Tips financiën en subsidies voor ondernemers MKB en ZZP door o.a. John Norder en Lydia Gitsels

Research Science Development subsidie

MKB-subsidie voor Research & Development

Tot 1 september kunnen Noord-Hollandse MKB-bedrijven subsidie aanvragen voor Research & Development-samenwerkingsprojecten via de website van de provincie Noord-Holland. De provincie Noord-Holland sluit hiermee aan bij de Rijksregeling MKB-Innovatiestimulering-Topsectoren (MIT).

Deze regeling is bedoeld voor MKB-bedrijven, die overwegend actief zijn in Noord-Holland in de bedrijfstakken Chemie, Energie, Agri & Food, Tuinbouw, Water en Logistiek. Via het subsidieloket de van de provincie Noord-Holland kan een bijdrage in de vorm van subsidie worden aangevraagd voor Research & Development-samenwerkingsprojecten. De bijdrage bestaat uit 35% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 200.000. De provincie Noord-Holland sluit hiermee aan bij de Rijksregeling MKB-Innovatiestimulering-Topsectoren (MIT).

Voorwaarden

Een ondernemer kan namens een samenwerkingsverband een aanvraag indienen voor een R&D-samenwerkingsproject, gericht op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. Het project moet bestaan uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling, voor gezamenlijke rekening en risico uitgevoerd door een samenwerkingsverband van minimaal twee MKB-ondernemers.

 

Bron: Provincie Noord-Holland

scholing subsidie stage opleiding

Investeren in scholing met subsidie

Als werkgever vindt u het mogelijk belangrijk om te investeren in scholing van uw personeel én in het opleiden van de arbeidskrachten van morgen. Want ook u zult weer goed opgeleide werknemers nodig hebben om uw onderneming succesvol te laten zijn.

In dit kader heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het subsidieprogramma Praktijkleren opgezet. Deze subsidie is voor werkgevers die leerlingen begeleiden bij het praktijkgedeelte van hun onderwijs middels het aanbieden van een leerwerkplek. Het gaat hierbij om werknemers en studenten die een beroepsopleiding volgen bij het VMBO (basis), MBO (bbl), HBO en universiteit (promovendi en toio’s). Voornamelijk gaat het om leerwerkplekken in de technische en/of agrarische sector. Voor deze sectoren is immers gedegen praktijkervaring noodzakelijk om een opleiding af te ronden.

Als werkgever heeft u een overeenkomst met de school en de student die bij u zijn of haar praktijkgedeelte aflegt. Na de afronding van het studiejaar 2015-2016 kunt u een aanvraag indienen. Officieel staat de regeling tussen 2 juni en 15 september open voor aanvragen. Afhankelijk van het aantal begeleidingsuren wordt uw subsidiebedrag vastgesteld, wat kan oplopen tot € 2.700 per leerling.

Wilt u controleren of u ook in aanmerking komt voor deze subsidie? Neem dan contact met ons op om uw mogelijkheden te laten onderzoeken en de subsidie voor u aan te vragen.

Lydia Gitsels – Nova Connect

innovatie

18 miljoen euro voor duurzame innovaties in Noord-Holland

De provincie Noord-Holland stelt 18 miljoen euro beschikbaar om MKB’ers te helpen bij de realisatie van innovatieve ideeën. Mede na een intensieve lobby vanuit MKB Noord-Holland is deze regeling  tot stand gekomen en regiodirecteur Fabian Nagtzaam reageert dan ook zeer verheugd; “In de prefase bij het tot stand komen van de huidige coalitie hebben wij gepleit voor het vrijmaken van deze gelden ten behoeve van het Midden- en Kleinbedrijf (MKB). Hierbij hebben wij altijd in de vervolgfase meegedacht over hoe dergelijke bedragen beschikbaar zouden moeten komen en hebben wij altijd voor een laagdrempelig fonds toegankelijk via één loket gepleit. Wij zijn dan ook zeer verguld dat onze ondernemende Provincie in al haar wijsheid deze 18 miljoen beschikbaar heeft gesteld en wij zijn ervan overtuigd dat dit een vliegwiel kan zijn voor de Noord-Hollandse MKB’er om uiteindelijk tot een juiste financieringsvorm/-vormen te komen voor zijn of haar innovatie.

