Fiscale en accountancy ondernemers tips door o.a. John Norder

Besparingsonderzoek: nu kan het nog!

Premiekortingen: nu kan het nog

og steeds betalen werkgevers teveel premies aan het UWV en de Belastingdienst. Op basis van diverse bepalingen is het mogelijk om premiekortingen te krijgen voor het in dienst hebben van mensen die bijvoorbeeld een ZW- of Wajong-uitkering hadden.

​De sociale zekerheid is complex en de regels veranderen regelmatig waardoor werkgevers door de bomen het bos niet meer zien. Al jarenlang zijn er partijen actief in de markt die, veelal op basis van ‘no cure no pay’, besparingsonderzoeken doen.

Terugvorderingen

Samen met de werkgever analyseren deze partijen de administratie. Vervolgens wordt de eventuele terugvordering in gang gezet. Wordt er niets gevonden, dan is het onderzoek gratis. Wordt er wel iets gevonden, dan betaalt de werkgever een percentage, veelal tussen de 20 en 35 procent, aan de onderzoekende partij.

Controle

De ene partij is gedetailleerder in het doen van een besparingsonderzoek dan de ander. Vaak wordt er in ieder geval gekeken naar de premiekorting voor arbeidsbeperkten en de ouderenkorting. Ook vindt een controle op de juistheid van de gedifferentieerde premie plaats.

Veel geld

Er is nog steeds veel geld terug te vorderen, vooral bij werkgevers die nog nooit een dergelijk onderzoek hebben gedaan, zo bleek uit een recente TLN-pilot. En omdat er meerdere jaren tegelijkertijd worden teruggevraagd, kan het snel gaan om tienduizenden euro’s teveel betaalde premie.

Spelregels

Denkt u dat er nog iets te verhalen valt? Dan is haast geboden, want met ingang van 1 januari 2018 veranderen de spelregels waardoor te veel betaalde premie uit eerdere jaren niet langer is terug te vorderen.

StudentenSchoolOpleiding

Levenlanglerenkrediet blijven ontwikkelen tot 55 jaar

Vanaf 8 juni is het voor iedereen tot 55 jaar mogelijk om zich met het Levenlanglerenkrediet te blijven ontwikkelen. Met ingang van studiejaar 2017 – 2018 kan iedereen tot 55 jaar die geen recht meer heeft op studiefinanciering geld lenen om collegegeld of lesgeld te betalen: het Levenlanglerenkrediet.

Zij kunnen dan tegen gunstige voorwaarden hun les- of collegegeld lenen als zij een opleiding in het mbo of het hoger onderwijs volgen. Juist in deze tijd, met een snel veranderende arbeidsmarkt, is er behoefte aan een voortdurende bij- en omscholing. Minister Bussemaker vindt het belangrijk dat deze mogelijkheden niet stoppen na de studietijd: “Het is van groot belang dat iedereen zich kan blijven ontwikkelen om zo de veranderingen in hun eigen baan bij te houden of om makkelijker van de ene baan naar de andere baan te kunnen overstappen. Met het Levenlanglerenkrediet is dit voor iedereen mogelijk.”

De hoogte van het Levenlanglerenkrediet hangt af van de hoogte van het collegegeld of lesgeld dat de student moet betalen. Men kan het krediet aanvragen voor de duur van een opleiding. Voor het Levenlanglerenkrediet geldt dezelfde rente die studenten met recht op studiefinanciering hebben. Als het recht op Levenlanglerenkrediet stopt, begint men 1 januari van het daaropvolgende jaar met terugbetalen.  De rente staat dan telkens voor vijf jaar vast. De lening moet in 15 jaar terugbetaald worden. Hoeveel per maand terugbetaald moet worden, is inkomensafhankelijk.

Vanaf 8 juni 2017 is het mogelijk om het levenlanglerenkrediet bij DUO aan te vragen, de link verwijst u naar de aanvraag. Wellicht kunnen de diverse opleidingen en scholen u ook verder helpen met informatie of het aanvragen van de krediet.

Besparingsonderzoek: nu kan het nog!

