Tips financiën en subsidies voor ondernemers MKB en ZZP door o.a. John Norder en Lydia Gitsels

laptop-werk-plan

Helderheid in rapport over ketenfinanciering in logistiek

ING, TVM en TLN publiceren vandaag het rapport ‘Ketenfinanciering in Transport en Logistiek’, dat inzicht geeft in het brede en complexe speelveld van supply chain finance, ofwel ketenfinanciering. Ketenfinanciering biedt voor de logistieke keten veel voordelen, maar er is weinig over bekend in de logistieke sector. Daardoor wordt er weinig gebruik van gemaakt.

Na de optimalisatie van de goederen- en datastromen zijn financiële stromen het volgende terrein om supply chains te optimaliseren. Logistiek dienstverleners zullen er daarom steeds meer mee te maken krijgen. Het door ING, TVM en TLN gepubliceerde rapport biedt een handvat, zodat zij zich kunnen beraden op hun positie in de keten en hun rol die ze in de ketenfinanciering willen en kunnen spelen. Het rapport is opgesteld door Panteia.

Lees meer

Bijna 250 miljoen euro extra financiering voor scale-ups en startups

250 miljoen voor scale-ups en startups

Het ministerie van Economische Zaken heeft vandaag tijdens het Startup-fest in Amsterdam samen met het Europees Investeringsfonds (EIF) honderd miljoen euro aan extra financiering voor scale-ups bekend gemaakt. Deze snelgroeiende startups krijgen daarmee hulp om hun activiteiten verder uit te bouwen.

In het fonds gaan marktpartijen naar verwachting nog eens honderd miljoen euro aan kapitaal  investeren. Daarnaast komt er voor startups via de SEED Capital-regeling 49,5 miljoen euro beschikbaar aan financiering.

Minister Kamp,  Economische Zaken: “Snelgroeiende bedrijven, hebben vaak moeite om voldoende financiering uit de markt te halen. Startups en scale-ups zijn veelal afhankelijk van risicokapitaal van externe investeerders. Dit nieuwe fonds, dat we samen met het EIF lanceren, moet veelbelovende bedrijven helpen om door te groeien. De producten en diensten die zij daarmee op de markt brengen, dragen bij aan de economische groei, de werkgelegenheid, de productiviteit en het innovatievermogen van Nederland.”

Binnen het nieuwe fonds voor scale-ups (honderd miljoen euro) is vijftig miljoen euro afkomstig vanuit de begroting van het ministerie van Economische Zaken. De andere vijftig miljoen euro zijn middelen uit het Europese Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI). Deze extra financiering voor scale-ups is één van de eerste die met deze Europese middelen in Nederland wordt opgestart. Het Nederlands Investerings Agentschap (NIA), de voorloper van de Nederlandse investeringsinstelling Invest-NL, heeft dit fonds opgezet en is betrokken bij de uitvoering.

SEED Capital regeling

In de voorjaarstender van de zogenoemde SEED Capital-regeling van 2017 zijn zes nieuwe SEED-fondsen gehonoreerd waarmee € 49,5 miljoen aan extra budget beschikbaar komt voor investeringen in startups.  Een mooie stimulans voor deze startende ondernemingen in innovatieve sectoren als ICT, energie, zorg, agro en voeding. De helft van dit geld  is afkomstig van het ministerie van Economische Zaken en de andere helft van private investeerders die via de SEED Capital-regeling risicokapitaalfondsen startups ondersteunen.

Mede dankzij deze regeling wordt het aanbod van risicokapitaal voor startups vergroot. De regeling maakt onderdeel uit van het Toekomstfonds.

De fondsen die zijn gehonoreerd:

Newion (NICE III)
Slingshot Early Growth Fund
JOA Ventures Seed Capital 1
Chemelot Ventures Agri-Foodfonds Venlo
VOC Capital Partners III
Blue Sparrows MedTech Fund
Het BlueSparrows MedTech Fund wordt deels ook gefinancierd vanuit het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport.

Digitale zorginnovaties

Het BlueSparrows MedTech Fund wordt deels ook gefinancierd vanuit het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport vanuit het FastTrack eHealth initiatief. Hiermee kan dit SEED-fonds investeren in startups die werken aan de opschaling van e-health producten en diensten. Doel is om digitale zorginnovaties te stimuleren die zelfredzaamheid van de patiënt vergroten.

