Artikelen en columns over Zorg, Welzijn. Nieuws; voeding, gezondheid, sport, beauty, huidverzorging, mode, vrije tijd, wonen, vakantie, domotica. Auteurs; Selma Duinkerken, Ingrid Beerse, Mascha van Reenen

10 vragen aan Ingrid Beerse

10 vragen aan Ingrid Beerse

Wie ben je en waar kom je vandaan?

Ik ben Ingrid Beerse en kom uit Anna Paulowna

Wat zijn je hobby’s/interesses?

Ik vind het heerlijk om te wandelen met onze hond, die we sinds een jaar hebben. Een fijne verplichting om naar buiten te gaan. Zeker met een bedrijf aan huis. Verder doe ik graag leuke dingen met man en 4 kinderen.

Waar kennen mensen jou nog meer van?

Ik heb jaren als Marketing Manager gewerkt bij een grote zorginstelling (’s Heeren Loo Zorggroep) eerst in de kop van Noord Holland en later landelijk. En vanuit die rol regelmatig les en presentaties gegeven aan vakgenoten.

Hoe heet je bedrijf?

Bureau Beerse – succesvol ondernemen in de zorg www.bureaubeerse.nl

Lees meer

nzicht in stankoverlast Westelijk Havengebied door E nose

Stankoverlast inzichtelijk door digitale neuzen

Stankoverlast is een van de grootste bronnen van overlast in Noord-Holland. Om meer inzicht te krijgen in geuroverlast zijn er in 2015 41 eNoses in het Westelijk Havengebied en langs het Noordzeekanaal geplaatst.

Deze 41 eNoses  leveren veel nuttige informatie op. Uit de cijfers blijkt dat een verhoogde eNose-niveau (rood) in 2016 het meest is gesignaleerd in de Amerikahaven/Aziëhaven en de Usselincxhaven/Jan van Riebeeckhaven/Petroleumhaven. Oorzaken kunnen zowel schepen als bedrijven zijn. De informatie uit de eNoses is geraadpleegd bij 84 geurklachten. De meeste klachten komen uit de gemeente Zaanstad door de nabijheid van het havengebied en heersende windrichting.

Werking eNose

Een eNose is een meetinstrument met 4 sensoren. Het signaleert veranderingen in de luchtsamenstelling. Als er een te grote hoeveelheid van een bepaalde stof aanwezig is, dan signaleert ‘de neus’ dat. Het afgelopen jaar is gebruikt om ervaring op te doen met het netwerk en het gebruik ervan.

GeurinZicht

De provincie Noord-Holland heeft samen met het Havenbedrijf Amsterdam en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied in 2015 41 e-noses geplaatst. Doel is om de leefbaarheid in het Havengebied en omstreken te vergroten omtrent geur. Van de 84 geurklachten waren 12 klachten goed te relateren aan het eNose-netwerk. De eNoses zijn namelijk niet gevoelig voor alle geurende stoffen. Cacao wordt bijvoorbeeld niet goed waargenomen. In de jaarrapportage ‘GeurinZicht’ 2016 staan alle ervaringen met en conclusies over de eNoses.

Gezonder en veiliger leefomgeving

Het eNose-netwerk is een onderdeel van GeurinZicht, een initiatief van Havenbedrijf Amsterdam in samenwerking met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, de provincie Noord-Holland, de ORAM, de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland en bedrijven in Westpoort. Al deze partijen zijn betrokken bij het verminderen van de stankoverlast en vergroten van de veiligheid. De cijfers uit het jaarverslag helpen om de kwaliteit van de leefomgeving in Noord-Holland te monitoren en leveren input aan de provincie om beleid te maken dat bijdraagt aan een gezonder en veiliger Noord-Holland.