Nieuwe pachtnormen 2017

Op 1 juli 2017 worden de nieuwe pachtnormen van kracht. Het Wageningen Economic Research (WECR) heeft de hoogst toelaatbare pachtprijzen voor 2017  berekend conform de uitgangspunten van het Pachtprijzenbesluit. Dit schrijft staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

Nederland heeft 14 pachtprijsgebieden voor akkerbouw- en grasland. De pachtnormen 2017 dalen in alle pachtprijsgebieden ten opzichte van de pachtnormen 2016. De pachtnormen zijn gebaseerd op bedrijfsresultaten van middelgrote en grote akkerbouw- en melkveebedrijven in een regio.

Tabel 1: Nieuwe regionorm, oude regionorm en veranderpercentage per pachtprijsgebied voor los bouw- en grasland
Pachtprijsgebied Regionorm 2017 (euro/ha) Regionorm 2016 (euro/ha) Veranderpercentage 2017 (euro/ha)
Bouwhoek en Hogeland 677 836 -19
Veenkoloniën en Oldambt 743 806 -8
Noordelijk weidegebied 796 901 -12
Oostelijk veehouderijgebied 755 815 -7
Centraal veehouderijgebied 633 756 -16
IJsselmeerpolders 1.049 1.118 -6
Westelijk Holland 653 775 -16
Waterland en Droogmakerijen 414 527 -21
Hollands/Utrechts weidegebied 932 1.043 -11
Rivierengebied 861 986 -13
Zuidwestelijk akkerbouwgebied 513 667 -23
Zuidwest-Brabant 781 816 -4
Zuidelijk veehouderijgebied 838 901 -7
Zuid-Limburg 878 977 -10
Tabel 2: Nieuwe regionorm, oude regionorm en veranderpercentage per pachtprijsgebied voor los tuinland
Pachtprijsgebied Regionorm 2017 (euro/ha) Regionorm 2016 (euro/ha) Veranderpercentage 2017
Westelijk Holland a) 2.714 2.652 2
Rest van Nederland 1.695 1.073 58
a) Exclusief boomkwekerij in het gebied Boskoop en Rijneveld.
Tabel 3: Nieuwe hoogst toelaatbare pachtprijs per hectare voor de bedrijfsgebouwen van akkerbouwbedrijven, melkveebedrijven en overige bedrijven in 2017
Aard van het bedrijf Doelmatigheid
Nieuw Zeer goed Goed Redelijk Matig Slecht
Akkerbouw 475 374 285 210 147 85
Melkvee 1.221 960 733 539 375 215
Overig 734 579 442 324 226 129

 

U kunt hier de kamer brief lezen over pachtnormen

reductie van de regeldruk met 2,48 miljard euro

Miljardenbesparing op regeldruk door Kabinet

De afgelopen vier jaar heeft het kabinet gewerkt aan betere wet- en regelgeving en het verminderen van regeldruk voor burgers en ondernemers. Een lagere regeldruk is goed voor het Nederlands onderneming – en vestigingsklimaat en zorgt voor meer innovatieruimte.

Met de realisatie van een reductie van de regeldruk met 2,48 miljard euro, is het streefcijfer van het kabinet van 2,5 miljard euro vrijwel volledig behaald. Dat blijkt uit de eindrapportage ‘Goed Geregeld’ die door minister Kamp van Economische Zaken, mede namens ministers Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, aan de Tweede Kamer is gestuurd. Branches, bedrijven en instellingen geven aan tevreden te zijn over deze publiek-private aanpak en willen deze graag in de toekomst samen voorzetten.

In december rapporteerde het kabinet al dat de regeerakkoorddoelstelling van het inventariseren van 2,5 miljard euro aan regeldrukverminderende maatregelen was gehaald.
Minister Kamp van Economische Zaken is verheugd met de uitkomsten van het eindrapport: ‘De afgelopen jaren heeft dit kabinet de ambitie uitgesproken om het aantal regels voor ondernemers drastisch terug te brengen.

De inspanningen die wij als kabinet samen met het bedrijfsleven, instellingen, inspecties en medeoverheden hebben verricht zijn beloond. Niet alleen hebben we miljarden euro’s bespaard met maatregelen die de regeldruk verminderen, door maatwerk toe te passen hebben we de regeldruk aangepakt binnen diverse sectoren zoals de bouw en de kinderopvang. Er zijn goede stappen gezet, maar we zijn er nog niet. Om onnodige regeldruk te voorkomen moeten we blijven werken aan transparante regelgeving en moeten we ondernemers, burgers en professionals daarbij centraal blijven stellen.’

