Pagina van de experts en/of bloggers die een blog, column etc. schrijven voor Onsnoordholland

Energie Techniek Tekening Installatie

Waar blijven de vaklieden?

Al jaren klaagt het bedrijfsleven over de beperkte vaardigheden van instromend personeel. De toenmalige voorzitter van een grote brancheorganisatie vatte het twee decennia geleden ooit kernachtig samen: “ze kunnen wel een overhemd strijken, maar nog geen spijker in de muur slaan”.

Nu zal dat laatste waarschijnlijk ook toen nogal zwaar zijn aangezet, maar de kern van de boodschap blijft daardoor wel hangen: er is te weinig aansluiting tussen hetgeen wat in het beroepsonderwijs wordt aangeleerd en hetgeen het bedrijfsleven nodig heeft. Een recent verschenen rapport over het beroepsonderwijs heeft niet voor niets de schrijnende titel Over ‘hamers’ en ‘vasthouden’. Is er dan helemaal niets veranderd?

Vele jaren en evenzovele toetsing- en adviescommissies en bijbehorende rapporten en aanbevelingen later, kunnen we dan ook stellen dat die kloof nog altijd niet is gedicht. Onderwijsdeskundigen hebben zich over deze kwestie gebogen, adviescommissies zijn gevormd en ontbonden en overlegstructuren tussen opleidingsinstituten en vertegenwoordigers van de betreffende bedrijven hebben urenlange vergaderingen belegd. En al die inspanningen hebben weliswaar vruchten afgeworpen, maar ze hebben tegelijkertijd niet tot het zo fel begeerde resultaat geleid. Komt de verantwoordelijkheid en daarmee ook de financiële druk meer en meer op het bedrijfsleven te liggen?

Hoe kan dat? Zijn opleidingsinstituten simpelweg niet in staat mensen op te leiden voor de dagelijkse praktijk? Of stelt het bedrijfsleven onmogelijke eisen? Of speelt er meer dan het blijkbaar geconstateerde gebrek aan kwaliteit. Feit is wel dat bijvoorbeeld brancheorganisatie Uneto-VNI al tijdenlang de alarmbel luidt over het te voorziene tekort aan adequate technici in de installatiebranche. Voorzitter Doekle Terpstra heeft in dat kader al een dwingende oproep aan de betrokken sectoren onderwijs, overheid en bedrijfsleven gedaan om te voorkomen dat er in de komende jaren een fnuikend tekort aan specialisten ontstaat. Volgens hem gaat het op HBO-niveau beter dan vroeger, op MBO-niveau wat minder en baart de situatie van het VMBO zorgen. “We hebben goed opgeleid, jong personeel nodig om de uitdagingen van onze sector te borgen”, aldus Terpstra. Hoe gaan dit nijpende probleem op korte termijn aanpakken?

Wie googelt op beroepsonderwijs en bedrijfsleven, krijgt een duizelingwekkende reeks van stichtingen, overlegorganen en overheidsbemoeienissen in beeld. Met zo’n wirwar aan adviezen, aanbevelingen en reguleringen kan het ook bijna niet goed gaan, ben je dan geneigd te denken. Is het beroepsonderwijs kapotgepolderd?

Toch zal de oplossing voor het geschilderde probleem uit een diepgravende samenwerking tussen opleiders, overheid en bedrijfsleven moeten voortkomen. Maar misschien dat we daartoe de regie moeten teruggeven aan betrokken partijen op regionaal of zelfs lokaal niveau. Landelijke – of nog erger: Europese – regeldwang heeft bewezen onvoldoende vrucht afgeworpen. Natuurlijk, er dient een nationaal raamwerk te zijn waaraan het beroepsonderwijs dient te voldoen. Daarbinnen zouden echter kleinschaliger initiatieven de ruimte moeten krijgen om zich te kunnen bewijzen.

Het beroepsonderwijs wordt op die manier weer gedeeltelijk teruggegeven aan de relevante branches, aan praktijkmensen die weten waar de uitdagingen van morgen en overmorgen liggen. En die in onderling overleg kunnen bepalen aan welke maatstaven de diverse schakeringen van het onderwijs moeten voldoen en welke participerende rollen de bedrijven zelf moeten gaan vervullen.

Kortom, een beetje zoals het ooit was?

