Noord Hollanders niet op 1 lijn.

Noord Hollanders niet op 1 lijn

Als Noord-Hollanders moeten kiezen over de toekomstige inrichting van de provincie, dan geven zij geen eenduidig signaal af.

Keuzes als hoogbouw of laagbouw, investeren in een netwerk van wegen/fiets/OV of een digitaal netwerk, behoud van het landschap of ruimte voor de opwekking van duurzame energie, bouwen in de stad of juist in de buitengebieden en investeren in kansrijke of kansarme gebieden. De uitkomsten gaan richting 50/50 procent en zijn niet regioafhankelijk.

“Ik had niet verwacht dat de meningen zo sterk uiteenlopen”, aldus Gedeputeerde Joke Geldhof. “We zullen te maken krijgen met grote uitdagingen zoals verstedelijking, klimaatverandering en nieuwe vormen van mobiliteit. Dat vraagt een zorgvuldige afweging en samenhangende keuzes, die zullen doorwerken in onze directe leefomgeving.”

Op 9 oktober debatteren Provinciale Staten van Noord-Holland over de hoofdlijnen van de Omgevingsvisie NH2050. Ter voorbereiding hield de provincie een representatief onderzoek onder 1.400 inwoners, verdeeld over 9 regio’s. Gevraagd is om afwegingen te maken tussen verschillende keuzes voor de toekomst van Noord-Holland.

Resultaten onderzoek

Wanneer gevraagd wordt welk belang mensen hechten aan de verschillende uitdagingen die tussen nu en 2050 op de provincie afkomen verkiest een ruime meerderheid (60 tot 76%) investeren in de kwaliteit van het grondwater, schone lucht, schoon openbaar vervoer en ‘geen hinder van Schiphol en andere industrie’ boven andere, economisch wellicht aantrekkelijkere, maar ook meer ‘vervuilende’ beleidsopties.

Duidelijk is ook dat Noord-Hollanders voor de toekomst van de provincie veel belang hechten aan het behoud van gemeenschappelijke voorzieningen zoals dorpswinkels, scholen, sportclubs en zorgvoorzieningen, en zaken als luchtkwaliteit, een groene leefomgeving en een gezonde voedselproductie. Maar op het moment dat de Noord-Hollanders echt moeten kiezen denken ze heel verschillend over 2050.

Participatieopbrengsten

Het onderzoek is onderdeel van het participatietraject in de koersfase van de Omgevingsvisie NH2050 en geeft meer kwantitatieve duiding aan de participatieopbrengsten verkregen via Facebook met ruim 6.200 volgers, 6 huiskamergesprekken, de evenementen Bevrijdingspop Haarlem en Sail Den Helder en de vele interactieve sessies en bijeenkomsten met belangenorganisaties, bedrijfsleven en overheden.

Kijk voor de uitkomsten van het onderzoek en de verslagen en rapportages van de participatie op de projectsite Omgevingsvisie.

tracékaartA8-A9

Ook nader onderzoek Golfbaanalternatief voor Verbinding A8-A9

MKB Noord-Holland blijft voor Heemskerkvariant

Voor een betere Verbinding A8-A9 worden drie routes (alternatieven) nader onderzocht. Op advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) wordt ook het Golfbaanalternatief verder uitgewerkt, naast het Nul-plusalternatief en het Heemskerkalternatief.

Gedeputeerde Elisabeth Post, voorzitter van de stuurgroep Verbinding A8-A9,: “Wij zien alleen het Nul-plusalternatief en het Heemskerkalternatief als meest kansrijk, dit is een weloverwogen besluit geweest. De Commissie m.e.r. ziet echter ook het Golfbaanalternatief als kansrijk. Wij delen dit standpunt niet, maar we kunnen beter nu zorgvuldig zijn, dan achteraf tot de conclusie komen dat er een alternatief ontbrak. Op advies van de Commissie doen we daarom ook serieus vervolgonderzoek naar het Golfbaanalternatief.”

