Berichten

laptop-werk-plan

Helderheid in rapport over ketenfinanciering in logistiek

ING, TVM en TLN publiceren vandaag het rapport ‘Ketenfinanciering in Transport en Logistiek’, dat inzicht geeft in het brede en complexe speelveld van supply chain finance, ofwel ketenfinanciering. Ketenfinanciering biedt voor de logistieke keten veel voordelen, maar er is weinig over bekend in de logistieke sector. Daardoor wordt er weinig gebruik van gemaakt.

Na de optimalisatie van de goederen- en datastromen zijn financiële stromen het volgende terrein om supply chains te optimaliseren. Logistiek dienstverleners zullen er daarom steeds meer mee te maken krijgen. Het door ING, TVM en TLN gepubliceerde rapport biedt een handvat, zodat zij zich kunnen beraden op hun positie in de keten en hun rol die ze in de ketenfinanciering willen en kunnen spelen. Het rapport is opgesteld door Panteia.

Lees meer

Bijna 250 miljoen euro extra financiering voor scale-ups en startups

250 miljoen voor scale-ups en startups

Het ministerie van Economische Zaken heeft vandaag tijdens het Startup-fest in Amsterdam samen met het Europees Investeringsfonds (EIF) honderd miljoen euro aan extra financiering voor scale-ups bekend gemaakt. Deze snelgroeiende startups krijgen daarmee hulp om hun activiteiten verder uit te bouwen.

In het fonds gaan marktpartijen naar verwachting nog eens honderd miljoen euro aan kapitaal  investeren. Daarnaast komt er voor startups via de SEED Capital-regeling 49,5 miljoen euro beschikbaar aan financiering.

Minister Kamp,  Economische Zaken: “Snelgroeiende bedrijven, hebben vaak moeite om voldoende financiering uit de markt te halen. Startups en scale-ups zijn veelal afhankelijk van risicokapitaal van externe investeerders. Dit nieuwe fonds, dat we samen met het EIF lanceren, moet veelbelovende bedrijven helpen om door te groeien. De producten en diensten die zij daarmee op de markt brengen, dragen bij aan de economische groei, de werkgelegenheid, de productiviteit en het innovatievermogen van Nederland.”

Binnen het nieuwe fonds voor scale-ups (honderd miljoen euro) is vijftig miljoen euro afkomstig vanuit de begroting van het ministerie van Economische Zaken. De andere vijftig miljoen euro zijn middelen uit het Europese Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI). Deze extra financiering voor scale-ups is één van de eerste die met deze Europese middelen in Nederland wordt opgestart. Het Nederlands Investerings Agentschap (NIA), de voorloper van de Nederlandse investeringsinstelling Invest-NL, heeft dit fonds opgezet en is betrokken bij de uitvoering.

SEED Capital regeling

In de voorjaarstender van de zogenoemde SEED Capital-regeling van 2017 zijn zes nieuwe SEED-fondsen gehonoreerd waarmee € 49,5 miljoen aan extra budget beschikbaar komt voor investeringen in startups.  Een mooie stimulans voor deze startende ondernemingen in innovatieve sectoren als ICT, energie, zorg, agro en voeding. De helft van dit geld  is afkomstig van het ministerie van Economische Zaken en de andere helft van private investeerders die via de SEED Capital-regeling risicokapitaalfondsen startups ondersteunen.

Mede dankzij deze regeling wordt het aanbod van risicokapitaal voor startups vergroot. De regeling maakt onderdeel uit van het Toekomstfonds.

De fondsen die zijn gehonoreerd:

Newion (NICE III)
Slingshot Early Growth Fund
JOA Ventures Seed Capital 1
Chemelot Ventures Agri-Foodfonds Venlo
VOC Capital Partners III
Blue Sparrows MedTech Fund
Het BlueSparrows MedTech Fund wordt deels ook gefinancierd vanuit het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport.

