Berichten

Met deze kwaliteitsafspraken komen de studievoorschotmiddelen beschikbaar voor het hoger onderwijs en is er meer ruimte voor eigen invulling door instellingen

11 nieuwe Open en Online Onderwijs projecten

De derde ronde in de stimuleringsregeling voor Open en Online Hoger Onderwijs heeft 11 bijzondere, nieuwe en innovatieve projecten opgeleverd. In totaal wordt er €700.000 geïnvesteerd in de geselecteerde projecten.

Bij alle 11 voorstellen staat de vraag centraal hoe open en online onderwijs kan bijdragen aan vernieuwing en aan hogere kwaliteit van het hoger onderwijs.

Project-estafettes en perfect pronunciation

De toegekende voorstellen zijn divers, creatief en stimulerend en richten zich op diverse gebieden: van praktijkonderzoek in lichamelijke opvoeding tot het interpreteren van radiologische beelden.

Twee voorbeelden:

Eén van de projecten, ingediend door de TU Delft, gaat zorgen voor de invoering van project-estafettes gekoppeld aan MOOC’s van de universiteit. Waar MOOC’s vaak gedwongen zijn om te werken met meerkeuze toetsing, biedt deze nieuwe vorm meer mogelijkheden. Studenten moeten in estafette een opdracht uitvoeren, waarbij de voorganger anoniem is. Dit daagt de studenten uit om kritisch te kijken, opbouwende feedback te leveren en de opdracht te verbeteren en uit te breiden. Door deze nieuwe manier van werken verwacht men hoger studiesucces en hogere kwaliteit van de opdrachten.

Een ander project gaat over de uitspraak van de Engelse taal. Engels wordt als taal voor professionele communicatie en wetenschapsbeoefening steeds belangrijker. De uitspraak van de taal is hierin een belangrijk onderdeel, onder meer voor de geloofwaardigheid van de spreker. Daarom start de VU met een open en online cursus English Pronunciation om zoveel mogelijk studenten, docenten en andere professionals in Nederland en internationaal te bereiken.

SURF, de ICT samenwerkingsorganisatie voor onderwijs en onderzoek in Nederland, begeleidt de projecten, coördineert kennisuitwisseling en verspreiding van de projectresultaten.

Op de website van SURF staat een overzicht van alle elf geselecteerde open en online hoger onderwijsprojecten.

Techniek mismatch

Mismatch in de techniek – Campagnes

Op diverse fronten hebben betrokken partijen de handen ineen geslagen om de kloof tussen technische beroepsopleiding en praktijk verder te dichten. ­Daarbij gaat het niet alleen om de kwaliteit, maar zeker ook om de kwantiteit, zoals berekeningen van diverse branche-organisaties laten zien. Een van de kardinale vragen is dan ook: hoe interesseren we jonge mensen voor de techniek?

Het is begrijpelijk dat in deze kwestie met een verwachtingsvol oog naar de brancheorganisaties wordt gekeken. Dat zijn immers de overkoepelende organen die branchebrede initiatieven zouden kunnen ontplooien die in ieder geval een stap in de goede richting zouden geven.

‘Volgens het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) hebben de bouw- en infrasector de komende vijf jaar zo’n achtduizend man nieuw personeel per jaar nodig om aan de groeiende vraag uit de markt te voldoen. In het onderwijs daalt het aantal leerlingen op bouw- en infraopleidingen echter al jaren steevast, met name op het mbo. Om deze reden zijn instroom en opleiding stevige aandachtspunten voor Bouwend Nederland.’ (Bron: Bouwend Nederland)

Het meerjarenprogramma Instroom, waarvoor het Algemeen Bestuur van Bouwend Nederland op 30 november groen licht gaf, is een driejarig programma dat zich richt op een landelijke campagne met een duidelijk beeldmerk. De campagne laat zien hoe leuk en creatief het is om in de bouw- en infrasector te werken. De campagne wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met opleidingsbedrijven, scholen en bestaande regionale initiatieven.

Lees meer

mismatch onderwijs personeel techniek en bouw

Mismatch in de techniek – Deel 1

Al jaren klaagt het bedrijfsleven over de beperkte vaardigheden van instromend personeel. En nog altijd is er te weinig aansluiting tussen wat in het beroepsonderwijs wordt aangeleerd en wat het bedrijfsleven nodig heeft. Is er dan helemaal niets veranderd?

Over de praktische vaardigheden van instromend personeel doen de wildste verhalen de ronde. Die verhalen kunnen we kenmerken door twee woorden: ‘hamer’ en ‘vasthouden’. Goede verstaanders hebben niet meer informatie nodig. Nu kunnen we er gemakshalve vanuit gaan dat dergelijke opvattingen een behoorlijke dosis overdrijving bevatten. Maar toch is er iets mis met de aansluiting van het beroepsonderwijs met de praktijk van het bedrijfsleven. Dat heeft de Rijksoverheid jaren geleden al onderkend. In 2011 schreef toenmalig minister van Onderwijs, Marja van Bijsterveldt in haar brief naar de Tweede Kamer:

Lees meer

Opleiding techniek

Mbo-leerlingen zijn te duur

De bouwsector vindt dat bouwbedrijven te veel salaris moeten betalen aan mbo-leerlingen die op een leerwerkplek zitten. De sector neemt liever een productieve zzp’er of vakman aan dan een onervaren jongere, is vandaag te lezen in Telegraaf en in FD.

