sluis

Provincie NH start bouw bediencentrale bruggen en sluizen

De provincie Noord-Holland bouwt de komende tijd aan een duurzame en energie neutrale bediencentrale voor bruggen en sluizen. Tot en met 2020 worden in totaal 44 bruggen en sluizen in Noord-Holland aangesloten.

Begin volgend jaar wordt de centrale in gebruik genomen. De centrale komt op de locatie van het voormalig wegensteunpunt van de provincie in Heerhugowaard.

Gedeputeerde Elisabeth Post: “Door bediening op afstand vanuit een centrale plek komt er een betere doorstroming op de weg en het water in Noord-Holland. En ik ben trots dat de nieuwe centrale het meest duurzame gebouw van onze organisatie wordt.” Voordat de provincie de centrale in gebruik neemt, test de provincie de software van de bruggen en sluizen uitgebreid. Ook krijgt het bedieningspersoneel een grondige opleiding.

Rapportcijfer 9

De duurzaamheid van het gebouw wordt vastgesteld met een zogenaamde GPR-score. Deze score is opgebouwd uit rapportcijfers voor de thema’s energie, het gebruik van materialen, gezondheid, gebruikskwaliteit en bouwwijze. De nieuwe bediencentrale krijgt een GPR-score van 9 terwijl een 6 als voldoende geldt. Het provinciekantoor aan het Houtplein in Haarlem is het meest duurzame renovatiekantoor van Nederland.

 

Handhaving op Belgische kilometerheffing onaanvaardbaar

Hoge Boetes door niet-werkende tolkastjes in België

Diverse leden van Transport en Logistiek Nederland hebben de afgelopen weken plotseling hoge boetes ontvangen door niet-werkende tolkastjes in België.  Hierdoor wordt volgens de wet de kilometerheffing ontduikt en volgt automatisch een boete.

TLN vindt dat deze boetes volstrekt onterecht worden opgelegd omdat ondernemers niets kunnen doen aan het spontaan uitvallen van een kastje. De wetgever maakt daarin geen verschil, geen registratie betekent automatisch 1000 euro boete per keer. Omdat een chauffeur niet in de gaten heeft dat het kastje op enig moment niet heeft gewerkt kan het voorkomen dat er opeens een stapel boetes op de mat valt. Een aantal bedrijven is zo al geconfronteerd met boetes oplopend tot wel 58.000 euro.

Een boete ontvangen en dan?

Wacht met betalen van de boete. De termijn van het bezwaartraject is doorgaans korter dan de termijn waarop u een aanmaning voor betaling van de boete ontvangt;

Bezwaar maken

Neem contact op met uw toldienstverlener. Bespreek de situatie, stel vast waar de oorzaak ligt en verzamel informatie en argumenten voor de vervolgstap hieronder;
Ga in bezwaar tegen de boete bij de gewestelijke Belastingdienst in België (Vlaanderen, Brussel of Wallonië) die hem heeft verstuurd. Leden van TLN kunnen hier het bijbehorende modelbezwaarschrift downloaden, onderbouw uw bezwaar met de informatie die u heeft verzameld.
Informeer TLN. Stuur een kopie van de boete en het bezwaarschrift zodat TLN dit (uiteraard anoniem) in haar contacten met de autoriteiten kan gebruiken.

Duits model

Wacht de reactie van Belgische belastingdienst af. Handel naar bevind van zaken of neem contact op met TLN wanneer u vragen heeft of graag advies wilt. Voer het Duitse model in. Diverse toldienstverleners herkennen de plotselinge toename in het aantal boetes en hebben contact met de leveranciers om de oorzaak van de problemen te achterhalen. TLN vindt de gang van zaken volstrekt onaanvaardbaar en onderneemt, samen met de Belgische zusterorganisaties actie. Begin juni is er dan ook overleg met de Belgische overheid. TLN pleit ervoor dat het ‘Duitse model’ wordt ingevoerd. Wat inhoudt dat bij een storing van het tolkastje een dagkaart gekocht kan worden om zo de verschuldigde tol te betalen. Hierdoor kunnen ritten in België zonder vertraging afgerond worden zonder éérst een nieuw tolkastje te moeten halen en worden er geen onterechte boetes uitgeschreven.

Logistiek

Aanpak knelpunten infrastructuur noodzakelijk

Het verkeer van goederen en personen in Nederland groeit de komende decennia nog flink door en dit heeft grote gevolgen voor het verkeer. Zelfs als het huidige investeringsprogramma in infrastructuur in 2030 volledig is uitgevoerd, loopt het verkeer in 2040 op een fors aantal plaatsen structureel vast. De verlieskosten in de vorm van vertragingen zullen daarmee toenemen.