Kleine pensioenen vanaf 2018 bundelen

Kleine pensioenen vanaf 2018 bundelen

Pensioenfondsen en verzekeraars kunnen binnenkort kleine pensioenen bij elkaar optellen in plaats van deze uit te keren. Zo bouwen mensen, vooral tijdelijke krachten, meer op.

En houdt het geld zijn pensioenbestemming. Het kabinet stuurde vandaag een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer. Het is de bedoeling dat de nieuwe regels per 1 januari 2018 van kracht gaan.
Verschillende banen betekent vaak verschillende pensioenen bij meerdere pensioenfondsen of verzekeraars.

Steeds vaker zijn dat ook kleine pensioenen, waarbij de pensioenuitvoerder besluit tot het uitbetalen daarvan vanwege de hoge administratiekosten. Dit is niet in het belang van de werknemer. Daarom is besloten, samen met de pensioenuitvoerders en de sociale partners om dit anders te gaan organiseren.

Staatssecretaris Jetta Klijnsma: “Dit zet echt zoden aan de dijk voor werknemers die vaak van baan veranderen. Al hun kleine en versnipperde pensioentjes kunnen nu worden samengevoegd tot één beter pensioen. Dat is van grote waarde.’’

Op dit moment gaat het om ongeveer 4.5 miljoen kleine pensioenpotjes. Dat zijn bedragen onder de 466 euro (per jaar). Met name mensen met parttime banen en mensen die vaak van baan wisselen bouwen veel verschillende pensioenpotjes op.

Voorstel van wet tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met waardeoverdracht van klein pensioen (Wet waardeoverdracht klein pensioen)

Nader rapport wijziging Wet Waardeoverdracht klein pensioen zie link.

Pensioenwet in beeld zie link.

overzicht Sloepen netwerk NHN

Provincie subsidieert realisatie 200 km sloepennetwerk Noord-Holland

Vanaf de zomer 2018 kunnen waterrecreanten in de provincie Noord-Holland genieten van een sloepennetwerk. Dit uitgebreide vaarnetwerk voor sloepen zorgt voor doorgaande routes die voorzien zijn van bewegwijzeringsborden en er komen routekaarten beschikbaar die recreanten langs prachtige natuur, bezienswaardigheden en overnachtingslocaties leiden.

Het netwerk is mede tot stand gekomen door de samenwerking tussen Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN), Recreatie Noord-Holland, de gemeentes Den Helder, Hollands Kroon, Schagen, Langedijk, Alkmaar, Heerhugowaard en het Recreatieschap Westfriesland.

Toekenning 31% subsidie

Op 27 juli 2017 is de subsidie vanuit de Uitvoeringsregeling Water als Economische Drager Noord-Holland (WED) toegekend om het sloepennetwerk te realiseren in Noord-Holland Noord. De regeling van Provincie Noord-Holland is bedoeld voor activiteiten die leiden tot de aanleg en uitbreiding van openbaar toegankelijke aanlegkades, steigers en openbare voorzieningen.

In april 2017 is het gezamenlijk projectplan ingediend dat zich specifiek richt op de voorbereiding en realisatie van de routebebording en kaartmateriaal van het Sloepennetwerk Noord-Holland Noord. De totale kosten van het aan te leggen Sloepennetwerk in Noord-Holland Noord bedragen € 96.176. In het kader van de WED is € 32.305 subsidie toegewezen. De overige € 63.871 wordt bijgedragen door de diverse partners. Onder de partners zijn de gemeentes Den Helder, Hollands Kroon, Schagen, Langedijk, Alkmaar, Heerhugowaard en het Recreatieschap Westfriesland.

Extra kansen voor ondernemers

Door direct aan te sluiten op de regionale sloep- en vaarnetwerken in Laag Holland en Westfriesland kunnen ondernemers langs het netwerk straks ook inspelen op de groeiende behoefte aan meerdaagse vaartochten waar gebruik wordt gemaakt van verblijfs- en toeristisch-recreatieve cross-over mogelijkheden. ‘Dit brengt naast economische kansen ook marketing- en promotiekansen voor de regio Noord-Holland Noord met zich mee.’ Vertelt Alex Rohof van Recreatie Noord-Holland. ‘De realisatie van één aaneengesloten sloepennetwerk Noord-Holland Noord zal het bestaande waternetwerk beter benutten en het waterrijke cultuurlandschap voor een breed publiek toegankelijk maken.’

