Bouw nieuws artikelen voor en van ondernemers

Love_duurzaamheid_groen_subsidies

De atlas kleurt groener en groener

Labelen van uw woning

Labelen betekent van een label, van een etiket voorzien om iets of iemand in een bepaalde categorie in te delen. Sinds kort zijn alle woningen in Nederland, en dus ook de uwe, ongevraagd voorzien van een gekleurd label. Op www.energielabelatlas.nl kunt u inzoomen op uw woonadres en zien welk kleurtje uw woning heeft: groen, geel of rood. Een bont gezelschap van onder andere Natuur- en Milieuorganisaties, de Rabobank, Meer Met Minder en Bouwend Nederland, heeft het initiatief genomen voor de energielabelatlas. Onlangs is een campagne gestart met als titel: Kleur uw Gemeente Groen!

Lees meer

Leen van Dijke

Stroomversnelling kan bouw enorme boost geven

In juni vorig jaar werd de green deal Stroomversnelling Huurwoningen gesloten. Vier bouwers en zes woningcorporaties legden hiermee vast om 111.000 woningen uit de periode 1950 – 1970 te renoveren naar nul-op-de-meterwoningen. Nu wordt hard gewerkt aan de Stroomversnelling voor koopwoningen. “Het belangrijkste doel is om de bewoners – zowel huurders als kopers – zonder koopkrachtgevolgen de beschikking te laten krijgen over comfortabel en duurzaam wonen”, zegt Leen van Dijke, voorzitter van het kernteam Stroomversnelling.

“De Stroomversnelling Huurwoningen loopt geheel volgens schema”, zo vertelt Van Dijke. “Er staan inmiddels veel bouwprojecten op stapel. Voor de kerst zijn er vier prototypes gemaakt en na een verdere ontwikkeling worden nu meerdere prototypes woningen gerealiseerd. Na de zomervakantie gaan we in hoog tempo de duizend woningen volmaken die we voor dit jaar afgesproken hadden.”

De Stroomversnelling beoogt volgens het voormalige lid van de Tweede Kamer voor de ChristenUnie drie dingen: “Het belangrijkste doel is bewoners zonder koopkrachtgevolgen de beschikking te laten krijgen over comfortabel en duurzaam wonen. Ten tweede krijgt de bouwsector hiermee een enorme boost. Er zijn miljoenen woningen geschikt om in de komende jaren via de Stroomversnelling nul-op-de-meter te realiseren.”

Industrialisatie

Van Dijke: “En ten slotte: willen we als Nederland de duurzaamheidsdoelstelling gaan halen die we met elkaar hebben afgesproken, dan zal het tempo echt omhoog moeten. Zonder die industrialisatie die de Stroomversnelling de bouwsector biedt, zal die doelstelling voor de verduurzaming niet gerealiseerd kunnen worden.”

Dit jaar zal een deal ondertekend worden om op grote schaal ook voor privé-eigenaren van een woning uit de periode 1950 – 1980 een nul-op-de-meterverbouwing mogelijk te maken. “Rond de twintig bouwbedrijven hebben aangegeven hieraan mee te willen doen. Eind volgende week organiseren we een kick-off met deze bouwers. “

150 wijken

“Er is inmiddels al veel voorwerk verricht. Zo hebben de gemeenten al zo’n 150 wijken aangewezen waar bewoners kunnen worden geïnteresseerd voor een nul-op-de-meterwoning. De bouwers hebben hun handtekening kunnen zetten onder een verklaring waarin ze aangeven dat ze gegarandeerde prestaties zullen gaan leveren teneinde die bewoners te bieden wat ook voor de corporatiewoningen beschikbaar is”, aldus Van Dijke.

In het begin zijn vooral grote bouwers voor de Stroomversnelling benaderd. Dit is volgens Van Dijke een logische keuze. “Zij zijn begonnen met het conditioneren van de omstandigheden. Kleine bouwers zouden die conditionering moeilijker kunnen realiseren dan de grote bouwers. Die hebben daarvoor meer investerings- en realisatiekracht. Nu die conditionering gaandeweg op orde is gekomen en nog komt, zie je dat in de Stroomversnelling Koopwoningen niet alleen grote bouwers aanhaken, maar ook kleinere en consortia van kleinere bouwers die samenwerken om deze klus te gaan klaren.”

