Berichten

Meer pensioen door samenvoegen kleine pensioentjes

Meer pensioen door samenvoegen kleine pensioentjes

Vanaf 2019 kunnen pensioenuitvoerders kleine pensioentjes overdragen aan de nieuwe uitvoerder van een deelnemer, zodat je ook met dat oude geld blijft sparen voor je pensioen. Daarmee krijg je later meer pensioen.

De Tweede Kamer heeft vanmiddag in ruime meerderheid ingestemd met het wetsvoorstel waardeoverdracht klein pensioen van minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Wie in zijn leven veel verschillende werkgevers heeft, heeft daarmee ook veel verschillende pensioenpotjes. Door hoge administratiekosten kunnen pensioenuitvoerders deze potjes afkopen. Dat zorgt ervoor dat bij ingang van de pensioengerechtigde leeftijd minder pensioen beschikbaar is. Dit gaat nu veranderen.

Pensioenuitvoerders krijgen de mogelijkheid om pensioenpotjes van meer dan 2 euro en minder dan 468 euro per jaar automatisch toe te voegen aan de pensioenpot waar iemand op dit moment actief pensioen opbouwt. Daarmee groeit zijn totale pensioenspaarpot en wordt de uiteindelijke uitkering hoger. Minister Koolmees: ,,Dit is natuurlijk goed nieuws voor iedereen die nu nog een bonte verzameling van verschillende pensioenpotjes heeft. Door die bedragen bij elkaar op te tellen in plaats van vroegtijdig af te kopen, krijgt jouw pensioen meer waarde. Op die manier kun je veel beter een appeltje voor de dorst opbouwen.’’

Tot 1 januari 2019 kunnen mensen er nog voor kiezen om het hele kleine pensioen over te dragen en kunnen pensioenfondsen deze lage bedragen nog afkopen. Vanaf 1 januari 2019 mogen pensioenuitvoerders hele kleine pensioenpotjes van minder dan 2 euro laten vervallen. Dit heeft te maken met de hoge administratiekosten die in geen enkele verhouding staan tot de waarde van zo’n heel klein pensioen. Die kosten moeten worden opgebracht door de overige deelnemers en de werkgevers. Deze heel kleine bedragen vervallen aan het collectief.

Minister Koolmees roept iedereen op om op zoek te gaan naar hun hele kleine pensioenpotjes. Dit zijn pensioentjes van maximaal 2 euro per jaar. Daarvan zijn er meer dan 200.000. Lang niet iedereen weet nog van het bestaan van zijn kleine pensioentjes. En dat moet veranderen, vindt Koolmees. Want daarmee loop je mogelijk straks pensioen mis. Voor pensioenfondsen en verzekeraars heeft de nieuwe wet ook voordelen. Zij hoeven geen kleine pensioenen meer aan te houden tegen hoge kosten en kunnen zich toeleggen op het creëren van meer waarde voor hun deelnemers. Ook hoeven ze geen mails of brieven meer te sturen voor die hele kleine pensioenen.

Ook interessant

Meer pensioen door samenvoegen kleine pensioentjes

 

 

strafmaat ernstige verkeersdelicten fors omhoog

Strafmaat ernstige verkeersdelicten fors omhoog

Minister Blok van Veiligheid en Justitie bereidt wetgeving voor om de maximale strafmaat te verhogen voor een aantal ernstige verkeersdelicten. Dat schrijft hij vandaag aan de Tweede Kamer.  Het gaat om rijden onder invloed, doorrijden na een ongeval, rijden zonder (geldig) rijbewijs en gevaarlijk rijgedrag zonder ernstige gevolgen.

Ook zal in het wetsvoorstel op een andere manier invulling gegeven worden aan het begrip roekeloosheid in de Wegenverkeerswet 1994, zodat meer situaties waarin roekeloos wordt gereden kunnen worden bestraft. Tot slot wil hij mogelijk maken dat de politie meer opsporingsbevoegdheden krijgt in situaties waarin bestuurders zijn doorgereden na een ernstig ongeval met letsel of erger tot gevolg.

