Onsnoordholland actueel nieuws artikelen Agri en Food van en voor Noord-Hollandse ondernemers. Interessant Agri / Food bedrijfs nieuws, persbericht of evenement? Tip de redactie!

Wieringermeer-Noord-Holland

Grootste kavelruil in het voormalige Wieringerrandmeergebied

Een ruil van 310 hectare grond voormalige Wieringerrandmeergebied. Daarover maken 10 boeren, de provincie Noord-Holland, het Rijk en Nuon afspraken. Het is de grootste kavelruil in het voormalige Wieringerrandmeergebied.

“Het is mooi om te zien dat de dynamiek in de Wieringermeer terug is na een periode van onzekerheid. Met deze kavelruil gaat grond terug naar landbouwondernemers die daarmee weer helemaal klaar zijn voor de toekomst”, aldus landbouwgedeputeerde Jaap Bond van de provincie Noord-Holland. Op 18 oktober ondertekenen 10 agrariërs, de provincie, het Rijk en Nuon een kavelruilovereenkomst. Het gaat om een oppervlakte van ruim 600 voetbalvelden groot.

Verbeteren landbouwstructuur

Voor de ontwikkeling van het Wieringerrandmeer had de provincie Noord-Holland 550 hectare grond in bezit. De provincie zet deze grond nu in voor het verbeteren van de landbouwstructuur in de Kop van Noord-Holland en houdt daar nog een derde van over. Gedeputeerde Elisabeth Post (Grondzaken): “Met de ruil krijgen de betrokken landbouwbedrijven grotere en handigere kavels. Daarnaast maakt de ruil een windpark van Nuon mede mogelijk. Ik ben zeer tevreden met deze grootse ruil, die niet was gelukt zonder de medewerking van het Rijk.”

Nieuwe mogelijkheden agrarische bedrijven

Het *Wieringerrandmeerproject heeft de mogelijkheden voor agrarische ondernemers in het gebied jarenlang beperkt. Dit project moest een impuls geven aan de Kop van Noord-Holland met de aanleg van een recreatiemeer en een groot aantal woningen. Nadat het project werd gestopt, is samen met de betrokken partijen een plan voor agrarische structuurverbetering opgesteld. Met de kavelruil ontstaan nu weer nieuwe mogelijkheden voor de agrarische bedrijven in het gebied.

 

*Het Wieringerrandmeer was een project van de Nederlandse provincie Noord-Holland en de gemeenten Wieringen en Wieringermeer om van Wieringen weer een eiland te maken. Het project het Wieringerrandmeer werd in november 2010 stopgezet. Het hele project heeft de provincie circa 28 miljoen euro gekost, aldus de rekenmeesters. (bron Volkskrant)

Winnie Sorgdrager gaat onderzoek naar eiercrisis leiden

Onderzoek eiercrisis wordt geleid door Winnie Sorgdrager

Lid van de Raad van State Winnie Sorgdrager gaat het onderzoek leiden naar gang van zaken rondom de vondst van de stof fipronil in eieren. Dat hebben minister Edith Schippers (VWS) en staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) vandaag bekend gemaakt.

Zij stuurden vandaag een brief met de laatste stand van zaken van de eiercrisis naar de Tweede Kamer. Morgen is hierover een debat. Mw. mr. Winnie Sorgdrager is lid van de Raad van State. Van 1994 tot 1998 was zij minister van Justitie in kabinet Paars I.  Daarvoor was zij onder meer procureur-generaal bij de Gerechtshoven in Arnhem en Den Haag.

Onderzoek

Uit het onderzoek van Sorgdrager moet naar voren komen hoe deze crisis heeft kunnen gebeuren, wat de rol en verantwoordelijkheid van alle betrokkenen was en hoe de interactie tussen hen is verlopen. Het onderzoek moet een beeld geven over hoe gehandeld is en wat er verbeterd kan worden, zodat hieruit lessen geleerd kunnen worden. De precieze opdrachtformulering zal op korte termijn aan de Tweede Kamer worden gestuurd zodat zij daarover een oordeel kan geven. Streven is het onderzoek voor het einde van dit jaar af te ronden.

