geld

Maatregelen SZW terrein 2018

Per 1 januari 2018 verandert een aantal regels op SZW-terrein, hieronder staan de veranderingen op een rijtje.

Aan het begin van het nieuwe jaar worden nieuwe eisen van kracht waar certificerende instellingen aan moeten voldoen om certificaten af te mogen geven die op grond van de arbeidsomstandigheden-regelgeving vereist zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor de certificatie van arbodiensten, kraanmachinisten, duikers en asbestverwijdering. De nieuwe voorschriften houden in dat certificerende instellingen moeten beschikken over een accreditatie van de Raad voor Accreditatie. Deze wijzigingen zorgen voor een verdere professionalisering van de wettelijk verplichte certificering. Er geldt een overgangsregeling tot eind 2019.

Lees meer

De 7 samenwerkingsverbanden richten zich op alle niveaus van het mbo

Veranderingen per 1-01-2018 bij OCW

Met ingang van 1 januari 2018 gaat een aantal wijzigingen in, waar met name wetenschappers, bedrijven, scholen en leerlingen mee te maken (kunnen) krijgen.

Samenwerkingsschool

Vanaf 1 januari 2018 wordt het makkelijker voor openbare en bijzondere basisscholen om te fuseren tot een samenwerkingsschool. Dit is een pragmatische oplossing voor scholen in gebieden waar het aantal leerlingen afneemt. Er blijft een school beschikbaar én leerlingen krijgen onderwijs dat bij hun identiteit past.

Toekomstbestendig onderwijsaanbod

Vanaf 1 januari 2018 wordt het eenvoudiger om basisscholen om te zetten van openbaar naar bijzonder onderwijs of andersom. Ook wordt het makkelijker een school binnen de gemeentegrenzen te verplaatsen. Door deze maatregelen kunnen schoolbesturen beter samenwerken in de regio, iets wat van groot belang is in gebieden met teruglopende leerlingenaantallen.

Rekentoets telt dit jaar ook op het vwo niet meer mee

De rekentoets wordt in het huidige schooljaar (2017-2018) wel afgenomen maar telt niet meer mee voor het behalen van het vwo-diploma. De wijziging heeft alleen effect voor het vwo. Voor leerlingen in het havo, vmbo en mbo telde de toets al niet mee.

Aanmelddatum MBO 1 april

Wie zich wil aanmelden voor een mbo-opleiding, moet dit uiterlijk op 1 april voor het nieuwe studiejaar doen. Dit geldt voor het eerst voor het komende studiejaar (2018-2019). Voor komend studiejaar moet een student zich dus uiterlijk op 1 april 2018 hebben aangemeld. Alleen dan hebben ze recht op toelating voor de opleiding van hun keuze.  Als een student zich niet op 1 april heeft aangemeld, dan kan de mbo-instelling hem weigeren. Op tijd aanmelden is dus van groot belang. Na aanmelding kan een student zijn opleidingskeuze nog wijzigen.

Nieuwe tranche Regionaal Investeringsfonds

Ook in 2018 is er weer een nieuwe aanvraagronde voor het Regionaal Investeringsfonds (RIF). Bedrijven die samen met mbo-instellingen willen investeren in innovatief beroepsonderwijs kunnen een aanvraag indienen. Minister Van Engelshoven stelt voor 2018 € 25 miljoen beschikbaar voor het investeringsfonds.

Nieuwe opleiding in hoger onderwijs

Naast de bachelor en de master komt er per 2018 een nieuwe zelfstandige opleiding in het hoger onderwijs: de associate degree. Dit is een 2-jarige opleiding in het hoger beroepsonderwijs, bij uitstek geschikt voor mbo-4-gediplomeerden die wel willen doorstuderen maar die af zien van een 4-jarige hbo-bacheloropleiding. Ook biedt de associate degree kansen voor op- en omscholing van volwassenen en werkenden in het kader van leven lang leren. De 150 nieuwe associate degree-opleidingen kunnen worden gevolgd bij 22 verschillende bekostigde hogescholen. Daarnaast gaan er ruim 60 associate degree-opleidingen van start bij niet-bekostigde hogescholen.