De minister baseert zich bij deze wijzigingen op de resultaten van een onderzoek van de universiteit van Groningen. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het wetenschappelijk onderzoeks- en documentatiecentrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie (WODC). Minister Blok vindt het een waardevol onderzoek, omdat het een goed beeld geeft van straffen bij ernstige verkeersdelicten. Met de maatregelen die Blok neemt, komt hij tegemoet aan de verbeterpunten die de onderzoekers zien.

Naast deze verbeterpunten is een belangrijke constatering van de onderzoekers dat het niveau van bestraffing over het algemeen adequaat is. Ook blijkt dat, conform de bedoeling van de wetgever, dat naarmate de ernst van de verkeersfout en de ernst van het letsel toenemen, ook de duur en zwaarte van de straf toeneemt.

Beleidsreactie onderzoek: Straftoemeting ernstige verkeersdelicten

Onderzoek rapport: Ernstige verkeersdelicten

 

bouw

Bouw & Infra modelovereenkomst goedgekeurd door de Belastingdienst

Cao-partijen Bouw & Infra (Bouwend Nederland, Aannemersfederatie Nederland, Vereniging van Waterbouwers, NVB, FNV, CNV Vakmensen) hebben samen met de zelfstandigen die bij hen zijn aangesloten, een modelovereenkomst aanneming van werk voor de bouw- en infrasector gemaakt.

De Belastingdienst heeft deze modelovereenkomst beoordeeld en goedgekeurd.
Wij adviseren u voor aanneming van werk in de bouw- en infrasector met en als zelfstandige zonder personeel deze goedgekeurde modelovereenkomst te gebruiken.

Cao-partijen hebben ook een toelichting gemaakt waarin de bepalingen uit de modelovereenkomst worden uitgelegd. De Belastingdienst heeft deze toelichting niet in haar oordeel betrokken. Het voorlichtende karakter leent zich daar niet voor. Aan deze toelichting is de Belastingdienst dus niet gebonden.

Geen sprake van loondienst

Met de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (wet DBA) die geldt vanaf 1 mei 2016 zijn de opdrachtgever en de zelfstandige zonder personeel samen verantwoordelijk voor de fiscale gevolgen van hun arbeidsrelatie.

De Belastingdienst heeft geoordeeld dat bij de modelovereenkomst aanneming van werk in de Bouw & Infra geen sprake is van loondienst. Dit betekent dat als u deze modelovereenkomst gebruikt, u er vanuit mag gaan dat er geen sprake is van een dienstverband. De opdrachtgever hoeft dan geen loonheffingen in te houden en te betalen. Voorwaarde is wel dat in de praktijk ook daadwerkelijk wordt gewerkt zoals het op papier is afgesproken.

In de overeenkomst zijn de artikelen met de voorwaarden die van belang zijn bij het bepalen of er sprake is van loondienst, gemarkeerd. De niet-gemarkeerde artikelen kunt u aanvullen en aanpassen voor uw eigen situatie, voor zover dat niet in strijd komt met de gemarkeerde artikelen.

Met welke reden hebben cao-partijen deze modelovereenkomst gemaakt?

Met de inzet van schijnzelfstandigen vindt (concurrentievervalsende) onderbieding van de cao plaats en wordt de werkgelegenheid van werknemers aangetast. Daarom willen cao-partijen schijnzelfstandigheid in de bouw- en infrasector voorkómen zonder dat de inzet van zelfstandigen zonder personeel generiek wordt uitgesloten.

Werken met de modelovereenkomst Bouw & Infra sluit aan bij deze doelstelling van cao-partijen. Wanneer een opdrachtgever en zelfstandige zonder personeel werken met en volgens de goedgekeurde modelovereenkomst Bouw & Infra, is tenslotte duidelijk dat er niet wordt gewerkt in loondienst.