MKB Noord-Holland prijst bij monde van haar Regiodirecteur Fabian Nagtzaam de zorgvuldigheid in dit proces. In deze fase van het onderzoek echter sluit hij aan bij gedeputeerde Post; “Wij zien vanuit het georganiseerde bedrijfsleven zoals al jaren geventileerd naar buiten alleen de Heemskerkvariant als reële optie. De overige inmiddels dus 2 opties zijn voor ons niet reëel en doen geen recht aan een snelle en juiste verbinding tussen de A8 en A9 om het wegennet robuust te maken rondom de MRA en richting Noord-Holland Noord. Al jaren zetten wij ons in voor de voornoemde Heemskerkoptie zo ook het laatste halfjaar blijkens o.a. onze berichtgeving van december 2015 en april 2016. Ook onze zusterorganisatie VNO NCW West zet zich in voor de Heemskerkvariant.” Nagtzaam vervolgt; “Wij spreken dan ook de hoop uit dat ondanks de uitbreiding van het onderzoek met een extra variant deze geen extra vertraging gaat oplopen en er snel een keuze gemaakt kan worden op basis van feiten en relevantie.”

Het volledige advies van de Commissie m.e.r. de onderzoeksrapporten en een beschrijving van de verschillende alternatieven zijn na te lezen op www.verbindinga8-a9.nl.

Lees het hele bericht op MKB.NL

Bron + kaart: MKB & Provincie Noord-Holand

ondernemer en ziek zijn inloophuis Pisa

Bijeenkomst ‘Ondernemer en ziek zijn’

Op dinsdag 5 april a.s. vindt er, bij Inloophuis Pisa aan de Draafsingel 59 in Hoorn, een bijeenkomst plaats met als thema ‘Ondernemer en ziek zijn’. Deze bijeenkomst duurt van 19.30 tot 21.30 uur.

Onderwerpen

Er zijn veel onderwerpen die Gerda en Annelies aan de orde laten komen in deze interactieve samenkomst. Zo denken zij bijvoorbeeld dat er nog steeds veel ondernemers – uit angst – niet over dit onderwerp praten. Het stil te houden. En wat gebeurt er als je ziek wordt en je hebt geen arbeidsongeschiktheidsverzekering, zoals zoveel ondernemers? Wat dan? Wat zijn jouw ervaringen? Waar liep/loop je tegen aan en waar zou je hulp bij willen hebben?

Ervaringen

Gerda: “Een ondernemer vertelde over zijn ervaringen toen zijn vrouw ziek was. Het speelt enige jaren geleden en gelukkig wordt er tegenwoordig al anders mee omgegaan. Maar het verhaal was schokkend. Zijn omzet daalde met 30%. Hij kreeg letterlijk bijna geen opdrachten meer.”

Annelies: “Wij willen jouw en onze stem laten horen, een lans breken en/of een platform bieden, bij voorkeur in samenwerking met bestaande organisaties. Daarom organiseren wij, in samenwerking met Inloophuis Pisa een gratis bijeenkomst, waarvoor we ondernemers uitnodigen om hierover met ons te komen praten. Jouw verhaal te delen.”

Aanmelden

Ben of ken jij zo’n ondernemer? Meld je aan of stuur dit door! Aanmelden kan via info@trans4mate.nl (Gerda Venema) en/of Annelies Bart: annelies.bart@projectfactor.nl.

Biografieën

gerda venemaGerda Venema uit Dirkshorn houdt zich vanuit haar bedrijf Trans4mate en als Powershootcoach bezig met
verandering, profilering en zichtbaarheid.  Via haar bijzondere manier van spiegelcoaching met de fotocamera in de hand, geeft Gerda jouw zelfvertrouwen een boost, leert ze je hoe leuk het is om jezelf te laten zien en heb je prachtige foto’s van jezelf. Door haar trainingen en presentaties op het gebied van o.a. elevator pitch en netwerken laat ze je zien hoe je een onuitwisbare indruk achterlaat, hoe netwerken nu eigenlijk werkt en hoe je een elevator pitch integreert in social media.  In september 2014 werd bij Gerda borstkanker geconstateerd. Over de gevolgen voor haarzelf en haar bedrijf schrijft ze blogs via https://gerdavenema.wordpress.com/ en praat ze openhartig over haar ervaringen tijdens presentaties. Samen met Annelies Bart organiseert zij bijeenkomsten voor ondernemers die ziek zijn.