Digitale zorginnovaties

Het BlueSparrows MedTech Fund wordt deels ook gefinancierd vanuit het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport vanuit het FastTrack eHealth initiatief. Hiermee kan dit SEED-fonds investeren in startups die werken aan de opschaling van e-health producten en diensten. Doel is om digitale zorginnovaties te stimuleren die zelfredzaamheid van de patiënt vergroten.

direct aan de slag met de wegen, spoor, bruggen en andere infrastructuur

Geld genoeg om te investeren, aldus Verhagen

De economie bloeit volop, maar de overheidsinvesteringen blijven daarbij achter. Het is hoog tijd om die in lijn te brengen, door volop te investeren in een sterker en stabieler Nederland.

Als we álle middelen – privaat én publiek kapitaal – effectief inzetten is er veel meer mogelijk dan de onderhandelaars in Den Haag nu denken”, stelt Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland.

“Om die groei ook in de komende jaren mogelijk te maken, zou het nieuwe kabinet direct aan de slag moeten met onze wegen, spoor, bruggen en andere infrastructuur, net als met duurzaamheid van woningen en kantoren, maar ook met de huizenmarkt.”

“Wat er precies moet gebeuren staat in de Bouwagenda, die dit voorjaar gepresenteerd is. Daarin staat ook hoe we die opgaven slimmer en efficiënter kunnen uitvoeren; eenvoudigweg dus ‘meer oplossing voor minder geld’. Daarmee moeten we aan de slag. Op de langere termijn is dat een veel betere keus dan ‘meer consumeren’. “Het gaat wel om enorme investeringen voor vele jaren. Hoe mooi en veelbelovend de cijfers nu ook zijn, die grote opgaven kun je niet alleen aan met Rijksbudget. Daarom zou het nieuwe kabinet heel handig de combinatie kunnen maken met privaat geld, zoals het pensioenkapitaal. Bij elkaar opgeteld zijn er middelen genoeg.”

Meer ambitie nodig

Uit Nyfer-onderzoek bleek voor de zomer al dat grote nieuwe investeringen nodig zijn om Nederland te versterken. Tot 2040 zijn volgens de onderzoekers tientallen miljarden nodig om onze maatschappelijke ambities te verwezenlijken en te voldoen aan internationale verplichtingen.

Verhagen: “Dat hoeft dus niet volledig uit de jaarlijkse Rijksbegroting te komen en dat is goed nieuws voor de formatie, dunkt me! Al het vermogen in Nederland is heel goed om te zetten in kwaliteit, maar alleen als het in beweging wordt gebracht onder regie van een echte nationale investeringsinstelling. Dat is de ontbrekende schakel tussen de Rijksbegroting en de wereld van investeerders. Met zo’n investeringsinstelling haal je ook makkelijker geld uit de Europese Junckerfondsen.”
“De CBS-cijfers zijn prachtig, maar wil je doorgroeien naar een beter Nederland, dan is er meer ambitie nodig. Ik zou geen beter moment weten om daar nu mee aan de slag te gaan!”

direct aan de slag met de wegen, spoor, bruggen en andere infrastructuur

Effectieve investeringsagenda

Welke investeringen zijn noodzakelijk om Nederland op lange termijn welvarend, duurzaam en aantrekkelijk te houden? Het antwoord op die vraag heeft Bouwend Nederland in kaart laten brengen door bureau NYFER.

Bouwend Nederland heeft  onderzoek laten verrichten naar zowel de aanpak als de financierbaarheid van de maatschappelijke investeringsopgaven waar Nederland de komende jaren voor staat. Meer specifiek willen we beter inzicht in de financiële randvoorwaarden:

  • Hoe kan de beschikbaarheid van publieke en private middelen hiervoor worden geborgd?
  • Welke budgettaire ruimte is er in de komende kabinetsperiode beschikbaar voor publieke investeringen in infrastructuur?
  • Welke ‘spelregels’ kunnen bijdragen tot een stabiele, lange-termijn financiering van noodzakelijke infra-investeringen?

Lees meer

Geld Financiering

Ontwikkelingsbedrijf NHN brengt financieringsmogelijkheden in beeld

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN) gaat een strategische samenwerking aan met de adviesbureaus PNO en KplusV om zijn dienstverlening op het gebied van financieringsmogelijkheden voor ondernemers verder uit te breiden. Door nauwer samen te werken, komen financieringsmogelijkheden voor innovaties en groei van ondernemingen in de regio nog beter in beeld.

