Berichten

De provincie Noord-Holland heeft € 9,3 miljoen beschikbaar om mee te betalen aan de verhuizing

Glastuinbouw alle kassen bij elkaar

Als kassen bij elkaar staan, kunnen ondernemers samen gebruik maken van bijvoorbeeld aardwarmte of fabrieks-CO2. Dit bespaart de ondernemers op termijn geld en het is beter voor het milieu.

De provincie Noord-Holland heeft € 9,3 miljoen beschikbaar om mee te betalen aan de verhuizing van bedrijven die zich bezig houden met glastuinbouw.

De subsidie draagt bij aan een moderne en duurzame tuinbouw door het voor bedrijven interessant te maken om te verhuizen naar de gebieden, die in Noord-Holland zijn aangewezen voor kassen. Dat maakt gezamenlijke investeringen mogelijk in bijvoorbeeld aardwarmte-installaties of de aanleg van hoofdleidingen voor warmte of CO2.

Aanvragen

De subsidie ‘verplaatsing glastuinbouwbedrijven’ kan nog tot 28 februari 2018 worden aangevraagd via het subsidieloket op de website van de provincie Noord-Holland. Daar staan ook alle voorwaarden van de regeling. Bij aanvragen van bedrijven wordt gekeken naar het effect van de bedrijfsverplaatsing op het energieverbruik, het milieu, het landschap en de landbouwstructuur. Het maximale subsidiebedrag voor een bedrijf is € 1.000.000,-

 

Plattelandsontwikkeling in Noord-Holland

De subsidie is onderdeel van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP). Dit is een Europees subsidieprogramma voor ontwikkelingen in het buitengebied met een focus op innovatie en duurzaamheid in de landbouw. De subsidieregeling is bedoeld voor de verplaatsing van glastuinbouwbedrijven waardoor de landbouwstructuur wordt verbeterd, en het opruimen van oud glas op de achterblijflocaties ten gunste van onder andere natuur- en landschapskwaliteit.

Wilt u in aanmerking komen voor deze subsidie?

Aanvragers:

  • landbouwers
  • grondeigenaren die geen landbouwer zijn
  • pachters
  • stichtingen voor kavelruil
  • landbouworganisaties
  • waterschappen
  • gemeenten
  • natuur- en landschapsorganisaties.

Het kan ook gaan om een samenwerkingsverband van glastuinbouwbedrijven. Hiervoor dient een samenwerkingsovereenkomst bij de aanvraag te worden gevoegd. In de Uitvoeringsregeling POP3 subsidies Noord-Holland staan aanvullende voorwaarden die bepalen of u tot de doelgroep behoort. Controleert u dus goed of u aan alle voorwaarden voldoet.

Activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor de verplaatsing van glastuinbouwbedrijven in de provincie Noord-Holland gericht op verbetering van de landbouwinfrastructuur. De verplaatser moet zijn bedrijf verplaatsen naar een (glas)tuinbouwconcentratiegebied in Noord-Holland en op de oude locatie de kassen opruimen. Het te verplaatsen bedrijf mag ook gelegen zijn in het Zuid-Hollandse deel van de Greenport Aalsmeer.

Voorwaarden

In de Uitvoeringsregeling POP3 subsidies Noord-Holland van 18 april 2017, vindt u alle relevante voorwaarden en subsidiabele kosten.

Subsidie voor activiteiten kan worden verstrekt voor procedurekosten van de bedrijfsverplaatsing, investeringen op de nieuwe bedrijfslocatie, investeringen om kavels beter bereikbaar te maken en/of investeringen ten behoeve van inpassingsmaatregelen.

