Berichten

Bouw & Infra modelovereenkomst goedgekeurd door de Belastingdienst

Cao-partijen Bouw & Infra (Bouwend Nederland, Aannemersfederatie Nederland, Vereniging van Waterbouwers, NVB, FNV, CNV Vakmensen) hebben samen met de zelfstandigen die bij hen zijn aangesloten, een modelovereenkomst aanneming van werk voor de bouw- en infrasector gemaakt.

De Belastingdienst heeft deze modelovereenkomst beoordeeld en goedgekeurd.
Wij adviseren u voor aanneming van werk in de bouw- en infrasector met en als zelfstandige zonder personeel deze goedgekeurde modelovereenkomst te gebruiken.

Cao-partijen hebben ook een toelichting gemaakt waarin de bepalingen uit de modelovereenkomst worden uitgelegd. De Belastingdienst heeft deze toelichting niet in haar oordeel betrokken. Het voorlichtende karakter leent zich daar niet voor. Aan deze toelichting is de Belastingdienst dus niet gebonden.

Geen sprake van loondienst

Met de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (wet DBA) die geldt vanaf 1 mei 2016 zijn de opdrachtgever en de zelfstandige zonder personeel samen verantwoordelijk voor de fiscale gevolgen van hun arbeidsrelatie.

De Belastingdienst heeft geoordeeld dat bij de modelovereenkomst aanneming van werk in de Bouw & Infra geen sprake is van loondienst. Dit betekent dat als u deze modelovereenkomst gebruikt, u er vanuit mag gaan dat er geen sprake is van een dienstverband. De opdrachtgever hoeft dan geen loonheffingen in te houden en te betalen. Voorwaarde is wel dat in de praktijk ook daadwerkelijk wordt gewerkt zoals het op papier is afgesproken.

In de overeenkomst zijn de artikelen met de voorwaarden die van belang zijn bij het bepalen of er sprake is van loondienst, gemarkeerd. De niet-gemarkeerde artikelen kunt u aanvullen en aanpassen voor uw eigen situatie, voor zover dat niet in strijd komt met de gemarkeerde artikelen.

Met welke reden hebben cao-partijen deze modelovereenkomst gemaakt?

Met de inzet van schijnzelfstandigen vindt (concurrentievervalsende) onderbieding van de cao plaats en wordt de werkgelegenheid van werknemers aangetast. Daarom willen cao-partijen schijnzelfstandigheid in de bouw- en infrasector voorkómen zonder dat de inzet van zelfstandigen zonder personeel generiek wordt uitgesloten.

Werken met de modelovereenkomst Bouw & Infra sluit aan bij deze doelstelling van cao-partijen. Wanneer een opdrachtgever en zelfstandige zonder personeel werken met en volgens de goedgekeurde modelovereenkomst Bouw & Infra, is tenslotte duidelijk dat er niet wordt gewerkt in loondienst.

Cao-partijen stimuleren dan ook opdrachtgevers en zelfstandigen zonder personeel om gebruik te maken van de goedgekeurde modelovereenkomst. De modelovereenkomst houdt rekening met de belangen van zowel opdrachtgevers, zelfstandigen zonder personeel en werknemers die werkzaam zijn in de bouw- en infrasector. Het gebruik ervan is dan ook van belang voor een goed werkende bouw- en infrasector.

Klik hier voor de modelovereenkomst aanneming van werk.

Klik hier voor de toelichting op de modelovereenkomst aanneming van werk.

contract overeenkomst

Schijn zzp’ers, individuele opdrachtnemer of toch een werknemer?

Onderscheid is niet alleen van belang voor de Belastingdienst

Het nieuws wordt op dit moment gedicteerd door de afschaffing van de VAR-verklaring en hierdoor de aloude discussie over de eventuele (belasting)voordelen voor de personen die uit hoofde van een overeenkomst van opdracht – in de volksmond ook wel genoemd zzp’ers – en dus niet op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaamheden verrichten voor een onderneming.

Niet alleen vanwege fiscale redenen is het verschil tussen een overeenkomst van opdracht en een arbeidsovereenkomst interessant, er zijn ook andere redenen waarom bij iedere verbintenis goed bezien dient te worden wat voor verhouding tussen partijen is ontstaan. De rechtspraak hierover blijft in beweging en recent heeft de rechtbank Noord-Holland zich ook weer hierover uitgelaten.