 

Onderwijs en educatie zijn van het grootste belang voor ondernemers. Zij vormen het fundament voor de continuïteit van een bedrijf of branche. Vandaar dat we zeer benieuwd zijn naar uw ervaringen op dit vlak. Reacties zijn dan ook van harte welkom. Vanzelfsprekend zullen we frequent aandacht besteden aan dit onderwerp en uw inbreng vormt een waardevolle aanvulling bij het opbouwen van dit dossier. Binnenkort zullen we in ieder geval een Ronde tafel bijeenkomst over de aansluiting tussen (beroeps)onderwijs en bedrijfspraktijk organiseren. Uiteraard zal de redactie van Onsnoordholland u voortdurend op de hoogte houden, dus wordt vervolgd.

 

Dick Zoet

 

verkiezingen

Verkiezingstijd

Wanneer we de diverse politieke partijen mogen geloven, gaan we gouden tijden tegemoet. We worden getrakteerd op koopkrachtplaatjes waar we op voorhand jeuk in de portemonnee van krijgen? Werkloosheidsvoorspellingen die we op dit moment niet voor mogelijk houden? En investeringen in de vaderlandse economie die het bedrijfsleven een nooit eerder beleefde boost gaan geven?

En zoals gebruikelijk, weten we waarschijnlijk in de derde week van maart dat er van al die prachtige oneliners bedroevend weinig terecht gaat komen. Het nietszeggende populisme heeft de politieke overhand gekregen en daar kopen we als ondernemers helemaal niets voor. Waar de Nederlandse bedrijven al decennia om roepen, is een duidelijke visie van de politiek. Wat gaan we besluiten op cruciale terreinen als duurzaamheid, educatie, infrastructuur en som er zo nog maar een paar op? De onduidelijkheid regeert. En niet alleen in Nederland. Politici lijken meer en meer bedreven in het uitoefenen van het zogenoemde ‘piep’-management. Dat komt er op neer dat men pas in actie komt wanneer ergens iemand piept. U kent het gezegde van de put en het verdronken kalf wel.

Kortom, van de politiek moeten we het niet hebben wanneer het gaat om het ontwikkelen van visies en strategieën. Daarvoor zullen we toch echt zelf aan de bak moeten. En daar is feitelijk niets mis mee. Ondernemers horen zich ook niet te verschuilen achter de besluiteloosheid van de overheid. Sterker nog, het behoort tot de kerntaken van ondernemers te anticiperen op mogelijke ontwikkelingen. Om vijf of tien jaar vooruit te kijken en scenario’s op te stellen om die ontwikkelingen het hoofd te bieden en kansen te creëren.

Veel ondernemers leven echter teveel in het heden en kijken nauwelijks verder dan overmorgen. Natuurlijk, iedereen heeft het druk en de achter ons liggende periode was bepaald niet makkelijk. Maar we moeten ons wel realiseren dat in die fixatie op ‘vandaag’ een behoorlijk gevaar schuilt. Want dat betekent dat je als ondernemers slechts kunt reageren, niet anticiperen.

Ondernemen is feitelijk niet veel meer dan het gezonde verstand gebruiken. En dat vertaalt zich weer in nadenken over de al dan niet nabije toekomst. Rethink your future, om ook maar eens slogan te gebruiken. Neem daarvoor de tijd. 15 Maart schijnt daarvoor een prachtige datum te zijn.

 

Dick Zoet

shower-douche-water

Blog; koude douche bepaalt energietransitie

Hoe kunnen we de overgang naar duurzame consumentenkeuzes versnellen?

Je kent het wel: op een koude wintermorgen schuifel je nog half slapend richting badkamer. Je zet de douche aan, maar het water wordt maar niet warm. CV-ketel defect! Na wat gehannes met waterdruk en waakvlam arriveert niet veel later de monteur die al snel je bange vermoeden bevestigt; de ketel is te oud en moet vervangen worden.

Je CV-ketel vervangen, was daar laatst niet iets over op TV? Zei minister Kamp niet dat Nederland gasloos moet worden? Ook de wethouder heeft geroepen dat de gemeente in 2030 van het gas zal zijn. Dat is al over 13 jaar! Misschien is het niet zo handig om gewoon weer een nieuwe gasketel aan te schaffen.