Luchtfoto ECN Petten

Nieuwe campus in Petten zet in op Energy & Health innovaties

Petten, 7 juni 2017 – Moderne faciliteiten voor onderzoek en wetenschap, de nieuwe PALLAS reactor als magneet, actieve communicatie richting bedrijven en burgers en de duinligging als pull-factor vormen gezamenlijk een aantrekkelijk geheel.

Op 7 juni is het startschot gegeven voor de ontwikkeling van deze Campus in de Pettense Duinvallei. De betrokken partijen gaan volop inzetten op een nieuwe gebiedsontwikkeling waarbij innovatie en hoogwaardige werkgelegenheid voorop staan.

Innovatiecampus

Gemeente Schagen, het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en de Stichtingen ECN en PALLAS hebben de handen ineen geslagen. In september 2016 zijn diverse experts bijeen geweest om hun kennis en expertise rondom campusontwikkeling te delen. De conclusie was unaniem: de huidige locatie biedt veel kansen. Bovengenoemde partijen hebben in samenwerking met campusspecialist Buck Consultants International en stakeholders als de provincie Noord- Holland, Staatsbosbeheer, en het ministerie van EZ een propositie ontwikkeld voor de doorontwikkeling van de locatie tot een innovatiecampus met als speerpunten duurzame energie en gezondheid.

Unieke kans

Met het kabinetsbesluit om de krachten van ECN en TNO te bundelen in één organisatie, ontstaat een unieke kans om Petten het centrum te laten zijn van de Energie transitie. Met de reeds aanwezige en internationaal vermaarde kennisgebieden, onder meer op het gebied van zonne- en wind energie kan ECN /TNO de spil worden van dit transitie-proces. ECN heeft hiernaast een sterke positie als partner van universiteiten, andere toegepaste onderzoeksinstituten (TO2) en het bedrijfsleven. Op de Campus zullen publieke en private partners, in dialoog met de overheid en samenleving, resultaten van onderzoek omzetten in toepassingsgerichte oplossingen.

Health Cluster

Het Health cluster wordt verstevigd met plannen voor de nieuwe multifunctionele PALLAS-reactor. De huidige Hoge Flux reactor (HFR) levert wereldwijd nu al 30% van isotopen die gebruikt worden voor het stellen van diagnoses bij hart- en kankerpatiënten. Zo’n 30.000 mensen worden per dag met isotopen uit Petten onderzocht. Daarnaast worden ‘therapeutische isotopen’ steeds belangrijker. Er zijn volop kansen voor de ontwikkeling van deze medicijnen voor behandeling van diverse vormen van kanker. Het Health cluster in Petten is bovendien uniek, omdat op één fysieke locatie de hele keten voor de productie en verwerking van medische isotopen aanwezig is. Deze uitgangspositie biedt kansen voor ‘start-ups’, kleine en grote bedrijven, universiteiten en UMC’s  om met behulp van een gemeenschappelijk ‘processing facility’ sneller tot productontwikkeling en productie te komen.

Openstelling terrein voor publiek

Door het terrein in de toekomst deels open te stellen voor publiek wordt de aantrekkingskracht van de locatie vergroot. De ambitie is kennisdeling op het vlak van Energy &Health  te stimuleren, o.a. door het organiseren van congressen met toppers uit wetenschap en onderzoek. Daarnaast wordt gewerkt aan opleidingsmogelijkheden en wordt onderzocht of verblijfsvoorzieningen voor studenten, promovendi en wetenschappers haalbaar zijn. Waar sommige onderzoekers vooral de nabijheid van de stad of universiteiten zoeken, is de grote kracht van Petten juist de setting midden in de natuur.