Al sinds jaar en dag worden door rechters bepaalde overeenkomsten tussen ondernemingen (opdrachtgevers) en individuele personen (opdrachtnemers) achteraf alsnog gekwalificeerd als arbeidsovereenkomsten. Welk type overeenkomst er tussen partijen is ontstaan is van belang omdat er verschillende regels gelden voor bijvoorbeeld de beëindiging van de verschillende overeenkomsten.

De titel boven de overeenkomst is daarbij niet doorslaggevend. Bij de kwalificatie is van belang wat partijen bij het aangaan van de overeenkomst voor ogen hadden (de (initiële) partijbedoeling) en op welke wijze partijen feitelijk uitvoering hebben gegeven aan de overeenkomst. Partijen dienen erop bedacht te zijn dat de bedoeling van partijen wordt ‘ingekleurd’ door de wijze waarop aan de overeenkomst uitvoering wordt gegeven.

Bij de beoordeling over de uitvoering van de overeenkomst wordt bijvoorbeeld gekeken naar de beloning, het ondernemersrisico/investeringsrisico van individuele opdrachtnemer, de aard van de arbeidsprestatie, de strekking van de instructiebevoegdheid en de mate van zelfstandigheid. Maar als zelfs een aantal aspecten van voornoemde aspecten duiden op zelfstandig ondernemerschap dan kan nog de rechter tot de conclusie komen – alle omstandigheden meegenomen en afgewogen – dat een overeenkomst gekwalificeerd dient te worden als een arbeidsovereenkomst.

De rechtbank Noord-Holland (waarbij Post NL ‘opdrachtgever’ was) oordeelde recent:

Gelet op de hoge mate van gedetailleerde instructies die PostNL geeft ten aanzien van de uitvoering van het werk zoals de eisen waaraan de bus dient te voldoen, kleding en schoeisel, de wijze waarop de routes gereden dienen te worden, de controle die hierop wordt uitgeoefend, het feit dat de subcontractor zich niet structureel mag laten vervangen en alleen door vooraf door PostNL goedgekeurde vervangers en tenslotte het feit dat deze subcontractors alleen voor PostNL werken en daardoor in een economisch afhankelijke positie zijn komen te verkeren, ontbreekt het zelfstandig ondernemerschap en acht de kantonrechter alle essentialia van een arbeidsovereenkomst aanwezig

Opnieuw kwalificeert de rechtbank Noord-Holland aldus een overeenkomst – waarbij in ieder geval vanuit de onderneming de bedoeling was dat dit een overeenkomst van opdracht betrof – als een arbeidsovereenkomst met alle gevolgen van dien.

Ondernemers wees dus alert op de individuele opdrachtnemers die werkzaam zijn voor uw onderneming en ga regelmatig na of er niet toch een arbeidsverhouding met één van de opdrachtnemers is ontstaan.

 

Voor vragen op dit punt? Neem vrijblijvend contact met me op.

Marianne Zeeman

foto oog

[gastblog]Goede fotografie versterkt uw communicatie

Een eendaagse cursus gaf mij enige tijd geleden een kijkje in de wereld van de fotografie. De cursus leerde mij dat het creatieve oog zeker aanwezig is, maar bevestigde dat fotografie – met alle begrippen die daarbij komen kijken als ISO waarde, diafragma en sluitertijd – echt een professioneel vak is.

Communicatie visueler

Fotografie is een talent dat mijn vakgebied versterkt. Het maakt of breekt de communicatie richting klanten. De communicatie is in deze tijd meer visueel, dus beeldmateriaal heeft echt toegevoegde waarde. Een goede foto zet de lezer aan tot denken en voegt informatie toe aan mijn teksten. Door de toevoeging van het juiste beeldmateriaal wordt een tekst levendig. Onlangs sprak ik fotograaf  Bas Zwerver en ook hij gaf aan dat een fotograaf een verhaal probeert te vertellen of een sfeer probeert neer te zetten die de tekst ondersteunt. Bas zet bij zijn fotografie graag mensen in, dat maakt volgens hem een foto vaak levendiger, levert meer respons op en komt geloofwaardiger over. Het gebruik van licht is hierbij minstens zo belangrijk. Licht verandert constant waardoor je een foto extra dimensie kan geven. Ook bij fotograaf Richard de Beer speelt licht een belangrijke rol. Fotograferen met een groot diafragma is zijn favoriet, hierdoor komt het onderwerp ‘los’ van de omgeving. Kortom: goed beeldmateriaal maakt een artikel levendig en spannend, en zorgt ervoor dat de lezer een tekst sneller en beter begrijpt.