Ondertussen laat de monteur al een foldertje zien van een fonkelnieuwe HR-combi ketel voor 1.149,- euro. “Maar heeft u ook iets gasloos?”, vraag je hoopvol. “Ja, we verkopen ook hybride systemen, dan krijgt u  een warmtepomp bij uw HR-ketel. ”Maar dan gebruik ik toch nog steeds gas?”. “Oh, u  bedoelt echt zonder gas?”, vraagt de monteur vol ongeloof. “We hebben wel lucht-warmtepompen, maar die werken alleen goed als u uw huis heel goed isoleert. Dat enkele glas in de keuken moet er dus uit en ook uw radiatoren moeten vervangen. Voor uw warmwater is dan een boilervat nodig”.

“Wat gaat me dat allemaal kosten?”. “Ik doe alleen installaties, dus ik weet niets van isolatie, maar ik kan wel een aannemer vragen om een offerte te maken; en er schijnen subsidies te zijn, dus misschien kunt u daar nog gebruik van maken.”  “Maar lukt dat allemaal vandaag, want ik wil morgen wel weer warm kunnen douchen”. “In dat geval raad ik u aan om gewoon een HR-combi te kopen, want die kan ik vanmiddag nog voor u installeren”. En zo besluit je jouw persoonlijke energietransitie maar even 15 jaar uit te stellen.

Hoewel de situatie door mij verzonnen is, vrees ik dat dit een realistisch beeld schets van de échte besluitvorming over de toekomstige warmtevoorziening in woningen. Deze besluiten worden op dit moment niet genomen door overheden en netwerkbedrijven, maar door miljoenen individuele huishoudens. En hoe milieubewust ook, maken die keuzes op  basis van basale argumenten, zoals prijs, gemak en de behoefte aan een snelle oplossing. All-electric concepten zijn op deze punten nog geen concurrent voor de uitontwikkelde gasmarkt, om over collectieve warmte maar te zwijgen.

Als ‘gasloos’ afhankelijk is van de keuzes van individuen, dan is de hamvraag hoe we er voor zorgen dat deze keuzes in de toekomst anders uitpakken. In mijn ogen zijn hiervoor maar twee routes, die elkaar niet persé uitsluiten. In de eerste route beperkt de overheid de keuzevrijheid van huishoudens, bijvoorbeeld door  op termijn  de verkoop van gasketels te beperken of door netwerkbedrijven de gasinfrastructuur te laten uitfaseren. Wanneer de overheid dit niet wil, zal de markt moeten komen met alternatieven voor gasgestookte producten die aantrekkelijker, makkelijker, comfortabeler en goedkoper zijn dan de huidige HR-combi ketel. Het ombouwen van onze warmte-infrastructuur kost tijd. De keuze voor één van deze routes of een combinatie is dus urgent. Een nieuw regeerakkoord moet de fundamentele vraag beantwoorden of de overheid de keuzevrijheid van huishoudens over hun eigen warmtevoorziening wil beperken. In een eventueel energieakkoord 2.0 moet prominent aandacht zijn voor de keuzes van individuen en hoe daarop door de markt kan worden ingespeeld met aantrekkelijke gasloze producten.  Voor een succesvolle omschakeling, moeten we rekenschap geven van de keuzes van individuen. Doen we dat niet dan begint en eindigt de energietransitie met een koude douche.

Casper Tigchelaar is onderzoeker bij ECN en houdt zich bezig met energiebesparing in de gebouwde omgeving. Wilt u naar aanleiding van deze blog met hem in contact komen, neem dan contact met hem op via ons contactformulier.

 

Casper Tigchelaar, onderzoeker bij ECN, blogt over de toekomstige warmtevoorziening van huishoudens in Nederland.

juridisch

Er schuilt een addertje onder het gras bij oproepcontract

Is er sprake van een arbeidsovereenkomst met een omvang van minder dan vijftien uur per week en werkt de werknemer op oproepbasis? Let op dat de werknemer die per oproep minder dan drie uur werkt, toch drie uur moet worden uitbetaald. Het Gerechtshof ’s Hertogenbosch heeft zich op 24 januari 2017 uitgelaten over een arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht (MUP-overeenkomst) en komt met een interessant oordeel.