Dit blijkt uit nieuwe verkeersanalyses en –prognoses die minister Schultz in de Nationale Markt en Capaciteit Analyse (NMCA) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Samen met andere organisaties heeft TLN een dringend pleidooi richting informateur Edith Schippers gedaan om er werk van te maken deze problemen aan te pakken.

Extra investering infracapaciteit is nodig

TLN ziet in de nieuwe analyses een bevestiging dat het met de mobiliteit in ons land de verkeerde kant opgaat. Er is méér nodig dan het huidige investeringsprogramma van het rijk om Nederland in beweging te houden. Er is fors extra geld nodig voor investeringen in extra infracapaciteit, maar ook in slimme (digitale) oplossingen om de capaciteit beter te benutten.

Spoor, water en weg de knelpunten

Teneinde de grootste knelpunten goed in beeld te brengen heeft het ministerie van Infrastructuur en & Milieu (I&M) gekeken naar de plaatsen waar de vertragingen door files de meeste economische schade opleveren. I&M koppelde deze methode aan prognoses voor verkeersstromen voor 2040. Zo nemen de knelpunten op het hoofdwegennet steeds verder toe naarmate de economische groei hoger is. Uit analyse van de vaarwegen blijkt dat de problemen vooral te zitten bij een aantal sluizen en te late brughoogtes. Op het spoorwegennet voor goederentreinen doen zich in 2040 vooral knelpunten voor in Duitsland, richting Bentheim via de Betuweroute.

Samenwerkingsverbanden

TLN is één van de initiatiefnemers voor de Mobiliteitsalliantie, een breed samenwerkingsverband van de ANWB, RAI Vereniging, TLN, NS, KNV, HTM, RET, GVB, Transdev, Qbuzz, Bovag, Fietsersbond, VNA, MKB Infra, VZR, FEHAC en Rover, met één gezamenlijk doel: De Nederlandse mobiliteit vooruit helpen. De alliantie vraagt tenminste één miljard euro aan extra financiële middelen per jaar voor noodzakelijke investeringen in infrastructuur en doet voorstellen om mobiliteit slimmer, flexibeler, groener en veiliger te maken. Deze alliantie heeft in een brief bij informateur Edith Schippers aangedrongen om binnen een jaar te komen tot een ‘mobiliteitsakkoord’ met het nieuwe kabinet.

Foto: Bouwend Nederland Infra

Mobiliteit en bereikbaarheid cruciaal voor Nederlandse economie

 Er moet snel meer geld naar nieuwe en slimmere infrastructuur. Dit stellen 17 organisaties uit de handel en logistiek nadat uit een onderzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu blijkt dat de Nederlandse infrastructuur verder vastloopt.

Bouwend Nederland pleit er samen met de andere organisaties voor minstens één miljard euro extra te investeren in slimmere en nieuwe infrastructuur. De brede coalitie zet de noodzakelijke investeringen uiteen in een brief aan informateur Edith Schippers.

Slim organiseren

Voor economische groei is Nederland afhankelijk van een efficiënte logistiek. Daarom houden bijvoorbeeld bouwbedrijven, groothandelaren en retailers zich ook dagelijks bezig met het slim organiseren van hun goederenstroom. Uit de analyses van het ministerie blijkt echter dat deze bij een hoge economische groei nóg verder vastlopen. Daar bovenop groeit het verkeer nu harder dan in de groeiscenario’s waarmee het ministerie rekent. Een nieuw kabinet moet volgens de brede coalitie daarom aanzienlijk meer geld voor infrastructuur uittrekken. Een oproep die ook in de Bouwagenda staat.

Economische schade

De organisaties willen dat een nieuw kabinet een goed geoliede goederenstroom over de weg, het water, het spoor en door de lucht zeker stelt door extra geld vrij te maken voor het hele logistieke netwerk – fysiek én digitaal. Daarom pleiten zij voor noodzakelijke capaciteitsuitbreidingen van wegen, vaarwegen en spoorwegen en oplossingsmogelijkheden door innovatie, digitalisering en betere internationale samenwerking. Omdat veel bruggen, tunnels en sluizen halverwege de vorige eeuw gebouwd zijn, achtten de organisaties ook jaarlijks minstens 500 miljoen euro extra nodig om de infrastructuur op peil te houden. Stremmingen door bijvoorbeeld de lange afsluiting van de Merwedebrug, zorgden recent voor forse economische schade.

Lees hier de notitie Kansen in logistiek 2017-2021 »

Tachograaf

Data tachograaf ontbreekt hoge boetes

Tijdens de bedrijfscontroles die ILT uitvoert blijkt dat er vaak gegevens vanuit de tachograaf ontbreken. In 2016 hebben diverse bedrijven hoge boetes gekregen voor het ontbreken van de data.