 

Schade sector

Uit een rapport van Wageningen Economic Reserach in opdracht van staatssecretaris Van Dam blijkt dat de directe schade voor de betrokken pluimveebedrijven wordt geschat op ongeveer € 33 miljoen. € 16 Miljoen daarvan is het gevolg van de opgelegde blokkades, € 17 miljoen is het gevolg van maatregelen om de fipronilbesmetting bij de bedrijven weg te nemen. Dat komt neer op een gemiddelde schade van tussen de 120.000 en 220.000 euro voor een pluimveebedrijf. Afhankelijk van de aard en omvang van het bedrijf kan dit bedrag hoger of lager uitvallen. In het rapport is nog geen rekening gehouden met verdere vervolgschade, bijvoorbeeld als gevolg van imagoschade. Ook is de schade voor andere bedrijven zoals opfokbedrijven of winkels nog niet bekend.

In totaal zijn er tot nu toe 258 bedrijven met 664 stallen geblokkeerd. Een deel hiervan is inmiddels geheel of gedeeltelijk weer vrijgegeven.

Nieuwe start voor jongeren met groene vingers

Frisse start voor jongeren met groene vingers

Jongeren die thuis zitten, maar graag de handen uit de mouwen willen steken, krijgen een nieuwe start. Via het opleidings- en werktraject GreenPort GroenStart kunnen zij in de agrarische en groensector in de regio Noord-Holland Noord aan de bak.

GreenPort GroenStart is een initiatief van ondernemers, het Clusius College en 18 gemeenten in de regio onder de vlag van GreenPort NHN. Via GreenPort NHN investeert de provincie Noord-Holland in landbouw in Noord-Holland Noord. Geïnteresseerden tussen de 16 en 27 jaar kunnen zich aanmelden voor het traject of kunnen worden doorverwezen door de gemeente. Op 1 van 3 locaties van het Clusius College starten zij met de entreeniveau-opleiding richting Plant en Groene leefomgeving. De praktijkvakken worden ook gegeven bij deelnemende bedrijven met vakdocenten uit de praktijk. De opleiding bestaat uit 8 modules. Dit maakt het 8 keer per jaar mogelijk om in te stromen. Het traject kan in 1 jaar worden afgerond, maar voor studenten die meer tijd nodig hebben, is er uitloop naar 2 jaar.

Trots op je baan

Daarna kunnen studenten doorstromen naar niveau 2 Groenvoorziening, Plantenteelt of Veehouderij of met hun diploma aan de slag in de agrarische en groensector. Gedeputeerde Landbouw van de provincie Noord-Holland, Jaap Bond: “In Noord-Holland worden de beste en de lekkerste groenten, aardappelen en andere gewassen geteeld. Een baan in de agrarische sector in Noord-Holland is iets om trots op te zijn.”

Voorschakeltraject met begeleiding

Jongeren die nog niet weten of een baan in de agrarische of groensector iets voor ze is, kunnen deelnemen aan een voorschakeltraject. Bij agrarisch leer-werkbedrijf Noorderhoeve in Schoorl ervaren zij hoe het is om in een kas, bij een veehouderij, in een teelt- of hoveniersbedrijf, in de groenvoorziening of in bos- of natuurbeheer te werken. Volgens projectleider GroenStart Sven van Sligter is de ketenbenadering, de samenwerking tussen ondernemers, overheid en onderwijs, de kracht van het traject. En de begeleiding naar werk als eindpunt. In de regio Noord-Holland Noord zijn voldoende banen in de agrarische en groensector.

De officiële start is in september 2017. Wel zijn er al een aantal pilots geweest. Zo hebben 12 jongeren al een voorschakeltraject gevolgd of hun mbo-1-diploma behaald. Sommigen gaan nu naar mbo niveau 2, anderen worden momenteel begeleid naar werk of zijn al aan het werk. Het is de bedoeling van GroenStart dat na 4 jaar 300 mensen de entreeopleiding hebben afgerond.

20 miljoen per jaar extra voor agrarisch natuurbeheer

20 miljoen per jaar extra voor agrarisch natuurbeheer

Het extra geld is bedoeld voor versterking van de biodiversiteit en het behoud van weide- en akkervogels in landbouwgebieden. Daarnaast komt er 10 miljoen euro per jaar bij voor de Brede Weersverzekering waardoor veel meer boeren en tuinders zich kunnen verzekeren tegen schade door extreme weersomstandigheden.

Het extra geld komt beschikbaar door een herschikking binnen het GLB-budget. Agrarisch natuurbeheer is bedoeld om de landbouwsector te verduurzamen en de flora en fauna in landbouwgebieden, waaronder weide- en akkervogels, behouden en te herstellen. Boeren die willen investeren in natuurbeheer kunnen in collectief verband een subsidie aanvragen. Op dit moment is er echter onvoldoende financiële ruimte om alle boeren te ondersteunen die gebruik willen maken van de regeling.