Sloepennetwerk app

Het netwerk wordt ondersteund met een vaarkaart. Deze wordt door Holland boven Amsterdam gezamenlijk uitgebracht met Recreatieschap West-Friesland en Bureau Toerisme Laag Holland zodat de kaart een goed beeld geeft van de vaarroutes in het hele gebied. Ook wordt de route ondersteund met een app. Sloepennetwerk.nl. Hierin komt naast de nautische informatie, informatie over mogelijkheden aan wal. ‘Te denken valt aan restaurants, B&B’s, trailerhellingen, watersportwinkels, verhuurbedrijven, levensmiddelenzaken enz.’ vertelt Jeroen Kor van Holland boven Amsterdam.

Nieuwe route varianten

Het Sloepennetwerk biedt ook minder ervaren vaarders de mogelijkheid meerdere dagen in het gebied te verblijven. Er kunnen verschillende “rondjes” gevaren worden die elk weer op elkaar aansluiten. Adriana Stam, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord over het sloepennetwerk: ‘De routes die nu bewegwijzerd gaan worden, zijn feitelijk het laaghangend fruit van ons vaarwegennetwerk’. Het netwerk dat ontsloten gaat worden is ruim 200 km lang. Het vaarnetwerk is geschikt voor de kleine motorbootvaart (max. 1,40 m hoog). Grote ingrepen als verhoging van bruggen om de routes beschikbaar te krijgen zijn hiervoor niet nodig. Als deze fase is gerealiseerd komen nieuwe routevarianten in beeld waarbij dat wel het geval is. Deze zullen dan gecombineerd met onderhoud aan wegen, bruggen en duikers door het Hoogheemraadschap en van andere weg- en waterbeheerders.’

Nog in de zomer van 2017 wordt gestart met het aanleggen van de bebording en in het voorjaar van 2018 zal het vaarseizoen van start gaan met een feestelijke opening van het sloepennetwerk.

Geld Financiering

Ontwikkelingsbedrijf NHN brengt financieringsmogelijkheden in beeld

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN) gaat een strategische samenwerking aan met de adviesbureaus PNO en KplusV om zijn dienstverlening op het gebied van financieringsmogelijkheden voor ondernemers verder uit te breiden. Door nauwer samen te werken, komen financieringsmogelijkheden voor innovaties en groei van ondernemingen in de regio nog beter in beeld.

NHN beheert het Ondernemersloket voor ondernemers die willen uitbreiden, investeren of innoveren in de regio Noord-Holland Noord. NHN doet dit in opdracht van de achttien gemeenten in de regio en de provincie Noord-Holland. Hiermee wil de regio ondernemers zo goed mogelijk faciliteren en informeren.

Cruciale rol ontwikkelingsmaatschappijen

NHN heeft recent input geleverd voor het manifest “Het nationale verdienvermogen en de cruciale rol van regio’s”, opgesteld door een expertcommissie onder leiding van Peter Noordanus van december 2016. Deze expertcommissie roept op om de doorgroei van ondernemingen te bevorderen door via de regionale ontwikkelingsmaatschappijen financieringsmogelijkheden beter te ontsluiten. In de praktijk blijken bedrijven namelijk moeite te hebben om kapitaal te verkrijgen om echt door te groeien. De regionale ontwikkelingsmaatschappijen zitten dicht op de regionale clusterpraktijk en zijn daarmee logische partijen om de financieringsmogelijkheden voor bedrijven inzichtelijk te maken.

Ambiteuze ondernemers kunnen financieringsbehoefte invullen

NHN wil door samenwerking met PNO en KplusV ambitieuze ondernemers faciliteren om hun financieringsbehoefte zo optimaal mogelijk in te vullen. Deze samenwerking vergroot de kans voor ondernemers om het volledige spectrum van zowel publieke als private financieringsmogelijkheden te benutten, van subsidies en (publieke) revolverende fondsen tot informal investors en venture capital. Ook het combineren van verschillende financieringsbronnen en -instrumenten kan dankzij deze samenwerking effectiever verlopen.