Uit onlangs afgenomen TLN Rijtijdenscan en bedrijfscontroles van ILT blijkt dat er wettelijk verplichte gegevens van de digitale tachograaf niet aanwezig zijn (zogenaamde M-bestanden). De oorzaak voor het ontbreken van de data komt onder andere door op een verkeerde manier gebruik te maken van de bedrijfskaarten.

Verschillende bedrijfskaarten

Het gaat met name om ondernemingen waarbinnen verschillende bv’s beschikken over bedrijfskaarten. Deze bedrijven maken gebruik van de verschillende bedrijfskaarten. Deze bedrijfskaarten worden vervolgens niet op juiste wijze gebruikt om de tachografen te downloaden, waardoor er gaten ontstaan in de gegevens. Een tachograaf moet namelijk uitgelezen worden met de bedrijfskaart van de bv waarmee de tachograaf ook is aangemeld.

Oplopen boetes

Door het niet juist gebruik ontstaan er gaten in de gegevens. Deze gaten leiden tot boetes van €4.400 per ontbrekende dag. Onlangs heeft een ondernemer 96 dagen gemist over één maand. Bij het op afstand uitlezen van de bedrijfskaart is er een verkeerde bedrijfskaart geplaatst in de kaartlezer, hierdoor waren niet alle gegevens aanwezig. De geplaatste bedrijfskaart bleek namelijk van een andere bv te zijn dan waarmee de tachograaf was aangemeld.

Boetes voorkomen

Tijdens bedrijfscontroles kan het ontbreken van gegevens leiden tot een boete van €422.400. Bij een eerste bedrijfscontrole wordt deze boete gemaximeerd en daarnaast is de hoogte van de boete afhankelijk van het aantal werknemers. Wanneer een en ander tijdig geconstateerd zou worden dan is het mogelijk om veel gegevens alsnog beschikbaar te krijgen, waarmee een hoge boete voorkomen kan worden.

Nieuwe opgaven om groei mobiliteit op te vangen op lange termijn

Na 2030 zal zowel bij hoge als bij lage economische groei het personenvervoer en het vervoer van goederen in omvang toenemen. De huidige plannen voor nieuwe infrastructuur vangen tot en met 2030 een deel van deze groei op, maar op de langere termijn zijn aanvullende maatregelen nodig. Richting 2040 worden de opgaven groter.

Dat blijkt uit de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA) die minister Schultz van Haegen en staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) vandaag naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. De analyse komt eens in de vier jaar uit om een beeld te geven over de ontwikkeling van de mobiliteit op de lange termijn.

Lees meer

juridisch

Eendaagse nachtritten toeslag cassatie ingesteld

In het geschil tussen cao-partijen over de uitleg van artikel 37, de toeslag voor eendaagse nachtritten, heeft het Gerechtshof te Amsterdam inmiddels uitspraak gedaan.

Ook het Hof is helaas van mening dat indien een eendaagse rit ’s avonds voor 24.00 uur eindigt, er toch sprake is van een eendaagse nachtrit en dat over de diensturen tussen 20.00 en 24.00 uur er een toeslag dient te worden betaald van (nu) 2,66 bruto euro per uur.

Vergoeding

TLN is en blijft van mening dat het nimmer de bedoeling van cao-partijen is geweest om de vergoeding ook voor deze avonduren te laten gelden indien er niet ook na 24.00 uur, in de nacht, zou worden gereden. De rechterlijke macht interpreteert de afspraak, die dateert van 1994, echter puur in letterlijke zin.

Uitspraak

Er is inmiddels namens TLN cassatie ingesteld. Naar verwachting zal de uitspraak nog enige tijd op zich laten wachten.

rijbewijs voor de bus te verlagen naar 18 jaar

Leeftijdsgrens buschauffeurs verlaagt

De ministerraad heeft op voorstel van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu besloten de leeftijdsgrens voor het behalen van een rijbewijs voor de bus te verlagen naar 18 jaar. De maatregel is nodig om te zorgen voor voldoende nieuwe buschauffeurs.

Tussen 2011 en 2017 is met positief resultaat al geëxperimenteerd met de verlaging van de leeftijdsgrens. Nu varieert de minimumleeftijd – afhankelijk van de situatie – tussen de 21 en 24 jaar.

