Raad van State: Beroep windpark Midwoud ongegrond

Beroep windpark Midwoud ongegrond volgens RvS

Op 17 november 2016 heeft het college van Gedeputeerde Staten de aanvraag afgewezen voor een omgevings-vergunning voor de realisering van 6 windturbines op de locatie ten westen van de dorpskern

Midwoud tussen de Broerdijk en de Oosterstraat in de gemeente Medemblik. Engie heeft hiertegen beroep aangetekend bij de Raad van State.

De Raad van State stelt in haar uitspraak de provincie in het gelijk van windpark Midwoud.

De Raad van State concludeert dat de provincie de aanvraag mocht afwijzen omdat de locatie voor het windpark gelegen is in een weidevogelleefgebied. Engie vond de weigering van de provincie onterecht omdat de locatie in het natuurbeheerplan niet meer is aangeduid als weidevogelleefgebied. De Raad van State geeft aan dat niet het natuurbeheerplan doorslaggevend is bij het beoordelen van aanvragen, maar de provinciale ruimtelijke verordening (PRV).

Het natuurbeheerplan heeft een andere doelstelling dan de PRV. In het natuurbeheerplan worden regels voor beheer en subsidiëring van weidevogels vastgelegd. De PRV bevat de regels voor de ruimtelijke inpassing van windturbines.

De rechter betrok bij haar oordeel bovendien dat de aanwijzing van weidevogelleefgebied zoals vastgelegd in de PRV de openheid van het landschap beschermt met een dubbele doelstelling; zowel ter bescherming van de weidevogels, als de bescherming van de openheid als cultuurhistorische waarde.

Provinciale staten zijn bevoegd voor de aanleg of uitbreiding van een productie-installatie voor opwekking van duurzame elektriciteit met behulp van windenergie met een capaciteit van ten minste 5 maar niet meer dan 100 MW, met inbegrip van de aansluiting van die installatie op een net, gronden aan te wijzen en daarvoor een inpassingsplan als bedoeld in artikel 3.26, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen. De gemeenteraad is voor de duur van tien jaren na de vaststelling van het inpassingsplan niet bevoegd voor die gronden een bestemmingsplan vast te stellen.

Klik op de link van RvS en lees hier de uitspraak.