NHN beheert het Ondernemersloket voor ondernemers die willen uitbreiden, investeren of innoveren in de regio Noord-Holland Noord. NHN doet dit in opdracht van de achttien gemeenten in de regio en de provincie Noord-Holland. Hiermee wil de regio ondernemers zo goed mogelijk faciliteren en informeren.

Cruciale rol ontwikkelingsmaatschappijen

NHN heeft recent input geleverd voor het manifest “Het nationale verdienvermogen en de cruciale rol van regio’s”, opgesteld door een expertcommissie onder leiding van Peter Noordanus van december 2016. Deze expertcommissie roept op om de doorgroei van ondernemingen te bevorderen door via de regionale ontwikkelingsmaatschappijen financieringsmogelijkheden beter te ontsluiten. In de praktijk blijken bedrijven namelijk moeite te hebben om kapitaal te verkrijgen om echt door te groeien. De regionale ontwikkelingsmaatschappijen zitten dicht op de regionale clusterpraktijk en zijn daarmee logische partijen om de financieringsmogelijkheden voor bedrijven inzichtelijk te maken.

Ambiteuze ondernemers kunnen financieringsbehoefte invullen

NHN wil door samenwerking met PNO en KplusV ambitieuze ondernemers faciliteren om hun financieringsbehoefte zo optimaal mogelijk in te vullen. Deze samenwerking vergroot de kans voor ondernemers om het volledige spectrum van zowel publieke als private financieringsmogelijkheden te benutten, van subsidies en (publieke) revolverende fondsen tot informal investors en venture capital. Ook het combineren van verschillende financieringsbronnen en -instrumenten kan dankzij deze samenwerking effectiever verlopen.

Thijs Pennink: “Door de samenwerking met PNO en KplusV wordt het voor ondernemers in Noord-Holland Noord makkelijker om een breed scala aan publieke en private  financieringsmogelijkheden alsmede alternatieve financieringsinstrumenten aan te wenden. Op deze manier bieden we een overzichtelijk en compleet aanbod voor de ondernemers in onze regio. Zo vinden ze beter hun weg naar financiering en kunnen zo hun groeiambities verwezenlijken.”

Ondernemers vinden de ondersteuningsmogelijkheden op www.nhn.nl.

zzp /ondernemer sparen oude dag

Kabinet en durfinvesteerders helpen startups sneller op weg

Het kabinet stelt jaarlijks 10 miljoen euro beschikbaar voor investeerders die startups helpen met hun financiering. Minister Kamp van Economische Zaken maakte de nieuwe regeling vandaag bekend tijdens het begin van de Week van de Ondernemer in Utrecht. Startups kunnen met deze regeling in hun eerste groeifase makkelijker aan de benodigde financiering komen.

Met deze durfinvesteerders, zogenoemde Business Angels, helpt het kabinet startups om sneller een volgende stap te zetten. Volgens onderzoeksbureau Genome zijn er 2.300 tot 3.500 startups in Nederland, samen goed voor een waarde van 12,9 miljard euro.
Minister Kamp: “Durfinvesteerders zijn van vitaal belang voor ons investeringsklimaat en voor onze economische groei. Business Angels zijn bereid te investeren in een risicovolle fase van een onderneming en helpen met hun netwerk en expertise startups hun activiteiten uit te bouwen. Het kabinet wil de circa 3000 Business Angels ondersteunen bij hun investeringen in deze innovatieve en snelgroeiende bedrijven. Ik ben dan ook blij dat we door samen te werken in een SEED Capital-regeling 10 miljoen euro per jaar kunnen investeren in de bedrijven van de toekomst.”