De subsidie bedraagt voor de procedurekosten 100%. De investeringskosten zijn 40% subsidiabel. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal € 30,- per m2 gesaneerd glas. Het subsidiebedrag per aanvraag bedraagt minimaal €250.000,- en maximaal €1.000.000,-. Voor deze regeling is € 9,3 mln (het subsidieplafond) beschikbaar. Lees hier verder

Richard Kimmann portret

Agrariër Richard Kimmann bundelt krachten voor MKB voordeel

PERSBERICHT – 13 Jaar al is akkerbouwer Richard Kimmann bezig met het goedkoop inkopen voor agrariërs. Dat doet hij met zijn collectieve-inkoopsite Farmers4all waarop veel agrarische producten te verkrijgen zijn. Vorig jaar is hij gestart met het ontwikkelen van een nieuw inkoopcollectief: ‘MKB Bespaar Nu’. Hiermee wil hij alle mkb’ers laten profiteren van de mogelijkheden en voordelen van collectieve inkoop.

Hierbij kun je denken aan veel producten, zoals het goedkoop inkopen van energie tot het goedkoop laten ophalen van bedrijfsafval, maar zo ook het inkopen van  ledlampen en brandpreventiemiddelen. Door met MKB Bespaar Nu voor een grote groep mkb’ers in te kopen en daarnaast het inkoopvolume wat met Farmers4all wordt gerealiseerd zijn ondernemers  verzekerd van de laagste prijzen.

Samen scherper inkopen

De site van ondernemer en boer Richard Kimmann mkbbespaarnu.nl heeft als doel een collectief van mkb’ers te verzamelen om daarmee de voordelen van collectief inkopen te realiseren. Op onder meer afvalverwerking en brandpreventiemiddelen is te besparen. Richard Kimmann legt uit: “Als boer merkte ik al dat wanneer ik ventilatoren wilde kopen, het goedkoper was wanneer ik dat samen met een aantal bevriende collega’s inkocht. Zo kwam ik erachter dat dat eigenlijk met veel meer producten zo was. Daarom ben ik in 2004 gestart met een collectief van agrariërs, naast ons melkveebedrijf in Lutten destijds. Op de website staan voorbeelden van producten die goedkoper kunnen. Het doel is het  productaanbod binnen een jaar te verdubbelen. Daarbij denken we aan accountancy, verzekeringen, financieringen, leaseauto’s, incasso etcetc.” “Het concept is eigenlijk vrij simpel en heeft zich bij Farmers4All al uitvoerig bewezen”, vertelt commercieel manager Alwin Schlepers enthousiast. “Hoe meer ondernemers zich bij ons aanmelden, hoe groter hun voordeel wordt. Want door krachten te bundelen kunnen wij scherper inkopen.”

MKB Bespaar Nu: bespaarcollectief voor mkb’ers opgezet door Richard Kimmann. Meer informatie: https://www.mkbbespaarnu.nl/

duurzaam_mvo_landbouw_innovatie_groen_bio (Small)

Landbouwinnovatie gestimuleerd door de provincie

Een landbouwsector die klaar is voor de toekomst en technieken gebruikt die goed zijn voor de natuur, het landschap en onze leefomgeving. Daarvoor stelt de provincie Noord-Holland ruim € 2 miljoen subsidie beschikbaar.

“Noord-Hollandse landbouwondernemers lopen wereldwijd voorop als het gaat om innovaties die zorgen voor minder emissies en minder gebruik van grondstoffen. Deze subsidieregeling draagt bij aan het behouden van die voorsprong. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar waarborgt ook de toekomst van deze belangrijke economische sector”, aldus landbouwgedeputeerde Jaap Bond van de provincie Noord-Holland.

Belangrijke economische sector

De landbouw is een belangrijke economische sector met een grote  invloed op het landschap en de omgeving. Van het Noord-Hollandse oppervlak heeft 61% een agrarische bestemming. De provincie streeft naar toekomstbestendige landbouwbedrijven en een goede leefomgeving. De subsidie is bedoeld voor het ontwikkelen, testen en praktijkrijp maken van innovaties die bijdragen aan een beter milieu, klimaatbestendigheid, volks- en diergezondheid, landschappelijke kwaliteit of biodiversiteit. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van technieken die zorgen voor energiebesparing, vernieuwingen in de distributieketen, minder bodemdaling in veenweidegebieden of minder gebruik van bestrijdingsmiddelen.

