De provincie Noord-Holland heeft € 9,3 miljoen beschikbaar om mee te betalen aan de verhuizing

Glastuinbouw alle kassen bij elkaar

Als kassen bij elkaar staan, kunnen ondernemers samen gebruik maken van bijvoorbeeld aardwarmte of fabrieks-CO2. Dit bespaart de ondernemers op termijn geld en het is beter voor het milieu.

De provincie Noord-Holland heeft € 9,3 miljoen beschikbaar om mee te betalen aan de verhuizing van bedrijven die zich bezig houden met glastuinbouw.

De subsidie draagt bij aan een moderne en duurzame tuinbouw door het voor bedrijven interessant te maken om te verhuizen naar de gebieden, die in Noord-Holland zijn aangewezen voor kassen. Dat maakt gezamenlijke investeringen mogelijk in bijvoorbeeld aardwarmte-installaties of de aanleg van hoofdleidingen voor warmte of CO2.

Aanvragen

De subsidie ‘verplaatsing glastuinbouwbedrijven’ kan nog tot 28 februari 2018 worden aangevraagd via het subsidieloket op de website van de provincie Noord-Holland. Daar staan ook alle voorwaarden van de regeling. Bij aanvragen van bedrijven wordt gekeken naar het effect van de bedrijfsverplaatsing op het energieverbruik, het milieu, het landschap en de landbouwstructuur. Het maximale subsidiebedrag voor een bedrijf is € 1.000.000,-

 

Plattelandsontwikkeling in Noord-Holland

De subsidie is onderdeel van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP). Dit is een Europees subsidieprogramma voor ontwikkelingen in het buitengebied met een focus op innovatie en duurzaamheid in de landbouw. De subsidieregeling is bedoeld voor de verplaatsing van glastuinbouwbedrijven waardoor de landbouwstructuur wordt verbeterd, en het opruimen van oud glas op de achterblijflocaties ten gunste van onder andere natuur- en landschapskwaliteit.

Wilt u in aanmerking komen voor deze subsidie?

Aanvragers:

  • landbouwers
  • grondeigenaren die geen landbouwer zijn
  • pachters
  • stichtingen voor kavelruil
  • landbouworganisaties
  • waterschappen
  • gemeenten
  • natuur- en landschapsorganisaties.

Het kan ook gaan om een samenwerkingsverband van glastuinbouwbedrijven. Hiervoor dient een samenwerkingsovereenkomst bij de aanvraag te worden gevoegd. In de Uitvoeringsregeling POP3 subsidies Noord-Holland staan aanvullende voorwaarden die bepalen of u tot de doelgroep behoort. Controleert u dus goed of u aan alle voorwaarden voldoet.

Activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor de verplaatsing van glastuinbouwbedrijven in de provincie Noord-Holland gericht op verbetering van de landbouwinfrastructuur. De verplaatser moet zijn bedrijf verplaatsen naar een (glas)tuinbouwconcentratiegebied in Noord-Holland en op de oude locatie de kassen opruimen. Het te verplaatsen bedrijf mag ook gelegen zijn in het Zuid-Hollandse deel van de Greenport Aalsmeer.

Voorwaarden

In de Uitvoeringsregeling POP3 subsidies Noord-Holland van 18 april 2017, vindt u alle relevante voorwaarden en subsidiabele kosten.

Subsidie voor activiteiten kan worden verstrekt voor procedurekosten van de bedrijfsverplaatsing, investeringen op de nieuwe bedrijfslocatie, investeringen om kavels beter bereikbaar te maken en/of investeringen ten behoeve van inpassingsmaatregelen.

De subsidie bedraagt voor de procedurekosten 100%. De investeringskosten zijn 40% subsidiabel. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal € 30,- per m2 gesaneerd glas. Het subsidiebedrag per aanvraag bedraagt minimaal €250.000,- en maximaal €1.000.000,-. Voor deze regeling is € 9,3 mln (het subsidieplafond) beschikbaar. Lees hier verder