Stroomversnelling Heerhugowaard

Overzichtelijk voordeel

Van Dijke verwacht voldoende huiseigenaren te kunnen interesseren. “Een nul-op-de-meterwoning biedt een overzichtelijk voordeel voor de woningeigenaar. De rekening die hij nu betaalt aan het energiebedrijf, wordt contant gemaakt en dat leidt tot een bedrag dat hij kan investeren zonder dat zijn woonlasten toenemen. Daarvoor krijgt hij een totaal vernieuwde woning die bovendien gegarandeerd geen energie meer gebruikt bij normale omstandigheden.”

“Dit is een boodschap die je natuurlijk heel makkelijk kunt vertellen. De voorbeelden die we nu met de Stroomversnelling Huurwoningen laten zien zijn kennelijk zo aansprekend, dat veel mensen zeggen: ‘Dat wil ik ook’. Vlak voor Kerst is in de Kamer bovendien een motie aanvaard waarin de minister wordt opgedragen met banken in gesprek te gaan teneinde een uniform bancair product te maken voor woningeigenaren om zo’n nul-op-de-meterwoning apart te kunnen financieren.”

Brede belangstelling

De belangstelling vanuit de bouwsector neemt steeds verder toe, vertelt Van Dijke. “Bij de ondertekening vorig jaar juni zag je dat de bouwsector heel afwachtend en sceptisch reageerde. Toen de eerste prototypes daadwerkelijk werden gebouwd, vond er in die houding een enorme kanteling plaats. Nu we aan het opschalen zijn en de case robuuster wordt, neemt de nieuwsgierigheid toe.”

“Ik houd mijn verhaal op talloze podia en dat doe ik graag, want een belangrijk kernpunt van de Stroomversnelling is dat we alles transparant maken: elke vinding, manier van werken, zaken die we regelen met de overheid enz. delen we onmiddellijk via lezingen, informatiebijeenkomsten en via onze website. Je ziet nu heel veel partijen nadenken over de vraag hoe ze vanuit de min of meer traditionele bouwsector de omschakeling kunnen maken naar aanhaken bij deze nieuwe beweging van industrialisatie van de bouwsector.”

Bron: Bouwend Nederland

Woningbouwproductie steeds verder achterop door onderbezetting bij gemeenten

Hogescholen: samen voor sterk BIM-onderwijs

Hoe bereiden we een nieuwe generatie van bouwprofessionals zo goed mogelijk voor op de toekomstige BIM-praktijk? Het begin van het antwoord hierop kwam op 25 maart jl. van 14 hogescholen.

In Zoetermeer ondertekenden zij bij Bouwend Nederland een intentieverklaring om samen te werken aan de versterking van het onderwijs, zowel met elkaar als met bouwpartijen. De intentieverklaring werd opgesteld in samenwerking met Bouwend Nederland en de Bouw Informatie Raad (BIR).

Het ‘sluitstuk van een mooie eerste etappe’, noemt Bouwend Nederland-voorzitter Maxime Verhagen de ondertekening. Toen in 2012 duidelijk werd dat er landelijk grote verschillen waren in de kwaliteit, competenties en vaardigheden van afstudeerders, werd vanuit Zoetermeer de regie genomen. “Langzaam maar zeker ontstond een netwerk van bimmende HBO-docenten over heel Nederland die elkaar steeds beter wisten te vinden.”

Deel die kennis

Gelijk met de ondertekening draagt Bouwend Nederland zijn deel over aan de BIR, waar BIM-onderwijs een van de speerpunten is. Kennis delen is goed, benadrukt Verhagen: “Voor de leraar, de student, het bouwbedrijf, de opdrachtgever en dus voor de BV Nederland.” BIR-voorzitter Cees Brandsen ziet dat er nog wel een lange weg te gaan is voordat alle merites van BIM tot hun recht kunnen komen. “De ondertekening van de intentieverklaring is een goede stap naar de beloftevolle toekomst.”

Brandsen licht de BIM-doelen toe van de BIR, een overlegorgaan tussen opdrachtgevers, bouwers, installateurs, ingenieursbureaus, architecten en toeleveranciers. Het is onder meer de bedoeling om condities te creëren om eind van dit jaar te kunnen samenwerken met BIM open standaarden. Zijn oproep: “Geeft u vooral aan wat de BIR kan bijdragen aan het succesvol doorzetten van de intentie naar échte samenwerking in de onderwijspraktijk.”