Naast een financiële bijdrage zal de provincie ondernemers ook bijstaan in het zoeken naar andere financieringsmogelijkheden en biedt zij steun bij het opstellen van kansrijke business cases.

Om zoveel mogelijk duurzame innovaties verder te helpen wil de provincie één loket inrichten voor het Noord-Hollandse MKB. Dit loket gaat de ondernemer helpen bij het wegnemen van knelpunten bij de realisatie van zijn innovatieve idee. Dat kan een bijdrage zijn uit het (duurzame) innovatiefonds, maar ook een doorverwijzing naar andere provinciale, Rijks- en Europese regelingen of advies over andere financieringsmogelijkheden. Daarnaast kan de ondernemer bij dit loket ook hulp krijgen bij het opstellen van een kansrijke business case.

De komende maanden wordt op basis van deze uitgangspunten gewerkt aan verdere vormgeving van het (duurzame) innovatiefonds en het MKB-loket. Naar verwachting kunnen de eerste aanvragen in het voorjaar van 2017 gedaan worden.

Bron +meer info: MKB NL

Noord-Hollandse subsidie om duurzame innovaties verder te helpen

Subsidieplafond voor MIT-regeling waarschijnlijk op 10 mei bereikt

Op 10 mei gaat de MIT-regeling open voor alle instrumenten met uitzondering van de R&D-samenwerkingsprojecten. De verwachting is dat op 10 mei het subsidieplafond (met uitzondering van de R&D-samenwerkingsprojecten) zal worden bereikt.

TLN adviseert u dan ook om uw aanvraag op 10 mei zo snel mogelijk in te dienen. Inmiddels hebben zich 40 logistieke bedrijven gemeld die een aanvraag aan het voorbereiden zijn.

De meeste aanvragen zijn haalbaarheidsprojecten die een oplossing hebben voor een of meer van de topsectoronderwerpen. Zo zijn er innovaties op het terrein van synchromodaal transport, maar ook verbeteringen op het gebied van het binnenstedelijk goederentransport. En er wordt zowel aan oplossingen voor fysieke distributie als ondersteunende dataplatforms en apps gewerkt.

Opvallend is ook dat uit bijna alle regio’s projecten binnenkomen. Daarbij is het heel belangrijk om ruim voor indiening op de site van RVO Nederland te checken waar (welke regio en loket), hoe en volgens welk format u de indiening moet doen.

Aanvraag 10 mei indienen

Bij sommige van de digitale indieningsloketten (onder ander RVO) heeft u een Eherkenning nodig, zorg ervoor dat u deze tijdig heeft aangevraagd. Voor Noord-Holland is de indiening op papier. Dient u uw aanvraag later dan 10 mei in bent u te laat. Wilt u op tijd zijn, kunt u nu uw contact gegevens doorgeven aan Nova Connect, zij houden u op de hoogte. Lydia Gitsels – 075 757 26 80

Meer info vind u op de site van TLN

 

Bron: TLN & Nova Connect

 

Zaanstreek krijgt startup community

Op 17 maart 2016 ging het platform Startup Zaanstreek officieel van start. De organisatie wil startups in en buiten de Zaanstreek toegang geven tot kapitaal, kennis en netwerk. De regionale samenwerking is ontstaan naar aanleiding van het succesvolle funding programma Present Your Startup. Present Your Startup organiseerde het evenement eerder in 2014 en 2015. In totaal is er voor meer dan 1 miljoen euro geïnvesteerd in startups naar aanleiding van het startup programma. In 2016 gaat Stichting Present Your Startup voor een overtreffende trap in kwaliteit en kwantiteit. Mede door het uitrollen van het concept in de regio’s.