Staatssecretaris Van Dam: “Met agrarisch natuurbeheer loopt Nederland voorop in Europa. Agrarisch natuurbeheer zorgt voor een grotere betrokkenheid van boeren bij het verbeteren van de biodiversiteit en het versterken van de natuur in landbouwgebieden, zoals bijvoorbeeld het behoud van weidevogels. De terugkeer van weide- en akkervogels staat symbool voor de kwaliteit van het landschap. Zij zijn het zichtbare resultaat van een landbouw die in balans is met de natuur.”

10 miljoen extra voor weersverzekering

Het beschikbaar stellen van extra geld voor de Brede Weersverzekering sluit aan bij de aanbevelingen uit de evaluatie van de verzekering. Het ministerie van Economische Zaken trekt nu al jaarlijks 9 miljoen euro voor een tegemoetkoming aan boeren die zich willen verzekeren tegen schade aan gewassen door extreme en ongunstige weersomstandigheden, zoals ijzel, storm of blikseminslag. Door de verhoging van het beschikbare budget met jaarlijks 10 miljoen euro kan het aantal deelnemende ondernemers in de komende jaren verdubbelen.

Duidelijkheid over fosfaatrechten voor melkveehouders

Fosfaatrechten voor melkveehouders vastgesteld

Staatsecretaris Van Dam van Economische Zaken heeft het kortingspercentage vastgesteld waarmee vanaf volgend jaar de toedeling van het aantal fosfaatrechten aan melkvee-houders wordt berekend. Ten opzichte van het aantal gehouden koeien op 2 juli 2015 zullen niet-grondgebonden melkveehouders 8,3% worden gekort op de hoeveelheid toegekende fosfaatrechten.

Het fosfaatrechtenstelsel is een nieuw systeem waarmee de toename van de hoeveelheid fosfaat – als bestanddeel van mest – van melkvee wordt begrensd. De bestaande knelgevallenvoorziening in de wet fosfaatrechten wordt daarnaast uitgebreid met twee categorieën bedrijven. Hiermee wordt advies van de commissie voor de knelgevallen fosfaatrechten overgenomen.

Europees plafond

Boeren mogen in 2018 alleen melkvee houden als ze daarvoor voldoende fosfaatrechten hebben. Zij krijgen deze rechten toegekend op basis van het aantal gehouden koeien op 2 juli 2015. Omdat de totale hoeveelheid fosfaatrechten te groot is om de fosfaatproductie weer onder het Europese plafond te brengen, worden de fosfaatrechten afgeroomd met een kortingspercentage. Dit percentage is vastgesteld op advies van het CDM en de commissie voor knelgevallen.

Derogatie

Het fosfaatrechtenstelsel treedt in 2018 in werking, afhankelijk van gesprekken met de Europese Commissie over een nieuwe  derogatie. Het nieuwe stelsel volgt op het fosfaatreductieplan waarmee de uitstoot van fosfaat in Nederland in 2017 weer onder het Europese plafond wordt gebracht. De maatregelen zijn noodzakelijk om het verlies van de derogatie te voorkomen, op basis waarvan Nederland veel meer dierlijke mest mag gebruiken dan is toegestaan volgens de nitraatrichtlijn. Het verlies van deze uitzonderingspositie zou grote financiële gevolgen hebben voor de Nederlandse melkveehouderij.

Knelgevallenvoorziening

De knelgevallenvoorziening wordt via een algemene maatregel van bestuur uitgebreid met nieuw gestarte bedrijven en bedrijven die in een buitengewone situatie verkeren vanwege projecten voor het algemeen belang, waardoor zij minder grond of minder dieren hadden op 2 juli 2015. Het gaat bij deze buitengewone situaties om de realisatie van een natuurgebied, de aanleg of het onderhoud van publieke infrastructuur zoals een weg of het instellen van  een algemene nutsvoorziening zoals de aanleg van een elektriciteitskabel. De commissie voor knelgevallen heeft in haar advies meegewogen of de gevolgen voor andere veehouders gerechtvaardigd zijn en of de groepen bedrijven voldoende af te bakenen zijn.

Vrijstellingen

In de knelgevallenvoorziening was al rekening gehouden met boeren in een overmachtssituatie, als gevolg van bijvoorbeeld ziekte, stalbrand of een verbouwing. Bedrijven met voldoende grond in verhouding tot het aantal koeien, de zogenaamde grondgebonden bedrijven, zijn geheel vrijgesteld van de generieke korting. Bedrijven met een relatief klein overschot koeien in relatie tot eigen grond zijn dit gedeeltelijk.

