Pagina van de experts en/of bloggers die een blog, column etc. schrijven voor Onsnoordholland

Jan Overtoom: gemeentelijke keuzes over wonen en verkeer raken iedereen

 “De gemeenteraadsverkiezingen zijn van groot belang zijn voor de toekomst. Keuzes over wonen, mobiliteit en duurzaamheid raken namelijk iedereen, zowel bewoners als bedrijven.” Dat zegt Jan Overtoom, regiomanager Bouwend Nederland Randstad Noord.

Overtoom: “De gemeente heeft niet alleen belang bij het aanjagen van de woningbouwproductie en het hanteren van reële grondprijzen, maar ook bij de juiste keuze van aanbestedingseisen, het verduurzamen van woningen en scholen, het terugdringen van de werkloosheid in de bouw en de inzet van Social Return.”

Recht doen aan burgers en bouwbranche

“Het is de taak van politieke partijen om keuzes te maken en een collegeakkoord op te stellen dat recht doet aan de belangen van burger en bouwbranche. Bouwend Nederland denkt graag mee”, aldus Overtoom.

Dat verklaarde hij eerder ook in special die Bouwend Nederland Regio Randstad Noord met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen heeft gemaakt. Bekijk deze flyer hier.

Bron: Bouwend Nederland

Vrachtwagen Transport

Ondernemen in transport is leuk!

Ondernemen is een vak met passie. Een startende ondernemer heeft dromen en idealen over het succes van zijn of haar bedrijf. In de praktijk loopt het weleens anders. In de eerste helft van dit jaar was er een recordaantal faillissementen. Ondernemers die ooit hun bedrijf zijn gestart met mooie toekomstdromen moeten nu vechten om het hoofd boven water te houden. Zij zullen zich geregeld afvragen of ondernemen nu wel zo leuk is? In de transport en logistieke sector zijn er genoeg bedrijven die juist nu kansen zien.

Ook in de transport en logistieke sector hebben ondernemers het vaak moeilijk. Uit het conjunctuurenquête van Transport en Logistiek Nederland (TLN) blijkt dat de bedrijvigheid en de omzet in het eerste halfjaar is toegenomen. Echter, de prijzen voor het vervoer liggen op het laagste punt sinds drie jaren. De financiële situatie in de sector blijft daardoor alarmerend slecht. Aan de andere kant stijgen de kosten van het vervoer als gevolg van externe factoren. Denk aan onder andere stijging van brandstofprijzen. Uit de recent verschenen kostprijscalculaties van onderzoeksbureau Panteia/NEA blijkt dat vervoerders volgend jaar met een kostenstijging van tussen de 3,1% en 3,4% worden geconfronteerd.

Is ondernemen dan nog wel leuk in deze economische tijden? Gelukkig hebben veel ondernemers in transport en logistiek tijdig ingezien dat maatregelen getroffen moesten worden. Ondernemers die hebben ingezien dat de economische crisis wellicht een nieuwe werkelijkheid is, hebben geanticipeerd door (vaste) kosten te verminderen. Daarnaast is het natuurlijk van belang goede afspraken te maken met opdrachtgevers. Dat lijkt voor de hand liggend maar is lang niet altijd het geval. Vrachttarieven liggen onder druk en opdrachtgevers houden zich lang niet altijd aan de afgesproken betalingstermijnen. Bedrijven mogen onderling een betalingstermijn van 60 dagen hanteren. De wettelijke betalingstermijn van maximaal 30 dagen is echter aan te bevelen. Hoe sneller je je facturen betaald krijgt, hoe beter je liquiditeit. Stel: Een ondernemer heeft een jaaromzet van circa € 750.000,- en heeft aan het eind van het jaar nog € 120.000,- aan openstaande posten. Als hij de gemiddelde betalingstermijn terug kan brengen naar 30 dagen, dan komt daarmee op jaarbasis een bedrag vrij van bijna € 60.000,-! Dat is cashen in de crisis.

