Tips financiën en subsidies voor ondernemers MKB en ZZP door o.a. John Norder en Lydia Gitsels

Zuivering afvalwater glastuinbouw vanaf 1 januari 2018 verplicht

Subsidie voor modernisering en verduurzaming glastuinbouw

De provincie Noord-Holland bevordert de modernisering en verduurzaming van de tuinbouw met een subsidie van 9,3 miljoen euro voor bedrijven die verhuizen naar glastuinbouwconcentratiegebieden. De concentratie van bedrijven in deze gebieden maakt collectieve investeringen in nieuwe infrastructuur haalbaar, zoals aardwarmte-installaties of een CO2-net.

“Dit is een forse impuls voor een toekomstbestendige glastuinbouwsector die door innovatie concurrerend kan blijven op de wereldmarkt en tegelijkertijd duurzamer wordt. De glastuinbouwsector is een belangrijke economische pijler in Noord-Holland, die met emissieloze kassen ook een grote bijdrage kan leveren aan de nationale klimaatdoelstellingen. We hopen dat veel bedrijven hier gebruik van gaan maken”, aldus gedeputeerde Jaap Bond van Economische Zaken en Landbouw.

Verduurzamen

Het doel van de subsidie is modernisering en verduurzaming van de glastuinbouw te stimuleren door het voor bedrijven interessant te maken om te verhuizen naar de glastuinbouwconcentratiegebieden in Noord-Holland. De concentratie van bedrijven in moderne glastuinbouwgebieden maakt investeringen in nieuwe infrastructuur betaalbaar, zoals aardwarmte-installaties of hoofdleidingen voor een warmtenet of een CO2-transportnet. Dit zijn investeringen die een tuinder meestal niet alleen kan doen. De provincie stelt 5 miljoen euro beschikbaar voor de subsidieregeling van 9,3 miljoen euro. De Europese Unie draagt hier 4,3 miljoen euro aan bij.

Aanvragen

Noord-Hollandse bedrijven kunnen vanaf 3 mei tot 30 november 2017 een subsidieaanvraag indienen via het subsidieloket van de provincie Noord-Holland. Daar staan vanaf 3 mei ook alle voorwaarden van de regeling. Of via Nova Connect. Bij aanvragen van bedrijven wordt gekeken naar het effect van de bedrijfsverplaatsing op het energieverbruik, het milieu, het landschap en de landbouwstructuur. Het maximale subsidiebedrag voor een bedrijf is 1 miljoen euro.

Meer informatie via Greenport

Bedrijven kunnen zich voor advies over geschikte locaties in glastuinbouwconcentratiegebieden in Noord-Holland wenden tot GreenPort Noord-Holland Noord en Greenport Aalsmeer.

 

 

Den Over

Aquacultuur Subsidie Innovatieprojecten open op 1 mei 2017

Een aquacultuuronderneming of deelnemers in een samenwerkingsverband van aquacultuurondernemingen kunnen vanaf 1 mei subsidie aanvragen voor het uitvoeren van innovatieprojecten.

De projecten moeten gericht zijn op het stimuleren van de duurzame ontwikkeling van aquacultuur.

Type organisatie

Voor deze subsidie is € 2.500.000 beschikbaar. Het maximale subsidiepercentage is afhankelijk van de grootte en het type van uw organisatie. Bent u een mkb-onderneming? Dan kunt u maximaal 50% krijgen van de kosten die onder de subsidie vallen. Als u geen mkb-onderneming bent, dan kunt u maximaal 30% krijgen van de kosten die onder de subsidie vallen. Per innovatieproject ontvangt u maximaal € 500.000 subsidie.

Sluitingsdatum

U kunt de subsidie aanvragen van 1 mei tot en met 13 juli, 17.00 uur. Na de sluitingsdatum kunt u geen aanvullingen of wijzigingen meer doorgeven. Het gaat hierbij om informatie die van invloed kan zijn op de inhoud van het project.

Hulp met aanvragen

U kunt, voordat u de subsidie aanvraagt, uw projectidee eerst aan ons voorleggen. Zet de resultaten die u wilt bereiken en de activiteiten die u daarvoor gaat uitvoeren zo concreet mogelijk op papier. Geef bij een samenwerkingsverband ook de deelnemers op. Stuur uw plan en telefoonnummer per e-mail naar± visserijsubsidies@rvo.nl. Doe dit op tijd, omdat u hierna nog wel zelf de subsidie moet aanvragen. Wij streven ernaar om binnen een week te reageren.