Thijs Pennink: “Door de samenwerking met PNO en KplusV wordt het voor ondernemers in Noord-Holland Noord makkelijker om een breed scala aan publieke en private  financieringsmogelijkheden alsmede alternatieve financieringsinstrumenten aan te wenden. Op deze manier bieden we een overzichtelijk en compleet aanbod voor de ondernemers in onze regio. Zo vinden ze beter hun weg naar financiering en kunnen zo hun groeiambities verwezenlijken.”

Ondernemers vinden de ondersteuningsmogelijkheden op www.nhn.nl.

Nieuwe impressie van Vismigratierivier Afsluitdijk / Bron: De Nieuwe Afsluitdijk

Europa erkent belang van Vismigratierivier Afsluitdijk

De Europese Unie draagt met een LIFE subsidie van 3,5 miljoen Euro bij aan de aanleg van de Vismigratierivier Afsluitdijk. Met het subsidieprogramma LIFE steunt de Europese Unie (EU) projecten die een bijdrage leveren aan de Europese natuur- en milieudoelen. Door het toekennen van deze subsidie geeft de EU blijk van erkenning aan het belang van de komst van de Vismigratierivier Afsluitdijk.

Gedeputeerde Johannes Kramer is verheugd met de toegekende subsidie. “De concurrentie is hoog en de slagingskans van een LIFE-aanvraag klein. De Vismigratierivier is een mooi voorbeeld van hoe natuur, economie, recreatie & toerisme en waterveiligheid hand in hand kunnen gaan. Dat dit vanuit de Europese Unie op deze manier wordt erkend is fantastisch nieuws.” aldus de gedeputeerde.

Financiering

Provincie Fryslân is opdrachtgever van het project dat in totaal 55 miljoen € kost. Met de bijdrage vanuit LIFE ligt het project financieel op koers. Daarnaast financieren Rijksoverheid, de Europese Unie middels LIFE en TenT, Waddenfonds, de Nationale Postcode Loterij, provincies Noord-Holland en Fryslân.

Vismigratierivier Afsluitdijk

De Afsluitdijk bracht ons veiligheid. Maar door de harde scheiding die hiermee is ontstaan tussen Waddenzee en IJsselmeer, is het voor trekvissen als de zalm, paling en de spiering nauwelijks mogelijk om heen en weer te zwemmen met een slechte visstand tot gevolg. De Vismigratierivier Afsluitdijk is bedoeld om de ecologische verbinding tussen Waddenzee, IJsselmeer en het achterland te herstellen. Hiervoor wordt een doorgang door de Afsluitdijk gemaakt met aansluitend een getijden rivier in het IJsselmeer. Dankzij de Vismigratierivier kunnen vissen straks 24/7 via een geleidelijke overgang heen en weer zwemmen zonder dat er zout water in het IJsselmeer komt. Het is een systeem dat nog nergens ter wereld bestaat. De Vismigratierivier moet uiterlijk eind 2022 klaar zijn en wordt nabij de sluizen van Kornwerderzand aangelegd. Zie ook www.vismigratierivier.nl.

De Nieuwe Afsluitdijk

De Vismigratierivier is onderdeel van het programma De Nieuwe Afsluitdijk. Dit programma is een samenwerking van de provincies Noord-Holland, Fryslân en de  gemeenten Hollands Kroon, Súdwest-Fryslân en Harlingen. Samen werken de partners aan een vernieuwde dijk op het gebied van duurzame energie, ecologie, recreatie en toerisme en ruimtelijke kwaliteit.

De initiatiefnemers van de Vismigratierivier zijn Waddenvereniging, Sportvisserij Nederland, Vereniging Vaste Vistuigen Noord, It Fryske Gea en Het Blauwe Hart.

StudentenSchoolOpleiding

Levenlanglerenkrediet blijven ontwikkelen tot 55 jaar

Vanaf 8 juni is het voor iedereen tot 55 jaar mogelijk om zich met het Levenlanglerenkrediet te blijven ontwikkelen. Met ingang van studiejaar 2017 – 2018 kan iedereen tot 55 jaar die geen recht meer heeft op studiefinanciering geld lenen om collegegeld of lesgeld te betalen: het Levenlanglerenkrediet.