 

Annelies BartAnnelies Bart houdt zich bezig met het verbinden van mensen en organisaties, als vrijwilliger en vanuit haar bedrijf Projectfactor, als creatieve innovatieve projectmanager. Vanuit een brede achtergrond heeft zij mooie combinaties kunnen maken, gericht op het creëren van binding, betrokkenheid en draagvlak. En iedereen vanuit zijn of haar mogelijkheden. Niemand heeft een beperking. In 2011 is zij behandeld voor borstkanker en zij wil haar persoonlijke ervaringen delen. Samen met Gerda Venema wil zij bekendheid geven aan de gevolgen voor ondernemers die geconfronteerd worden met ziekte. Meer weten of vragen: annelies.bart@projectfactor.nl

Inloophuis Pisa

Inloophuis Pisa is een gastvrij huis waar mensen uit West-Friesland terecht kunnen voor lotgenotencontact, een gesprek en activiteiten, gericht op het omgaan met de gevolgen van de ziekte kanker. Dat geldt ook voor familieleden en vrienden van mensen met kanker, of hun nabestaanden. Meer weten? Bezoek onze website: www.inloophuispisa.nl of volg ons op Facebook

Volle zaal bij Regiodag Randstad Noord

In de agenda van actieve ondernemers uit de Regio Randstad Noord, staat de Regiodag al een tijdje rood omcirkeld. Bouwend Nederland heeft met deze dag een nieuwe formule ontwikkeld, die leden in de gelegenheid stelt om direct het gesprek aan te gaan met voorzitter Maxime Verhagen.

Uit de regio Amsterdam, Midden-Holland en IJmond/Kennemerland, is een grote groep ondernemers bijeengekomen in het Park Plaza Hotel in Badhoevedorp. Om 16:00 beginnen de verschillende afdelingsvergaderingen, waarna het gezelschap bijeen komt om met de voorzitter in discussie te gaan.

Bouwend Nederland Keurmerk

Maxime Verhagen en Niels Buijs, voorzitter van jong Bouwend Nederland, stappen het podium op, terwijl dagvoorzitter Jeroen Dirks het eerste gespreksthema in de zaal werpt: moet er een Bouwend Nederland branchekeurmerk komen? Verhagen trapt af: “Het is fijn om met een keurmerk je kwaliteit aan te kunnen tonen, zeker. Toch is daar in het bestuur geen meerderheid voor, met name omdat het haast onmogelijk is om al onze 4.500 leden te controleren. Daarnaast hebben we al een aantal instrumenten in handen, zoals het Bouwgarant, waarmee de kwaliteit aangetoond kan worden.” De leden merken op dat er al een oerwoud van keurmerken bestaat en zien de meerwaarde er dan ook niet van in. “Daarnaast staat een lidmaatschap van Bouwend Nederland voor kwaliteit. Je wordt niet zomaar lid. Bedrijven die zich aanmelden controleren we nauwkeurig op meerdere criteria. Dat is dus ook één van die instrumenten die we hebben”, zegt Verhagen.

Veranderingen binnen de vereniging

Dirks slaat een brug naar het tweede thema, over de veranderingen binnen de vereniging en met name het ‘Vernieuwend Verbinden’. Verhagen: “Toen ik aantrad als voorzitter, was het geen automatisme meer om lid te worden van een brancheorganisatie, vandaar dat we zijn begonnen met dit programma. Bedoeld om het netwerk uit te breiden, meer dienstverlening te bieden en jonge leden te trekken.” Het blijkt te werken, uit de zaal krijgen de voorzitters bijval van de jonge broers Rick en Paul van Assema: “Wij hebben erg veel aan ons lidmaatschap van Bouwend Nederland, zeker bij zaken als juridisch advies of de cao. Bij dat soort onderwerpen weten we tegenwoordig veel makkelijker onze weg te vinden.”