Cao-partijen stimuleren dan ook opdrachtgevers en zelfstandigen zonder personeel om gebruik te maken van de goedgekeurde modelovereenkomst. De modelovereenkomst houdt rekening met de belangen van zowel opdrachtgevers, zelfstandigen zonder personeel en werknemers die werkzaam zijn in de bouw- en infrasector. Het gebruik ervan is dan ook van belang voor een goed werkende bouw- en infrasector.

Klik hier voor de modelovereenkomst aanneming van werk.

Klik hier voor de toelichting op de modelovereenkomst aanneming van werk.

justitie gerechtshof

Bouwbedrijven hebben plicht werknemers te voorzien beste PBM’s

Bouwbedrijven hebben de plicht hun werknemers te voorzien van de beste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s). Dat heeft het Gerechtshof in Den Bosch onlangs geoordeeld.

In deze zaak ging het om een werknemer die gewond raakte aan zijn vinger doordat een scherpe tegelsplinter door zijn handschoen sneed. Na een fikse wondinfectie liep hij dystrofie door zijn hele lichaam op, waardoor hij blijvend invalide werd. De betrokken medewerker stelde vervolgens zijn werkgever hiervoor aansprakelijk.

Zomaar een paar handschoenen kopen, volstaat niet meer

Het Gerechtshof oordeelt dat het betrokken sloopbedrijf volledig opdraait voor de arbeidsongeschiktheid van de medewerker. Volgens het Hof had het bedrijf niet de beste handschoen ter beschikking gesteld, terwijl er betere in de handel beschikbaar zijn: dat wil zeggen, die een betere bescherming bieden bij deze sloopwerkzaamheden. Zomaar een paar handschoenen kopen volstaat dus niet meer, aldus deze uitspraak. Werkgevers hebben de plicht om persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar te stellen aan hun werknemers zoals: handschoenen, veiligheidsbrillen, veiligheidsschoenen, helmen en knie- en schouderbescherming.

Bij de helft van alle ongevallen in de bouw is sprake van letsel aan handen of armen

Ook arbo-deskundigen is de uitspraak niet ontgaan. De impact kan volgens hen groot zijn omdat veel bouwbedrijven zich momenteel niet of nauwelijks in persoonlijke beschermingsmiddelen verdiepen en daardoor vaak niet de juiste handschoenen beschikbaar stellen, zegt Johan Timmerman van Arbouw. “De praktijk is dat bedrijven vaak maar een beperkt aantal handschoenen uitdelen. Een dikke en een dunne, beide in twee verschillende maten.”

Bron: Bouwend Nederland – Cobouw

contract overeenkomst

Schijn zzp’ers, individuele opdrachtnemer of toch een werknemer?

Onderscheid is niet alleen van belang voor de Belastingdienst

Het nieuws wordt op dit moment gedicteerd door de afschaffing van de VAR-verklaring en hierdoor de aloude discussie over de eventuele (belasting)voordelen voor de personen die uit hoofde van een overeenkomst van opdracht – in de volksmond ook wel genoemd zzp’ers – en dus niet op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaamheden verrichten voor een onderneming.

Niet alleen vanwege fiscale redenen is het verschil tussen een overeenkomst van opdracht en een arbeidsovereenkomst interessant, er zijn ook andere redenen waarom bij iedere verbintenis goed bezien dient te worden wat voor verhouding tussen partijen is ontstaan. De rechtspraak hierover blijft in beweging en recent heeft de rechtbank Noord-Holland zich ook weer hierover uitgelaten.

Al sinds jaar en dag worden door rechters bepaalde overeenkomsten tussen ondernemingen (opdrachtgevers) en individuele personen (opdrachtnemers) achteraf alsnog gekwalificeerd als arbeidsovereenkomsten. Welk type overeenkomst er tussen partijen is ontstaan is van belang omdat er verschillende regels gelden voor bijvoorbeeld de beëindiging van de verschillende overeenkomsten.