Wil je in deze tijd met je bedrijf succesvol zijn dan moet je blijven ondernemen. Kansen in de markt zien en durven pakken. Zorg ervoor dat de interne organisatie goed staat en afspraken met opdrachtgevers duidelijk en acceptabel zijn. Als je bedrijfsvoering voor vandaag op orde is, is het mogelijk om naar morgen te kijken en kansen te herkennen en op te pakken.

 

Erik-Jan Blook – Manager regio West en Noord-West Transport en logistiek Nederland

Participeren

Sinds de Duitse filosoof Kant weten we dat mondigheid een deugd is. De laatste halve eeuw is de burger voortdurend en in steeds rapper tempo mondiger geworden. Het onderwijs, de moderne communicatiemiddelen, radio, TV, internet, hebben hun werk gedaan. Onze premier gaat zelfs zover met zijn lof op Kants Verlichtingsideaal dat hij te pas en te onpas laat weten dat de mondige burger voor zichzelf kan en moet opkomen.

De verzorgingsmaatschappij, zo luidt zijn credo, moet plaats maken voor de participatiesamenleving. Elke volwassene wordt geacht actief deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Een interessante visie, hoewel niet door iedereen gedeeld en door sommigen zelfs ronduit gewantrouwd. Maar als je haar constructief wilt benaderen, en daartoe worden we door vele politieke voormannen steeds vaker uitgenodigd, ontdekken we er een kern van waarheid in, die perspectieven biedt.  De laatste decennia participeren burgers steeds meer, bijvoorbeeld in het onderwijs via ouderraden of in het welzijn van ouderen en zieken via mantelzorg.

Ook in mijn sector, de Bouw, is sprake van groeiende participatie. Misschien hebt u er nooit bij stil gestaan, maar die participatie is er de laatste tijd wel degelijk. Ik doel dan vooral op de opdrachtgever. Deze is mondiger geworden: hij legt een steeds omvangrijker pakket van wensen op tafel, hij eist openheid en transparantie. Kortom, hij claimt het recht op participatie. Terecht? Jazeker. Immers de uitspraak ‘wie betaalt, bepaalt’ wordt nagenoeg door niemand in twijfel getrokken. Een bedrijf dat aan deze constatering voorbij gaat, heeft zijn beste tijd gehad.

De ondernemer van nu dient niet alleen de eisen van de opdrachtgever serieus te nemen. Hij moet leren zelf anders te participeren: in eerste instantie goed luisteren, vervolgens met de klant mee denken en tenslotte, als het proces dreigt te mislukken, met creatieve voorstellen en oplossingen komen. Hij dient anno 2013 volledig transparant te opereren waar het de prijs, de kwaliteit en de bouwprocedure betreft. Maar daarmee is hij er nog niet. Anders dan in vroegere, betere tijden, zijn de banken thans als geldschieter niet echt toeschietelijk. Niet alleen hij zelf, ook de opdrachtgever heeft daar last van. Ook hij krijgt na een bezoek aan zijn bank vaak nul op het rekest. Waar banken momenteel te weinig als constructieve partij participeren, ontstaat een taak én een kans voor de ondernemer.  Indien mogelijk, doet hij een aanbod voor gedeeltelijke medefinanciering, zodat de klant alsnog zijn bouwwens kan realiseren.

Het blijft mogelijk om in nauw overleg met de opdrachtgever te zoeken naar mogelijkheden, om alsnog een uitweg te vinden uit de financiële impasse. Dat kan zelfs wanneer zo’n aanbod niet aan de orde is, vanwege de smalle financiële marges waarmee kleinere bedrijven te maken hebben. En tegenwoordig hebben uiteraard niet allen zij daarmee te maken. De maatschappij verandert voortdurend en steeds sneller. Van bouwers wordt gevraagd zich aan te passen aan nieuwe situaties, open te staan voor innovatie en voor veranderende wensen van hun opdrachtgevers. Geen gemakkelijke opgave, maar als ze samen met hun klanten, op voet van gelijkwaardigheid, participeren in vernieuwing van het bouwproces, kan de huidige crisis opnieuw kansen bieden voor de toekomst.