Tenderprocedureschikking

Wij beoordelen uw aanvraag volgens de tenderprocedure. Dit betekent dat alle aanvragen die op tijd zijn ingediend met elkaar concurreren voor het beschikbare budget. Met vooraf opgestelde selectiecriteria rangschikken we de ingediende projecten. Hierbij kijken we of uw project voldoet aan de doelstelling van deze subsidie. Het budget gaat naar de projecten met de hoogste rangschikking.

Meer informatie

De subsidie wordt gefinancierd uit het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV).

 

zon energie

Energietransitie steeds groter aandeel voor zonne-energie

Het aantal zonne-energie projecten waarvoor een beroep wordt gedaan op de Stimuleringsmaatregel voor Duurzame Energie (SDE+) neemt toe.

Van de in totaal 4.673 projecten waarvoor een aanvraag is ingediend, zijn er 4.484 voor zonne-energie. Hiermee is voor zonne-energie het grootste deel van het beschikbare budget aangevraagd.
Minister Kamp: ‘Om de transitie van fossiele energie naar duurzame energie te ondersteunen is de Stimuleringsregeling Duurzame Energie een van de belangrijkste instrumenten. Ik ben blij te zien dat het aantal projecten voor zonne-energie stijgt. De meest geproduceerde en voordeligste vormen van duurzaam opgewekte energie waren tot nu toe  nog verschillende toepassingen van biomassa en windenergie. Deze ronde laat zien dat het enthousiasme voor zonne-energie toeneemt’.

Naast de aanvragen voor zonne-energie is er ook veel budget voor windenergie aangevraagd. Naar verwachting wordt rond de zomer bekend gemaakt welke projecten erkend worden.

Voor 2017 kan in twee rondes een beroep worden gedaan op de maatregel. Voor iedere ronde is 6 miljard euro beschikbaar.

Download hier kamerbrief over verloop 1e openstelling.

 

5 miljoen voor restauratie rijksmonumenten in Noord-Holland

Financieringswijzer Energiezuinig (ver)bouwen maart 2017 *update

De “Financieringswijzer Energiezuinig (ver)bouwen” biedt een overzicht van de huidige financieringsmogelijkheden. Waaronder de verlenging van de subsidie energiebesparing eigen huis tot januari 2018. Bouwbedrijven kunnen hiermee klanten adviseren over hun financieringsmogelijkheden energiezuinig (ver)bouwen.

“Financieringswijzer Energiezuinig (ver)bouwen” is in 2013 gelanceerd en wordt periodiek ge-update. Maart 2017 is deze aangepast. De belangrijkste wijzigingen worden in onderstaand artikel aangegeven.
Technisch is het mogelijk energiezuinig, neutraal of zelfs leverend te (ver)bouwen. Steeds meer mensen willen een energiezuinig(er) comfortabele woning. Maar het verkrijgen van financiering voor verbouwen of bouwen is lastig. Veel partijen weten de financiële mogelijkheden die er wel zijn vaak niet te vinden
Er bestaan diverse regelingen en financieringsconstructies energiezuinig (ver)bouwen. De Financieringswijzer geeft een overzicht van deze financieringsconstructies. Naast subsidies wordt aangegeven welke tijdelijke regelingen er bestaan en welke financiële producten banken aanbieden. De grootste wijzigingen in de update van maart 2017:

Particulieren

Wegens succes loopt de eerste subsidieronde van de Subsidie energiebesparing eigen huis tot 01 januari 2018 i.p.v. 01 maart 2017. Dit geldt ook voor VvE’s.
Bij de Energiebespaarlening zijn hogere leningen te verkrijgen als men een stap verder gaat naar het Zeer Energiezuinige Pakket (€ 40.000) en Nul-op-de-Meter (€ 50.000). Dit geldt ook voor VvE’s. Normaal gesproken is de maximale lening € 25.000.
Steeds meer banken geven een rentekorting op de hypotheek bij een energiezuinige woning. Dit is kenbaar gemaakt bij Hypotheekrente gekoppeld aan energielabel.
Hypotheekverruiming verlaagd van € 27.000 naar € 25.000 bij nul-op-de-meter woning. Gevolg van lagere energieprijzen en verbruik en daarmee is het verschil t.o.v. een traditionele woning kleiner geworden.