Komende maanden worden de plannen voor deze Campus verder uitgewerkt. Er wordt één Campus-organisatie opgericht die gesprekken gaat voeren met potentiële partners en investeerders.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

gezondheid gewicht

UMC Utrecht vindt verband tussen lichaamsvet en kans op borstkanker

Een afname van het totale lichaamsvet heeft meer invloed op een vermindering van lichaamseigen geslachtshormonen die met borstkanker samenhangen, dan een afname van buikvet alleen. Dit onderstreept het belang van een gezond gewicht en lichamelijke activiteiten voor vrouwen met overgewicht. Dat blijkt uit onderzoek van dr. Evelyn Monninkhof, epidemioloog bij het Julius Centrum van het UMC Utrecht, onder vrouwen na de overgang. In 2016 kregen in ons land meer dan 13.500 vrouwen ouder dan 50 jaar borstkanker.

“Uit het onderzoek is gebleken dat voor het verlagen van het risico op borstkanker, via lichaamseigen hormonen, niet een daling van buikvet het belangrijkste is, maar vooral het totale lichaamsvet. Bijvoorbeeld dus ook het heupvet”, verklaart Monninkhof. Endocrine-Related Cancer brengt de resultaten van haar onderzoek ‘Association between changes in fat distribution and biomarkers for breast cancer’. Het onderzoek werd gesponsord door KWF kankerbestrijding en Pink Ribbon.

In Monninkhof’s onderzoek zijn 195 postmenopauzale vrouwen met overgewicht in 16 weken tijd gemiddeld 5-6 kg afgevallen en zijn 48 vrouwen gelijk gebleven in gewicht. De geslachtshormoon- en leptinespiegels en het aantal ontstekings-gerelateerde stofffen in het bloed zijn vergeleken met de niveaus voorafgaand aan het gewichtsverlies. De veranderingen in het totale lichaamsvet en het buikvet zijn gemeten via DEXA (meten lichaamssamenstelling) en MRI-scans.

Na 16 weken kon er een verband worden aangetoond tussen een afname van het totale lichaamsvet en gunstige veranderingen in een aantal biologische markers voor borstkanker, waaronder geslachtshormonen en leptine, terwijl een afname van het buikvet meer in verband werd gebracht met een afname van ontstekingsmarkers.

Hoewel in voorgaande onderzoeken sprake was van tegenstrijdige verbanden tussen het risico van borstkanker en buikvet, is in dit onderzoek gebruik gemaakt van een nauwkeurigere methode om op basis van scans de verdeling van vet te bepalen, in plaats van alleen de tailleomtrek en body mass index te meten. Zoals Monninkhof uitlegt: “In de betreffende periode hebben we twee keer zowel de vetdepots als de biomarkers gemeten; daarbij hebben we nauwkeurigere DEXA-metingen gedaan voor het totale lichaamsvet, evenals MRI-scans voor het buikvet.”

Monninkhof gaat verder: “Onze volgende stap is onderzoeken hoe vrouwen buikvet en hun totale lichaamsvet het beste kunnen aanpakken. Welke programma’s op het gebied van voeding en lichaamsbeweging zullen het beste voor hen werken? Zo kunnen ze het risico op borstkanker verlagen.”

Bron: UMC Utrecht

Wijn seizoenen

Oplossingen voor beperken emissies houtkachels

Er is in onze maatschappij steeds meer aandacht voor de (geur)hinder en emissie-effecten die optreden bij het stoken van hout in houtkachels. Daarom heeft ECN onlangs in opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Milieu een overzicht opgesteld van de mogelijkheden voor emissiereductie bij deze vorm van stoken.

Het meest recente onderzoek over houtstook bij particulieren is het WoON-onderzoek van het CBS in 2012 (CBS, 2012). Uit deze inventarisatie blijkt dat er nog zeer veel open haarden aanwezig zijn. Open haarden kennen relatief hoge emissies en een slecht energetisch rendement. Ook de leeftijd van kachels en haarden varieert sterk, maar ten tijde van het onderzoek bleek dat circa 35% van de kachels en haarden een leeftijd heeft van 15 jaar of ouder of zelfs een onbekende leeftijd.