Duurzamen landbouw

Noord-Hollandse samenwerkingsverbanden die werken aan het praktijkrijp maken van landbouwinnovaties kunnen van 30 oktober 2017 tot en met 31 januari 2018 subsidie aanvragen voor het ontwikkelen en testen van duurzame landbouwinnovaties. Van een samenwerkingsverband moet minimaal één deelnemer een landbouwer zijn of vertegenwoordigen.

Focus buitengebieden

De Landbouwinnovatieregeling is onderdeel van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP). Dit is een Europees subsidieprogramma voor ontwikkelingen in het buitengebied met een focus op innovatie en duurzaamheid in de landbouw. De provincie Noord-Holland stelt subsidie beschikbaar die door de Europese Unie verdubbeld wordt.

Meer informatie over de wijze van aanvragen en de voorwaarden is te vinden op bijgaande link van de Provincie Hoord Holland bij Subsidieregelingen. Deze link verwijst u naar alle vormen van subisidie op gebied van land – en tuinbouw van de provincie Noord Holland.

 

 

Wieringermeer-Noord-Holland

Grootste kavelruil in het voormalige Wieringerrandmeergebied

Een ruil van 310 hectare grond voormalige Wieringerrandmeergebied. Daarover maken 10 boeren, de provincie Noord-Holland, het Rijk en Nuon afspraken. Het is de grootste kavelruil in het voormalige Wieringerrandmeergebied.

“Het is mooi om te zien dat de dynamiek in de Wieringermeer terug is na een periode van onzekerheid. Met deze kavelruil gaat grond terug naar landbouwondernemers die daarmee weer helemaal klaar zijn voor de toekomst”, aldus landbouwgedeputeerde Jaap Bond van de provincie Noord-Holland. Op 18 oktober ondertekenen 10 agrariërs, de provincie, het Rijk en Nuon een kavelruilovereenkomst. Het gaat om een oppervlakte van ruim 600 voetbalvelden groot.

Verbeteren landbouwstructuur

Voor de ontwikkeling van het Wieringerrandmeer had de provincie Noord-Holland 550 hectare grond in bezit. De provincie zet deze grond nu in voor het verbeteren van de landbouwstructuur in de Kop van Noord-Holland en houdt daar nog een derde van over. Gedeputeerde Elisabeth Post (Grondzaken): “Met de ruil krijgen de betrokken landbouwbedrijven grotere en handigere kavels. Daarnaast maakt de ruil een windpark van Nuon mede mogelijk. Ik ben zeer tevreden met deze grootse ruil, die niet was gelukt zonder de medewerking van het Rijk.”

Nieuwe mogelijkheden agrarische bedrijven

Het *Wieringerrandmeerproject heeft de mogelijkheden voor agrarische ondernemers in het gebied jarenlang beperkt. Dit project moest een impuls geven aan de Kop van Noord-Holland met de aanleg van een recreatiemeer en een groot aantal woningen. Nadat het project werd gestopt, is samen met de betrokken partijen een plan voor agrarische structuurverbetering opgesteld. Met de kavelruil ontstaan nu weer nieuwe mogelijkheden voor de agrarische bedrijven in het gebied.

 

*Het Wieringerrandmeer was een project van de Nederlandse provincie Noord-Holland en de gemeenten Wieringen en Wieringermeer om van Wieringen weer een eiland te maken. Het project het Wieringerrandmeer werd in november 2010 stopgezet. Het hele project heeft de provincie circa 28 miljoen euro gekost, aldus de rekenmeesters. (bron Volkskrant)

Hernieuwbare energie door monomestvergisters

Monomestvergisters hernieuwbare energie

Minister Kamp van Economische Zaken heeft €150 miljoen toegekend voor de realisatie van monomestvergisters op boerderijen. Met een monomestvergister is het mogelijk mest om te zetten in hernieuwbare energie zoals groen gas, elektriciteit of warmte.