Bodemkaart van Nederland vrij beschikbaar

De ‘Bodemkaart van Nederland’ vrij beschikbaar

Staatssecretaris Van Dam (Economische Zaken) maakt de ‘Bodemkaart van Nederland’ – een omvangrijke database over de Nederlandse bodem – vrij toegankelijk voor iedereen. Dit schrijft de bewindspersoon vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

De Bodemkaart van Nederland biedt een schat aan gedetailleerde informatie over de Nederlandse bodem. Boeren en natuurbeheerders kunnen de informatie gebruiken voor gerichte bodemverbetering of bij de keuze voor gewassen die passen bij de aard van de grond. De bodemkaarten worden als open-data online aangeboden zodat iedereen online kan zien hoe de bodem is opgebouwd.

Lees meer

Ontknoping in discussie over octrooirecht plantenveredeling

Geen octrooien meer op klassiek veredelde planten

Het Europees Octrooi Bureau (EOB) verleent geen octrooien meer op klassiek veredelde planten, zodat plantenveredelaars weer ongehinderd nieuwe, sterkere gewassen kunnen kweken. Dat heeft het EOB vandaag besloten na een jarenlange discussie over het octrooirecht.

Het probleem was dat plantveredelaars geen beschermd materiaal mochten gebruiken voor het ontwikkelen en exploiteren van een nieuw ras, zonder toestemming van de octrooihouder. Door de octrooien hadden zij minder toegang tot genetische diversiteit, wat innovatie in de plantenveredelingssector belemmert.

Dit was onwenselijk, omdat plantenveredelaars een belangrijke rol spelen in de wereldvoedselvoorziening. Zij ontwikkelen nieuwe rassen die kunnen groeien onder de meest uiteenlopende omstandigheden en bijvoorbeeld bestand zijn tegen droogte, verzilting en plantenziekten. Innovatie in de veredelingssector is goed voor de Nederlandse concurrentiekracht en cruciaal voor de voedselzekerheid in de wereld.

De discussie over octrooien op natuurlijke eigenschappen begon in 2012, en is versterkt in 2015 toen de Kamer van Beroep van het EOB bepaalde dat producten die via kruising of andere klassieke veredelingsmethoden zijn verkregen voor octrooi in aanmerking komen. Plantenveredelaars hadden hierdoor minder toegang tot genetische diversiteit. Tijdens het EU-voorzitterschap heeft staatssecretaris Van Dam zich ingezet om een oplossing op EU-niveau te organiseren. Dit gebeurde met de verklaring van de Europese Commissie dat het bij de totstandkoming van de Biotechrichtlijn – die octrooibescherming van biotechnologische uitvindingen regelt –  nooit de bedoeling is geweest om octrooien te verlenen op klassiek veredelde planten.

Deze duidelijkheid van de Europese Commissie op de langlopende discussie is een van de uitkomsten van een EU-symposium dat Nederland tijdens het EU-voorzitterschap heeft georganiseerd. In februari schaarden de EU-ministers zich unaniem achter deze interpretatie van de wet. De aanpassing van de octrooiverleningspraktijk van het EOB is een belangrijke laatste stap in deze discussie, die ervoor zorgt dat er geen octrooien meer worden verleend op de producten van klassieke veredeling.

Wuivende tarwevelden van Hollands Kroon

Toonbeeld van akkerbouw, Hollands Kroon

Hollands Kroon, de agrarische hoofdstad van Nederland. Tijdens Sail in Den Helder wordt deze titel gelanceerd bij het grote publiek door middel van een grote agrarische belevenissenstraat. De akkerbouwsector laat zich zien door een enorm tarweveld midden op Willemsoord in Den Helder.

Simon Wilms, bestuurslid bij LTO Noord afdeling Hollands Kroon en akkerbouwer: ‘Ik denk dat dit toch is waar we Hollands Kroon van kennen, percelen vol met tarwe en gerst die ons in de altijd aanwezige wind toewuiven’. Midden in het tarweveld op Sail komt een windmolen te staan, ook zeer typerend voor ons landschap. Ook komt er een opstelling van zonnepanelen bij. Hollands Kroon is niet alleen koploper met onze moderne akkerbouwbedrijven, maar ook als producent van duurzame energie.