 

Jan Overtoom – Regiomanager Bouwend Nederland Regio Randstad Noord

bouw

[Gastblog] Nationaal en regionaal niveau, verschillen blijkbaar niet zoveel

Hoe reageerde u op de berichten dat het weer beter gaat met onze economie en dat Nederland niet meer in een recessie zit?

Opstandig of met een glimlach? Ik met het laatste, maar wel met een frons. Een glimlach, omdat de periode met een neergaande spiraal mij lang genoeg geduurd heeft en ik evenals velen van u positief zijn ingesteld. Mij was immers verteld dat “als Duitsland de griep had, Nederland verkouden zou zijn”. Welnu wij hebben nog verhoging terwijl Duitsland zich al enige tijd kiplekker voelt. Een kentering naar een groeiende economie in Nederland, wordt nog slechts voorspeld op basis van signalen van gezaghebbende Nederlandse “voorspellers”. De frons omdat ik het tenminste toevallig vind dat de berichten over de economie de wereld in werden verstuurd ten tijde van de presentatie van het bezuinigingspakket van € 6 miljard door het kabinet. Wel knap gedaan; want het lijkt erop alsof wij die bezuinigingen bijna moeiteloos accepteren. Ik geef toe, van politiek heb ik geen verstand meer, maar deze financiële inspanning komt toch bovenop eerder vastgestelde bezuinigingen, waartegen velen in verzet kwamen?.

Enfin, iets dichter bij huis: het Westfriese ondernemen in een samenleving van schaalvergroting op schaalvergroting. Met teleurstelling heb ik kennis genomen van het besluit van de ledenvergadering van de afdeling West Friesland (Bouwend Nederland) om het proces te komen tot een krachtige regionale afdeling Noord-Holland Noord (met de afdelingen Kop Noord-Holland en Alkmaar) recent heeft afgestemd; terwijl juist die sector bekend staat als één die nog wel wat in de vaart der volkeren zou moeten willen opstomen. De afdeling West-Friesland van Bouwend Nederland (blijkbaar) niet, het onderwijsveld, de zorg, corporatieland, de verzekeringswereld, gemeenten en zelfs provincies wel! Ontwikkelingen en vooruitgang in de bouw kenmerken zich vooral door het aangaan van samenwerkingsverbanden, efficiënter werken en innoveren. Daarbij wordt belang gehecht aan aspecten als respect en vertrouwen en krijgen zaken als verduurzamen, woonlastenbeheersing meer inhoud.

Blij was ik dan ook met het resultaat uit de bijeenkomst van BouwenNH2.0. Het is een dynamisch netwerk waar lokale en regionale bouwers en vertegenwoordigers van daaraan gelieerde instanties en organisaties,waaronder corporaties en onderwijsinstellingen, met elkaar discussiëren over ontwikkelingen in de bouw in brede zin en de wijze waarop wij zij elkaar daarin in Noord-Holland (Noord) van dienst kunnen zijn. Dus niet meer preken voor eigen parochie, maar met de wetenschap dat ze het niet meer alleen af kunnen, kansen zien om ze te benutten, zodat Noord-Holland (Noord) weer in alle opzichten een aantrekkelijk gebied wordt, waarin het goed wonen, werken en recreëren is. Die insteek zal zéker zijn vruchten afwerpen en dat zal gepaard gaan met tegenwind en wind in de rug. Er zullen andere coalities vonden moeten worden die leiden tot de gewenste ontwikkelingen; en nu bedenk ik me dat de regio blijkbaar net zo werkt als het nationaal niveau.

Cor van Vliet