De vergisters, goed voor  het energieverbruik van in totaal 11.000 huishoudens, leveren een bijdrage aan de doelstelling van 14% hernieuwbare energie in 2020. Dit schrijft de minister vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Hernieuwbare energie

Het kabinet heeft aangegeven dat in 2050 de CO2-uitstoot tot bijna nul moet zijn gereduceerd. Met de realisatie van monomestvergisters slaan we meerdere vliegen in één klap. We voorkomen broeikasgasemissies uit mest, hetgeen bijdraagt aan het verminderen van de CO2 uitstoot. Daarnaast zijn we in staat mest in te zetten voor de productie van hernieuwbare energie wat bijdraagt aan het doel om in 2020 14% hernieuwbare energie te realiseren.

Kostenreductie

Een gemiddelde vergister biedt voldoende gas en elektriciteit voor ongeveer 90 huishoudens.’ Lagere kostprijs vergisters De Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) stimuleert bedrijven bij het produceren van duurzame energie tegen een zo laag mogelijke prijs. Minister Kamp heeft een aparte tender opengesteld voor monomestvergisters om een kostenreductie te bewerkstelligen.

Kostprijs

De tender, die eind 2016 is aangekondigd, laat zien dat de sector inderdaad verwacht dat de kostprijs kan dalen naar 12,5 cent per kWh, op dit moment is de kostprijs nog boven de 20 cent per kWh en daarmee duurder dan veel andere hernieuwbare energieopties.

Het ministerie van Economische Zaken staat voor een duurzaam, ondernemend Nederland. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemersklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en door ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Door aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving. Door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een krachtig en duurzaam Nederland.

 

 

Kunstroute zijpe aan zee

Ku(n)stroute Zijpe aan Zee legt verbinding met regionale agrarische sector

Van 1 t/m 17 september 2017 zal het strand van de gemeente Schagen het decor zijn van een nieuw kunstevenement, Ku(n)stroute Zijpe aan Zee. Na 22 jaar Kunstroute Zijpe langs de Grote Sloot, zal het in 2017 plaatsvinden op een nieuwe locatie in een andere en verrassende vorm. Op het strand en in de paviljoens van Groote Keeten, Callantsoog, Sint Maartenszee en Petten in Informatiecentrum Zand tegen Zee zullen uiteenlopende kunstvormen te beleven zijn, waaronder beeldende kunst, muziek, poëzie, film, theater en dans.

Daarnaast kunnen geïnteresseerden onder begeleiding van een kunstenaar kunst maken of deelnemen aan workshops. Het Europese plattelandsontwikkelingsprogramma LEADER heeft 50.000 euro bijgedragen, waarvan 50% middelen uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en 50% vanuit provincie Noord-Holland en de gemeenten Schagen, Hollands Kroon, Texel en Den Helder.

Lees meer

Winnie Sorgdrager gaat onderzoek naar eiercrisis leiden

Onderzoek eiercrisis wordt geleid door Winnie Sorgdrager

Lid van de Raad van State Winnie Sorgdrager gaat het onderzoek leiden naar gang van zaken rondom de vondst van de stof fipronil in eieren. Dat hebben minister Edith Schippers (VWS) en staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) vandaag bekend gemaakt.

Zij stuurden vandaag een brief met de laatste stand van zaken van de eiercrisis naar de Tweede Kamer. Morgen is hierover een debat. Mw. mr. Winnie Sorgdrager is lid van de Raad van State. Van 1994 tot 1998 was zij minister van Justitie in kabinet Paars I.  Daarvoor was zij onder meer procureur-generaal bij de Gerechtshoven in Arnhem en Den Haag.

Onderzoek

Uit het onderzoek van Sorgdrager moet naar voren komen hoe deze crisis heeft kunnen gebeuren, wat de rol en verantwoordelijkheid van alle betrokkenen was en hoe de interactie tussen hen is verlopen. Het onderzoek moet een beeld geven over hoe gehandeld is en wat er verbeterd kan worden, zodat hieruit lessen geleerd kunnen worden. De precieze opdrachtformulering zal op korte termijn aan de Tweede Kamer worden gestuurd zodat zij daarover een oordeel kan geven. Streven is het onderzoek voor het einde van dit jaar af te ronden.