Drie technische oplossingen

In het nieuwste onderzoeksrapport van ECN is informatie opgenomen die beleidsmakers inzicht geeft in de mogelijkheden voor het beperken van de emissies van houtkachels. Er worden drie technische opties gegeven:

1. Kachel uitrusten met een katalysator

Een katalysator vermindert de uitstoot van schadelijke stoffen uit houtkachels door naverbranding in de kachel. Door een katalysator worden met name koolwaterstoffen, koolmonoxide en fijne deeltjes, zoals roet en teer, verwijderd. Ook vermindert het gebruik van een katalysator de overlast van geur door houtstook.

2. Kachel uitrusten met een elektrostatisch filter

Met een elektrostatisch filter (meestal afgekort als ESP) kunnen vaste deeltjes, dat wil zeggen roet, organisch – en mineraal fijnstof, uit houtrook worden afgescheiden. Dat gebeurt door deze deeltjes een elektrostatische lading te geven en af te vangen voordat de rookgassen de schoorsteen verlaten.

3. Secundaire verbranding in houtkachels / aanschaf nieuwe kachels

Het is mogelijk om kachels te ontwerpen met een naverbrandingsruimte, de zogeheten secundaire verbranding. In deze naverbrandingsruimte worden deeltjes, die vrijkomen ten gevolge van onvolledige verbranding, alsnog verbrand. Het gaat hier vooral om koolwaterstoffen, koolmonoxide, roet en teer. Het thermisch rendement van de kachel verbetert ook, zodat er efficiënter met de brandstof wordt omgegaan.

Vervanging oude kachels of inbouw katalysator

ECN adviseert particulieren om bij voorkeur open haarden, ongekeurde kachels of verouderde kachels te vervangen. Deze kunnen het beste vervangen worden door (vrijstaande) kachels die al voldoen aan de Ecodesign-normen of anders aan de DINplus-normen. Vooral de aanschaf van kachels die al een ingebouwde katalysator hebben verdient aanbeveling. Het inbouwen van een katalysator bij een bestaande kachel kan ook helpen om emissies te reduceren. Elektrostatische filters laten vooralsnog wel erg wisselende resultaten zien.

Tenslotte kan met goed stookgedrag rookoverlast en emissies ook verminderd worden. Ook daarvoor zijn aanbevelingen in het ECN rapport opgenomen. Bekijk het volledige rapport, waar de drie technische opties zijn toegelicht, en waarin ook stooktips en uitgebreid advies staat.

 

10 vragen aan Jantien Klok Onsnhoordholland

10 vragen aan Jantien Klok

Wie ben je en waar kom je vandaan?

Mijn naam is Jantien Klok en ik ben geboren in Emmen. Na wat omzwervingen ben ik  uiteindelijk terechtgekomen in Hilversum

Wat zijn je hobby’s/interesses?

Ik heb eigenlijk teveel hobby’s om te noemen: kleding ontwerpen, knutselen, handwerken, noem maar op. Als ik maar met m’n handen bezig ben. Helaas heb ik daar op dit moment te weinig tijd voor.

Waar kennen mensen jou nog meer van?

Sommigen kennen me misschien nog wel als directiesecretaresse van Nefit-Fasto, maar dat is al lang geleden. Misschien dat ik iets bekender ben als agent van diverse modemerken. Zo ben ik mijn bedrijf ooit begonnen. In de zware tijden van de kredietcrisis, toen er nauwelijks nog brood viel te verdienen in de mode, heb ik in overleg met mijn echtgenoot besloten het roer om te gooien en me te richten op de huidige activiteiten. En daar heb ik nooit spijt van gehad.

Hoe heet je bedrijf?

Designfashionline. Een naam die alle elementen van onze dienstverlening in één woord samenvat.