 

Is werkgeven nog leuk

Voordat er geborreld en gedineerd gaat worden, snijdt de dagvoorzitter het laatste onderwerp aan. Houdt het kabinet werkgeven nog leuk? “Er is te veel veranderd door de nieuwe wetten, die het werkgeven absoluut niet makkelijker hebben gemaakt”, zegt Verhagen. De leden discussiëren met de voorzitters over wat Bouwend Nederland kan doen. Naast het uitvoerige lobbyen, geeft Verhagen een praktisch voorbeeld: “Een tijd geleden wond een ondernemer uit Zutphen zich ontzettend op over de nieuwe wetten. Hij durfde mensen niet meer in vaste dienst te nemen. Bang dat hij of zij bijvoorbeeld ziek zou worden en twee jaar doorbetaald moet worden. Toen heb ik hem meegenomen naar Mark Rutte in het Torentje, om hem in eigen woorden te vertellen wat die wetten in de praktijk voor gevolgen hebben. Zo blijven we ermee bezig!”

Jan Overtoom – Bouwend Nederland

Gereedschap bouw

Aanpak oneerlijke concurrentie door woningbouwcorporaties

Na de beëindiging van de 6% BTW regeling voor de bouwsector per 1 juli jongstleden, blijkt dat woningbouwcorporaties nu gehele projecten voor onderhoud en renovatie van woningen gunnen aan schildersbedrijven, die nog wel onder 6% BTW regeling vallen.

Het gaat daarbij niet over schilderwerk maar vooral over het vervangen van kozijnen en het afhangen van deuren etc. door schildersbedrijven. Het gaat dus om werkzaamheden die doorgaans behoren tot de activiteiten die vallen onder de CAO Bouw & Infra en die buiten de scope van de 6% btw-regeling vallen.

Branchevervaging groei

Bouwend Nederland ziet dat branchevervaging groeit. Ook andere sectoren – bijvoorbeeld hoveniers, klusbedrijven en schilders – bewegen zich steeds meer buiten hun sectorgrenzen. De hovenier die naast het tuinonderhoud meteen de buitenkozijnen een lik verf geeft. Of in dit geval het schildersbedrijf dat kozijnen vervangt en deuren afhangt. Wat dat laatste betreft is er echter wel een verschil: de schilder die bouwactiviteiten uitvoert brengt hiervoor een lager btw-tarief in rekening en kan hiermee op prijs concurreren. Dat is volgens ons onterecht want daarvoor is het lage btw-tarief niet bedoeld en nooit bedoeld geweest.

Oneigenlijk gebruik 6% btw-regeling

Het vervangen van ramen, deuren en kozijnen is zelfs uitdrukkelijk uitgesloten van het 6% btw-tarief omdat dit soort werkzaamheden – naast andere specifiek genoemde activiteiten – te ver afstaan van schilderwerk. Bouwend Nederland beschikt niet over harde cijfers. We weten dus niet op welke schaal dit soort activiteiten plaatsvindt. We doen dus vooral een beroep op onze lidbedrijven en roepen hen op mogelijke misstanden te (blijven) melden: als u in uw omgeving ziet dat ondernemingen van buiten onze sector toch bouwactiviteiten uitvoeren, terwijl er bijvoorbeeld een andere cao van toepassing is, kan men dat melden bij het Technisch Bureau Bouwnijverheid in Harderwijk, die een werkingssfeeronderzoek kan starten.
Nog belangrijker is natuurlijk dat het 6% tarief niet gehanteerd mag worden. Zo kunnen we samen oneerlijke concurrentie bestrijden: u ziet en meldt, wij laten het gedegen uitzoeken – en corrigeren waar nodig.

Aanpak oneerlijke concurrentie

Bouwend Nederland gaat in gesprek met Aedes, de koepel van woningcorporaties. En ook met OnderhoudNL, de branchevereniging van onder meer de schilders. We gaan dit onderwerp aan de kaak stellen, want deze vorm van oneerlijke concurrentie moet aangepakt worden!