Het Hof oordeelt als volgt: ‘De arbeidsovereenkomst (MUP-overeenkomst) die partijen met elkaar zijn aangegaan, is bijzonder in die zin dat de uit deze overeenkomst voortvloeiende prestaties eerst moeten worden verricht nadat de werkgever de werknemer heeft opgeroepen. De belangrijkste prestaties betreffen dan voor de werknemer het verrichten van arbeid en voor de werkgever het betalen van loon.’

Sinds 28 april 2012 werkte de werknemer tijdelijk op oproepbasis bij deze werkgever. Volgens de werkgever blijkt achteraf dat zij circa twintig uur per week werkte. Het dienstverband van de werknemer werd al van rechtswege beëindigd op 26 oktober 2013. Twee maanden na einde dienstverband ontving de werkgever het verzoek achterstallig loon uit te betalen. Werknemer verzocht eerst uitbetaling van een 40-urige werkweek. Hier ging het Hof niet in mee en oordeelde:

‘De vordering van werknemer, inhoudende dat zij ook aanspraak kan maken op loon gedurende de periode dat zij (thuis) wacht op een oproep van de werkgever, is dan ook in strijd met de aard van het onderhavige arbeidscontract, ook al is werknemer contractueel verplicht om aan de oproep van werkgever gehoor te geven.’

De werknemer was niet voor één gat te vangen en verzocht extra loon op basis van het feit dat de arbeidsomvang niet was vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. Het Hof stelt vast:

‘dat de arbeidsomvang niet of niet eenduidig is vastgelegd en dat de werknemer in beginsel recht heeft op extra loon in de zin van artikel 7:628a BW.’

Het is voorgekomen dat de werknemer was opgeroepen te werken en dan minder dan drie uren werk uitvoerde, soms zelfs op eigen initiatief. De werknemer weigerde te komen werken of verzocht zelf eerder te mogen stoppen vanwege verplichtingen elders. In de uitspraak is te lezen dat de werkgever hierover klaagt. Het kan toch niet zo zijn dat de werkgever achteraf alsnog salaris moet betalen als de werknemer weigert uitvoering te geven aan de oproep?

Jawel, zo oordeelt het Hof. De werknemer heeft immers voor iedere werkperiode, ongeacht of deze ingepland was of niet, recht op minimaal drie uren loon, conform artikel 7:628a BW. Het Hof concludeert dat het gevorderde bedrag inclusief 8% vakantietoeslag toewijsbaar is. De werkgever moet aan de werknemer alsnog € 8.294,35 brutosalaris betalen plus vakantietoeslag plus nog eens de wettelijke verhoging, conform artikel 7:625 BW.

Als een werkgever het salaris niet tijdig betaalt, dan is hij op grond van de wet een verhoging verschuldigd die kan oplopen tot maar liefst 50% van de loonvordering. Het Hof oordeelt dat deze bepaling als prikkel dient het loon tijdig te betalen. In dit geval heeft de werkgever het loon altijd tijdig betaald, maar alleen bleek dit achteraf en pas na hoger beroep geen juist bedrag aan loon. Het Hof ziet dan ook aanleiding de wettelijke verhoging te matigen. Gelukkig voor deze werkgever heeft het Hof de wettelijke verhoging gematigd van 50% naar 15%. Desondanks blijft het een flink bedrag dat de werkgever alsnog moet betalen aan de werknemer.

Meer weten over arbeidsovereenkomsten en in het bijzonder over contracten voor werknemers die op oproepbasis werken? Aarzel niet en neem vrijblijvend contact met mij op via www.juristepunt.nl.

 

Auteur: mr. S.B. Punt

Uitspraak van Gerechtshof ’s Hertogenbosch op 24 januari 2017 is te lezen op: http://bit.ly/2lnm4Yw

 

Vlog; ja het kan echt, in 3 minuten je make-up aanbrengen!

Handige #vlog voor de drukke zakenvrouw. Ja dat kan echt! Dat betekent niet dat je dat net als ik in de file je aanbrengt. Het is ook zeker wel eens gebeurd dat ik met 1 getekende wenkbrauw de auto ben uitgestapt en dat ik mij nog net op tijd realiseerde dat ik de andere nog niet gedaan had. Dus make-uppen in de auto is geen aanrader!. Wat raad ik je wel aan? Het gewoon voor de spiegel doen.