Rechten

Via LinkedIn zag ik een discussie voorbij komen over de rechten van een foto. Hierin werd de vraag gesteld: ‘Kan een fotograaf nog steeds de rechten op een foto claimen, bijvoorbeeld vanwege creativiteit?’ Er werd aangegeven dat dit niet meer van deze tijd is en foto’s binnen de organisatie gebruikt moeten kunnen worden, maar ook voor toepassing buiten de organisatie zoals voor plaatsing bij een artikel in de media of voor privégebruik zoals social media. Mee eens! Volgens mij hoeven de rechten van een fotograaf tegenwoordig niet meer in elk medium onderschreven te worden. Schakel een fotograaf in voor een ‘package deal’. De fotografie heeft er mede voor gezorgd dat onze brochure een prachtig visitekaartje voor Campex is. Foto’s die onze diensten uitbeelden en die we sindsdien gebruiken voor alle communicatie-uitingen. Goede foto’s zijn zeker een afkoopsom waard, ze zijn vervolgens rechten vrij te gebruiken. Eenheid in de communicatie zorgt voor herkenbaarheid. En daar letten wij dan weer op!

Ellen Schipper

 

juridisch Marianne Zeeman

Vordering op ontbonden / lege B.V.

In de praktijk heb ik al meermalen meegemaakt dat cliënten mij benaderden omdat zij een vordering hebben op een B.V. die ineens ontbonden was of geen verhaal meer bood aangezien de onderneming ineens alle waardevolle assets had verkocht. Dit betekent echter nog niet dat de vordering die de cliënt heeft op de ontbonden/lege B.V. gelijk afgeboekt en nooit meer geïncasseerd kan worden. Onder omstandigheden kan de vordering namelijk succesvol verhaald worden op de (voormalig) bestuurders.

 

Indien u als ondernemer een overeenkomst heeft gesloten met een B.V. en deze blijkt ontbonden dan wel leeg te zijn terwijl deze vennootschap nog niet aan alle contractuele verplichtingen heeft voldaan dan adviseer ik altijd om bij ontdekking hiervan direct de (voormalig) bestuurder(s) aan te spreken. Op grond van vaste jurisprudentie is de bestuurder die heeft bewerkstelligd of toegelaten dat de vennootschap haar contractuele verplichtingen niet nakomt, namelijk aansprakelijk. Daartoe is wel vereist dat de bestuurder een ernstig verwijt treft.

 

Recentelijk zijn door de rechtbank Overijssel en door de rechtbank Amsterdam vonnissen gewezen waarin contractspartijen succesvol de (voormalig) bestuurder op die manier hebben aangesproken. In de laatstgenoemde zaak had een leasemaatschappij met een vennootschap een leaseovereenkomst gesloten; in deze leaseovereenkomst was bedongen dat de moeder van de vennootschap (de holding) borg zou staan voor de verplichtingen van de vennootschap uit hoofde van de leaseovereenkomst. Bestuurder X had de overeenkomst van borgtocht gesloten, waarbij de holding dus borg zou staan voor de schulden van de vennootschap uit de eerder gesloten leaseovereenkomst. Nadien heeft bestuurder X de holding ontbonden, zonder zich ervan te vergewissen of de schuld waarvoor de holding borg stond nog bestond. Daarmee heeft bestuurder X de leasemaatschappij een verhaalsrecht ontnomen en oordeelde de rechter dat bestuurder X aansprakelijk was voor de hierdoor opgelopen schade bij de leasemaatschappij.

 

Indien een partij een vordering heeft op een B.V. op grond van een onrechtmatige daad en de B.V. is ineens ontbonden dan is het aanspreken van de (voormalig) bestuurder(s) gecompliceerder. Toch is dan het aanspreken van de bestuurder(s) ook in een dergelijk geval onder omstandigheden niet geheel kansloos.

 

Mijn advies is dan ook aan ondernemers: geef niet snel op, spreek de (voormalig) bestuurder(s) aan en nog beter win advies in bij een hierin gespecialiseerde advocaat / jurist.

 

Marianne Zeeman – Scherp Advocaten