Rabobank Zaanstreek, Gemeente Zaanstad, Ahold en Baker Tilly Berk, About Blank besloten eerder deze maand de handen in een te slaan om uit eindelijk op 10 juni een pre pitching competitie te verzorgen in de Zaanstreek. De pre pitching competitie is een voorronde van Present Your Startup 2016. Dit jaar zullen er behalve in de Zaanstreek in ieder geval in de regio’s Haarlemmermeer, Almere, Hilversum en Haarlem pre pitching competities worden gehouden.

Lees meer

Innovatieve MKB’er gezocht door NH

Voor het innovatieve MKB van Nederland is het subsidieprogramma MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) in het leven geroepen in 2014. Binnen het programma worden kennisvouchers uitgegeven, innovatieadvies gestimuleerd en haalbaarheidsstudies en R&D-samenwerkingsprojecten tussen ten minste twee MKB’ers gesubsidieerd. Sinds 2015 hebben ook de Provincies inspraak in het beleid en de zoektocht naar gewenste en benodigde innovaties. Deze week heeft Provincie Noord-Holland bekend gemaakt waar zij op zoek naar zijn.

Onze Provincie heeft € 2 miljoen beschikbaar gesteld voor innovatieprojecten die bijdragen aan de topsectoren Energie, Tuinbouw, Agri & Food, Water en Logistiek. Ondernemers die van plan zijn om een product of proces te gaan ontwikkelen welke ten goede komen aan onze economie en deze topsectoren, kunnen bij de Provincie aankloppen voor budget. Het gaat hier dan specifiek om innovatieadvies, het inhuren van een externe partij voor begeleiding bij het innovatieproces (maximaal € 10.000 subsidie); haalbaarheidsstudies, het uitvoeren van een deskresearch om na te gaan of het technisch haalbaar is om het product te gaan ontwikkeling (maximaal € 50.000 subsidie); R&D-samenwerkingsproject, samen met een mede-MKB’er een product ontwikkelen (maximaal € 200.000 per project en € 100.000 per aanvrager).

Waar de Provincie naar op zoek is zijn innovatieve projecten met een duurzaam karakter. Hiermee stellen zij een extra vereiste aan de projecten.

Wanneer u als MKB’er gaat innoveren, maar uw project sluit niet aan bij de bovenstaande topsectoren, dan kunt u terecht bij het landelijke loket. Vanuit dit loket worden de projecten gesubsidieerd die bijdragen aan topsectoren Life Science & Health (LSH), High Tech Systemen en Materialen (HTSM), Creatieve Industrie en Chemie / Biobased Economy. Mocht u een kennisvraag willen uitzetten bij een onderzoeksinstelling, dan kunt u hiervoor een kennisvoucher aanvragen. Ook deze aanvraag dient u in bij het landelijke loket voor alle topsectoren.

Op 10 mei gaat de regeling open voor kennisvouchers, innovatieadvies en haalbaarheidsstudies. Gezien de populariteit van de regeling raden wij u aan om op die dag direct uw aanvraag in te dienen, anders is het budget op. De R&D-samenwerkingsprojecten worden volgens een tender beoordeeld en kunnen tussen 5 juli en 1 september worden ingediend. In dit geval krijgt het beste project als eerste subsidie.

Let op: de MIT-regeling is een hele aantrekkelijke, maar ook zeer complexe regeling. Mocht u een innovatieproject willen gaan starten en daarvoor een MIT-aanvraag indienen, neem dan contact met ons op voor uw subsidiemogelijkheden en goede begeleiding bij de aanvraag.

Meer informatie over de MIT-regeling en andere subsidies treft u op de website van Nova Connect. Voor alle actuele updates volgt u ons op Twitter via @NovaSubsidie.