 

Schade sector

Uit een rapport van Wageningen Economic Reserach in opdracht van staatssecretaris Van Dam blijkt dat de directe schade voor de betrokken pluimveebedrijven wordt geschat op ongeveer € 33 miljoen. € 16 Miljoen daarvan is het gevolg van de opgelegde blokkades, € 17 miljoen is het gevolg van maatregelen om de fipronilbesmetting bij de bedrijven weg te nemen. Dat komt neer op een gemiddelde schade van tussen de 120.000 en 220.000 euro voor een pluimveebedrijf. Afhankelijk van de aard en omvang van het bedrijf kan dit bedrag hoger of lager uitvallen. In het rapport is nog geen rekening gehouden met verdere vervolgschade, bijvoorbeeld als gevolg van imagoschade. Ook is de schade voor andere bedrijven zoals opfokbedrijven of winkels nog niet bekend.

In totaal zijn er tot nu toe 258 bedrijven met 664 stallen geblokkeerd. Een deel hiervan is inmiddels geheel of gedeeltelijk weer vrijgegeven.

vlnrL René Hogeveen (HVC) Jan-Peter Born (HVC) Tjeerd de Groot (2e kamerlid D66) Claudia Weemhof (Statenlid D66) Rian van Dam (Greenport NHN), Melvin Tesselaar (Tesselaar Alstroemeria)

Sterke alliantie verduurzaming glastuinbouw Alton verrast D66

Kamerlid Tjeerd de Groot, statenlid Claudia Weemhoff en ondersteunende beleidsmedewerkers van D66  brachten afgelopen week een werkbezoek aan bloemenkwekerij H.M. Tesselaar Alstroemeria in Heerhugowaard. De D66 delegatie was onder de indruk van de brede samenwerking tussen ondernemers en bedrijfsleven, die de handen ineen slaan voor verduurzaming van de glastuinbouw in het Altongebied in Heerhugowaard.

D66 kamerlid Tjeerd de Groot reageert enthousiast op de integrale aanpak in het glastuinbouwgebied Alton door overheid en bedrijfsleven: “De toekomst van dit kassengebied zag er in de crisis van 2008 nog slecht uit, maar is nu op weg een voorbeeld voor verduurzaming en kringlooptuinbouw te worden!” De inzet van biologische gewasbeschermingsmiddelen door kwekerij H.M. Tesselaar Alstroemeria was de aanleiding voor het bezoek van de D66-delegatie.

De samenwerking door de ondernemers in Alton met de provincie, de gemeente, HVC Groep (de huisvuilcentrale in Alkmaar), Rabobank Alkmaar, Greenport NHN en Ontwikkelingsbedrijf NHN is gericht op verduurzaming van de glastuinbouw op gebiedsniveau. Plannen voor de realisatie van een warmtenet, het afvangen en toepassen van groene CO2 zijn daarvoor in ontwikkeling. D66 Statenlid Claudia Weemhoff reageert op de wijze waarop de regio Noord-Holland Noord bezig is met de verduurzaming van de glastuinbouw. “De ondernemersvereniging bundelt de lokale krachten in Noord-Holland Noord en werkt samen aan groene oplossingen. De knelpunten voor verdere verduurzaming zijn door Alstroemeria-teler Melvin Tesselaar helder aan ons overgebracht. Maar wat een prachtig product wordt hier gemaakt!”

Positief kritisch

Melvin Tesselaar, mede-eigenaar van H.M. Tesselaar Alstroemeria is blij met de woorden van kamerlid Tjeerd de Groot en Statenlid Claudia Weemhof. “Deels ingegeven door de veranderende regelgeving voor het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen, maar bovenal vanuit milieuoogpunt, zijn we overgestapt op de inzet van biologische gewasbeschermingsmiddelen. We zijn redelijk tevreden met de resultaten. We zien wel dat de tripsdruk, de trips is zeer klein insect dat eet aan de boven- en onderzijde van het blad en met name aan de bloem, toeneemt. We pleiten er dan ook voor om chemische middelen te mogen blijven gebruiken op het moment dat de biologische middelen de tripsdruk onvoldoende aankunnen”. Tesselaar, tevens bestuurslid Energie van de Ondernemersvereniging Alton (OVAL), is blij met de samenwerking met HVC Groep ten aanzien van het warmtenet naar Alton. Voor verduurzaming van zijn eigen teelt ziet hij nog wel een aantal knelpunten.

