Internet snelheid speed

Snel internet voor heel Noord-Holland

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland blijven hun inzet om glasvezel zo goed en breed mogelijk bereikbaar te maken, richten op de 18.000 adressen in het Noord-Hollandse buitengebied, waar nog geen snel internet beschikbaar is. Provinciale Staten wilden weten wat er nodig was om alle Noord-Hollanders te voorzien van glasvezel. Onafhankelijk onderzoek noemt dit “zeer ambitieus” en “niet realistisch”.

Gedeputeerde Economische Zaken, Jaap Bond: “Als overheid moet je je rol pakken daar, waar de markt het niet wil of kan regelen. Digitale bereikbaarheid is tegenwoordig cruciaal, zowel voor ondernemers als voor particulieren. Ook, misschien wel juist, in het buitengebied. Daarom bieden de Europese staatssteunkaders in gebieden waar nog geen snel internet is, ook meer ruimte voor overheidsinspanningen.”

Er is geen snel internet beschikbaar op 18.000 adressen in het buitengebied van Noord-Holland.  In deze gebieden is het voor marktpartijen niet rendabel om snel internet aan te bieden. Dit in tegenstelling tot de meer verstedelijkte gebieden in Noord-Holland. Op basis van het rapport ‘Breedband in Noord-Holland’ verkent de provincie de mogelijkheden om snel internet (tenminste 100 Mbps) ook in het buitengebied beschikbaar te maken. De verkenning moet duidelijkheid bieden over de mogelijke rollen en de financiële consequenties daarvan voor de provincie. Ook moet de verkenning de gewenste (financiële) bijdragen van gemeenten en andere partijen in beeld brengen. Eind 2016 verwachten Gedeputeerde Staten een concreet voorstel aan Provinciale Staten te kunnen voorleggen.

Zeer ambitieus en niet realistisch

Op 23 mei hebben Provinciale Staten door middel van een motie aan Gedeputeerde Staten de opdracht gegeven “…onderzoek te doen naar hetgeen er voor nodig is op juridisch, operationeel en financieel vlak om het internet in heel Noord-Holland in 2020 ontsloten te hebben via een glasvezelnetwerk…”.

Dit onderzoek hebben Gedeputeerde Staten laten uitvoeren door Dialogic. Die concludeert in haar rapport dat “De doelstelling van de motie om in 2020 in de hele provincie een glasvezelverbinding te hebben gerealiseerd zeer ambitieus is en ons inziens, gezien de huidige marktsituatie, niet realistisch.”

Dialogic wijst daarbij op de zeer grote investering van bijna één miljard euro. Daarnaast schatten zij de investeringsbereidheid van marktpartijen, daar waar al snel internet aanwezig is,  zeer laag in vanwege de beperkte bereidheid van eindgebruikers om in die gebieden over te stappen op glasvezel.

Coalitieakkoord Ruimte voor Groei

In het coalitieakkoord ‘Ruimte voor Groei’ van de provincie Noord-Holland belooft de provincie om “de knelpunten van digitale ontsluiting in kaart te brengen en te onderzoeken op welke wijze glasvezel zo goed en breed mogelijk bereikbaar wordt in Noord-Holland.”

Bron: Provincie Noord-Holland