bouwtekening

Noord-Holland: alternatieve bouw- en woonvormen

Uit een inventarisatie door Bouwend Nederland Regio Randstad Noord van alle 47 collegeprogramma’s in Noord-Holland blijkt dat er veel aandacht is voor alternatieve bouw- en woonvormen om de bouwopgave te realiseren. Hierbij wordt gedacht aan CPO, groepswonen, kangoeroe woningen, wonen boven winkels en transformatie. Tot 2040 moeten er in Noord-Holland nog 240.000 woningen worden gebouwd om het groeiend aantal huishoudens te huisvesten. In Noord-Holland-Zuid zullen 200.000 huizen worden gebouwd. De overige 40.000 worden in Noord-Holland-Noord gebouwd.

Met name is aandacht voor bouwen voor bepaalde doelgroepen. 28 gemeenten besteden in hun collegeprogramma aandacht voor ouderenhuisvesting en 14 gemeenten willen levensloop bestendige- of nultredenwoningen. Slechts 26 gemeenten besteden aandacht aan zorg in combinatie met wonen. Naar verwachting zal de komende decennia, vanwege de vergrijzing van de bevolking en een andere kijk op ouderenhuisvesting, een groot aantal woningen voor ouderen moeten worden aangepast en gebouwd.

Starterswoningen en transformatie

In de collegeprogramma’s is in 24 gevallen aandacht voor starters- en jongeren huisvesting.
21 Gemeenten hebben plannen voor transformatie van leegstaande panden en functiemenging van wonen en erken, waarbij flexibeler wordt omgegaan met vergunningen. De indruk bestaat dat te veel verwacht wordt van deze transformatie. Het totaal aantal met transformatie te realiseren woningen is beperkt. Niet veel gebouwen lenen zich voor transformatie, nog los van de hoge kosten die hier soms mee gepaard gaan en de veelal minder gunstige ligging.

Grondprijzen

Slechts één op de drie gemeenten noemt grondprijzen of erfpacht in het collegeprogramma. In vier gevallen wordt de grondopbrengst genoemd als mogelijkheid voor het orde brengen van de gemeentelijke financiën. Nergens wordt gesproken over het verlagen van de grondprijs om de woningbouw te stimuleren.

Overleg met stakeholders

De collegeprogramma’s zeggen weinig over de kwaliteit of duurzaamheid van de nieuw te bouwen woningen. Ook is er weinig aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit. De corporaties worden in dit verband slechts in 13 gevallen genoemd als gesprekspartner. Vijf gemeenten spreken over het realiseren van woningen voor arbeidsmigranten. Dit speelt met name in Westfriesland en Aalsmeer.
Maar 10 gemeenten zien voor zichzelf een rol weggelegd om met stakeholders te praten over voldoende ouderenhuisvesting.

Jan Overtoom – Bouwend Nederland