Woningcorporaties/vastgoedbeleggers

Bij de STEP regeling is het maximale aanvraagbedrag van € 7,5 miljoen per aanvrager voor woningcorporaties vervallen. Er is geen vast maximum. Er is nog ruim voldoende budget. De hoogte van het bedrag dat verleend mag worden, wordt bepaald door de regels in het DAEB-vrijstellingsbesluit van de Europese Commissie. Voor particuliere verhuurders geldt een maximum van € 10 miljoen. Voor woningcorporaties vervalt het maximum aanvraagbedrag. Klik HIER voor de Financieringswijzer Energiezuinig (ver)bouwen

subsidie maak industrie

Een gesubsidieerd nieuw businessmodel

Technologische ontwikkelingen en verschuiving in businessmodellen gaan razendsnel. Nieuwe producten, processen en programmatuur worden ontwikkeld om ons leven makkelijker, duurzamer en sneller te maken. Start-ups ontwikkelen tevens nieuwe manier van zaken doen wat een verschuiving veroorzaakt van oude statische verdienmodellen naar flexibele servicemodellen, denk aan Software as a Service (SaaS) of Mobility as a Service (MaaS) zoals Uber.

Hoewel de technologische ontwikkelingen en vooral de verschuiving in businessmodellen soms een ‘ver van ons bed-show’ lijkt, is het wel degelijk een actueel onderwerp. Vooral bedrijven in de maakindustrie die specifieke producten produceren en verkopen zullen op korte termijn een achterhaalt businessmodel hebben. Om te voorkomen dat bedrijven de boot missen, stimuleert de overheid het laten aanmeten van een nieuw businessmodel. De tool die hiervoor gebruikt wordt is: de Service Design Voucher.

Doelgroep: maakindustrie

Subsidie: max. € 3.000 op voorwaarde dat het bedrijf zelf ook € 1.000 investeert in het nieuwe model
Uitvoerder: een creatief adviesbureau (vrij in keuze)
Deadline: 15 maart (first come, first serve)
Kunt u ook met de aanvraag wel wat hulp gebruiken? Neem dan contact met ons op.

 

Lydia Gitsels – Nova Connect

 

agrarisch tractor subsidie landbouw

Tot €500.000 voor agrarische koplopers

Voor de (samenwerkende) landbouwer is tot € 500.000 subsidie beschikbaar wanneer geïnvesteerd gaat worden in het ontwikkelen, demonstreren of uitrollen van innovaties die leiden tot verduurzaming in de breedste zin van het woord.

Landbouw is een zeer belangrijke sector in Nederland en in Noord-Holland. Er zijn vele product- en conceptontwikkelingen gaande die leiden tot een meer effectieve, gezonde en duurzame bedrijfsvoering. Subsidies stimuleren zowel de ‘early adaptors’ (de eerste bedrijven die innovaties implementeren) als de ‘early majority’ (de eerste grote groep bedrijven die innovaties doorvoert). Provincie Noord-Holland stelt een circa € 5 miljoen beschikbaar (50% ELFPO middelen en 50% cofinanciering van de Provincie) voor landbouwbedrijven die fysieke investeringen gaan doen in innovaties.

Er zijn twee deelregelingen:

1.       Investeren in het ontwikkelen, testen of demonstreren van innovaties binnen de agrarische sector.

2.       Investeren in een brede uitrol van innovaties binnen de agrarische sector.

Projecten die in aanmerking komen voor de bovenstaande deelregelingen hebben ten minste betrekking op één van de volgende thema’s:

 • verschuiving van de bestaande kostenreductiestrategie naar een meerwaardestrategie, met nieuwe marktconcepten, nieuwe verdienmodellen, meerwaardecreatie;
 • beter beheer van productierisico’s, versterking van de positie van de primaire producent in de handelsketen, verminderen van marktfalen;
 • maatregelen die leiden tot een geringer grondstoffengebruik en een gesloten kringloop, met als resultaat een emissievermindering van milieubelastende stoffen naar bodem, lucht en grond- en oppervlaktewater (zoals
 • broeikasgassen, ammoniak, nutriënten en bestrijdingsmiddelen) en minder uitputting van hulpbronnen en grondstoffen (zoals water, fosfaat en bodemvruchtbaarheid);
 • klimaat mitigatie (vermindering van de uitstoot van broeikasgassen door een zuiniger energiegebruik, reductie van het gebruik van fossiele energie door omschakeling op hernieuwbare energie, productie van hernieuwbare energie);
 • klimaat adaptatie (door het tegen gaan van dan wel het verminderen van de effecten van grotere watertekorten en -overschotten en toenemende verzilting);
 • verbetering van dierenwelzijn/diergezondheid en verminderd risico voor de volksgezondheid bij de interactie tussen mens en dier;
 • behoud en versterking van biodiversiteit en omgevingskwaliteit.

