Artikelen door Marianne Zeeman

Blog 2 – Betalingstermijnen, hoe zit het nu precies?

Vorige maand schreef ik in mijn blog Betalingstermijnen, hoe zit het nu precies? over de vele algemene voorwaarden die ik onder ogen heb gekregen de afgelopen periode waarin nog steeds onjuiste betalingstermijnen zijn opgenomen. Onlangs trof ik echter nog twee keer een set algemene voorwaarden aan waarin een te hoog bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten werd […]

Blog 1- Betalingstermijnen, hoe zit het nu precies?

Nog steeds krijg ik algemene voorwaarden onder ogen waarin onjuiste betalingstermijnen zijn opgenomen. Hoe zit het nu precies? Vanaf 1 januari 2013 is wettelijk vastgelegd hoe lang de termijn mag zijn waarbinnen uiterlijk een factuur dient te worden betaald. Er is wettelijk geen wettelijke minimumbetalingstermijn vastgelegd. Voor overeenkomsten gesloten met consumenten geldt dat er niet […]

Non-concurrentiebeding in franchiseovereenkomsten

Zijn er mogelijkheden om de geldigheid hiervan aan te tasten? Zoals bekend kan een werknemer regelmatig de houdbaarheid van een bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst  overeengekomen non-concurrentiebeding aantasten. Maar hoe zit het met de franchisenemer die met een (grote) franchisegever een franchiseovereenkomst heeft gesloten? Kan de franchisenemer bij de beëindiging van deze franchiseovereenkomst ook […]

Schijn zzp’ers, individuele opdrachtnemer of toch een werknemer?

Onderscheid is niet alleen van belang voor de Belastingdienst Het nieuws wordt op dit moment gedicteerd door de afschaffing van de VAR-verklaring en hierdoor de aloude discussie over de eventuele (belasting)voordelen voor de personen die uit hoofde van een overeenkomst van opdracht – in de volksmond ook wel genoemd zzp’ers – en dus niet op […]

Criterium bestuurderaansprakelijkheid toch niet verzwaard

Afgelopen decennia heeft de Hoge Raad, het hoogste rechtsprekende instantie in Nederland, diverse uitspraken gedaan waarin criteria zijn ontwikkeld wanneer je als bestuurder van bijvoorbeeld een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in privé aansprakelijk kan worden gehouden voor de schulden van die desbetreffende vennootschap. In het geval dat een vennootschap tekortschiet in de nakoming van […]

Verplichte registratie van onderhandse pandaktes bij de Belastingdienst: hoe werkt dit?

Sinds jaar en dag vragen partijen die een financiering verstrekken zekerheidsrechten in de vorm van pandrechten van de kredietnemer. Er zijn twee vormen van pandrechten: pandrecht op vorderingen en pandrecht op roerende zaken (alle zaken die niet onroerend zijn). In het laatste geval kan weer een onderscheid worden gemaakt tussen een pandrecht waarbij de roerende […]

Annuleringsbedingen en matiging van boetebedingen

Recentelijk werd ik door cliënt benaderd die zeer ruim voor de datum van een bijeenkomst de komst van zijn team (bestaande uit 20 man/vrouw) annuleerde en toch een forse rekening gepresenteerd kreeg. De contractspartij waarmee mijn cliënt zaken had gedaan, verwees naar een annuleringsbeding opgenomen in de op de overeenkomst van toepassing zijnde algemene voorwaarden. […]

Vordering op ontbonden / lege B.V.

In de praktijk heb ik al meermalen meegemaakt dat cliënten mij benaderden omdat zij een vordering hebben op een B.V. die ineens ontbonden was of geen verhaal meer bood aangezien de onderneming ineens alle waardevolle assets had verkocht. Dit betekent echter nog niet dat de vordering die de cliënt heeft op de ontbonden/lege B.V. gelijk […]