Wat doet jouw bedrijf

Designfashionline realiseert  private label kledingcollecties voor winkels en modemerken. We assisteren bij het creëren van de collectie, regelen het maken van patronen en proefmodellen en begeleiden de productie van de uiteindelijke modellen. Dat doen we voor winkels die een eigen kledinglabel willen realiseren, maar ook voor de (grotere) modemerken. Recent  hebben we daar nog een derde loot aan toegevoegd: het verzorgen van complete bedrijfskledingcollecties. We zijn actief in het midden- en hoog segment.

Hoe lang bestaat je bedrijf?

Het bedrijf bestaat al sinds vele jaren, maar de activiteiten rondom private labels doen we nu iets meer dan drie jaar. Daar zijn we op kleine schaal mee begonnen, maar inmiddels hebben we ruim veertig kleine en iets grotere klanten.

Waarom ben je ondernemer geworden en waarom juist in deze branche?

De mode heeft me altijd enorm geïnteresseerd. En toen ik een aantal jaren geleden de kans kreeg om op eigen benen te staan, heb ik die dan ook met beide handen aangepakt. Dat het uiteindelijk deze activiteiten zouden worden, kon ik in het begin natuurlijk niet bedenken. Maar alle fasen die het bedrijf heeft doorlopen, hebben me wel de kennis en ervaring opgeleverd die ik nu dagelijks in de praktijk kan brengen.

Wie zijn jouw klanten?

Dat zijn voornamelijk modewinkeliers en kleinere modemerken. Die moeten een eigen positie zien te verwerven te midden van het geweld van de grotere concurrenten. En dat valt niet mee, omdat feitelijk het gros van de kledingindustrie is gericht op het verwerken van grote aantallen. Het is in de regel allemaal massaproductie en om in die turbulente wereld je weg te vinden voor het creëren en produceren van relatief kleine collecties voor een aantrekkelijke prijs is een tijdrovende klus. Dat is dus de nichemarkt die wij hebben gevonden.

Waarom kiezen mensen voor jouw bedrijf?

Het zijn niet de gemakkelijkste tijden voor winkeliers en modemerken; de concurrentie is zwaar en de invloed van webwinkels laat zich meer en meer voelen. Meer dan ooit is er de behoefte aan onderscheidend vermogen. De onderlinge concurrentie lijkt zich dan ook vooral op prijsniveau af te spelen en dat is voor (relatief) kleine winkels en merken nooit positief.

Elke branche wordt gekenmerkt door generalisatie en specialisatie, oftewel aanbieders van ‘massaproducten’ tegen zo laag mogelijke prijzen en aanbieders van gespecialiseerde producten, waarvan de marges een stuk aantrekkelijker zijn. Veel winkeliers en merken ontdekken dat ze de strijd met grotere concurrenten dreigen te verliezen en zijn dus op zoek naar toegevoegde waarde die ze hun specifieke klantengroep kunnen bieden. Eén van de oplossingen voor dit nijpende probleem is de creatie van een exclusief en uniek eigen modelabel.

De collecties die Designfashionline verzorgt vallen op door kwaliteit, draagcomfort én de mogelijkheid in te spelen op individuele klantenwensen. De dienstverlening gaat zelfs zo ver, dat tegen een relatief kleine meerprijs individuele kledingstukken onder eigen label kunnen worden vervaardigd. Dat eigen label wordt daardoor een zeer effectief instrument voor klantenbinding. De meerprijs van de betreffende kledingstukken wordt daarmee gerechtvaardigd door het unieke design, de kwaliteit van stof en naaiwerk en de perfecte pasvorm.

Meer en meer winkels en merken ontdekken de mogelijkheden van dergelijke eigen collecties. De vraag naar deze methoden om de winkel of het merk een eigen gezicht te geven, is in de laatste jaren dan ook explosief gestegen.

Wat zijn je verdere ambities?