Inperking lastendruk bij kwaliteitskeuring hoger onderwijs

Bij het toetsen van de kwaliteit van hogescholen en universiteiten ervaren deze onderwijsinstellingen veel overbodige administratieve lastendruk. Eens per 6 jaar worden zij voor hun accreditatie onder de loep genomen door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) waarbij instellingen soms documentatie opbouwen die kan oplopen tot 60 ordners. Via een proef wil minister Van Engelshoven bekijken hoe die lastendruk omlaag kan. Onderwijsinstellingen die meedoen aan de proef worden ten opzichten van de huidige situatie beoordeeld op de helft van het aantal NVAO-criteria. De inschrijving voor deze proef gaat januari 2018 open. Na een voorbereidingsperiode gaat de proef vanaf 1 september 2018 van start.

Eerste Stevinpremies

In 2018 worden voor het eerst de Stevinpremies uitgereikt aan twee wetenschappers die met hun onderzoek grote maatschappelijke of economische impact hebben gehad. Zij krijgen 2,5 miljoen euro. De prijs kan worden uitgereikt aan wetenschappers in alle wetenschapsgebieden.

Wat te doen met die lege stal?

Gebouwen boerenbedrijven leegstand

Met name in het noorden van Noord-Holland komen steeds meer gebouwen van boerenbedrijven leeg te staan.

De provincie Noord-Holland wil voorkomen dat deze gebouwen door gebrek aan onderhoud vervallen of gebruikt worden voor oneigenlijke activiteiten zoals caravanstallingen in kassen. De provincie gaat samen met de gemeenten en de agrarische sector per regio een plan opstellen hoe hier het beste mee omgegaan kan worden.

“Het probleem is groter dan ik had gedacht. Alleen al in Noord-Holland gaat het tot 2030 om bijna anderhalf miljoen vierkante meters aan leegstaande gebouwen. Dit speelt ook in de andere provincies. Ik ga daarom via het Interprovinciaal Overleg ook bij het Rijk aandringen op maatregelen.” aldus Jaap Bond, gedeputeerde Economische Zaken en Landbouw van de provincie Noord-Holland. Bond reageert hiermee op het onderzoek dat Wageningen Economic Research en het Kadaster hebben gedaan naar vrijkomende agrarische bebouwing.

Leegstand bedrijfsgebouwen

De provincie heeft Wageningen Economic Research en het Kadaster gevraagd om te onderzoeken hoeveel gebouwen van boerenbedrijven er leeg komen te staan in Noord-Holland. Boerenbedrijven worden steeds groter, maar hun aantal neemt af. Tussen 2000 en 2015 zijn 2210 boerenbedrijven gestopt. Naar verwachting zullen tot 2030 nog 1300 bedrijven stoppen. De woonhuizen op het erf blijven meestal bewoond, maar de bedrijfsgebouwen blijven vaak leeg staan. Tot 2030 gaat het in totaal om 1,4 miljoen vierkante meters aan bedrijfsgebouwen.

Regionale verschillen

In de Kop van Noord-Holland staan meer gebouwen leeg dan in het zuiden van de provincie. Bond: “Dit vergt per regio een eigen aanpak. Rondom Amsterdam en in het Gooi zijn andere mogelijkheden voor nieuwe bestemmingen van leegstaande gebouwen dan in de Kop van Noord-Holland.” Uit de vragenlijst aan de gemeenten en de expertmeeting met stakeholders komt naar voren dat VAB’s op het moment nog niet als probleem ervaren wordt in Noord-Holland.

Vooral in het noorden van de provincie wordt door gemeenten aangeven dat er nu wel leegstand is, maar dat dit niet als probleem gezien wordt. Tijdens de expertmeeting komt ter sprake dat veel agrariërs na bedrijfsbeëindiging op het eigen erf willen blijven wonen. Verkoop van de grond en verhuur van de gebouwen levert vaak voldoende inkomsten op om dit mogelijk te maken. Daarnaast is er veel vraag naar locaties in het buitengebied en worden voor leegstaande gebouwenmakkelijk nieuwe functies gevonden. Voor de toekomst geven de gemeenten en andere deelnemers van de expertmeeting aan VAB’s wel als opgave in het landelijk gebied te zien.