Je basis is het belangrijkste. Dat maakt je hele make-up. Zorg er dan ook voor dat je de juiste basis foundation of poeder gebruikt die bij jouw huidkleur past. Daarom is de Egyptsun poeder zo fijn. Hij reageert op de warmte van je huid en kan dan ook nooit te bruin of te oranje worden. Je ziet wel eens dames met een té oranje kleur. Dat komt omdat zij dan een brons poeder gebruiken die niet goed opkleurt.

Je wenkbrauwen zijn ook heel belangrijk. Goed geëpileerd zijn ze het mooist. Als je dat niet zelf kunt doen ga dan naar een bowstudio of een schoonheidsspecialiste, zij zijn daar gespecialiseerd in. Je kunt ze zelf bijwerken met een poeder, potlood of browwax.

Dan alleen nog je ogen met een gekleurd potlood aanzetten. Denk eens aan paars of een zeegroen potlood, je zult verbaasd staan hoe mooi dit jouw ogen laat uitkomen. Zelf vind ik de nr 31 en nr 913 van Cosart top kleuren, en daarbij makkelijk aan te brengen. Ook Inglot heeft mooie kohlpotloden die makkelijk aan te brengen zijn en makkelijk uit te vervagen zijn. Een mascara en een lipgloss en binnen 3 minuten heb jij een make-up waarmee je voor de dag kunt komen. Snel en representatief. En nooit meer een smoesje dat je vroeger moet opstaan om er stralend uit te kunnen zien.

Video

In de video hierbij kun je de handelingen nog eens bekijken. Het was best een klus om het mooi in beeld te krijgen, hoe doen al die jonge meiden dat toch op You Tube. Maar oefening baart kunst. Dat geldt ook voor jou met het aanbrengen van een snelle make-up.

 

Tot de volgende keer,

Stralende groet van Mascha

Het Beauty Team, laat je stralen!

Dit boek zouden meer mensen moeten lezen

Bergbeklimmer Evert Heintz viel 15 meter diep in een gletsjerspleet en had een bijna doodervaring. Gelukkig wist hij er weer uit te komen maar zijn leven veranderde drastisch. Hij schreef er een inspirerend boek over ‘een leven lang FLOW

Na het lezen van dit boek dacht ik, dit moeten meer mensen lezen! Ik heb Evert mogen interviewen en dat was erg inspirerend om te doen. Hij deelt zijn lessen, wijsheden en zijn top 5 tips met ons. Klik hieronder om het interview te bekijken.

Een leven lang flow

In zijn boek schrijft hij wat een ongekende krachten wij allemaal bezitten en hoe hij deze gebruikt in zijn dagelijkse leven. De titel van zijn boek sprak mij aan omdat het mij heerlijk lijkt om een leven lang in FLOW te zijn. Ik ben best in balans maar er zijn periodes dat ik wat meer of langer in FLOW wil zijn.

Na het lezen van dit boek dacht ik, dit moeten meer mensen lezen! Ik heb Evert mogen interviewen en dat was erg inspirerend om te doen. Hij deelt zijn lessen, wijsheden en zijn top 5 tips met ons. Klik hier om het interview te bekijken.

 

Ik ben benieuwd naar jullie leven veranderende ervaringen? Of heb je toevallig dit boek ook gelezen laat dan een reactie achter.

Flow-volle groet,

Selma Duinkerken

agrarisch tractor subsidie landbouw

Tot €500.000 voor agrarische koplopers

Voor de (samenwerkende) landbouwer is tot € 500.000 subsidie beschikbaar wanneer geïnvesteerd gaat worden in het ontwikkelen, demonstreren of uitrollen van innovaties die leiden tot verduurzaming in de breedste zin van het woord.

Landbouw is een zeer belangrijke sector in Nederland en in Noord-Holland. Er zijn vele product- en conceptontwikkelingen gaande die leiden tot een meer effectieve, gezonde en duurzame bedrijfsvoering. Subsidies stimuleren zowel de ‘early adaptors’ (de eerste bedrijven die innovaties implementeren) als de ‘early majority’ (de eerste grote groep bedrijven die innovaties doorvoert). Provincie Noord-Holland stelt een circa € 5 miljoen beschikbaar (50% ELFPO middelen en 50% cofinanciering van de Provincie) voor landbouwbedrijven die fysieke investeringen gaan doen in innovaties.