Natuurlijk willen we het klantenbestand graag verder uitbreiden en de dienstverlening verbreden. Maar we willen wel gecontroleerd en gestructureerd groeien. In dit specifieke vakgebied kun je alleen succesvol zijn als je je klanten de volle 100 procent aandacht kunt geven en vervolgens topkwaliteit levert. Elke andere aanpak is gedoemd te mislukken. Het is dus voor ons onmogelijk te snel te groeien omdat we dan niet meer aan onze uitgangspunten kunnen voldoen. Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat nieuwe klanten altijd welkom zijn. Graag zelfs.

Ouderen senioren langer thuis wonen domotica

Samenwerking UNETO-VNI en Vegro om ouderen langer zelfstandig te laten wonen

Installateurskoepel UNETO-VNI en zorgartikelen-leverancier Vegro gaan samenwerken om ouderen te helpen hun huis levensloopbestendig te maken. Hiervoor hebben beide organisaties op 7 december een convenant getekend. Klanten van Vegro die langer zelfstandig willen blijven wonen, ontvangen voortaan een vrijblijvend advies van een erkende ComfortInstallateur.

Ook schakelt Vegro een ComfortInstallateur in voor het uitvoeren van woningaanpassingen. Dankzij de samenwerking verwachten de organisaties de komende vijf jaar 5.000 woningen aan te pakken.

Het convenant van UNETO-VNI en Vegro brengt vraag en aanbod dichter bij elkaar. Vegro krijgt dagelijks vragen van klanten over de mogelijkheden om langer zelfstandig te blijven wonen. Het bedrijf brengt die klanten vanaf vandaag in contact met een ComfortInstallateur die advies verstrekt én de werkzaamheden vervolgens uitvoert en coördineert. Vicevoorzitter Claudia Reiner: ‘De vraag naar levensloopbestendige woningen zal de komende jaren fors toenemen. Met dit initiatief willen we het tekort aan aangepaste woningen verminderen en meer ouderen de kans geven om veilig en comfortabel in hun vertrouwde omgeving te blijven wonen.’

Lees meer

Showroom Tubino borrel

Ruimte waar vrouwen zich letterlijk en figuurlijk bloot geven

Niets is zo leuk voor een ondernemer als groeien of uitbreiden. Vier jaar geleden begon ik online met Tubino en had toen nog geen eigen ruimte.

Webshop of winkel?

Online verkoop van kleding neemt steeds meer toe maar voor Tubino werkte dat niet. Een winkel openen was nog geen optie. Steeds meer klanten hadden behoefte aan het zien en voelen van de stoffen. Toen begon ik met stofstalen op te sturen en dat gaf al meer feeling met het product. Daarnaast stond ik veel op beurzen en evenementen waardoor ik een behoorlijke klantenkring had opgebouwd.

Sinds twee jaar heb ik een kleine showroom waar ik klanten ontvang en regelmatig workshops en borrels geef. Nu is de tijd rijp om deze showroom uit te breiden en per 1 oktober wordt de huidige ruimte twee keer zo groot. Ik ben mijn klanten en relaties dankbaar voor alle support geloof in persoonlijke ontmoetingen.

 

Ooit zei iemand tegen mij : wees geen kleine vis in een oceaan maar een grote vis in een vissenkom!

 

Tubino_Showroom_uitbreiding

Ontmoetingsplek

Tegenwoordig zou ik zou nooit meer zonder een showroom kunnen want mijn klanten willen graag alles voelen, zien en passen. Bij maatwerk gaat het ook niet anders. Deze ruimte is meer dan een alleen maar kleding passen, het is de ruimte waar persoonlijke ontmoetingen plaatsvinden, niet alleen met mij maar ook met vrouwen onder elkaar. Het is de ruimte waar vrouwen zich letterlijk en figuurlijk bloot geven.

Er zijn regelmatig samenwerkingen ontstaan na spontane ontmoetingen in de showroom. Ook de zakenvrouwenborrel is hieruit ontstaan, er was behoefte onder de bezoekers om elkaar op een informele maar zakelijke manier te treffen. Ik heb prachtige dingen meegemaakt in deze ruimte en kijk ernaar uit om nog meer mooie jaren te beleven in de nieuwe, grotere ruimte.