Je kunt hier het complete rapport downloaden.

3 prijzen team per4mance

Opleider PER4MANCE uitgeroepen tot De Beste Kleine Opleider van Nederland

PERSBERICHT – Springest organiseerde dit jaar voor de vijfde keer de verkiezing van de ‘Beste Opleider van Nederland’. Springest vertegenwoordigt ruim 5100 opleiders en heeft een aanbod van meer dan 49.000 leerproducten. Daarmee is het de grootste onafhankelijke vergelijkingssite voor opleidingen, trainingen en cursussen in Nederland.

PER4MANCE zat in de top 3 van maar liefst 5 categorieën en won de categorieën ‘Beste Opleider Management’, ‘Beste Opleider Communicatie’ én ‘Beste Kleine Opleider van Nederland’. De uitslag wordt bepaald aan de hand van beoordelingen die de deelnemers in het betreffende kalenderjaar hebben gegeven. Voor het eerst ging de prijs voor ‘De Beste Kleine Opleider’ naar een jong trainingsbureau vanwege zijn eigenzinnige en mensgerichte aanpak.

Lees meer

RVO-Wetchecker-energiebesparing

Handige tool helpt ondernemers met verplichtingen bij energiebesparing

De Wet Milieubeheer, het energielabel C voor kantoren. Ondernemers moeten aan verschillende verplichtingen voldoen om energie te besparen. Maar welke zijn dat? V.a. 21 november kan dat binnen 5 minuten in kaart worden gebracht met dit handige online hulpmiddel; de Wetchecker Energiebesparing.

Het kabinet wil dat iedereen in Nederland bijdraagt aan energiebesparing. Ook ondernemingen. Ze moeten bijvoorbeeld vanwege de Wet Milieubeheer energiemaatregelen uitvoeren die zich binnen 5 jaar terugverdienen. Het Rijk wil bedrijven inzicht geven in deze en andere wet- en regelgeving.

Lees meer

SOK NHN 2017

Nieuwe zevenjarige samenwerking met oog op regionale economische ontwikkeling

PERSBERICHT – Op 7 december 2017 hebben 18 gemeenten, de provincie Noord-Holland en Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN) met een handtekening afgesproken de samenwerking voor de komende zeven jaar voort te zetten. Ontwikkelingsbedrijf NHN werkt al tien jaar namens 18 gemeenten en de provincie aan de economische ontwikkeling van Noord-Holland Noord. In die periode heeft de regio Noord-Holland Noord een sterke ontwikkeling doorgemaakt. De ondertekening vond plaats bij InHolland in Alkmaar, waar NHN zich vanaf 1 januari 2018 zal vestigen.

De regio kiest er in het ambitiedocument ‘Holland boven Amsterdam 2040’ voor om de focus te leggen op waar de regio goed in is: agri & food, energie, water en toerisme. Gedeputeerde Economische Zaken van de provincie Noord-Holland, Jaap Bond: “Vanuit Noord-Holland Noord dragen we bij aan oplossingen voor wereldwijde uitdagingen. Hier worden nieuwe teeltmethodes beproefd, leren we steeds zorgvuldiger omgaan met zoet water, ontwikkelen we duurzame energiebronnen en veredelen we de beste zaden van de wereld.  Daarnaast hebben we ook nog eens de ruimte om betaalbaar te wonen en beschikt de regio over prima recreatiemogelijkheden. De samenwerking tussen ondernemers, kennisinstellingen en overheden is daarbij cruciaal. Het Ontwikkelingsbedrijf bevordert die samenwerking en helpt ons economische kansen te verzilveren en de werkgelegenheid in de regio te versterken.”