Lydia Gitsels

Idee concept innovatief creatief

And the winner is…

Prijsvragen, open oproepen en ontwerpwedstrijden worden een steeds belangrijker deelgebied in het subsidielandschap. In plaats van dat meerdere projecten voor een deel worden gesubsidieerd, wordt er op basis van een prijsvraag een aantal of een enkel top idee gefinancierd en gestimuleerd. Het mooie hiervan is dat deze ideeën direct een platform met groot bereik hebben waarop het idee gepitcht kan worden en het project al tot leven komt. Aan prijsvragen kan een breder publiek deelnemen dan aan een subsidieprogramma en dat zorgt voor een eclectische inzending met vele creatieve, innovatieve en sociale projecten voor onze maatschappij.

Welke prijsvragen zijn actueel:

Open Oproep: A Home Away From Home

Dit is een open oproep voor ideeën en ontwerpen van nieuwe huisvestingsoplossingen vanwege de asielzoekersproblematiek. Wat men wil bereiken is dat op een slimme manier wordt omgegaan met tijdelijke huisvesting welke ook aangenaam is voor de bewoners. Registreren kan t/m 4 maart. De inzending voor de eerste ronde moet op 14 maart om 12:00 binnen zijn. Doorgaan naar de tweede ronde betekent een bedrag van €2.500,- om de kosten van de eerst ronde te dekken. Winnen betekent €10.000,- voor de kosten die gemaakt zijn voor het uitwerken van het idee én begeleiding bij en financieren van het maken van een prototype die getest kan worden en ingezet kan worden.

Gezocht: Pop-up activiteiten voor leegstaande gebouwen

Provincie Noord-Holland zoekt creatieve tijdelijke activiteiten voor in bijzondere leegstaande gebouwen. Op deze manier kan er nieuw leven in deze locaties ingeblazen worden. Gedacht kan worden aan theatervoorstellingen, streekmarkten of tentoonstellingen. De beste vijf ideeën krijgen
€ 10.000,- om hun idee uit te gaan voeren. De deadline voor het inzenden van een idee is 13 april.

Prijsvraag: Postcode Lottery Green Challenge

De Postcode Loterij heeft een jaarlijkse prijsvraag voor duurzame projecten. Het gaat hier om projecten, ontwikkelingen die tot een behoorlijke CO2-reductie leiden en bij voorkeur cradle2cradle-aspecten hebben. De winnaar van deze prijsvraag krijgt € 500.000,- Nummer twee krijgt € 200.000,- om zijn of haar project verder uit te voeren. Een businessplan voor een duurzaam project kan vanaf 11 maart tot 1 juni worden ingezonden voor deze prijsvraag.

Mocht u een creatief, innovatief of sociaal idee hebben wat binnen één van deze prijsvragen past, of u wilt andere subsidiemogelijkheden hiervoor laten onderzoeken? Ik help u graag! Nova Connect

 

 

winst optimalisatie groei

[gastblog] No cure – less pay!

Zijn ze bij de Prisma Advies Groep gek geworden?

Wij komen regelmatig praktijksituaties tegen waarbij een bedrijf meer winst kan maken maar de ondernemer onvoldoende mogelijkheden heeft om dit te realiseren. De extra winst kan op verschillende manieren worden gerealiseerd. Zoals meer omzet, betere organisatie, betere werkvoorbereiding, faalkosten verlagen, enzovoorts. Helemaal afhankelijk van de specifieke omstandigheden, want ieder bedrijf is uniek. Onze methode heet: het Winst Optimalisatie Programma. Het begint met het doorlichten van uw bedrijf op diverse onderdelen. Het verbeterplan dat hieruit volgt geeft een duidelijke richting waar de meeste winst (verbetering) te behalen valt. Samen willen we deze verbeteringen ook echt gaan realiseren. Wij willen ons committeren aan het resultaat en daarom onze beloning daaraan koppelen.

Praktijksituatie 1. Verkoopwaarde bedrijf verhogen

Uw wilt binnen een afzienbare periode uw bedrijf verkopen maar nu is de verkoopwaarde te laag. Als u een aantal zaken aanpakt dan zal de winst vergroten en daarmee de waarde van uw bedrijf (uw pensioen?).