Geen andere regio heeft zoveel diversiteit in ondernemerschap als Hollands Kroon. En dat op zeer hoog niveau.  ‘Onze pootaardappelteelt behoort tot de beste van de wereld. En onze suikerbieten, in totaal maar liefst 2.400 hectare, zijn ware CO2-vangers. Samen vangen ze wel 18.521 ton aan CO2 op. Dat staat gelijk aan de CO2-uitstoot van 2.550 gezinnen’, aldus Wilms. Er is een ludieke manier gevonden om te laten zien waar al die suikerbieten nog meer goed voor zijn, namelijk het produceren van suiker. ‘De suikerfabriek leent ons een suikerspinapparaat, zodat we bezoekers aan onze straat op Sail op een suikerspin kunnen trakteren’, aldus een enthousiaste Wilms.

Kennissessie energiebesparing zaadveredeling en bloembollenexport

De agrarische sector heeft direct te maken met maatschappelijke uitdagingen. Belangrijke thema’s in de sector zijn de productiewijze van voedsel, afval, water, energie en voedselverspilling. De herkomst van voedsel (van zaad tot eindproduct) en energie wordt steeds belangrijker voor de consument. Op 1 juni is er een kennissessie speciaal voor ondernemers in de zaadveredeling en de bloembollenexport.

 Duurzaam ondernemen is toekomst gericht ondernemen. Hoe doe je dat, zonder teveel tijd en geld te investeren? Een collega-ondernemer uit de branche deelt zijn praktijkervaringen. Samen met andere experts krijgen de deelnemers tips om meteen in de praktijk te brengen. De ondernemers verlaten de bijeenkomst met concrete bespaartips en een overzicht van subsidie- en fiscale regelingen. Bovendien weten zij waar ze terecht kunnen voor vragen en ondersteuning.

De kennissessie is voor ondernemers in en rond de zaadveredeling kosteloos en wordt georganiseerd door de West-Friese gemeenten, Stichting Energieke Regio, Rabobank West-Friesland en RUD NHN. De bijeenkomst (met broodjes) wordt gehouden op donderdag 1 juni van 12.00 – 14.00 uur (bij Rabobank Zwaagdijk).

Aanmelden

Het aantal gereserveerde plaatsen is beperkt. De reserveringen gaan op volgorde van binnenkomst. Stuur een e-mail naar: l.dekruif@prisma-advies.nl . Vermeld in de mail uw naam en bedrijfsnaam en waar u te bereiken bent.

Hernieuwbare energie door monomestvergisters

Uitstoot fosfaat flink omlaag in Melkveehouderij

De melkveehouderij is er in geslaagd om de uitstoot van fosfaat – als bestanddeel van mest – in het eerste kwartaal van dit jaar flink omlaag te brengen. In totaal is 4,5 miljoen kilo fosfaatreductie behaald, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Hiermee is een groot deel van het doel om de uitstoot van fosfaat in 2017 weer onder het Europees plafond (172,9 miljoen kilo) te brengen al gehaald.

Dit schrijft staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) mede namens het zuivelbedrijfsleven, Nevedi en de Rabobank in een brief aan de Tweede Kamer. Deze partijen hebben een fosfaatreductieplan opgesteld met als doel de uitzonderingspositie van Nederland op het gebied van derogatie in Europa te behouden.

Krimp 90.000 dieren

De melkveestapel is in de afgelopen maanden fors gekrompen met ruim 90.000 dieren.  Daarnaast wordt er succesvol fosfaat gereduceerd via het veevoer. Een private regeling die  varkenshouders stimuleert om fosforarmer veevoer af te nemen levert in de loop van dit jaar daarnaast een potentiële meevaller van 1 miljoen kilo fosfaatreductie op.

Maatregelen

Daarom is besloten om de reductiedoelstelling voor melkveehouders op te hogen van 4 naar 5 miljoen kilo fosfaat. De komende weken wordt onderzocht welke aanvullende maatregelen hiervoor nodig zijn. Hier wordt begin juni over besloten. Daarbij wordt gekeken of het mogelijk is het fosforgehalte in het veevoer verder te verlagen. Ook zal dan het exacte reductiepercentage voor de derde periode van dit jaar worden vastgelegd. Hierover is tot nu toe aangegeven dat dit maximaal 20% zal zijn, tegenover respectievelijk 5 en 10% in de eerste twee perioden van dit jaar. Boeren die meer dan 10% zijn gegroeid kunnen hier nu al tijdig op inspelen.

Stoppersregeling

Wel is duidelijk dat er minder boeren zullen stoppen met hun bedrijf via de subsidieregeling beëindiging melkveehouderij dan voorzien, omdat er vanwege staatssteunregels geen derde openstelling komt. Daarnaast is er buiten de melkveesector een lichte stijging van het aantal dieren, zoals kippen en varkens, die fosfaat uitstoten.

Documenten:

Download stand van zaken.

Download Monitor fosfaatreductiepakket CBS