Bouwend Nederland

7.500 Inzetbaarheidschecks uitgevoerd in t & l

Ruim 7.500 mensen hebben inmiddels de inzetbaarheidscheck gedaan die als doel heeft om de inzetbaarheid van mensen die werken in transport en logistiek te verbeteren. Dat is een mooi succes.

De sector transport en logistiek wil werknemers faciliteren om zo lang mogelijk productief en met plezier door te werken. Via een online ‘Inzetbaarheidscheck’ in het kader van het Sectorplan Transport en Logistiek kunnen werknemers voor zichzelf nagaan hoe het met hun inzetbaarheid staat. Wendy Salmans – Lamerikx van Snel Logistic Solutions uit Weert is de 7.500e werknemer die de inzetbaarheidscheck heeft gedaan sinds de start van het project in het kader van het Sectorplan Transport en Logistiek. Wendy Salmans: ‘Ik was benieuwd hoe ik ervoor stond en daarom heb ik de gratis check gedaan. Er zijn een aantal handige tips uit gekomen waar ik echt wat aan heb.’ Willem de Vries, directeur Sectorinstituut Transport en Logistiek is heel tevreden: ‘De sector vindt het belangrijk dat mensen ook in de toekomst hun werk goed kunnen blijven doen. Zeker nu de pensioenleeftijd opschuift.’ Van links naar rechts staan op de foto: Wendy Salmans – Lamerikx, 7.500e deelnemer en José van Lieshout, projectleider inzetbaarheidscheck.

Positieve resultaten

Via een online ‘Inzetbaarheidscheck’ kunnen werknemers voor zichzelf nagaan hoe het met hun inzetbaarheid staat. Wie dat wil, kan daarna gebruik maken van een coach om te werken aan bijvoorbeeld gezondheid, leefstijl of mentale fitheid. Willem de Vries: ‘Deze resultaten zijn zeer positief. Zelfs als mensen alleen de vragenlijst hebben ingevuld doet 60% wat met de tips en adviezen uit het rapport dat ze na afloop krijgen. Naarmate mensen meer doen, bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met een coach, zijn de resultaten steeds positiever. Hiermee dragen we dus daadwerkelijk bij aan het verbeteren van de inzetbaarheid in de sector.’

Over het sectorplan transport en logistiek

De sectorplannen transport en logistiek zijn opgesteld namens de sociale partners door het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de sector SOOB, in samenwerking met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het eerste sectorplan geeft onder meer een extra stimulans aan een collectieve aanpak van het verbeteren van de inzetbaarheid van werknemers in de sector. Het Sectorinstituut Transport en Logistiek voert projecten uit het sectorplan uit.

Over het Sectorinstituut Transport en Logistiek

Sectorinstituut Transport en Logistiek werkt voor mens en werk in transport en logistiek. Met onze kennis en ervaring zijn wij de verbindende factor die instroom en duurzame inzetbaarheid van vakbekwaam personeel mogelijk maakt. We ondersteunen werkgevers bij het realiseren van Personeel & Organisatie beleid met een breed scala aan producten en diensten. We staan werknemers bij met raad en daad voor een mooie loopbaan in de sector – van leerling tot pensioen. Onze organisatie is ontstaan door een fusie van VTL, Fuwa Wegvervoer en Gezond Transport en is opgericht door TLN, VVT, FNV Transport en Logistiek en CNV Vakmensen.

Transport & Logistiek Nederland

fildedruk EVO

TLN; Filedruk stijgt opnieuw – schade 852 miljoen

De noodzaak voor investeringen in knelpunten op de Nederlandse wegen neemt toe nu de filedruk opnieuw stijgt. Dit concluderen verladersorganisatie EVO en Transport en Logistiek Nederland (TLN) na een onderzoek van TNO. De totale schade van files op de snelwegen kostte bedrijven vorig jaar 852 miljoen euro. Dit is een stijging ten opzichte van het jaar daarvoor, toen de schade nog 797 miljoen euro bedroeg.