Er zijn twee deelregelingen:

1.       Investeren in het ontwikkelen, testen of demonstreren van innovaties binnen de agrarische sector.

2.       Investeren in een brede uitrol van innovaties binnen de agrarische sector.

Projecten die in aanmerking komen voor de bovenstaande deelregelingen hebben ten minste betrekking op één van de volgende thema’s:

 • verschuiving van de bestaande kostenreductiestrategie naar een meerwaardestrategie, met nieuwe marktconcepten, nieuwe verdienmodellen, meerwaardecreatie;
 • beter beheer van productierisico’s, versterking van de positie van de primaire producent in de handelsketen, verminderen van marktfalen;
 • maatregelen die leiden tot een geringer grondstoffengebruik en een gesloten kringloop, met als resultaat een emissievermindering van milieubelastende stoffen naar bodem, lucht en grond- en oppervlaktewater (zoals
 • broeikasgassen, ammoniak, nutriënten en bestrijdingsmiddelen) en minder uitputting van hulpbronnen en grondstoffen (zoals water, fosfaat en bodemvruchtbaarheid);
 • klimaat mitigatie (vermindering van de uitstoot van broeikasgassen door een zuiniger energiegebruik, reductie van het gebruik van fossiele energie door omschakeling op hernieuwbare energie, productie van hernieuwbare energie);
 • klimaat adaptatie (door het tegen gaan van dan wel het verminderen van de effecten van grotere watertekorten en -overschotten en toenemende verzilting);
 • verbetering van dierenwelzijn/diergezondheid en verminderd risico voor de volksgezondheid bij de interactie tussen mens en dier;
 • behoud en versterking van biodiversiteit en omgevingskwaliteit.

De subsidie kan aangevraagd worden t/m 28 februari door bedrijven die gevestigd zijn in Noord-Holland.

 

Heeft u een innovatief idee? We gaan er graag met u over in gesprek om uw subsidiemogelijkheden in kaart te brengen voor deze en andere subsidies.

Lydia Gitsels – Nova Connect

Make up Dionne Linskens

De perfecte foundation – het geheim

Met de feestdagen in het vooruitzicht willen we er allemaal feestelijk en verzorgd uitzien. Maar denk dan ook aan je make-up basis.  Het begint allemaal met de perfecte basis: de foundation. Maar let op, niet iedere foundation is goed voor je huid. Zeker niet wanneer je last hebt van puistjes, een geïrriteerde huid hebt (zoals bij rosacea) of onlangs een huidverbeterende behandeling hebt gehad.

Foundation of camouflage?

Foundation en camouflage lijken op elkaar. Beide maskeren onzuiverheden en verkleuringen en laten jouw huid stralen! Wat is dan het verschil? Foundation en camouflage hebben niet dezelfde ingrediënten. Camouflageproducten bieden daardoor een langere en mooiere dekking op de huid dan foundations. Camouflage is daarom beter geschikt om er een dag zonder zorgen mooi uit te zien.

In de kliniek zijn wij daarom allemaal idolaat van camouflage. En in het bijzonder van de producten van het merk Lycogel. Dit merk heeft zijn product oorspronkelijk ontwikkeld voor artsen om direct toe te kunnen passen na een cosmetische behandeling. Wij passen het ook regelmatig toe als verzorging na een behandeling, waarbij je gezicht soms eerst rood en vlekkerig kan zijn. Zoals bijvoorbeeld na acnetherapie. Hierdoor kunnen onze patiënten na een pittige behandeling toch stralend de deur uit lopen.

Helende werking

Het fijne van Lycogel is dat het geschikt is voor alle huidtypen. Zelfs voor de zeer gevoelige huid zoals bij acne (-klachten) of een geïrriteerde huid. Dit komt doordat dit product je huid laat ademen. Het verstopt de huid niet zoals sommige foundations dat wel kunnen doen. Maar dat is niet alles. Lycogel is daarnaast ook een verzorgingsproduct.Lycogel Dionne Linskens

 

Lycogel:

 • verzorgt een gevoelige huid
 • draagt bij aan snel herstel na een cosmetische behandeling
 • heeft een luchtige structuur
 • vermindert roodheid en ontstekingen
 • beschermt tegen UV-straling met SPF 30 (hoog)
 • geeft de hele dag een zeer goede dekking
 • is water- en wrijfbestendig dus geschikt bij sporten

Vele anderen hebben ons enthousiasme voor dit product al overgenomen. De Lycogel is daarom ook gewoon te koop in onze klinieken. Wil je weten welke kleur het beste bij jouw huid past?  Maak een afspraak bij ons en doe een gratis test.