Deze zakenvrouwen (zie foto) zoals Jose van Daal, eigenaresse van Zichtbaar Ondernemen en Aurelia Ebbe, ontwerpster van La Aurelia en Flevolandse Zakenvrouw van het jaar, ontmoeten elkaar en versterken elkaar, ik ben trots op al deze ondenemende vrouwen en kijk alweer uit om ze op 1 oktober in de vernieuwde showroom te ontvangen. Ben je nog geen klant of hebben we nog geen connectie met elkaar dan nodig ik je graag uit voor een persoonlijke kennismaking.

 

Stijvolle groet

Selma Duinkerken

10 vragen aan Lobke van drunen

10 vragen aan Lobke van Drunen

Wie ben je en waar kom je vandaan?

Ik ben Lobke van Drunen en ik woon met mijn gezin in Oosthuizen.

Wat zijn je hobby’s/interesses?

Ik hou van hele diverse dingen. Ik vind het heerlijk om uitgebreid te koken, een duik in het IJsselmeer te nemen, films te kijken en naar het theater te gaan.

Waar kennen mensen jou nog meer van?

Ik heb de afgelopen jaren als begeleider bij Leerwerkbedrijf Ridderikhof in Hoorn gewerkt en daarvoor ben ik jaren werkzaam geweest bij diverse theaterproducties.

Hoe heet je bedrijf?

Massagepraktijk Lobke van Drunen

Wat doet jouw bedrijf?

Ik geef Klassieke Ontspanningsmassages, Stoelmassages bij bedrijven en Hydromassages. Hydromassage is een massage op een groot kussen gevuld met warm water. Het warme water is ontspannend voor je lichaam waardoor er een betere doorbloeding van je spieren plaatsvindt en de afvalstoffen gemakkelijk afgevoerd kunnen worden.

Door de optimale ondersteuning van de wervelkolom lig je in een comfortabele positie en maakt deze vorm van  massage uitermate geschikt voor mensen die niet op hun buik kunnen liggen, mensen met reumatische klachten en mensen met rugklachten.

Hoe lang bestaat je bedrijf al?

Ik ben afgelopen mei gestart met Massagepraktijk Lobke van Drunen in het voormalige politiebureau aan de van Randwijklaan 18 in Middenbeemster

Waarom ben je ondernemer geworden en waarom juist in deze branche?

Ik kom uit een echt ondernemers gezin en het zelf creëren en ondernemen heb ik van huis uit meegekregen. Als je kunt doen wat je leuk vindt en daar ook nog eens je brood mee kan verdienen, is dat superfijn. Ik vind de zelfstandigheid van eigen ondernemer zijn erg fijn en wordt er oprecht blij van dat mensen heerlijk ontspannen weer de deur uit lopen.

Wie zijn jouw klanten?

Eigenlijk heel divers, van jong tot oud, man of vrouw. Iedereen die ontspanning zoekt en weer lekker in zijn of haar lijf wil zitten kan bij mij terecht.

Waarom kiezen mensen voor jouw bedrijf?

Massage is iets persoonlijks, ik luister goed naar de wensen van mijn klanten. Daar pas ik de massage op aan zodat je echt het gevoel hebt de massage te krijgen die je voor ogen had.

Wat zijn je verdere ambities?

Oef, ik ben nog maar net van start gegaan. Het uitbreiden van mijn klantenkring is nu aan de orde. Uiteindelijk hoop ik natuurlijk een begrip te mogen worden in de omgeving.

 

 

10 vragen aan Mascha van Reenen

Wie ben je en waar kom je vandaan?

Mijn naam is Mascha van Reenen en woon samen met mijn 2 dochters in Broek in Waterland.

Wat zijn je hobbies/interesses?