Zij kunnen dan tegen gunstige voorwaarden hun les- of collegegeld lenen als zij een opleiding in het mbo of het hoger onderwijs volgen. Juist in deze tijd, met een snel veranderende arbeidsmarkt, is er behoefte aan een voortdurende bij- en omscholing. Minister Bussemaker vindt het belangrijk dat deze mogelijkheden niet stoppen na de studietijd: “Het is van groot belang dat iedereen zich kan blijven ontwikkelen om zo de veranderingen in hun eigen baan bij te houden of om makkelijker van de ene baan naar de andere baan te kunnen overstappen. Met het Levenlanglerenkrediet is dit voor iedereen mogelijk.”

De hoogte van het Levenlanglerenkrediet hangt af van de hoogte van het collegegeld of lesgeld dat de student moet betalen. Men kan het krediet aanvragen voor de duur van een opleiding. Voor het Levenlanglerenkrediet geldt dezelfde rente die studenten met recht op studiefinanciering hebben. Als het recht op Levenlanglerenkrediet stopt, begint men 1 januari van het daaropvolgende jaar met terugbetalen.  De rente staat dan telkens voor vijf jaar vast. De lening moet in 15 jaar terugbetaald worden. Hoeveel per maand terugbetaald moet worden, is inkomensafhankelijk.

Vanaf 8 juni 2017 is het mogelijk om het levenlanglerenkrediet bij DUO aan te vragen, de link verwijst u naar de aanvraag. Wellicht kunnen de diverse opleidingen en scholen u ook verder helpen met informatie of het aanvragen van de krediet.

financiering

Economische groei op hoogste niveau sinds de crisis

De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van 2017 met 0,4% gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder. Ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder groeide de economie zelfs met 3,4%. Deze nieuwste cijfers maakte het CBS vanmorgen bekend. De groei wordt steeds breder gedragen: ten opzichte van een jaar eerder was sprake van meer uitvoer, meer investeringen en meer consumptie.

”De Nederlandse economie blijft onverminderd krachtig met al twaalf kwartalen op rij economische groei. De economische groei was met 3,4% sinds 2008 niet meer zo hoog als nu. De arbeidsmarkt komt nu ook echt op stoom, met de sterkste toename in het aantal vacatures in tien jaar tijd.  Het positieve sentiment blijkt ook uit de vertrouwensindicatoren: consumenten hebben het meeste vertrouwen in zestien jaar tijd en het vertrouwen onder producenten is gestegen tot het hoogste niveau in ruim 9 jaar. Deze positieve cijfers onderbouwen de verwachting dat ook 2017 een mooi economisch jaar zal worden.”

Economische cijfers

De bewindsman vervolgt: “Dat consumenten en producenten vertrouwen hebben, is niet zonder reden. Het kabinetsbeleid heeft daar een belangrijke bijdrage aan geleverd. We hebben de overheidsfinanciën op orde gebracht, het bedrijfsleven ondersteund bij hun groei en noodzakelijke maatregelen genomen op onder andere de woningmarkt en de arbeidsmarkt. De goede economische cijfers van vandaag tonen aan dat deze inspanningen niet voor niets zijn geweest.”

“Dat groei echter niet vanzelfsprekend is, maakt de berichtgeving betreffende Blokker vandaag duidelijk. De retailsector heeft te maken met structurele veranderingen in het consumentengedrag en de snelle groei van online winkelen. Bedrijven in deze sector zullen moeten blijven vernieuwen. Ik vertrouw erop dat de aantrekkende economie ook nieuwe kansen biedt voor de medewerkers die hun baan kwijt raken, aldus de bewindsman.”

Werkloosheid onder het half miljoen

De sterke werkgelegenheidsgroei van het afgelopen jaar handhaaft zich ook in het eerste kwartaal van 2017: er komen 56 duizend nieuwe banen bij. De werkloosheid daalde verder naar 463 duizend personen in maart, ofwel 5,1% van de beroepsbevolking.

Consumenten- en producentenvertrouwen neemt toe

Consumenten hebben in het eerste kwartaal 2017 1,6% meer besteed dan in het eerste kwartaal van 2016. In het eerste kwartaal gaven ze vooral meer uit aan kleding en elektrische apparaten ten opzichte van een jaar eerder.  Ook producenten zijn optimistisch: hun vertrouwen is beland op het hoogste niveau in ruim negen jaar tijd. Zij zijn daarbij bovendien bovengemiddeld optimistisch ten opzichte van andere euro lidstaten.