Onrendabele top

Jan-Peter Born, business developer CO2 bij HVC Groep, geeft aan dat het overschakelen van gasgestookte warmtekrachtkoppeling-installaties en ketels naar warmte uit een warmtenet of geothermiebron een behoefte aan CO2 met zich meebrengt. ”Deze CO2 kan afgevangen worden bij industrieën en vloeibaar per vrachtwagen geleverd worden bij de individuele bedrijven”, vertelt hij. HVC, Ontwikkelingsbedrijf NHN, ECW (energiebedrijf van Agriport) en OCAP-Linde Gas hebben een alliantie gevormd voor het afvangen en benutten van bio-CO2 afkomstig van de Biomassa Energiecentrale van HVC Groep in Alkmaar. Op 10 juni 2014 heeft de alliantie hiertoe samen met de provincie Noord-Holland een Greendeal gesloten met het ministerie van Economische Zaken (EZ). Het project zorgt voor een netto CO2-reductie in de hele keten van 50.000 ton per jaar bij een afvang van 65.000 ton CO2. Hiertoe is reeds SDE+ (stimulering duurzame energieproductie subsidie) toegekend. Ondanks de SDE+-subsidie kent de businesscase voor het afvangen en benutten van CO2 een onrendabele top van 13 miljoen.

Op 19 juni 2017 heeft de alliantie de businesscase gepresenteerd bij het ministerie van EZ. Jan-Peter Born: “Met een eenmalige investeringssubsidie vanuit EZ van 13 miljoen kan een jaarlijkse CO2-reductie van 50.000 ton worden gerealiseerd. De investeringssubsidie draagt daarnaast bij aan een toekomstbestendige en duurzame glastuinbouw. De beschikbaarheid van voldoende en goedkope CO2 is een cruciale randvoorwaarde voor de verdere verduurzaming van de glastuinbouw in Noord-Holland Noord”. Het ministerie van EZ beraadt zich nog op het maken van een subsidieregeling voor CO2 afvang en gebruik in de tuinbouw.

Warmtenet heeft prioriteit

“De prioriteit ligt de komende maanden bij de realisatie van het warmtenet”, aldus gebiedscoördinator Dave Vlaming van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. “Voorwaarde daarvoor is een leveringscontract tussen HVC en paprikakweker NH Paprika als eerste grote afnemer voor circa 125.000GJ, waar op dit moment aan gewerkt wordt. Dit energieverbruik komt overeen met dat van circa 3.500 woningen”. René Hogeveen, business ontwikkelaar warmte bij HVC, vult aan: “Daarnaast is het de bedoeling om de komende jaren ook woningbouw en bedrijfsgebouwen aan te sluiten op het warmtenet. De HVC vraagt daarom een garantstelling voor het aansluiten van 2.500 woningequivalenten aan de gemeente Heerhugowaard”. De aanleg van, het ruim 9 kilometer lange, warmtenet naar Alton door HVC is voorzien in 2018. Gebiedscoördinator Vlaming: “In Alton ligt er de mogelijkheid om de aanleg van het warmtenet te combineren met de aanleg van glasvezelinternet, een lokaal CO2-net en een wegverbreding. De komende maanden wordt onderzocht hoe dit ‘werk met werk maken’ vorm kan gaan krijgen”.

De provincie Noord-Holland heeft € 9,3 miljoen beschikbaar om mee te betalen aan de verhuizing

Zuivering afvalwater glastuinbouw vanaf 1 januari 2018 verplicht

Met ingang van 1 januari 2018 zijn glastuinbouwbedrijven bij wet verplicht hun gewas-beschermingsmiddelen uit het afvalwater te zuiveren. Hiertoe hebben staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) en staatssecretaris Van Dam (Economische Zaken) eerder besloten na overleg met brancheorganisatie LTO Glaskracht en andere betrokken partijen.