EVO en TLN presenteren de uitkomsten van het onderzoek vandaag in de Economische Wegwijzer, een jaarlijks overzicht van de top-20 duurste files in Nederland voor bedrijven. Volgens de organisaties moet het kabinet een reeks knelpunten direct aanpakken. De Tweede Kamer debatteert hier vandaag over.

Schade

De toenemende filedruk is volgens EVO en TLN zorgwekkend. De filedruk steeg namelijk niet alleen in 2014, maar nam ook in 2015 fors toe. Naast ergernis en directe vertragingsschade leiden files ook tot andere kosten. Zo moeten bedrijven omrijden om een file te vermijden. Ook kan de inzet van extra voertuigen noodzakelijk zijn om goederen toch op tijd af te leveren. Verder vereist het inspelen op files aanpassingen in de rit- en routeplanning en dus extra inspanning van planningsafdelingen. Tenslotte leiden vertragingen op de weg ook tot vertragingen in het productieproces van bedrijven. De totale schade voor de Nederlandse economie bedraagt hiermee dus 852 miljoen euro.

Top-20

De grootste economische schade door files vond plaats in Noord-Brabant: op de A58 tussen de knooppunten Galder en Batadorp (8,4 miljoen euro). Verder voert vooral de provincie Zuid-Holland de lijst aan: bijna de helft van de duurste trajecten komt uit die provincie. EVO en TLN stellen dan ook dat de regio Rotterdam dichtslibt. De lijst met de top-20 duurste files laat verder zien dat ook de provincie Gelderland veel knelpunten kent.

Klik hier voor de Economische wegwijzer 2015

EVO & TLN – Renee Reijers

Bouwend NL; Jarenlange infra-ellende dreigt

“Meer banen, meer economische groei? En tegelijk minder files, minder lawaai en uitstoot? Het kan, maar dan moet het roer om. Er moet 250 miljoen per jaar bij, op de begroting van Infrastructuur en Milieu.” Dat vindt Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland. “En omdat het bij infra gaat om grote, langlopende projecten, zou het heel slim zijn om de looptijd van de begroting naar 2040 te verlengen.”

“Want tot 2028 is nu al bijna elke infra-euro gereserveerd. De komende 12 jaar is de flexibiliteit dus nul, terwijl Nederland aan de vooravond staat van een enorme vervangingsgolf. Verouderde infrastructuur uit de jaren ’60 en ’70 moet echt aangepakt worden. Ook hebben klimaatverandering en razendsnelle digitalisering allerlei gevolgen voor de infra-investeringen, waarop je je nu moet voorbereiden. En we worstelden al met het drastisch inperken van uitstoot en geluidsoverlast.”

Mismatch

Verhagen: “Nu de crisis over is, loopt het wegennet weer heel snel vol. Het is dan ook niet gek dat het kennisinstituut van IenM zelf al verwacht dat het reistijdverlies tot 2020 weer groeit met 45 procent. En op de langere termijn blijft die mismatch tussen infrabudget en fileproblematiek, stellen ze vast. Staat er dus straks elke dag 500 kilometer file? Moet je de hele rit blijven staan in de trein, dag in dag uit? We hebben een landelijk investeringsplan nodig. Het moet gaan om weg- en spoorverbreding, plus moderniseren van wat er ligt, plús slimme mobiliteitsoplossingen.”

Miljarden weg

“We knellen de economische groei ernstig af, door continu te beknibbelen op onze infrastructuur. Er moet simpelweg geld bij”, stelt Verhagen. Hij staat niet alleen: “IenM geeft het ronduit toe: Er wordt te weinig geïnvesteerd in infrastructuur om de groei van de economie bij te benen. En dat doet het kabinet al veel te lang. In de afgelopen jaren zijn vele miljarden euro’s wegbezuinigd, ten koste van geplande en broodnodige weg- en spoorverbeteringen. Ook in de nieuwste Rijksbegroting is er weer geen extra investeringsgeld voor infrastructuur gekomen.”
“Daardoor klinken de ambities zo wrang: “We willen een welvarend land zijn, met een ijzersterke concurrentiepositie, waar de groei van steden samengaat met een gezond werk- en leefklimaat. We willen internationaal voorop lopen met oplossingen voor bijvoorbeeld bereikbaarheidsvraagstukken.’ Dat staat serieus in de begroting.”