Voorbeeld: Wij kregen het verzoek van een ondernemer om zijn bedrijf te verkopen. Na de waardebepaling bleek de waardering een teleurstelling voor de ondernemer. De onderneming kon op een aantal gebieden geoptimaliseerd worden wat in de toekomst zou leiden tot een hogere waardering. We hebben de inkoop- en de overheadkosten verlaagd en de werkprocessen efficiënter gemaakt. Dit heeft geleidt tot een waardestijging van 50% van het bedrijf en een beter positie om te verkopen.

Praktijksituatie 2. Omzetverhoging

Veel bedrijven worden geconfronteerd met een lagere omzet en/of marge terwijl uw product of dienst echt goed en onderscheidend is. Vaak is met een goede commerciële benadering serieuze verbetering aan te brengen.

Voorbeeld: Van een opdrachtgever hebben we bepaald welk type klanten de meeste omzet en marge genereerde. De website en het promotiemateriaal is hierop aangepast. Na een korte commerciële training heeft het verkoopteam heel gericht gewerkt aan het binnenhalen van nieuwe klanten. De incourante voorraad is middels acties verkocht en met deze financiële middelen zijn bovenstaande acties gefinancierd.

Praktijksituatie 3. Financieringsuitdagingen

Het is soms een enorme uitdaging om uw bank te overtuigen van uw plannen en de daaraan gekoppelde winstverwachting. Dit terwijl u ervan overtuigd bent dat uw winstgevendheid prima in orde is of in orde komt. Met een goede en realistische benadering op een manier zoals de bank het graag wil zien lukt het heel vaak om uw plannen wel te realiseren.

Voorbeeld: Een ondernemer wilde een nieuw bedrijfspand aankopen maar kreeg ondanks een omzetstijging van 20% per jaar en een mooie marge de financiering niet gerealiseerd. Wij zijn in overleg met de bank getreden en hebben de knelpunten geïnventariseerd. Er speelden twee zaken. Het eerste was de hoge leeftijd van de ondernemer en de onzekerheid van de rol van de opvolger (continuïteit in de bedrijfsleiding). Het tweede probleem was de hoogte van het te lenen bedrag. De rol van de zoon is geformaliseerd in het bedrijf en middels crowdfunding is 25% van het financieringsbedrag gerealiseerd.

Praktijksituatie 4. Onvoldoende tijd om aan de toekomst van uw bedrijf te werken

Regelmatig is een bedrijf zo gegroeid dat de ondernemer steeds meer taken heeft gekregen (personeelsbeleid, allerlei wet- en regelgevingsaspecten, et cetera). In de praktijk komen veel ondernemers dan niet meer toe aan het echte ondernemerschap. Dit staat de winstgevendheid in de weg en met onze ondersteuning staat u weer echt aan het roer en kunt u de winst weer op een goed niveau brengen.

Herkent u zich in een van deze praktijksituaties of heeft u een andere motivatie om uw bedrijf te verbeteren? Kijk dan eens op onze website naar het Winst Optimalisatie Programma.

Indien u een persoonlijke toelichting wenst neem dan contact op met mij:

Peter de Blank:  06 – 20104959

Love_duurzaamheid_groen_subsidies

Subsidies Love Duurzaamheid

Als er één trend is die heel duidelijk is in subsidieland, is dat de aandacht op de verduurzaming van onze economie, onze woningen en bedrijfspanden en onze producten en processen enorm is vergroot. Dit betekent dat er meerdere subsidieprogramma’s zijn bijgekomen, maar ook dat bestaande programma’s voordeliger zijn geworden. Een aantal belangrijke en interessante ontwikkelingen in 2016 qua subsidies en duurzaamheid, zijn de volgende:

Ondernemers

Als ondernemer zijnde kom je in aanmerking voor subsidie wanneer je investeert in de verduurzaming van je bedrijfspand en/of -proces. Je kunt gebruik maken van bijvoorbeeld de Energie-investeringsaftrek (EIA) voor diverse investeringen zoals LED-verlichting, HR-glas, isolatie, maar ook bijvoorbeeld zonnepanelen. Waar je in 2015 41,5% van de investering als extra aftrekpost mocht opvoeren, is dit in 2016 maar liefst 58% van het investeringsbedrag.