De wijziging van het Activiteitenbesluit is vandaag gepubliceerd in het Staatsblad. De regel wordt ingevoerd om ervoor te zorgen dat er geen milieuschade meer ontstaat door de afvoer van gewasbeschermingsmiddelen naar het riool en oppervlaktewater.

Bedrijven kunnen het afvalwater zelf zuiveren of daarvoor een mobiele installatie laten komen. Zij kunnen er ook voor kiezen om gebruik te maken van een collectieve zuiveringsinstallatie. Om bedrijven de tijd te geven een collectieve zuivering te organiseren, kunnen zij bij hun gemeente (lozing op riolering) of waterschap (lozing op oppervlaktewater) uitstel van uitvoering aanvragen tot uiterlijk 1 januari 2021.

Bedrijven met een open teelt moeten maatregelen nemen om de verwaaiing (drift) van gewasbeschermingsmiddelen met ten minste 75 procent te verminderen. Deze verplichting geldt voortaan voor het hele perceel, dus ongeacht de aanwezigheid van een sloot of de afstand tot een sloot.

Om het naastgelegen oppervlaktewater te beschermen, moet een teeltvrije zone worden toegepast. De minimale teeltvrije zone is 0,50 m (voorheen 0,25 m), en is groter voor bepaalde gewassen. Bij toepassing van een driftreductie van 90 procent in plaats van de minimaal voorgeschreven 75 procent, is het in een aantal gevallen mogelijk om deze teeltvrije zone te verkleinen.

De voorschriften voor drift en teeltvrije zone gaan op een nog te bepalen tijdstip later dit jaar in werking, wanneer de bijbehorende Ministeriële Regeling is gepubliceerd in de Staatscourant.

Informatie over waterzuiveringsinstallaties en technieken waarmee bedrijven de drift kunnen verminderen, is te vinden op de volgende websites: website van de Helpdesk Water, hier voor goedgekeurde waterzuiveringsinstallaties en voor goedgekeurde driftreductietechnieken.

20 miljoen per jaar extra voor agrarisch natuurbeheer

20 miljoen per jaar extra voor agrarisch natuurbeheer

Het extra geld is bedoeld voor versterking van de biodiversiteit en het behoud van weide- en akkervogels in landbouwgebieden. Daarnaast komt er 10 miljoen euro per jaar bij voor de Brede Weersverzekering waardoor veel meer boeren en tuinders zich kunnen verzekeren tegen schade door extreme weersomstandigheden.

Het extra geld komt beschikbaar door een herschikking binnen het GLB-budget. Agrarisch natuurbeheer is bedoeld om de landbouwsector te verduurzamen en de flora en fauna in landbouwgebieden, waaronder weide- en akkervogels, behouden en te herstellen. Boeren die willen investeren in natuurbeheer kunnen in collectief verband een subsidie aanvragen. Op dit moment is er echter onvoldoende financiële ruimte om alle boeren te ondersteunen die gebruik willen maken van de regeling.

Staatssecretaris Van Dam: “Met agrarisch natuurbeheer loopt Nederland voorop in Europa. Agrarisch natuurbeheer zorgt voor een grotere betrokkenheid van boeren bij het verbeteren van de biodiversiteit en het versterken van de natuur in landbouwgebieden, zoals bijvoorbeeld het behoud van weidevogels. De terugkeer van weide- en akkervogels staat symbool voor de kwaliteit van het landschap. Zij zijn het zichtbare resultaat van een landbouw die in balans is met de natuur.”

10 miljoen extra voor weersverzekering

Het beschikbaar stellen van extra geld voor de Brede Weersverzekering sluit aan bij de aanbevelingen uit de evaluatie van de verzekering. Het ministerie van Economische Zaken trekt nu al jaarlijks 9 miljoen euro voor een tegemoetkoming aan boeren die zich willen verzekeren tegen schade aan gewassen door extreme en ongunstige weersomstandigheden, zoals ijzel, storm of blikseminslag. Door de verhoging van het beschikbare budget met jaarlijks 10 miljoen euro kan het aantal deelnemende ondernemers in de komende jaren verdubbelen.