Een frisse wind na de verkiezingen?

De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug en de balans is opgemaakt.

Terwijl de winnaars de champagne lieten ontkurken, likten de verliezers hun wonden. Grote gemene deler bij de uitkomsten zijn de opvallend goede resultaten van de lokale partijen. Ver weg van de Haagse kaasstolp werden lokaal de speerpunten geformuleerd. Geen landelijke VVD- of PvdA-standpunten, maar lokaal bijeen gesprokkelde punten die dicht aansluiten bij de wensen van de burgers. Of dat ook straks in de praktijk nog zo blijkt te zijn, is een andere vraag, maar vast staat inmiddels dat de beperking van partijen tot zuiver lokale thema’s aanslaat.

‘frisse school’

Een van die thema’s die de betrokken burger bijzonder zou moeten aanspreken is de ‘frisse school’. Onderzoeken van het ministerie van Vrom, de GG en GD’s en Arbodiensten tonen namelijk aan dat in 80% van de 10.000 schoolgebouwen het binnenklimaat tekort schiet en vaak slechter is dan in gevangenissen! En wie gunt zijn kind nu een gevangenisklimaat?. U weet het misschien niet, maar er zijn scholen waar leerlingen in de zomer een ijsje krijgen om af te koelen en in de winter hun jas aanhouden om warm te blijven. De CO2-concentratie is er soms zo hoog dat ondanks alle bevlogenheid van de leerkracht de aandacht verslapt. Uit onderzoeken blijkt verder dat door scholen duurzaam te verbouwen en te isoleren het ziekteverzuim van leerlingen en docenten aanzienlijk afneemt. Bij een verdubbeling van de toevoer van frisse lucht nemen de leerprestaties van leerlingen met 15% toe. Een verbetering die er toe leidt dat straks de Cito-toets aanzienlijk beter kan worden gemaakt.

Het is dus nogal opvallend dat dit thema in vrijwel geen enkel verkiezingsprogramma een plaats heeft gekregen.

Energiezuiniger

Misschien denkt u: het is crisis en verbouwen kost geld. Ja, dat is zo. Maar er zijn budgetten beschikbaar. Gemeenten en schoolbesturen bepalen samen hoe dit geld besteed wordt. Wist u dat met een goede verbouwing het gebouw energiezuiniger wordt en de stookkosten met tientallen procenten omlaag gaan? Dat levert een aanzienlijke financiële  besparing op. Bij de keuze van een school zouden de ouders dus ook eens moeten letten op de staat van het gebouw, op de ziekteverzuimcijfers en de CO2-concentratie. Helaas is over deze zaken weinig of niets bekend. Maar het is een vaststaand feit dat veel scholen niet over een energielabel beschikken en gelden voor verduurzaming gebruiken om tekorten op de begroting te dekken.

Gezonder onderwijs door ‘frisse scholen’

Deze weken komen nieuwe raadsleden en toekomstige wethouders in het gemeentehuis bijeen om koortsachtig met elkaar te vergaderen over een nieuw, vaak moeilijk te realiseren collegeakkoord. Misschien verlangen sommigen tijdens al die moeizame besprekingen wel eens terug naar de ontmoetingen met de kiezer, zo vlak vóór de verkiezingen, naar de momenten dat ze vanuit een hoogwerker naar bouwprojecten mochten kijken of zelfs een bouwplaats betraden en het gevoel hadden te staan voor het welzijn van de burger op de ‘werkvloer’.

Laat de politicus dat gevoel koesteren en zijn tijdens de verkiezingen uitgesproken woorden over het publieke welzijn omzetten in daden.  Bijvoorbeeld, door binnen het nieuwe college afspraken te maken over gezonder onderwijs! Het is hoog tijd hier een kwaliteits- en duurzaamheidsimpuls te realiseren. Dat kan door het concept ‘frisse scholen’ in het program op te nemen, door gelden in te zetten voor verduurzaming van gebouwen en door van alle scholen het energielabel te laten bepalen en te publiceren. Dat komt het welzijn van de toekomstige kiezers ten goede. En niet te vergeten, ook ons aller milieu is er bij gebaat.