Ik vind echt heel erg veel leuk, vooral reizen, uit eten, gezellig met vrienden samen zijn, weekendjes weg, sporten.

Waar kennen mensen jou nog meer van?

Ik denk van mijn bedrijf Het Beauty Team, het uitzendbureau voor hairstyling, visagie, en grime. Dat bedrijf heb ik ruim 11 jaar. Wel bekend bij fotografen, evenementen-, modellen- en productiebureau’s. En als (freelance) visagie en kapperstechnieken docent op het MBO college in Amsterdam Zuid.

Hoe heet je bedrijf?

Mijn nieuwe bedrijf heet BizImpress

Wat doet jouw bedrijf?

BizImpress gelooft dat mensen de belangrijkste ‘asset’ zijn voor bedrijven en merken. Mensen brengen namelijk een merk tot leven.

Daarom helpen wij bedrijven en werknemers om een blijvende positieve indruk te maken. BizImpress geeft uiting aan de interne branding van het bedrijf door het te vertalen naar een stralend en representatief voorkomen van alle medewerkers. Zij vormen een belangrijke schakel naar buiten toe. Dit is bepalend voor hoe een merk ontvangen wordt.

In onze training helpen wij mensen door middel van communicatie en een passend voorkomen, online én offline, uit te stralen waar het bedrijf voor staat en op een manier dat het onmiddellijk vertrouwen, professionaliteit en energie uitstraalt.

Hoe lang bestaat je bedrijf al?

Net, de site is 1 december klaar. We zijn druk bezig met de laatste dingen

Waarom ben je ondernemer geworden en waarom juist in deze branche?

Mijn idee was nooit om ondernemer te worden, maar het kwam om mijn pad.

Na mijn HAVO, kappersopleiding, een leidinggevende functie bij grote kappersketen Cosmo Hairstyling en mijn baan als technische adviseuse bij Wella Nederland, ben ik door de interesse in het bedrijfsleven terecht gekomen in de reclame, communicatie en productiemarkt. Op mijn werk werd ik steeds vaker gevraagd om de styling te verzorgen, de make-up te doen voor de reclame uitingen, commercials en evenementen. Toen dacht ik daar zit een markt!

En toen ben ik Het Beauty Team begonnen. In de begin jaren konden bedrijven en particulieren alleen profs uit het vak inhuren, tegenwoordig doe ik veel met mijn studenten van MBO opleiding make-upart (ik leid hen zelf op, dus weet precies wat ze doen en kunnen).

Wie zijn jouw klanten?

Wij werken al jaren voor diverse advocatenkantoren, accountantskantoren en hotels, waar wij onze training gegeven hebben. Toen nog niet onder de naam BizImpress, maar vanaf nu gaan wij deze markt en alle andere bedrijven in het MKB “bestormen”.

Waarom kiezen mensen voor jouw bedrijf?

Vooral omdat wij eerlijk advies geven, een goede vertaling kunnen maken van mensen naar het merk. Wij luisteren en met onze jaren lange ervaring in de “uiterlijke” branche en in het bedrijfsleven weten wij precies wat er speelt. Mijn partner Daniëlle komt eveneens uit eenzelfde branche: naast lange ervaring in het bedrijfsleven werkt ze als stylist en adviseur bij onder andere RTV Noord en diverse modellen-, reclamebureaus en bedrijven.

Wij zijn gewoon een top team;)

Wat zijn je verdere ambities?

BizImpress groot maken en vooral de mensen die wij mogen trainen blij maken, zelfvertrouwen geven en hen met een goed gevoel en vol energie dit laten uitstralen naar buiten. Individuals kunnen ook bij ons terecht. Iedereen zou toch stralend de wereld in moeten kijken…

(Onsnh, bedankt voor de uitnodiging!)

 

Ben je een Noord-Hollandse ondernemer en wil je ook de “10 vragen aan”  beantwoorden en jouw bedrijf in the picture? Neem dan contact met onze redactie op