Minder regels door maatwerk en e-facturatie

Door maatwerk toe te passen binnen verschillende sectoren als de chemie, de zorg, gastvrijheid en banken is gewerkt aan oplossingen die bijdragen aan een vermindering van de ervaren regeldruk. Een voorbeeld hiervan is het lanceren van het Chemieloket in december 2015. Ondernemers kunnen hier terecht met concrete voorbeelden van regels die de innovatie belemmeren. Belemmerende regelgeving zorgde er bijvoorbeeld voor dat recyclebaar kunststof, zoals molenwieken, op de stortplaats terecht kwam. Met behulp van de expertise van het Chemieloket werd ervoor gezorgd dat deze kunststof nu volledig hergebruikt kan worden voor bijvoorbeeld auto’s en schepen.  Ook bij de gastvrijheidseconomie zijn onnodige regels en toelichting bij de beheersing van Legionella aangepakt.

Daarnaast is de overheid per 1 januari 2017 overgestapt op e-factureren. Ondernemers besparen hierdoor tijd en geld door hun facturen elektronisch naar de overheid te versturen in plaats van per post. Ook zijn er vijf nieuwe regelhulpen voor ondernemers, dit is een hulpmiddel om de wetgeving toe te passen, voor ondernemers. Bijvoorbeeld de regelhulp ‘eerlijk werken’ waarmee ondernemers gemakkelijk kunnen uitvinden aan welke regels zij moeten voldoen in relatie tot hun medewerkers.

Nieuw regeldrukcollege

Het kabinet vindt het noodzakelijk om ook in de toekomst voorgenomen wet- en regelgeving op een onafhankelijke wijze te blijven toetsen op regeldruk. Om dit te garanderen komt er per 1 juli 2017 een nieuw regeldrukcollege. Dit nieuwe college dat de regeldruktoetsing zal uitvoeren krijgt de naam Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) en zal onder tijdelijk mandaat tot 2021 gaan werken. Na drie jaar wordt het adviescollege geëvalueerd. Het instellingsbesluit is op 23 maart 2017 aan de Kamer voorgelegd.

Belastingdienst var

Verblijfskosten eigen rijders 2017

Transportondernemers die meerdaagse internationale ritten maken, kunnen gebruik maken van de regeling voor aftrek van verblijfskosten. Zij mogen dan per gereden dag een vast bedrag aan verblijfskosten aftrekken. Welk bedrag dit is, ziet u in de tabel op deze pagina.

Aan deze regeling zijn een aantal voorwaarden verbonden:

 • De rit moet langer duren dan 24 uur
 • De verste bestemming mag niet in Nederland liggen, er is geen maximum afstand
 • De regeling geldt voor alle meerdaagse ritten in dat jaar
 • U moet het aantal gereden dagen kunnen aantonen met bijvoorbeeld tachograafschijven, facturen en rittenstaten
 • De vertrek- en terugkomstdag tellen elk mee voor een halve dag

U moet elk jaar opnieuw bekijken of u deze regeling wilt gebruiken. Als u gebruikmaakt van de regeling, hoeft u geen bewijsstukken van de verblijfskosten te bewaren.

De regeling geldt ook voor internationale ritten die starten op meer dan 50 kilometer van het woonadres van de transportondernemer, ook als deze korter duren dan 24 uur. Hierbij gelden de volgende 2 voorwaarden:

 • Deze ritten vinden plaats op aaneengesloten dagen (eventueel met ritten waarbij men meer dagen aaneengesloten in het buitenland verblijft)
 • Het traject van elke rit bevindt zich geheel buiten een afstand van 50 km van het woonadres van de transportondernemer

Het vaste bedrag aan verblijfskosten per gereden dag voor transportondernemers is:

Jaar              Bedrag

2013            € 33,50
2014            € 34
2015            € 34,50
2016            € 35
2017            € 35,50

Bewijsstukken bewaren

U kunt er ook voor kiezen om de werkelijke verblijfskosten af te trekken. U moet dan wel aannemelijk kunnen maken dat uw werkelijke verblijfskosten in het betreffende jaar hoger zijn dan het vaste bedrag per gereden dag. Bewijsstukken van de verblijfskosten moet u dus bewaren.