Samen investeren in startups

De jaarlijkse investering van 10 miljoen euro wordt ingericht binnen de bestaande SEED Capital-regeling. Met de SEED Capital-regeling ondersteunt de overheid innovatieve ondernemingen op technologisch en creatief gebied bij het verkrijgen van risicokapitaal. De overheid verstrekt hierbinnen een renteloze lening van maximaal 1 miljoen euro aan een fonds waarin ook twee Business Angels actief zijn. Deze durfinvesteerders leggen in dit fonds minimaal hetzelfde bedrag in. Met dit geld kunnen deze Business Angels vervolgens investeren in snelgroeiende bedrijven als technostarters en creatieve starters. Binnen de SEED Capital-regeling zijn in 11 jaar tijd 59 van deze startersfondsen opgericht, zij hebben in meer dan 300 technostarters geïnvesteerd.

Deze regeling voor startups maakt onderdeel uit van de extra kabinetsinvestering van 52 miljoen euro per jaar per 2017 voor de stimulering van snelgroeiende innovatieve bedrijven. Zo is er per 1 januari 2017 ook 29 miljoen euro beschikbaar gesteld voor een versoepeling van de gebruikelijk-loonregeling voor innovatieve bedrijven. Oprichters van startups zijn dan niet langer verplicht zichzelf een belastbaar loon uit te keren van 44.000 euro, maar mogen dit de eerste drie jaar op het minimumloon stellen. Zo blijft er meer geld over om te investeren in de onderneming.

Bijna 250 miljoen euro extra financiering voor scale-ups en startups

4 miljoen voor duurzame innovaties NH midden- en kleinbedrijf

Om duurzame innovaties te stimuleren, komt 4 miljoen euro beschikbaar voor Noord-Hollandse ondernemers op het gebied van energie en chemie, agri en food, tuinbouw, water en logistiek.

Zij kunnen subsidie vragen voor innovatie-advies, haalbaarheidsstudies en Research & Development (R&D). Noord-Holland sluit hiermee aan bij de Uitvoeringsregeling voor MKB Innovatiestimulering Regio’s en Topsectoren (MIT) van het Rijk.

Vanaf 11 april 2017 kan subsidie worden aangevraagd voor innovatie-adviesprojecten (50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 10.000) en voor haalbaarheidsprojecten (40% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 25.000). Vanaf 3 juli 2017 kan ook subsidie worden aangevraagd voor R&D-samenwerkingsprojecten (35% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 200.000).

Meer informatie over de regeling staat in het Subsidieloket en op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Den Over

Aquacultuur Subsidie Innovatieprojecten open op 1 mei 2017

Een aquacultuuronderneming of deelnemers in een samenwerkingsverband van aquacultuurondernemingen kunnen vanaf 1 mei subsidie aanvragen voor het uitvoeren van innovatieprojecten.

De projecten moeten gericht zijn op het stimuleren van de duurzame ontwikkeling van aquacultuur.

Type organisatie

Voor deze subsidie is € 2.500.000 beschikbaar. Het maximale subsidiepercentage is afhankelijk van de grootte en het type van uw organisatie. Bent u een mkb-onderneming? Dan kunt u maximaal 50% krijgen van de kosten die onder de subsidie vallen. Als u geen mkb-onderneming bent, dan kunt u maximaal 30% krijgen van de kosten die onder de subsidie vallen. Per innovatieproject ontvangt u maximaal € 500.000 subsidie.

Sluitingsdatum

U kunt de subsidie aanvragen van 1 mei tot en met 13 juli, 17.00 uur. Na de sluitingsdatum kunt u geen aanvullingen of wijzigingen meer doorgeven. Het gaat hierbij om informatie die van invloed kan zijn op de inhoud van het project.

Hulp met aanvragen

U kunt, voordat u de subsidie aanvraagt, uw projectidee eerst aan ons voorleggen. Zet de resultaten die u wilt bereiken en de activiteiten die u daarvoor gaat uitvoeren zo concreet mogelijk op papier. Geef bij een samenwerkingsverband ook de deelnemers op. Stuur uw plan en telefoonnummer per e-mail naar± visserijsubsidies@rvo.nl. Doe dit op tijd, omdat u hierna nog wel zelf de subsidie moet aanvragen. Wij streven ernaar om binnen een week te reageren.

