inzicht in het energieverbruik mogelijk.

750.000 huishoudens met slimme besparingsdiensten

Energieleveranciers gaan hun klanten bovendien actief informeren over producten en diensten die directe feedback geven over het energieverbruik. Huishoudens die directe feedback krijgen via bijvoorbeeld een app of display, kunnen nog eens 3% extra besparen. De convenantspartners streven ernaar dat 750.000 huishoudens deze slimme producten en diensten hebben geactiveerd of geïnstalleerd in 2020.

60.000 extra woningen en klein-zakelijke gebruikers met isolatie en duurzame opwek
Via onder meer voorlichting zullen installateurs in samenwerking met gemeenten en bouwbedrijven consumenten op weg helpen met het nemen van energiebesparende maatregelen, zoals isolatie en zonnepanelen, en in contact brengen met (lokale) aanbieders die de maatregelen kunnen uitvoeren. Het streven is daarmee extra besparingsmaatregelen en duurzame opwekking te realiseren bij 50.000 woningen en 10.000 klein-zakelijke gebruikers.

160 miljoen euro subsidie voor duurzame maatregelen

Het Rijk ondersteunt de afspraken in het convenant door van 2017 tot en met 2020 in totaal 160 miljoen euro extra subsidie ter beschikking te stellen voor de ISDE-regeling. Daarmee krijgt energiebesparing met duurzame maatregelen zoals warmtepompen, zonneboilers, biomassaketels en pellet kachels een extra impuls. Bovendien komen slimme thermostaten en in-home displays in combinatie met isolatiemaatregelen in aanmerking voor subsidie via andere regelingen.

Convenant lezen doet u hier.

Bouwend_Nederland_Vakmensen (Custom)

40.000 nieuwe vakmensen met werkgarantie in de bouw

De bouw staat te springen om jonge vakmensen. “De komende vijf jaar willen we graag dat 40.000 jongeren kiezen voor de bouw. Elk jaar dus 8.000”, overziet Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland, aan de vooravond van de 12e Dag van de Bouw.

“De vooruitzichten zijn uitstekend: de economie draait op volle toeren, er is een groeiende vraag naar woonruimte, terwijl er veel gebouwd en gerenoveerd worden aan schoolgebouwen, zorgvastgoed en infrastructuur, in alle soorten en maten.”

“Een baan in de bouw is gelukkig weer bijzonder aantrekkelijk. Nu de crisis echt verdwenen is, kunnen we zelfs een werkgarantie geven: er is weer enorm veel te bouwen in Nederland. Dat is geen wens of voorspelling, maar een feit. Het CBS meldde deze week nog dat er het aantal nieuwbouwwoningen waarvoor een vergunning is afgegeven in maart met 56 procent steeg ten opzichte van een jaar eerder. Het gaat maar liefst om 6.682 nieuwe woningen. En het eind is nog lang niet in zicht en er is nog wel meer te bouwen dan woningen.

Er is ook veel aanpassing, onderhoud en renovatie nodig naast nieuwbouw. Interessant en leuk werk: je maakt woningen geschikt voor ouderen, die daardoor veel langer thuis kunnen blijven wonen. Je maakt woningen energiezuinig. Dat moet nog gebeuren bij zo’n 7 miljoen huizen en bij een miljoen kantoren, scholen en andere gebouwen. Werk genoeg is er ook in de infra, want nog duizenden bruggen, viaducten, wegen en ondergrondse leidingen moeten gerenoveerd of zelfs vervangen worden.”

“We hebben grote behoefte aan allerlei soorten vakmensen, zowel technisch als jongeren die sterk zijn in ontwerp en planning. Want al dit werk moet zo slim mogelijk in 3D voorbereid en georganiseerd worden. We roepen een nieuw kabinet dan ook op om meer te investeren in de kwaliteit van beroepsonderwijs én hoger onderwijs. Scholen moeten zelf ook de faciliteiten bieden door te investeren in goede praktijklokalen en actuele beroepsvoorlichting.”

Infrastructuur

“De opgave is enorm, bijvoorbeeld in de woningbouw. Honderdduizenden mensen willen wonen in of dichtbij steden, zoals Utrecht. We weten dat er in de hele Randstad nog een half miljoen woningen nodig is. Steden en omliggende gemeenten trekken honderdduizenden mensen aan, tot 2040 groeit het aantal huishoudens nog met een miljoen”, benadrukt Verhagen.