Welke kosten zijn aftrekbaar

Voor aftrek van verblijfskosten voor eigen rijders geldt een wettelijke aftrekbeperking. Welk percentage van de kosten u mag aftrekken, leest u bij Aftrek van kosten.

 

 

Renault Trafic actie

Profiteer van investeringsaftrek met de najaarsactie van Renault

De zomer komt langzaam tot zijn eind en het laatste kwartaal staat voor de deur. Een goed moment om te kijken welke investeringen u dit jaar nog wilt maken om in aanmerking te komen voor investeringsaftrek. Renault maakt deze keuze nu wel erg makkelijk met de najaarsactie 2016

 

Naast de hoge korting en uitstekende service van Renaul Pro+ kunt u in het laatste kwartaal rekenen op extra voordeel bovenop de bestaande condities voor leden van Bouwend Nederland.

Zo biedt Renault u de mogelijkheid uw nieuwe Renault bedrijfswagen te financieren tegen de zeer aantrekkelijke rente van 4,49% in plaats van de gebruikelijke 7,9% en profiteert u van 1 jaar gratis verlengde garantie (max 60.000 kilometer).

3e artikel gratis

Tot slot krijgt u in samenwerking met Motexion, Renault leverancier op het gebied van bedrijfswageninrichting een 3e artikel gratis. U schaft bijvoorbeeld vloer- en wandbekleding aan en u ontvangt een 3e artikel naar keuze geheel gratis*. U kunt hierbij denken aan deurpanelen, wielkastbescherming, raambeveiliging of accessoires

 

* Artikel met laagste prijs is € 0,00. Geldig op gehele assortiment van Motexion.

Meer informatie?

Kijk op de website van Bouwend Nederland voor meer informatie over het ledenvoordeel met Renault, u vindt hier o.a. een kortingstabel of ga direct naar een Renaultdealer bij u in de buurt, zij adviseren u graag over de mogelijkheden.

Deze actie is geldig in de periode 1 oktober 2016 t/m 31 december 2016.

 

Bouwend Nederland

winst optimalisatie groei

[gastblog] No cure – less pay!

Zijn ze bij de Prisma Advies Groep gek geworden?

Wij komen regelmatig praktijksituaties tegen waarbij een bedrijf meer winst kan maken maar de ondernemer onvoldoende mogelijkheden heeft om dit te realiseren. De extra winst kan op verschillende manieren worden gerealiseerd. Zoals meer omzet, betere organisatie, betere werkvoorbereiding, faalkosten verlagen, enzovoorts. Helemaal afhankelijk van de specifieke omstandigheden, want ieder bedrijf is uniek. Onze methode heet: het Winst Optimalisatie Programma. Het begint met het doorlichten van uw bedrijf op diverse onderdelen. Het verbeterplan dat hieruit volgt geeft een duidelijke richting waar de meeste winst (verbetering) te behalen valt. Samen willen we deze verbeteringen ook echt gaan realiseren. Wij willen ons committeren aan het resultaat en daarom onze beloning daaraan koppelen.

Praktijksituatie 1. Verkoopwaarde bedrijf verhogen

Uw wilt binnen een afzienbare periode uw bedrijf verkopen maar nu is de verkoopwaarde te laag. Als u een aantal zaken aanpakt dan zal de winst vergroten en daarmee de waarde van uw bedrijf (uw pensioen?).

Voorbeeld: Wij kregen het verzoek van een ondernemer om zijn bedrijf te verkopen. Na de waardebepaling bleek de waardering een teleurstelling voor de ondernemer. De onderneming kon op een aantal gebieden geoptimaliseerd worden wat in de toekomst zou leiden tot een hogere waardering. We hebben de inkoop- en de overheadkosten verlaagd en de werkprocessen efficiënter gemaakt. Dit heeft geleidt tot een waardestijging van 50% van het bedrijf en een beter positie om te verkopen.

Praktijksituatie 2. Omzetverhoging

Veel bedrijven worden geconfronteerd met een lagere omzet en/of marge terwijl uw product of dienst echt goed en onderscheidend is. Vaak is met een goede commerciële benadering serieuze verbetering aan te brengen.

Voorbeeld: Van een opdrachtgever hebben we bepaald welk type klanten de meeste omzet en marge genereerde. De website en het promotiemateriaal is hierop aangepast. Na een korte commerciële training heeft het verkoopteam heel gericht gewerkt aan het binnenhalen van nieuwe klanten. De incourante voorraad is middels acties verkocht en met deze financiële middelen zijn bovenstaande acties gefinancierd.