Jan Overtoom – Regiomanager Bouwend Nederland

zon energie

Opbrengst zonnestroom met 25% verbeterd

Uit een rapport van de Universiteit van Utrecht blijkt dat de gemiddelde opbrengst van zonnestroominstallaties de laatste jaren hoger is geworden.

Jaarlijks stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de hoeveelheid hernieuwbare energie in Nederland vast.

Onderzoek rendement zonnepanelen

Bij de berekening maakt het CBS gebruik van het Protocol Monitoring Hernieuwbare Energie. In dat protocol staat als kengetal voor de opbrengst 700 kWh per kWp aan opgesteld piekvermogen PV. Het protocol en het kengetal worden regelmatig vernieuwd. Dit gebeurde voor het laatst in 2010.

In 2013 gaf Rijksdienst voor Ondernemend Nederland opdracht aan Universiteit Utrecht om te onderzoeken of het kengetal aangepast zou moeten worden. Aanleiding hiervoor waren duidelijke aanwijzingen uit de Nederlandse markt, dat de opbrengst van zonnepanelen hoger is dan in het protocol vastgelegd.

Herziening specifieke opbrengst

En die aanwijzingen blijken te kloppen. Zonnepanelen hebben 25 procent meer gepresteerd dan tot nu toe is berekend. Hoe zit dat precies? Het rapport ‘Opbrengst zonnestroomsystemen in Nederland’ bevat een analyse van de opbrengstgegevens van een groot aantal zon-PV installaties in Nederland voor het jaar 2012 en 2013.

Het blijkt dat het aantal vollasturen van 700 (CBS) geen goede afspiegeling meer is van de werkelijke opbrengst. De Universiteit Utrecht beveelt aan om de term vollastuur niet meer te gebruiken. Deze zou moeten worden vervangen door specifieke opbrengst in kWh per kWp geïnstalleerd vermogen.

Nieuw kengetal

Het nieuwe kengetal voor heel Nederland is een specifieke opbrengst van 875 kWh/kWp. Het kan met terugwerkende kracht vanaf 2011 worden gebruikt. De totale opgewekte energie van 2011, 2012 en 2013 komt daarmee 25 procent hoger uit dan tot nu toe is berekend. De bijdrage van zon‐PV aan de totale elektriciteitsproductie in Nederland komt daarmee op 0.5 procent.

Bron: RVO

Den Over

Zeven ton subsidie voor visserij Den Oever en Texel

Vier projecten uit de Kop van Noord-Holland ontvangen in totaal bijna € 720.000 van het Europees Visserijfonds en Provincie Noord-Holland.

De regeling van het fonds is bedoeld voor de verduurzaming en economische versterking van de visserijgemeenten.

Met de subsidie worden twee projecten in de haven van Den Oever gesteund om de visserij-identiteit van de haven verder te kunnen ontwikkelen. Op Texel worden duurzame voorzieningen voor de haven Oudeschild ontwikkeld en wordt onderzocht hoe de bijvangst zeesla gebruikt kan worden als bemesting van aardappel- en groenteteelt.

De haven van Den Oever heeft een belangrijke aantrekkingskracht op toeristen. Om watergebonden toerisme ruimte te geven, wordt de eerste stap gezet door het dok van Luyt te verplaatsen.

Vanwege de geplande dijkverhogingen moet de visafslag in Den Oever drastisch verbouwd worden. Met de verbouwing kunnen verschillende aanpassingen worden doorgevoerd om het gebouw toekomstbestendig te maken. Door laad- en losmogelijkheden te verbeteren komt dit de langoustinehandel ten goede en krijgt Visafslag in Den Oever meer aantrekkingskracht voor aanvoerders en kopers.

Met de subsidie worden op Texel twee nieuwe voorzieningen geïntroduceerd. De eerste voorziening betreft de installatie van vaste brandstofafgifte punten waarmee onder andere olielekkage wordt voorkomen. De tweede voorziening betreft onderzoek en ontwikkeling van een machine voor de inname en verwerking van afvalwater uit schepen.

Ook willen verschillende partijen op Texel, met Stichting Donatus als hoofdaanvrager, samen de mogelijkheden onderzoeken om zeesla als meststof in ere te herstellen. Bij een positief resultaat kan dit een extra inkomstenbron voor garnalenvissers betekenen en is er een duurzaam alternatief voor kunstmest in de groente- en aardappelteelt.

Bron: NHD