Aantrekkingskracht

Uneto-VNI-voorzitter Titia Siertsema hoopt dat BIM een groot probleem voor de installatiesector kan verhelpen: het te laat inschakelen van installatiebedrijven in het bouwproces, zodat zij hun kennis en kunde niet optimaal kunnen aanbieden. “BIM maakt het bovendien mogelijk naar energieverbruik van installaties te kijken in de ontwerpfase.”

Uneto-VNI is al langer bezig om de juiste randvoorwaarden voor werken met BIM te realiseren. Zo worden nu afspraken gemaakt om ETIM geschikt te maken voor BIM. Ook wordt er gewerkt aan een standaard voor rekenen en tekenen. “Alle lof voor deze intentieverklaring”, verzekert Siertsema het publiek. “BIM heeft aantrekkingskracht op nieuwe studenten en die hebben we hard nodig.”

Onderwijsmix

Vervolgens buigt een panel van twee onderwijs- en twee BIM-bouwspecialisten zich samen met de zaal over de toekomst van BIM in het onderwijs. “Laat de studenten ook kijken naar de sociale, bedrijfskundige en logistieke implicaties van BIM”, moedigt een aanwezige vanuit de zaal aan. Hoe doe je dat in de verzuilde structuur van het onderwijs?

Christoph Maria Ravesloot, lector Innovatie Bouwproces en Duurzaamheid bij de Hogeschool Rotterdam, stelt gemengde ateliers voor, waarin niet alleen bouwkundige studenten, “maar ook afstudeerders van bijvoorbeeld technische bedrijfskunde en facility management samen werken aan een BIM-onderzoek vanuit hun discipline.”

Hartenkreet

Prima plan, zegt een ander, maar betrek daar dan ook bedrijven bij én universiteiten, dan benut je pas goed alle beschikbare kennis. Probleem is wel dat er door BIM een virtuele toekomst op ons afstormt zonder dat we weten hoe die eruit gaat zien. “Een van mijn zoons gaat waarschijnlijk de bouw in. Hoe hij straks BIM gaat gebruiken? Geen flauw idee”, vat BIM-specialist Bram Mommers dit zwarte gat samen.

Op het moment suprême positioneren alle vertegenwoordigers zich in een lange rij voor de handtekening op het convenant. Voor de borrel begint is er nog een laatste hartenkreet aan het bedrijfsleven van (mid)dagvoorzitter Maarten Kraneveld – ook adviseur van de BIR -: organiseer stageplekken, afstudeeropdrachten en werkbezoeken voor HBO-studenten. Goed voor hun toekomst én die van uw bedrijf!

Bron: Bouwend Nederland

verkiezingen

Een frisse wind na de verkiezingen?

De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug en de balans is opgemaakt.

Terwijl de winnaars de champagne lieten ontkurken, likten de verliezers hun wonden. Grote gemene deler bij de uitkomsten zijn de opvallend goede resultaten van de lokale partijen. Ver weg van de Haagse kaasstolp werden lokaal de speerpunten geformuleerd. Geen landelijke VVD- of PvdA-standpunten, maar lokaal bijeen gesprokkelde punten die dicht aansluiten bij de wensen van de burgers. Of dat ook straks in de praktijk nog zo blijkt te zijn, is een andere vraag, maar vast staat inmiddels dat de beperking van partijen tot zuiver lokale thema’s aanslaat.

‘frisse school’

Een van die thema’s die de betrokken burger bijzonder zou moeten aanspreken is de ‘frisse school’. Onderzoeken van het ministerie van Vrom, de GG en GD’s en Arbodiensten tonen namelijk aan dat in 80% van de 10.000 schoolgebouwen het binnenklimaat tekort schiet en vaak slechter is dan in gevangenissen! En wie gunt zijn kind nu een gevangenisklimaat?. U weet het misschien niet, maar er zijn scholen waar leerlingen in de zomer een ijsje krijgen om af te koelen en in de winter hun jas aanhouden om warm te blijven. De CO2-concentratie is er soms zo hoog dat ondanks alle bevlogenheid van de leerkracht de aandacht verslapt. Uit onderzoeken blijkt verder dat door scholen duurzaam te verbouwen en te isoleren het ziekteverzuim van leerlingen en docenten aanzienlijk afneemt. Bij een verdubbeling van de toevoer van frisse lucht nemen de leerprestaties van leerlingen met 15% toe. Een verbetering die er toe leidt dat straks de Cito-toets aanzienlijk beter kan worden gemaakt.

Het is dus nogal opvallend dat dit thema in vrijwel geen enkel verkiezingsprogramma een plaats heeft gekregen.

Lees meer