Genoeg nieuwe chauffeurs

De wet wordt herzien om ervoor te zorgen dat er in de toekomst genoeg nieuwe chauffeurs zijn om het grote aantal oudere bestuurders op te volgen. De leeftijdsverlaging zorgt er tevens voor dat de vervolgopleiding van jongeren die in het chauffeursvak willen stappen beter aansluit op hun middelbare school.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het besluit voor advies aan de Raad van State te zenden. De verwachting is dat de nieuwe leeftijdsgrens dit najaar gaat gelden.

Zzp’ers zouden sowieso een arbeidsovereenkomst moeten krijgen als zij een laag tarief hanteren

Europese aanpak handhaving rust in cabine

Transport en Logistiek Nederland (TLN) voorziet een sterke toename van het aantal buitenlandse chauffeurs dat op de Nederlandse parkeerplaatsen in de grensregio’s de 45 uur weekendrust gaat doorbrengen.

Op 31 maart heeft Duitsland een wet aangenomen die verbiedt de 45 uur rust in de cabine door te brengen. Duitsland volgt daarmee de lijn van België en Frankrijk, die daartoe al eerder overgingen. De wet zal naar verwachting deze maand in werking treden. TLN voorziet problemen en roept op tot een gezamenlijke en gelijke aanpak van handhaving in Europa.

Europese Commisie

TLN-voorzitter Arthur van Dijk: ‘Onbegrijpelijk dat Duitsland met aanvullende regels is gekomen die niet Europees zijn afgestemd. Het betreft immers Europese rij- en rusttijdenregelgeving. En het is vooral vreemd omdat de Europese Commissie binnenkort met voorstellen komt die het verbod moeten verduidelijken. We hebben juist een gelijk speelveld nodig in Europa, met meer samenwerking op handhaving, die overal een gelijke aanpak kent.’ De TLN-voorzitter roept de (demissionaire) minister op om de Nederlandse handhaving snel in de pas te laten lopen met de handhaving in Duitsland, België en Frankrijk.

Boetes

De Duitse wet zal naar verwachting deze maand in werking treden, maar het is vooralsnog onduidelijk of en hoe dit verbod gehandhaafd gaat worden. Wordt de 45 uur rust in de cabine op de verkeerde manier doorgebracht, dan levert dat voor zowel de chauffeur als de ondernemer een boete op van 60 en 180 euro per uur. Aangezien de wekelijkse rust dan niet wordt erkend als rust, kan dit oplopen tot bedragen van 2.700 tot 8.100 euro.

Verblijfskosten eigen rijders 2017

Transportondernemers die meerdaagse internationale ritten maken, kunnen gebruik maken van de regeling voor aftrek van verblijfskosten. Zij mogen dan per gereden dag een vast bedrag aan verblijfskosten aftrekken. Welk bedrag dit is, ziet u in de tabel op deze pagina.

Aan deze regeling zijn een aantal voorwaarden verbonden:

  • De rit moet langer duren dan 24 uur
  • De verste bestemming mag niet in Nederland liggen, er is geen maximum afstand
  • De regeling geldt voor alle meerdaagse ritten in dat jaar
  • U moet het aantal gereden dagen kunnen aantonen met bijvoorbeeld tachograafschijven, facturen en rittenstaten
  • De vertrek- en terugkomstdag tellen elk mee voor een halve dag

U moet elk jaar opnieuw bekijken of u deze regeling wilt gebruiken. Als u gebruikmaakt van de regeling, hoeft u geen bewijsstukken van de verblijfskosten te bewaren.

De regeling geldt ook voor internationale ritten die starten op meer dan 50 kilometer van het woonadres van de transportondernemer, ook als deze korter duren dan 24 uur. Hierbij gelden de volgende 2 voorwaarden:

  • Deze ritten vinden plaats op aaneengesloten dagen (eventueel met ritten waarbij men meer dagen aaneengesloten in het buitenland verblijft)
  • Het traject van elke rit bevindt zich geheel buiten een afstand van 50 km van het woonadres van de transportondernemer

Het vaste bedrag aan verblijfskosten per gereden dag voor transportondernemers is:

Jaar              Bedrag

2013            € 33,50
2014            € 34
2015            € 34,50
2016            € 35
2017            € 35,50

Bewijsstukken bewaren

U kunt er ook voor kiezen om de werkelijke verblijfskosten af te trekken. U moet dan wel aannemelijk kunnen maken dat uw werkelijke verblijfskosten in het betreffende jaar hoger zijn dan het vaste bedrag per gereden dag. Bewijsstukken van de verblijfskosten moet u dus bewaren.

Welke kosten zijn aftrekbaar

Voor aftrek van verblijfskosten voor eigen rijders geldt een wettelijke aftrekbeperking. Welk percentage van de kosten u mag aftrekken, leest u bij Aftrek van kosten.