Praktijksituatie 3. Financieringsuitdagingen

Het is soms een enorme uitdaging om uw bank te overtuigen van uw plannen en de daaraan gekoppelde winstverwachting. Dit terwijl u ervan overtuigd bent dat uw winstgevendheid prima in orde is of in orde komt. Met een goede en realistische benadering op een manier zoals de bank het graag wil zien lukt het heel vaak om uw plannen wel te realiseren.

Voorbeeld: Een ondernemer wilde een nieuw bedrijfspand aankopen maar kreeg ondanks een omzetstijging van 20% per jaar en een mooie marge de financiering niet gerealiseerd. Wij zijn in overleg met de bank getreden en hebben de knelpunten geïnventariseerd. Er speelden twee zaken. Het eerste was de hoge leeftijd van de ondernemer en de onzekerheid van de rol van de opvolger (continuïteit in de bedrijfsleiding). Het tweede probleem was de hoogte van het te lenen bedrag. De rol van de zoon is geformaliseerd in het bedrijf en middels crowdfunding is 25% van het financieringsbedrag gerealiseerd.

Praktijksituatie 4. Onvoldoende tijd om aan de toekomst van uw bedrijf te werken

Regelmatig is een bedrijf zo gegroeid dat de ondernemer steeds meer taken heeft gekregen (personeelsbeleid, allerlei wet- en regelgevingsaspecten, et cetera). In de praktijk komen veel ondernemers dan niet meer toe aan het echte ondernemerschap. Dit staat de winstgevendheid in de weg en met onze ondersteuning staat u weer echt aan het roer en kunt u de winst weer op een goed niveau brengen.

Herkent u zich in een van deze praktijksituaties of heeft u een andere motivatie om uw bedrijf te verbeteren? Kijk dan eens op onze website naar het Winst Optimalisatie Programma.

Indien u een persoonlijke toelichting wenst neem dan contact op met mij:

Peter de Blank:  06 – 20104959

UWV

Route naar éénjarig WGA-voordeel afgesloten

Minister Asscher heeft in een kamerbrief een maatregel aangekondigd om te voorkomen dat werkgevers vanaf 1 januari 2016 vanwege financieel voordeel voor één jaar overstappen naar de publieke WGA-verzekering van UWV.

Geregeld wordt dat werkgevers in alle gevallen ten minste drie jaar bij UWV verzekerd moeten zijn, voordat zij toestemming kunnen krijgen om weer eigenrisicodrager te worden. Minister Asscher schrijft in deze kamerbrief dat hij de situatie waarin werkgevers voor één jaar financieel voordeel naar UWV overstappen zeer onwenselijk acht. De minister wil juist de focus van werkgevers verleggen van financieel voordeel voor de korte termijn naar preventie en re-integratie.

Minimale terugkeerperiode van drie jaar

Om de route voor éénjarig financieel voordeel af te sluiten zal voor alle werkgevers waarvan het eigenrisicodragerschap eindigt een minimale terugkeerperiode naar de publieke verzekering bij UWV van drie jaar gaan gelden. Dit betekent dat werkgevers die per 1 januari 2016 de publieke verzekering bij UWV instromen pas per 1 januari 2019 opnieuw eigenrisicodrager kunnen worden. Deze werkgevers betalen vanaf 1 januari 2017 nog minimaal twee jaar de meer marktconforme premie volgens de nieuwe systematiek zoals die is aangekondigd per kamerbrief van 22 juni 2015. Ook werkgevers waarvan reeds eerder het eigenrisicodragerschap is geëindigd, krijgen pas toestemming om eigenrisicodrager te worden wanneer zij ten minste drie jaar publiek bij UWV verzekerd zijn geweest.

Transport & Logistiek Nederland – Anita Hestens

 

Zaken Man

Wijzigingen ‘Wet werken na AOW-leeftijd’

De Eerste Kamer heeft op 29 september jl. ingestemd met het wetsvoorstel Wet Werken na AOW-gerechtigde leeftijd. De ingangsdatum van deze wet is bij het schrijven van dit artikel nog niet bekend, verwacht wordt dat dit 1 januari 2016 zal zijn.