De subsidie kan aangevraagd worden t/m 28 februari door bedrijven die gevestigd zijn in Noord-Holland.

 

Heeft u een innovatief idee? We gaan er graag met u over in gesprek om uw subsidiemogelijkheden in kaart te brengen voor deze en andere subsidies.

Lydia Gitsels – Nova Connect

Asbestdaken verwijderen € 15 miljoen subsidie

Particulieren, (agrarische) bedrijven, non-profit organisaties en overheden kunnen subsidie aanvragen voor het verwijderen van asbestdaken. In 2017 is er €15 miljoen subsidie beschikbaar. Tot 1 januari 2020 kan men gebruik maken van deze regeling.

Asbestdaken verweren in de buitenlucht. Hierdoor komen er asbestvezels vrij. Dit is ongezond voor de leefomgeving. Daarom zijn asbestdaken vanaf 1 januari 2024 verboden. Voor 2024 moeten eigenaren van asbestdaken het dak laten verwijderen. Met de subsidieregeling stimuleert het ministerie van Infrastructuur en Milieu het verwijderen van asbestdaken.

Subsidiebedrag

De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 verwijderd asbest dak. Het maximum is €25.000 per adres. Bedraagt de oppervlakte van het geïnventariseerde asbest dak meer dan 35 m2? Dan kom je in aanmerking voor de subsidie. Bij minder dan 35 m2 kun je geen subsidie aanvragen. Dakbeschot komt niet in aanmerking voor de regeling.

Looptijd

De subsidieregeling loopt tot en met 31 december 2019. Een aanvraag kun je indienen tot 31 december 2019 17.00 uur bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Tot zes maanden na de verwijdering van het dam met asbest kun je een aanvraag indienen. Binnen 13 weken ontvang je schriftelijk bericht op de aanvraag.

Aanvragen subsidie

Ben je particulier, (agrarische) ondernemer, een non-profit organisatie of vanuit de overheid en overheden betaal jij de rekening voor het verwijderen van het asbest dak? Dan kun je hiervoor subsidie aanvragen. De debiteur moet de subsidieaanvraag ook indienen. Niet iedereen komt in aanmerking voor de subsidie. Overheden die een asbest dak laten verwijderen vanwege een wettelijke taak komen niet in aanmerking voor de subsidie.

 

Wil je subsidie aanvragen? Dat kan via mijn.rvo.nl.
Wil je meer informatie? Surf dan naar http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-verwijderen-asbestdaken?ns_mchannel=twitter&ns_source=dz

Bedrijvigheid in transportsector hoger dan in jaren

Aanpak chauffeurstekort

Transport en Logistiek Nederland (TLN) constateert een groeiende behoefte aan nieuwe chauffeurs. Het zij-instroom project ‘2.000 chauffeurs gezocht’ biedt uitkomst

Tegelijkertijd bereikt een grote groep chauffeurs de komende jaren de pensioengerechtigde leeftijd. Deze ontwikkelingen leiden tot een tekort aan chauffeurs en daarom gaan werkgeversorganisaties en het ministerie van SZW maatregelen treffen. Eén van deze maatregelen is het zij-instroom project ‘2.000 chauffeurs gezocht’. Dit initiatief heeft ervoor gezorgd dat er op dit moment al bijna 1.000 zij-instroomkandidaten bij een nieuwe werkgever in de transport- en logistieksector zijn geplaatst. Op basis van voor de werkgever en werknemer gunstige voorwaarden: beiden betalen 10 procent van de benodigde opleidingskosten en het ministerie van SZW en de SOOB nemen de overige 80 procent voor hun rekening.

Succesformule

Op basis van de hiervoor beschreven subsidieregeling heeft het zij-instroom project nog ruimte voor 1.000 plaatsingen. Interessant voor transport- en logistieke bedrijven met openstaande vacatures. TLN raadt bedrijven dan ook aan om vooral gebruik ge maken van deze regeling. TLN-voorzitter Arthur van Dijk: ‘Wij vinden dit, samen met het Sectorinstituut Transport en Logistiek, een succesformule. Wij voorspelden 3 jaar geleden al dat er een chauffeurstekort zou ontstaan. Er zijn transportbedrijven die op dit moment al vijftig tot honderd vacatures hebben. Dit zij-instroom project biedt dan uitkomst.’