Zo, nu heb je je perfecte camouflerende verzorging gevonden! Je make-up basis is er.

Nu alleen nog je outfit!

 

Onze expert

Dionne Linskens

Chocolade

Chocolade, we kunnen er geen genoeg van krijgen

Sinterklaasfeest en kerstdagen; Chocoladeletters en bonbons in overvloed! Smullen van een stuk chocolade bij de koffie, bij het toetje of gewoon tussendoor! Je hoort mij niet klagen. En met mij velen anderen. Ik ken zelfs mensen die je mag wakker maken voor deze lekkernij. Er wordt gezegd dat chocolade een positieve invloed kan hebben op ons humeur, energie-level en de bloedvaten. Maar je krijgt er ook puistjes van…

Ach, genieten is ook belangrijk toch? Er is veel te veel verleiding deze “heerlijke” tijd van het jaar! Na de feestdagen maak ik de balans op.

 

Bezint eer gij begint. Af en toe een lekker stuk chocolade mag gerust. Toch is het goed om te weten wat je in je mond stopt

Goed humeur

Chocolade zit vol met allemaal stofjes zoals; dopamine, cafeïne, serotonine, endorfine en fenylethylamine. Cafeïne zorgt ervoor dat je een opgewekt gevoel krijgt. Serotonine werkt kalmerend en fenylethylamine is een stof die gewoonlijk door de hersenen wordt geproduceerd als je verliefd bent. Dit verklaart waarom je een betere stemming kunt krijgen van chocolade Handig als je je een beetje somber voelt. Kies dan voor pure chocolade. deze werkt als een natuurlijk antidepressiva. Het gevoel dat chocola in je mond smelt is erg fijn. Je lichaam vindt dit een prettige ervaring waardoor de hersenen endorfine aanmaken en je jezelf beter voelt. Endorfine geeft, net zoals dopamine, een aangenaam gevoel. Het zijn de natuurlijke pijnbestrijders, ook wel de morfine van het lichaam genoemd.

Bescherming

De chocoladeliefhebbers zullen het prettig vinden om te horen dat chocolade gezonde stoffen bevat. Naast de positieve invloed op je humeur is chocolade ook een goede antioxidant. Dit komt door de aanwezige flavonoïden. Antioxidanten gaan verouderingsverschijnselen tegen en dragen bij aan de vorming van gezonde cellen in het lichaam. Bij de normale stofwisseling komen er afbraakproducten vrij door zuurstof, vrije radicalen genaamd. De schadelijke zuurstofverbindingen in het bloed, die bijdragen aan het ontstaan van hart- en vaatziekten, worden door flavonoïden onschadelijk gemaakt Antioxidanten geven dus bescherming tegen deze vrije radicalen.

Weg met de vermoeidheid

Van de cafeïne in chocolade wordt je niet alleen opgewekt. Het is wetenschappelijk aangetoond dat cafeïne stimulerend werkt op de hersenen, maag, darmen en nieren. Het verdrijft het gevoel van moe zijn. Cafeïne wordt snel opgenomen in het bloed en kan zorgen voor slapeloosheid. Sommige mensen kunnen al wakker liggen van 1 kopje koffie ’s avonds. Voor mensen die moeilijk in slaap kunnen vallen is het daarom niet raadzaam om ’s avonds nog chocolade te eten.