De titel boven de overeenkomst is daarbij niet doorslaggevend. Bij de kwalificatie is van belang wat partijen bij het aangaan van de overeenkomst voor ogen hadden (de (initiële) partijbedoeling) en op welke wijze partijen feitelijk uitvoering hebben gegeven aan de overeenkomst. Partijen dienen erop bedacht te zijn dat de bedoeling van partijen wordt ‘ingekleurd’ door de wijze waarop aan de overeenkomst uitvoering wordt gegeven.

Bij de beoordeling over de uitvoering van de overeenkomst wordt bijvoorbeeld gekeken naar de beloning, het ondernemersrisico/investeringsrisico van individuele opdrachtnemer, de aard van de arbeidsprestatie, de strekking van de instructiebevoegdheid en de mate van zelfstandigheid. Maar als zelfs een aantal aspecten van voornoemde aspecten duiden op zelfstandig ondernemerschap dan kan nog de rechter tot de conclusie komen – alle omstandigheden meegenomen en afgewogen – dat een overeenkomst gekwalificeerd dient te worden als een arbeidsovereenkomst.

De rechtbank Noord-Holland (waarbij Post NL ‘opdrachtgever’ was) oordeelde recent:

Gelet op de hoge mate van gedetailleerde instructies die PostNL geeft ten aanzien van de uitvoering van het werk zoals de eisen waaraan de bus dient te voldoen, kleding en schoeisel, de wijze waarop de routes gereden dienen te worden, de controle die hierop wordt uitgeoefend, het feit dat de subcontractor zich niet structureel mag laten vervangen en alleen door vooraf door PostNL goedgekeurde vervangers en tenslotte het feit dat deze subcontractors alleen voor PostNL werken en daardoor in een economisch afhankelijke positie zijn komen te verkeren, ontbreekt het zelfstandig ondernemerschap en acht de kantonrechter alle essentialia van een arbeidsovereenkomst aanwezig

Opnieuw kwalificeert de rechtbank Noord-Holland aldus een overeenkomst – waarbij in ieder geval vanuit de onderneming de bedoeling was dat dit een overeenkomst van opdracht betrof – als een arbeidsovereenkomst met alle gevolgen van dien.

Ondernemers wees dus alert op de individuele opdrachtnemers die werkzaam zijn voor uw onderneming en ga regelmatig na of er niet toch een arbeidsverhouding met één van de opdrachtnemers is ontstaan.

 

Voor vragen op dit punt? Neem vrijblijvend contact met me op.

Marianne Zeeman

bouw

Bouwend Nederland akkoord met Bouw-cao

Na een uitvoerige bespreking heeft het Algemeen Bestuur van Bouwend Nederland 8 juli ingestemd met het onderhandelingsresultaat van de Bouw-cao, dat op 13 juni 2015 bereikt werd.

Het Algemeen Bestuur heeft alle voors en tegens nadrukkelijk afgewogen. Het AB realiseert zich dat de loonsverhoging van 2,5% per 1 juli 2015 zwaar op de maag ligt bij veel leden.

De meerderheid vond uiteindelijk dat het onderhandelingsresultaat gezien moet worden als een doorbraak, omdat nu voor het eerst echt werk gemaakt wordt van de afbouw van seniorendagen én flexibiliteit en maatwerk in de cao.

Ook FNV en CNV hebben zich positief uitgesproken over het resultaat. Werkgevers zetten er op in dat de vernieuwde Bouw-cao zo snel mogelijk algemeen verbindend verklaard wordt. Daardoor geldt de cao voor de gehele bouw- en infrasector.

Het onderhandelingsresultaat werd door werkgevers en bonden op 13 juni bereikt en werd door Bouwend Nederland neutraal voorgelegd aan de achterban. In de afgelopen weken hebben vele honderden leden van Bouwend Nederland het resultaat besproken in tien regionale bijeenkomsten.