Transport & Logistiek Nederland

samenwerken teamwork

The winning team

Tot € 10.000 subsidie voor het creëren en/of behouden van uw winning team.

Personeel, er is al veel over geschreven. Over hoe ermee om te gaan, over het creëren van een winning team, over het tevreden en proactief houden van medewerkers, etc. Er zijn talloze theorieën en strategieën die losgelaten kunnen worden op uw personeelsbestand om ervoor te zorgen dat ze van toegevoegde waarde zijn voor uw bedrijf. Maar wat is nou de juiste tactiek voor uw bedrijf?

Hiervoor schakelt u een expert in die uw bedrijf en medewerkers onder de loep neemt en een actieplan maakt voor hoe op de korte en lange termijn het personeel productief kan blijven werken.

De onderzoeksthema’s die door de expert belicht kunnen worden zijn:

 • Het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl en het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer.
 • Het bevorderen van een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van de niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden.
 • Het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap.
 • Het bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het invoeren van flexibel arbeidstijdenmanagement.

Wanneer u gaat investeren in een onderzoek en actieplan voor het ‘duurzaam inzetbaar’ maken van uw personeel, dan komt 50% van de advieskosten van de externe adviseur in aanmerking voor subsidie. Het traject duur maximaal 12 maanden en u heeft minimaal twee medewerkers in dienst.

Lijkt dit u interessant? Tussen 14 en 25 november 2016 kunnen de subsidieaanvragen worden ingediend. Nova Connect kan voor u de subsidieaanvraag opstellen en indienen. Daarnaast hebben wij ook enkele professionele personeelsadviseurs in ons netwerk die wij aan u kunnen voorstellen.

 

Lydia Gitsels – Nova Connect

Jouw duurzame woning

Geld voor jouw duurzame woning

Ruim € 60 miljoen subsidie voor het energiezuiniger maken van woningen in Nederland!

De woningmarkt trekt weer aan. Bijna elke woningzoekende die je spreekt geeft aan regelmatig naast het net te vissen en vaak de reactie “sorry, die woning is al verkocht” te krijgen. Ieder heeft z’n eigen wensenpakket waar een woning aan moet voldoen en een duurzaam comfort wordt ofwel voor waar aangenomen, dan wel als belangrijke eis genoteerd. Toch zijn er vele oude woningen op de markt die slecht geïsoleerd zijn volgens onze huidige standaarden en wensen. Zowel koper als verkoper stellen dan ook de vraag of zij hierin moeten investeren of niet…

Vanaf 15 september gaat de Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis van start. Er wordt € 20,5 miljoen vrijgemaakt specifiek voor investeringen in het verbeteren van woningisolatie (vloer, gevel, dak en ramen). Concreet kun je tot € 45 per m² isolatie aan subsidie krijgen. En als je dan toch bezig bent, dan kun je ook subsidie krijgen voor aanvullende maatregelen zoals isolerende deuren, een energiezuinig ventilatiesysteem en bijvoorbeeld een douche met warmteterugwinning. Ga je echt voor duurzaamheid op en top? Dan kun je ook investeren in een zeer energiezuinig pakket voor de hele woning en daarvoor € 4000 aan subsidie krijgen.

Nu hebben we het alleen nog over energiebesparende maatregelen gehad. Maar ook voor het opwekken en gebruiken van duurzame energie is subsidiabel. Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Voor een investering in een zonneboiler, warmtepomp, pelletkachel of biomassaketel kunt u tussen € 500 en € 3200 subsidie krijgen.

Subsidie betekent altijd dat je zelf een investering moet doen en hier ook zelf aan moet bijdragen. Het kan zijn dat je wel wil verduurzamen, maar dat je portemonnee het nog niet toelaat. Ook daar is een oplossing voor: Het Nationaal Energiebespaarfonds. Zij verstrekken leningen voor energiebesparende investeringen tegen een aantrekkelijk rentepercentage.

Wil je optimaal gebruik maken van alle subsidiemogelijkheden? Neem dan contact op met Nova Connect, dan zoeken we het samen uit op basis van uw gewenste investeringen en budget.

Lydia Gitsels – Nova Connect