“’Put your money where your mouth is’, vind ik dan ook een passend gezegde. Dat is precies wat er nu moet gebeuren. Neem maatregelen, repareer de schade van de bezuinigingen, investeer in de economie, investeer in de toekomst van Nederland. Investeer structureel in de infrastructuur rond onze steden en op de economische corridors. Want bijna al onze welvaart verdienen we dankzij onze infrastructuur.”

Maandag praat de Tweede Kamer met minister Schultz over de planning en budget van grote infraprojecten, ofwel het MIRT.

Bouwend Nederland- Richard Mulder

Vernieuwde VDO tachograaf

Continental/VDO levert met de vernieuwde DTCO 2.2. een digitale tachograaf enkele nieuwe functies voor een nog efficiënter en gemakkelijker gebruik. De chauffeur kan hiermee manueel, met een zogeheten dongel, activiteiten toevoegen via een app op de smartphone.

Zo bevat de nieuwe tachograaf geavanceerde functies voor optimale benutting van de rij- en rusttijden en snelle data downloads. Bovendien zijn de prestaties en stabiliteit van het systeem verbeterd. Af-fabriek is nu de VDO Counter beschikbaar. Dit is een intelligente calculator die de chauffeur continu op de hoogte houdt van zijn rij- en rusttijden. Dankzij verbeterde algoritmen en ‘plausibiliteitscontrole’, toont de VDO Counter de resterende rij- en rusttijden nog nauwkeuriger. Bovendien houdt het systeem automatisch rekening met bijzondere gebeurtenissen tijdens de rit, zoals tijd die de auto doorbrengt op veerboten en treinen. Naast de dagelijkse rij- en rusttijdencalculatie, informeert het systeem de chauffeur ook hoeveel rijtijd er over is tot de wekelijkse pauze. Zo kan de chauffeur tot het volgende weekend zijn planning maken. Deze VDO Counter maakt dat chauffeur en fleet manager optimaal gebruikmaken van de beschikbare werktijd.

Timemanagement voor chauffeurs

Truckfabrikanten en gebruikers profiteren van een naadloze integratie in de voertuigarchitectuur. Met de DTCO 2.2 kunnen nog meer functies worden bediend via de user interfaces in het voertuig, zoals een touchscreen van een boordcomputer of een afstandsbediening in het stuur. Smartphone-gebruikers genieten helemaal van het systeem. Dankzij de integratie met de VDO TIS-Web Driver app en VDO DTCO SmartLink dongel ontstaat een gemakkelijk en snel systeem. Zo zijn bijvoorbeeld alle rusttijden vooraf op de smartphone samen te stellen en vervolgens met een druk op de knop te verzenden naar de tachograaf. Bovendien is complexe bediening van opnametijden (met de vier-weg knop op de tachograaf), verleden tijd. Ook (invoer)zaken zoals land van herkomst, bestemming en het maken van prints zijn nu snel en eenvoudig uit te voeren.

Snelle data downloads

Handmatige gegevensoverdracht blijft een tijdrovende bezigheid. Juist op dit gebied komt de VDO DTCO 2.2. met verbeteringen. Dankzij een geoptimaliseerde autorisatieprocedure en soepele data-flow, kan de data tot wel 30% sneller worden gedownload en wordt de tijd om te voldoen aan de wettelijke archiveringseisen korter.

Facelift

De ontwerpers hebben de tachograaf een facelift gegeven: de DTCO 2.2 is slanker, frisser en moderner en combineert goed met het overwegend ronde en heldere ontwerp van truckinterieurs. Met zijn vlakkere front is de tachograaf naadloos te integreren in ieder interieur. Naast de beveiliging van de data is de nieuwe digitale tachograaf volledig ontworpen rondom efficiency. Dat uitgangspunt vind je terug in alle functies. De DTCO 2.2 maakt de dagelijkse taken van transportbedrijven en chauffeurs zo eenvoudig mogelijk en helpt hen de verplichte handelingen zo snel en efficiënt mogelijk uit te voeren.