Na de zomer gaat Bouwend Nederland opnieuw het land in om via workshops met leden de praktische gevolgen van de nieuwe bouw-cao te vertalen naar de bedrijfspraktijk.

Bouwend Nederland

Wetswijziging per 1 juli 2015 personeel

Wat verandert er op per 1 juli 2015 wettelijk op het gebied van personeel, waar moet je rekening mee houden? Onder meer de tweede reeks maatregelen van de wet Werk en Zekerheid op het gebied van de ketenbepaling en ontslag.

Ketenbepaling aangepast

De ketenbepaling wordt aangepast, waardoor je medewerker eerder een vast dienstverband krijgt. Geef je een medewerker verschillende tijdelijke contracten die elkaar binnen zes (nu drie) maanden opvolgen, dan ontstaat na een periode van twee (nu drie) jaar een vast contract.

 • Dit geldt voor tijdelijke contracten die op of na 1 juli gesloten zijn, houdt hier dus vast rekening mee als je een tijdelijke kracht wilt aannemen.
 • Valt jouw bedrijf onder een cao met een afwijkende regeling die al voor 1 juli 2015 van toepassing was? Dan gaat deze maatregel pas in bij het einde van de looptijd van deze cao of uiterlijk 1 juli 2016. Kijk dit daarom altijd na in de cao.

Ontslagvergoeding

De ontslagvergoeding wordt een transitievergoeding.  Als je een medewerker laat gaan die minimaal twee jaar in dienst is, heeft hij recht op een vergoeding van eenderde maandsalaris per gewerkt jaar. Vanaf het tiende jaar is dit een half maandsalaris per dienstjaar. De transitievergoeding is maximaal 75.000 €, of maximaal een jaarsalaris als de werknemer meer verdient dan dat bedrag.

 • Let er op dat dus ook een tijdelijke medewerker waarvan je het contract niet verlengd na twee jaar, een vergoeding krijgt (2 x 1/3 maandsalaris)
 • Heb je minder dan 25 werknemers en moet je iemand om bedrijfseconomische redenen ontslaan? Dan hoef je de duur van het dienstverband pas te rekenen vanaf mei 2013. Dus moet je iemand ontslaan in juni 2016 die er sinds 2008 werkt, reken je met drie dienstjaren in plaats van acht (3 x 1/3 maandsalaris). Deze uitzondering geldt tot 2020.
Infographic MKB servicedesk: de nieuwe ontslagroute

Infographic MKB servicedesk: de nieuwe ontslagroute

Ontslagroutes

Ontslag om bedrijfseconomische redenen en na langdurige arbeidsongeschiktheid loopt voortaan altijd via het UWV. Ontbinding van het arbeidscontract vanwege persoonlijke redenen gaat voortaan via de kantonrechter. Beide routes zijn alleen verplicht als je werknemer niet schriftelijk instemt met ontslag. Let op! Je werknemer kan zijn schriftelijke instemming binnen 14 dagen, zonder opgaaf van reden, herroepen. De opzegging heeft dan niet plaatsgevonden. Ook een overeengekomen beëindigingsovereenkomst kan binnen 14 dagen worden ontbonden door de werknemer.

Krijg je van het UWV geen toestemming voor ontslag? Dan kun je alsnog naar de kantonrechter maar die volgt dezelfde criteria, dus de kans op succes is klein. Als je werknemer het niet eens is met het ontslag via het UWV, kan deze binnen twee maanden naar de kantonrechter stappen.

Als je een medewerker ontslaat die niet schriftelijk heeft ingestemd met het ontslag zonder toestemming van het UWV, dan kan je werknemer ook naar de kantonrechter stappen om de opzegging te laten vernietigen of om een vergoeding te vragen.

Premiekorting voor jongeren!

Als je jong bent, moet je werkervaring opdoen. Toch staan nog te veel jongeren aan de kant. De regering heeft daarom een premiekorting voor jongeren ingesteld. Je betaalt minder sociale premies als je een werkzoekende tussen de 18 en 26 jaar een kans geeft. Per 1 juli 2015 kom je hier als werkgever eerder voor in aanmerking.