Bijna 250 miljoen euro extra financiering voor scale-ups en startups

Digitale calculator berekent premiekortingen voor werkgevers

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid lanceert vandaag in samenwerking met de Belastingdienst en UWV een digitale calculator voor werkgevers die arbeidsbeperkte werknemers of mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in dienst willen nemen.

Met de calculator kunnen werkgevers in een paar eenvoudige stappen de hoogte van de financiële tegemoetkomingen per werknemer berekenen.

Werkgevers die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen of houden hebben recht op financiële ondersteuning: premiekortingen, lage-inkomensvoordeel (LIV) en loonkostensubsidie, die kan oplopen tot maximaal € 19.000 structureel per jaar.

In 2016 lanceerde staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) de regelhulp premiekortingen en LIV. Hiermee kunnen werkgevers bepalen of ze recht hebben op premiekortingen. Met de vandaag gelanceerde calculator kunnen werkgevers nu ook eenvoudig zelf de hoogte van de financiële tegemoetkomingen per werknemer berekenen.

 

De calculator is te vinden op: premiekortingencalculator
De regelhulp is te vinden op: premiekorting

zzp /ondernemer sparen oude dag

Kabinet en durfinvesteerders helpen startups sneller op weg

Het kabinet stelt jaarlijks 10 miljoen euro beschikbaar voor investeerders die startups helpen met hun financiering. Minister Kamp van Economische Zaken maakte de nieuwe regeling vandaag bekend tijdens het begin van de Week van de Ondernemer in Utrecht. Startups kunnen met deze regeling in hun eerste groeifase makkelijker aan de benodigde financiering komen.

Met deze durfinvesteerders, zogenoemde Business Angels, helpt het kabinet startups om sneller een volgende stap te zetten. Volgens onderzoeksbureau Genome zijn er 2.300 tot 3.500 startups in Nederland, samen goed voor een waarde van 12,9 miljard euro.
Minister Kamp: “Durfinvesteerders zijn van vitaal belang voor ons investeringsklimaat en voor onze economische groei. Business Angels zijn bereid te investeren in een risicovolle fase van een onderneming en helpen met hun netwerk en expertise startups hun activiteiten uit te bouwen. Het kabinet wil de circa 3000 Business Angels ondersteunen bij hun investeringen in deze innovatieve en snelgroeiende bedrijven. Ik ben dan ook blij dat we door samen te werken in een SEED Capital-regeling 10 miljoen euro per jaar kunnen investeren in de bedrijven van de toekomst.”

Samen investeren in startups

De jaarlijkse investering van 10 miljoen euro wordt ingericht binnen de bestaande SEED Capital-regeling. Met de SEED Capital-regeling ondersteunt de overheid innovatieve ondernemingen op technologisch en creatief gebied bij het verkrijgen van risicokapitaal. De overheid verstrekt hierbinnen een renteloze lening van maximaal 1 miljoen euro aan een fonds waarin ook twee Business Angels actief zijn. Deze durfinvesteerders leggen in dit fonds minimaal hetzelfde bedrag in. Met dit geld kunnen deze Business Angels vervolgens investeren in snelgroeiende bedrijven als technostarters en creatieve starters. Binnen de SEED Capital-regeling zijn in 11 jaar tijd 59 van deze startersfondsen opgericht, zij hebben in meer dan 300 technostarters geïnvesteerd.

Deze regeling voor startups maakt onderdeel uit van de extra kabinetsinvestering van 52 miljoen euro per jaar per 2017 voor de stimulering van snelgroeiende innovatieve bedrijven. Zo is er per 1 januari 2017 ook 29 miljoen euro beschikbaar gesteld voor een versoepeling van de gebruikelijk-loonregeling voor innovatieve bedrijven. Oprichters van startups zijn dan niet langer verplicht zichzelf een belastbaar loon uit te keren van 44.000 euro, maar mogen dit de eerste drie jaar op het minimumloon stellen. Zo blijft er meer geld over om te investeren in de onderneming.