Tenderprocedureschikking

Wij beoordelen uw aanvraag volgens de tenderprocedure. Dit betekent dat alle aanvragen die op tijd zijn ingediend met elkaar concurreren voor het beschikbare budget. Met vooraf opgestelde selectiecriteria rangschikken we de ingediende projecten. Hierbij kijken we of uw project voldoet aan de doelstelling van deze subsidie. Het budget gaat naar de projecten met de hoogste rangschikking.

Meer informatie

De subsidie wordt gefinancierd uit het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV).

 

zon energie

Energietransitie steeds groter aandeel voor zonne-energie

Het aantal zonne-energie projecten waarvoor een beroep wordt gedaan op de Stimuleringsmaatregel voor Duurzame Energie (SDE+) neemt toe.

Van de in totaal 4.673 projecten waarvoor een aanvraag is ingediend, zijn er 4.484 voor zonne-energie. Hiermee is voor zonne-energie het grootste deel van het beschikbare budget aangevraagd.
Minister Kamp: ‘Om de transitie van fossiele energie naar duurzame energie te ondersteunen is de Stimuleringsregeling Duurzame Energie een van de belangrijkste instrumenten. Ik ben blij te zien dat het aantal projecten voor zonne-energie stijgt. De meest geproduceerde en voordeligste vormen van duurzaam opgewekte energie waren tot nu toe  nog verschillende toepassingen van biomassa en windenergie. Deze ronde laat zien dat het enthousiasme voor zonne-energie toeneemt’.

Naast de aanvragen voor zonne-energie is er ook veel budget voor windenergie aangevraagd. Naar verwachting wordt rond de zomer bekend gemaakt welke projecten erkend worden.

Voor 2017 kan in twee rondes een beroep worden gedaan op de maatregel. Voor iedere ronde is 6 miljard euro beschikbaar.

Download hier kamerbrief over verloop 1e openstelling.

 

isolatie huis duurzaam mvo

Voor energiebesparing eigen huizen is ruim 60 miljoen subsidie beschikbaar

Vanaf 15 september kunnen huiseigenaren die zelf in hun huis wonen, subsidie van het Rijk krijgen voor energiebesparende maatregelen.Voorwaarden zijn twee verschillende soorten isolatie van voldoende omvang toepassen: van dak, gevel, vloer/bodem, spouwmuur of hoogrendementsglas aanbrengen. De subsidie bedraagt ongeveer 20 % van de isolatiekosten, bij een kwalitatief en prijstechnisch goed bedrijf. Ook verenigingen van eigenaren (VvE’s) kunnen voor hun complex met koopwoningen subsidie krijgen voor isolatie. Daarnaast is er voor VvE’s subsidie voor energieadvies, het maken van een duurzaam meerjarig onderhoudsplan en begeleiding.

Bonus

Wie subsidie krijgt voor het toepassen van minstens twee verschillende soorten isolatie, kan daarnaast ook subsidie krijgen voor aanvullende maatregelen. Dat zijn bijvoorbeeld isolerende deuren, energiezuinige kozijnen bij de toepassing van driedubbel glas, warmteterugwinning of een vraaggestuurd ventilatiesysteem. Huiseigenaren die hun héle huis of gebouw voorzien van een zeer energiezuinig pakket aan maatregelen, krijgen een bonus van €4.000,- bovenop de subsidie. Voor verenigingen van eigenaren geldt die bonus per appartement.

Innovatieve Aanpakken

Gemeenten spelen een belangrijke rol bij het stimuleren van hun woningeigenaren om hun woning te verduurzamen. Dit doen ze al enige jaren met onder andere ondersteuning van het VNG programma Energie. Om de vele koplopende en ambitieuze gemeenten verder te helpen werkt de VNG aan het koplopersprogramma Innovatieve Aanpakken waarin gemeenten bezig zijn met het opstellen van Innovatieve Aanpakken waarvoor budget beschikbaar komt vanuit het Ministerie van BZK. Het doel van de Innovatieve Aanpakken is om als gemeente met o.a. aanbieders, energieloket en andere partijen te komen tot versnelling van de verduurzaming van de particuliere woningvoorraad.

Meer informatie op de website van RVO

Bouwend Nederland