Het slechte nieuws…

Chocolade is erg calorierijk. Het bevat veel verzadigde vetten en suiker. De gezondste keus, pure chocolade, bevat per 100 gram ruim 500 calorieën. Dit is niet gezond voor het lichaamsgewicht, het vetpercentage en ook niet voor de huid. Nog maar te zwijgen over de melk- en witte chocolade en al die andere heerlijke varianten. Iedereen reageert verschillend op voedingsmiddelen. Je weet voor jezelf wat je goed kunt eten zonder dat er huidreacties ontstaan en wat niet. Vaak is de ervaring al aanwezig. Mannen en vrouwen die bekend zijn met acne en graag chocolade eten zullen ook verschillend reageren op de vetten en suikers in chocolade maar door de stijging van de suikerspiegel in het bloed kan de acne verergeren.

Hoe dat precies zit kun je lezen in ons blog acne en hormonen

Enneh… het is een fabeltje dat je na het eten van chocolade meteen de volgende dag (extra) puistjes hebt. Deze hebben namelijk een aanlooptijd van enkele weken nodig voordat ze zichtbaar worden. Dat biedt perspectieven. Dus ik wens jullie heerlijke feestdagen toe, geniet groots en eet met mate!

 

Dionne Linskens

overbeharing Dionne Linskens huidkliniek

Overbeharing ten gevolge van het polycysteus ovariumsyndroom (PCOS)

Een van de schoonheidsidealen van veel vrouwen is haarvrij zijn. Dit zit inmiddels diep geworteld, waardoor het hebben van overmatige haargroei nauwelijk wordt geaccepteerd. Tijdens de consultgesprekken die wij in de kliniek hebben met de cliënten die last hebben van overbeharing, komt dan ook altijd naar voren dat men zich hiervoor schaamt en zich minder vrouw voelt. Iedere dag staan ze voor de (vergroot-) spiegel om alle gezichtsbeharing te verwijderen.

Hormonen spelen een belangrijke rol bij het ontstaan van overbeharing. In de meeste gevallen is de hormoonhuishouding in orde maar reageert de haarwortel extra gevoelig op het normaal aanwezige mannelijke hormoon testosteron. Hierdoor ontstaat er overmatige haargroei volgens het mannelijke beharingspatroon. Dit wordt ideopatisch hirsutisme genoemd. Er verschijnen dan dikke en donkere haren op de bovenlip, kin, wangen, bakkebaarden, maar ook rondom de tepels en het streepje onder de navel.

Wat is PCOS en wat heeft dat te maken met overbeharing?

Een minder bekende mogelijke oorzaak van overbeharing  is het polycysteus ovarium syndroom, oftewel PCOS. Bij 6-10% van de fertiele vrouwen is dit het geval. Hierbij zijn de waarden van verschillende hormonen, zoals het mannelijke hormoon testosteron, verhoogd waardoor er dus een disbalans is. De rijping van de eiblaasjes in de eierstokken raken verstoord waardoor er in de eierstok meerdere kleine met vocht gevulde blaasjes aanwezig zijn.  Hierdoor vindt de eisprong niet of nauwelijk  meer plaats en raakt de menstruatiecyclus verstoord. In sommige gevallen blijft deze uit. de gevolgen van PCOS kunnen zijn; overbeharing, acneklachten, kaal worden en het uitblijven van menstruatie.

Wat kan je hier zelf aan doen?

PCOS gaat vaak gepaard met overgewicht. Dat is bij 40% van de vrouwen het geval Het is in ieder geval zinvol om je gewicht te beheersen door gezonde voeding  te eten en voldoende lichaamsbeweging te hebben. In de meeste gevallen herstelt de menstruatiecyclus weer en zal de eisprong weer plaatsvinden. Lukt het niet zelf om je leefstijl te veranderen? Vraag de huisarts om hulp of onze orthomoleculair voedingsdeskundige Britta Meijers.

Alle mogelijke behandelingen vragen om een persoonlijk behandelplan. De overbeharing en eventueel aanwezige acne kunt u in de kliniek op een effectieve manier laten behandelen middels:

 • lasertherapie; alleen geschikt voor donkere gepigmenteerde haren
 • elektrische epilatie; geschikt voor alle haarkleuren
 • acnetherapie

Indien een verwijzing van de huisarts aanwezig is, worden behandelingen door de zorgverzekeraar vanuit het aanvullende pakket vergoed (mits verzekerd).

Herken jij jezelf in dit verhaal? Overbeharing hoeft je leven niet te beheersen. Ga hiermee naar de huisarts of kom langs op ons spreekuur.

 

Dionne Linskens – Huidkliniek Dionne Linskens