Agrarische industrie

Een speciale focus voor de agrarische industrie is de grote hoeveelheid asbest die nog aanwezig is in stallen, hallen en boerderijen. Hoewel ook de reguliere ondernemer een (fiscaal) voordeel kan aanvragen voor het vervangen van asbesthoudende daken en gevels, wordt de agrarische ondernemer extra gestimuleerd wanneer zij hun asbesthoudend dak vervangen door een nieuw dak met zonnepanelen. Subsidie kan oplopen tot € 9,- per vierkante meter.

Ondernemende jonge agrariërs

De jonge landbouwers van Nederland kunnen net zoals de ondernemers en de agrarische ondernemers gebruik maken van diverse subsidieprogramma’s. Voor de jonge landbouwers is er nog een extra stimuleringsregeling wanneer zij investeren in de verduurzaming en modernisering van de onderneming die zij bijvoorbeeld hebben overgenomen van hun ouders.

Innovatieve ondernemers

Kijkende naar subsidies voor innovatie is vooral Topsector Energie zeer actief. Een breed programma voor zowel de grotere als kleinschalige innovatieve ondernemers is opgesteld om ontwikkelingen onder andere op gebied van hernieuwbare energie te bevorderen. Ook in de programma’s van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is er een speciale focus op projecten die bijdrage aan de transitie naar een koolstofarme economie. Daarnaast kan de innovatieve ondernemer ook gebruik maken van de bredere innovatieprogramma’s en uiteraard de subsidies voor investeringen in duurzaamheid.

Duurzame particulier

Nu u als ondernemer de duurzame smaak te pakken heeft, denkt u er misschien ook wel over na om thuis actie te ondernemen. Een nieuwe regeling in 2016 voor investeringen in duurzame energieproductie (denk aan pelletkachels, zonneboilers en warmtepompen), geldt zowel voor ondernemers áls voor particulieren. Let alleen wel op dat de aanvraagprocedure verschillend is.

Heeft u duurzame plannen of bent u bezig om deze te formuleren? Neem contact op met Nova Connect om te achterhalen hoeveel subsidie u hiervoor kunt krijgen. Volgens ons op Twitter voor de laatste updates over subsidies en duurzaamheid.

 

Lydia Gitsels – Nova Connect

 

 

 

John Koomen Dak Geveltuinen

Subsidie groene daken en gevels

De Gemeente Amsterdam wil in periode 2015-2018 50.000 m2 aan daken vergroenen, hiervoor is per 1 februari 2016 subsidie beschikbaar. Kijk of uw dak geschikt is en vraag de subsidie aan! Ook is er subsidie voor het vergroenen van uw gevel.

Enkele voordelen van groene daken en gevels

  • In de zomermaanden blijven gebouwen met een groen dak en/of groene gevel koeler en geven ze minder hitte af aan de omgeving.
  • Groene daken kunnen een rol spelen bij het opvangen van heftige regenbuien (bij de waterproblematiek in de stad).
  • Een groene gevel vangt fijnstof af.
  • Groene gevels en daken dragen positief bij aan biodiversiteit, ze trekken insecten en vogels aan.
  • Het rendement van zonnepanelen neemt toe wanneer deze gecombineerd worden met een groen dak.
  • Een daktuin met een dikke groenlaag kan tot 90% meer water vasthouden dan een groen dak met sedum- of moslaag.

Eigenaren en huurders van gebouwen in Amsterdam kunnen subsidie aanvragen voor het aanleggen van groene daken en gevels. Bekijk hier hoe het werkt: Subsidie Groene daken en gevels 2016-2018

 

Foto: John Koomen Dak & Geveltuinen