Nieuwe wet: Wet aanpak schijnconstructies (WAS)

Met de Wet aanpak schijnconstructies moet uitbuiting, oneerlijke concurrentie en onderbetaling van werknemers tegen worden gegaan. De belangrijkste maatregelen zijn:

 • Uitbreiding ketenaansprakelijkheid voor betalen van het coa-loon aan een medewerker. Ook als opdrachtgever ben je aansprakelijk, nu is alleen de werkgever via wie je het personeel inhuurt aansprakelijk.
 • Als je je werknemer minder dan het cao-loon betaalt kan hij vanaf 1 juli makkelijker bij de rechter het volledige loon eisen met een verzoekschrift, nu moet dat nog via een dagvaarding.
 • De Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) maakt de namen van gecontroleerde bedrijven bekend.
 • Werkgevers- en werknemersorganisaties wisselen informatie met de Inspectie SZW uit als ze vermoeden dat er geen cao-loon wordt betaald.

Een deel van de maatregelen is uitgesteld tot 1 januari 2016

 • Je mag geen kosten meer met met wettelijk minimumloon verrekenen (zoals huisvesting of ziektekostenpremies).
 • Je mag salaris niet meer volledig contact betalen, je moet minimaal het deel van het salaris dat gelijk is aan het minimumloon overmaken per bank.
 • Je moet meer gegevens op de salarisstrook vermelden over de onkostenvergoeding.

VOG kan geweigerd worden op basis van politiegegevens

Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) voor je medewerker kan vanaf 1 juli ook geweigerd worden op basis van politiegegevens. Tot dan kon het alleen als de als justitiële gegevens van de aanvrager in het Justitieel Documentatie Systeem (JDS) staan.
* Deze wetswijziging is nog niet definitief, maar gaat naar verwachting op 1 juli in.

Meer info over dit onderwerp vind je op de site van MKB Servicedesk

Bron + foto infographic: MKB Servicedesk

foto oog

[gastblog]Goede fotografie versterkt uw communicatie

Een eendaagse cursus gaf mij enige tijd geleden een kijkje in de wereld van de fotografie. De cursus leerde mij dat het creatieve oog zeker aanwezig is, maar bevestigde dat fotografie – met alle begrippen die daarbij komen kijken als ISO waarde, diafragma en sluitertijd – echt een professioneel vak is.

Communicatie visueler

Fotografie is een talent dat mijn vakgebied versterkt. Het maakt of breekt de communicatie richting klanten. De communicatie is in deze tijd meer visueel, dus beeldmateriaal heeft echt toegevoegde waarde. Een goede foto zet de lezer aan tot denken en voegt informatie toe aan mijn teksten. Door de toevoeging van het juiste beeldmateriaal wordt een tekst levendig. Onlangs sprak ik fotograaf  Bas Zwerver en ook hij gaf aan dat een fotograaf een verhaal probeert te vertellen of een sfeer probeert neer te zetten die de tekst ondersteunt. Bas zet bij zijn fotografie graag mensen in, dat maakt volgens hem een foto vaak levendiger, levert meer respons op en komt geloofwaardiger over. Het gebruik van licht is hierbij minstens zo belangrijk. Licht verandert constant waardoor je een foto extra dimensie kan geven. Ook bij fotograaf Richard de Beer speelt licht een belangrijke rol. Fotograferen met een groot diafragma is zijn favoriet, hierdoor komt het onderwerp ‘los’ van de omgeving. Kortom: goed beeldmateriaal maakt een artikel levendig en spannend, en zorgt ervoor dat de lezer een tekst sneller en beter begrijpt.