De wet wijzigt een aantal arbeidsrechtelijke bepalingen in verschillende wetten om het (door)werken na de AOW-gerechtigde leeftijd te vergemakkelijken. TLN heeft  de volgende belangrijkste wijzigingen voor u op een rijtje gezet.

Ziekte en loondoorbetaling

 • Voor medewerkers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt en daarna ziek worden, geldt dat zij recht hebben op loonbetaling bij ziekte voor de 1e 13 weken van ziekte. Daarna stopt de loonbetaling. Ook het opzegverbod tijdens ziekte stopt voor deze groep werknemers na 13 weken ziekte.
 • De werkgever heeft voor deze werknemer geen verplichting re-integratieactiviteiten in het tweede spoor in te zetten, ook hoeft er geen plan van aanpak te worden opgesteld.
 • De werknemer heeft geen verplichting mee te werken aan re-integratieactiviteiten, plan van aanpak of om passende arbeid te accepteren.

Tijdelijke arbeidsovereenkomsten en ontslag

T.a.v. de ketenbepaling geldt dat voor arbeidsovereenkomsten die zijn aangegaan na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd geldt dat er maximaal 6 tijdelijke arbeidsovereenkomsten in een periode van 48 maanden mogen worden afgesloten. De tussenpoos die gehanteerd moet worden om weer een nieuwe keten te laten starten is ook hier 6 maanden.

Voor meer informatie en advies over deze nieuwe regelgeving kunt u contact opnemen met de bedrijfsadviseurs van Transport & Logistiek Nederland. Meer info: http://www.tln.nl/Actueel/Algemeen/Doorwerken-na-de-AOW-gerechtigde-leeftijd

Transport & Logistiek Nederland – Joyce van Schaik

Voordelen_inloggen-_Eherkenning

TLN eHerkenning bij overheidsdiensten

Wat is eHerkenning?

eHerkenning is de opvolger van DIGID voor bedrijven. Met een eHerkenningsmiddel logt u in op websites van verschillende overheidsorganisaties. U krijgt zo veilig toegang tot hun digitale loket voor bijvoorbeeld het indienen van een bezwaarschrift of voor het aanvragen van een subsidie of vergunning.

eHerkenning regelt dat bedrijven zich digitaal kunnen identificeren wanneer ze online zaken doen met de overheid. eHerkenning gebruikt verschillende niveaus van betrouwbaarheid. Overheden bepalen zelf met welk betrouwbaarheidsniveau u dient in te loggen voor toegang tot de overheidsdienst. Een eHerkenningsmiddel bestaat standaard uit een gebruikersnaam en wachtwoord eventueel aangevuld met een unieke code die u via SMS of OTP responder ontvangt. Overheden weten dankzij eHerkenning met welk bedrijf ze te maken hebben en of medewerkers gemachtigd zijn om namens het bedrijf te handelen.

Waar kan ik eHerkenning gebruiken?

Diverse rijksoverheden, provincies, gemeenten, waterschappen, en uitvoeringsorganisaties gebruiken eHerkenning. De verwachting is dat in de nabije toekomst steeds meer diensten zoals NIWO en de RDW overgaan op het gebruik van eHerkenning. Op dit moment is het bijvoorbeeld al mogelijk om eHerkenning te gebruiken bij:

 • Ministerie van Justitie – aanvragen Verklaring omtrent gedrag
 • Kamer van Koophandel – toegang tot online diensten
 • NVWA – Aanvragen NVWA diensten

Een overzicht van alle beschikbare diensten vindt u op:

https://www.eherkenning.nl/inloggen-met-eherkenning/waar-kunt-u-inloggen/

Wat heb ik nodig?

eHerkenning werkt net als iDEAL. Bij iDEAL kiest u de bank uit waarmee u gewend bent te betalen. Bij eHerkenning kies u het eHerkenningsmiddel waarmee u gewend bent in te loggen. Om gebruik te kunnen maken van online diensten via eHerkenning dient u een eHerkenningsmiddel aan te schaffen. Voor een eHerkenningsmiddel betaalt u abonnementskosten en soms ook aanschafkosten. Deze kosten verschillen per eHerkenningsmiddel en per betrouwbaarheidsniveau. (WH)​

Leden van TLN ontvangen een korting bij de aanschaf van een eHerkenningsmiddel

Meer weten over dit product?

Bron: Transport & Logistiek Nederland