“Ook groeit de mobiliteit, we gaan met steeds meer mensen op pad, in de auto, met de fiets, de trein, de bus. Onze bouw- en infrasector zorgt ervoor dat die infrastructuur bij de beste ter wereld blijft horen. Maar dan nog zal het vaak hopeloos vastlopen. Want wij kunnen pas aan de slag als overheden investeren; in infrastructuur van alle soorten en maten, maar ook in duurzaamheid. Er is dus dringend grootschalige uitbreiding nodig van het aantal woningen en bijpassende infrastructuur. Daarvoor moeten allereerst overheid en bedrijfsleven eensgezind zijn over wát er moet gebeuren en direct daarna moeten ze de wil hebben om samen aan te pakken.”

Thema dag van de bouw

Verhagen roept jongeren op: “Als je verzekerd wilt zijn van een interessante baan, kies je als jongere vandaag nog voor de bouw en infra. Dat is dit jaar dan ook het thema van deze twaalfde Dag van de Bouw, die we op zaterdag 20 mei samen met drie andere brancheverenigingen organiseren. Grote en kleinere infra-ondernemers, specialistische aannemers, installateurs, constructeurs en heel veel bouwbedrijven doen mee, met hun 130 mooiste projecten.”

“Hét sleutelbegrip is wat mij betreft ‘samen aan de slag’. Dat is wat we op de Dag van de Bouw ook laten zien, al die heel verschillende bouw- en infraprojecten. Renovatie, uitbreiding, maar ook echte nieuwbouw, het is allemaal heel hard nodig. Je gaat het maken in de bouw & infra, als je nu de beroepskeuze maakt voor deze brede, interessante sector die volop in beweging is en blijft. Hoe dan? Je bouwt mee aan het bruto nationaal geluk. Je bouwt namelijk aan de kwaliteit van leven, voor jezelf en voor heel veel mensen om je heen. Dat is geweldig om te mogen doen!”

verspreid over het land wordt op vrijdag 16 maart stilgestaan bij veilig werken

Veiligheid blijft speerpunt bedrijfsvoering

Inspectie SZW constateert in haar vandaag verschenen jaarverslag over 2016 dat het aantal dodelijke slachtoffers van arbeidsongevallen in totaal gestegen is naar 70, dat is 19 meer dan het jaar ervoor. De meeste slachtoffers vielen in de bouw, industrie, handel en afvalbeheer.

In de bouw waren 16 slachtoffers te betreuren, tegen 9 in 2015. Bouwend Nederland vindt de stijging van het aantal dodelijke ongevallen onacceptabel. “Ieder ongeval is er een te veel. Iedereen moet aan het eind van de werkdag weer gezond en veilig naar huis kunnen, en aan het eind van zijn loopbaan gezond en fit met pensioen. Werkgevers vinden veiligheid erg belangrijk, het is een van de belangrijkste speerpunten waarvoor actie ondernomen wordt, zoals in maart – samen met de Inspectie – de jaarlijkse veiligheidsdag Bewust Veilig, waar 47.000 medewerkers bij betrokken waren. Sinds begin dit jaar Tevens is er binnen Bouwend Nederland ook een Taskforce Arbeidsomstandigheden en Veiligheid. In de rest van het jaar dringen we erop aan om veel aandacht aan veiligheid op de werkplek te besteden.”

Niet solo

“Veiligheid is en blijft een zaak van iedereen, van ontwerper, bouwbedrijf en bouwvakkers. Dit kan geen enkele partij in z’n eentje. Daarom zetten we samen met de bonden en opdrachtgevers stappen om veiligheid te creëren. Dat doen we behalve met allerlei voorlichtingsmateriaal onder meer met richtlijnen voor steigers en voor Torenkranen. Daarin lopen we voorop, samen met bijvoorbeeld de branchevereniging van de steigerbouw. Bij het opstellen van die richtlijnen zagen we dat méér doen op het gebied van veiligheid niet solo kan, maar echt iets is voor de hele keten.”

Bouwend Nederland gaat in overleg met bonden en haar leden onderzoeken welke aanvullende maatregelen genomen kunnen worden om het stijgende aantal dodelijke ongevallen in de bouw een halt toe te roepen.

Lees hier het jaarverslag van de Inspectie SZW.