Retrofit-versie voor efficiënt wagenparkbeheer

De VDO DTCO 2.2 is er ook in een retrofit-versie, die eveneens data kan registreren zoals GPS-positie, brandstofverbruik, het totale gewicht van het voertuig en diverse diagnostische gegevens. De data is eenvoudig binnen te halen in de VDO TIS-Web® analysesoftware voor fleetmanagement. Zo hebben TIS-Web®-gebruikers een schat aan informatie om de bezettingsgraad en efficiency van hun vloot te verbeteren. Denk aan reduceren van brandstofverbruik, verbeteren van voertuigbelasting en optimaliseren van de routeplanning.

Transport & Logistiek Nederland

TLN

Bevoorrading Engeland in gevaar door onvoorspelbaarheid en kosten Calais

Deze week hebben ondernemers, aangesloten bij Transport en Logistiek Nederland, gesproken over de aanhoudende problemen bij Calais. De regelmatige verstoringen van het treinverkeer tussen Calais en Engeland door vluchtelingen die naar Engeland willen reizen maken het vrijwel onmogelijk om, met name dagverse goederen, op tijd in de Britse winkelschappen te krijgen.

Transportbedrijven moeten nu al lading weigeren omdat ze niet kunnen voldoen aan de leveringstijden die opdrachtgevers eisen. Bovendien kunnen bedrijven de investeringen in veiligheid van goederen en chauffeurs niet doorberekenen. TLN gaat met de autoriteiten in gesprek over een ‘Fast Lane’ in Calais voor geaccrediteerde vervoerders om vertragingen te minimaliseren. Bovendien moet Frankrijk ook de eerder gemaakte afspraken over het verplaatsen van het kamp bij Calais zo snel mogelijk nakomen.

Accreditatie

Bedrijven die voldoen aan de zware beveiligingseisen van de UK Border Force voor chauffeurs, vracht en vrachtauto kunnen nu reeds geaccrediteerd worden. Om aan deze eisen te voldoen moeten transportbedrijven flink investeren. Deze investeringen gaan verder dan de fysieke beveiliging van de vrachtauto. Chauffeurs moeten ook getraind worden in het uitvoeren van inspectie- en beveiligingsprocedures. Geaccrediteerde bedrijven moeten naar het oordeel van TLN dan ook het voordeel hebben om snel de toegangsprocedures tot de trein te doorlopen en zo min mogelijk last hebben van vertragingen.

Geen alternatieven

Vervoerders hebben op dit moment geen goed alternatief voor de treinverbinding tussen Frankrijk en Engeland. De hoge frequentie van de trein bij Calais, ongeveer 5x per uur, maakt het gebruik van de tunnel ideaal voor het transport van dagverse Nederlandse producten. Bovendien is dit met drie kwartier de snelste overtocht. Een overtocht met de ferry, bijvoorbeeld vanaf Duinkerken, kost minimaal 2 uur en is ook duurder. Gesprekken met opdrachtgevers over het doorberekenen van hogere kosten en langere transporttijden zijn op dit moment vrijwel onmogelijk.

Instellen Fast Lane en snel verplaatsen vluchtelingenkamp

Een Fast Lane is een aparte baan voor vrachtauto’s die alleen toegankelijk is voor auto’s van geaccrediteerde bedrijven. Met de instelling van een ‘Fast Lane’ wordt de overlast voor transportbedrijven wat betreft vertragingen beperkt. De onveiligheid rond Calais door de aanwezigheid van het vluchtelingenkamp wordt hiermee niet weggenomen. Frankrijk moet dan ook snel werk maken van de gemaakte afspraak om het kamp te verplaatsen. Echter de berichten van 3 november jl. over het aanbrengen van betere voorzieningen in het kamp, duiden eerder op stabilisatie dan op verplaatsing.