Rechten

Via LinkedIn zag ik een discussie voorbij komen over de rechten van een foto. Hierin werd de vraag gesteld: ‘Kan een fotograaf nog steeds de rechten op een foto claimen, bijvoorbeeld vanwege creativiteit?’ Er werd aangegeven dat dit niet meer van deze tijd is en foto’s binnen de organisatie gebruikt moeten kunnen worden, maar ook voor toepassing buiten de organisatie zoals voor plaatsing bij een artikel in de media of voor privégebruik zoals social media. Mee eens! Volgens mij hoeven de rechten van een fotograaf tegenwoordig niet meer in elk medium onderschreven te worden. Schakel een fotograaf in voor een ‘package deal’. De fotografie heeft er mede voor gezorgd dat onze brochure een prachtig visitekaartje voor Campex is. Foto’s die onze diensten uitbeelden en die we sindsdien gebruiken voor alle communicatie-uitingen. Goede foto’s zijn zeker een afkoopsom waard, ze zijn vervolgens rechten vrij te gebruiken. Eenheid in de communicatie zorgt voor herkenbaarheid. En daar letten wij dan weer op!

Ellen Schipper

 

juridisch Marianne Zeeman

Vordering op ontbonden / lege B.V.

In de praktijk heb ik al meermalen meegemaakt dat cliënten mij benaderden omdat zij een vordering hebben op een B.V. die ineens ontbonden was of geen verhaal meer bood aangezien de onderneming ineens alle waardevolle assets had verkocht. Dit betekent echter nog niet dat de vordering die de cliënt heeft op de ontbonden/lege B.V. gelijk afgeboekt en nooit meer geïncasseerd kan worden. Onder omstandigheden kan de vordering namelijk succesvol verhaald worden op de (voormalig) bestuurders.

 

Indien u als ondernemer een overeenkomst heeft gesloten met een B.V. en deze blijkt ontbonden dan wel leeg te zijn terwijl deze vennootschap nog niet aan alle contractuele verplichtingen heeft voldaan dan adviseer ik altijd om bij ontdekking hiervan direct de (voormalig) bestuurder(s) aan te spreken. Op grond van vaste jurisprudentie is de bestuurder die heeft bewerkstelligd of toegelaten dat de vennootschap haar contractuele verplichtingen niet nakomt, namelijk aansprakelijk. Daartoe is wel vereist dat de bestuurder een ernstig verwijt treft.

 

Recentelijk zijn door de rechtbank Overijssel en door de rechtbank Amsterdam vonnissen gewezen waarin contractspartijen succesvol de (voormalig) bestuurder op die manier hebben aangesproken. In de laatstgenoemde zaak had een leasemaatschappij met een vennootschap een leaseovereenkomst gesloten; in deze leaseovereenkomst was bedongen dat de moeder van de vennootschap (de holding) borg zou staan voor de verplichtingen van de vennootschap uit hoofde van de leaseovereenkomst. Bestuurder X had de overeenkomst van borgtocht gesloten, waarbij de holding dus borg zou staan voor de schulden van de vennootschap uit de eerder gesloten leaseovereenkomst. Nadien heeft bestuurder X de holding ontbonden, zonder zich ervan te vergewissen of de schuld waarvoor de holding borg stond nog bestond. Daarmee heeft bestuurder X de leasemaatschappij een verhaalsrecht ontnomen en oordeelde de rechter dat bestuurder X aansprakelijk was voor de hierdoor opgelopen schade bij de leasemaatschappij.

 

Indien een partij een vordering heeft op een B.V. op grond van een onrechtmatige daad en de B.V. is ineens ontbonden dan is het aanspreken van de (voormalig) bestuurder(s) gecompliceerder. Toch is dan het aanspreken van de bestuurder(s) ook in een dergelijk geval onder omstandigheden niet geheel kansloos.

 

Mijn advies is dan ook aan ondernemers: geef niet snel op, spreek de (voormalig) bestuurder(s) aan en nog beter win advies in bij een hierin gespecialiseerde advocaat / jurist.

 

Marianne Zeeman – Scherp Advocaten