Uitvoeringsorganisatie

NHN heeft als uitvoeringsorganisatie van de overheid een aantal kerntaken; marketing & acquisitie, verbeteren van het vestigingsklimaat en ondersteunen van ondernemers bij hun vestigings- en investeringsplannen. NHN ondersteunt omvangrijke projecten (zoals Seed Valley en de herstructurering van glastuinbouwgebied Alton) en begeleidt duurzame energie innovaties (zoals InVesta en het Energy & Health Campus in Petten). Daarnaast is NHN uitvoerder van de destinatiemarketingorganisatie Holland boven Amsterdam met als doel toeristische bestedingen in het gebied te vergroten. NHN voert niet alleen projecten uit, maar speelt ook een belangrijke rol in verschillende acquisitietrajecten, waarvan de vestiging van Microsoft op Agriport A7 een goed voorbeeld is.

Onzichtbaar, maar cruciaal werk

Jelle Beemsterboer, Wethouder Economische Zaken van gemeente Schagen, is blij met de voortzetting van de samenwerking: “NHN verricht bijna onzichtbaar, maar cruciaal werk. Zij versterken samenwerking tussen ondernemers in onze regio, zij werven nieuwe bedrijven en begeleiden groei en clustervorming. Ook helpt NHN bij de regionale lobby agenda. Voor Schagen is het meest zichtbaar het vele werk dat NHN doet voor de Energy&Health Campus in Petten. De aanwezige wetenschapsclusters in Petten worden gepositioneerd, geholpen in groeiambities en samengebonden in de wens om meer start-ups aan te trekken en studenten en promovendi voor tijdelijk onderzoek gelegenheid te bieden. Voor dat succes is de samenbindende rol van NHN van groot belang.”

Monique Stam, Wethouder Economische Zaken van gemeente Heerhugowaard, voegt toe: “Het Alton-project is een van de successen van regionale samenwerking binnen Noord-Holland Noord. Een mooi voorbeeld van de meerwaarde van samenwerking tussen ondernemers, provincie, het Ontwikkelingsbedrijf en de regiogemeenten. Samen met OVAL, de ondernemersvereniging van Alton,  pakken wij de herstructurering van dit glastuinbouwgebied aan en werken wij aan onze ambitie om Alton in 2030 energieneutraal te maken. Wij delen de opgedane kennis en kunde binnen deze samenwerkingsverbanden met elkaar binnen  de glasdriehoek Grootslag, Agriport A7 en Alton en werken zo samen aan de versterking van Greenport NHN.”

Ben Tap, wethouder Economische Zaken in Hoorn over de voortzetting van de samenwerking: “Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord is de regionale uitvoeringsorganisatie, die de gezamenlijke ambities van de regio Holland boven Amsterdam helpt te realiseren. Dat doen zij zeer adequaat en efficiënt. Gemeente Hoorn vindt het belangrijk dat het ontwikkelingsbedrijf deze werkzaamheden ook de komende periode kan blijven uitvoeren en daarom zetten wij een enthousiaste handtekening onder de nieuwe samenwerkingsovereenkomst.”

Regionale ambities

De regio Noord-Holland Noord heeft samen met de regio’s Kop van Noord-Holland, West-Friesland en Alkmaar een Ambitiedocument ‘Holland boven Amsterdam 2040’ vastgesteld. Hieraan is een regionaal uitvoeringsprogramma gekoppeld. Het Ontwikkelingsbedrijf helpt als uitvoeringsorganisatie deze regionale ambities mee te realiseren.

Hoe maken we Techniek weer sexy? Column Boris Gregec

Hoe maken we techniek weer sexy?

Hoe kunnen we techniek weer sexy maken! Het zal niemand ontgaan zijn dat in de toekomst een groot tekort aan echte vakmensen zal ontstaan. Niet alleen in een bepaalde sector maar in alle met techniek gerelateerde beroepen. Deels heeft men nu al veel last van een personeelstekort. Maar waarom zou ik mensen aannemen/opleiden als dit straks door zelflerende computers en/of robots veel goedkoper en sneller kan?  Hoog tijd om daar eens iets mee te doen, maar hoe dan?

Lees meer