Het salaris van de mbo’ers moet in de cao omlaag vindt de sector, maar de vakbonden willen daar niets van weten. ‘De bouwbonden blijven doof voor de klachten van de werkgevers’ aldus Joba van den Berg van brancheorganisatie Bouwend Nederland in het FD.

Tussen 2008 en 2014 is het aantal jongeren op een leerwerkplek in de bouw meer dan gehalveerd, van ruim 11.000 naar nog geen vijfduizend. Dat heeft niet alleen te maken met de omzetdaling van ruim 20% in de sector in de afgelopen jaren, waardoor veel bedrijven niet de ruimte hadden jongeren aan te nemen.

Door de hoge prijs, 160 procent van het minimumloon, is het aantal jongeren op leerwerkplekken in de bouw tussen 2008 en 2014 meer dan gehalveerd. De door het kabinet aangestelde ambassadeur voor de jeugdwerkloosheid Mirjam Sterk zegt dat ze de problematiek herkent.

In het sociaal akkoord tussen kabinet, werkgevers en vakbonden is in 2013 afgesproken dat de overheid in totaal € 600 mln uittrekt voor sectorale banenplannen. Branches en regio’s kunnen voorstellen doen hoe zij werknemers via scholing aan het werk denken te houden of naar een baan te begeleiden. Minister Lodewijk Asscher maakte dinsdag bekend dat hij tot nu toe 79 plannen heeft goedgekeurd, met een totale waarde van € 440 mln. De sectoren moeten datzelfde bedrag vanuit bijvoorbeeld hun scholingsfondsen bijleggen.

Van meet af aan was er forse kritiek op de banenplannen. Onder meer de oppositiepartijen CDA en D66 denken dat ze geen nieuw werk opleveren. Maar Asscher wijst erop dat de economie bijvoorbeeld sterk verandert als gevolg van de voortschrijdende robotisering en digitalisering. Veel werknemers moeten daarom worden omgeschoold of andere vaardigheden aanleren. Een sectorplan kan daarbij helpen: ‘Er komt niet snel nog eens € 600 mln beschikbaar. Haal eruit wat erin zit. Investeer in mensen.’

Bouwend Nederland – Joba van den Berg

student

Afstudeerstages Logistiek in februari weer van start

Heeft u een logistieke vraag en kunt u bij het beantwoorden hiervan de hulp van een afstudeerder gebruiken. In februari starten veel 4e jaars studenten op zoek naar een afstudeerstage. TLN werkt in het KennisDC Logistiek samen met de 6 grootste logistieke HBO opleidingen. Het gaat hier om de opleidingen Logistiek & Economie (LE) en Logistiek & Technische Vervoerskunde (LTV).

Er gaat vaak best wat tijd zitten in het concreet maken van (afstudeer-) opdracht, de opdracht moet immers zowel voldoen aan de onderzoeks- en afstudeereisen van de hogeschool als een bruikbaar antwoord op kunnen leveren voor het stagebedrijf. De hogeschool verlangt van een afstudeerder dat hij een groot en redelijk complex onderzoek kan uitvoeren, oplossingen aandraagt en een voorstel doet voor de implementatie van de oplossing. Door bij het formuleren van uw opdracht al goed over deze zaken na te denken kan er hierop tijdens de daadwerkelijke stage tijd bespaard worden.

Denk bij het formuleren van de opdracht na over het doel van het onderzoek, de achtergrond ervan, wat u uiteindelijk opgeleverd wilt hebben en wanneer u tevreden bent.  Probeer uw kennisvraag ook zo concreet mogelijk te maken, veel vragen zijn in eerste instantie veels te breed. Om bedrijven te ondersteunen bij de uiteindelijke begeleiding van stagiaires is vanuit het KennisDC een brochure ontwikkeld met daarin concrete handvatten, u vindt deze brochure hier.

Op de site van TLN vindt u de links naar de websites van de 6 hogescholen waar TLN mee samenwerkt. Op deze pagina’s vindt u meer informatie over hoe het aanmelden van stageopdrachten in zijn werk gaat, dat verschilt namelijk per hogeschool.

TLN werkt intensief samen met diverse hogescholen, via het KennisDC Logistiek, op het gebied van logistiek onderwijs en onderzoek en het beschikbaar stellen van logistieke kennis. In het KennisDC Logistiek hebben 6 hogescholen, TLN en EVO en diverse regionale partijen de krachten gebundeld. Via de website van het KennisDC Logistiek vinden bedrijven binnen 4 clicks de logistieke kennis die ze zoeken.

Bron: Transport & Logistiek Nederland – Christiaan van Luik MSc

Opleiding techniek

In MBO meer ruimte flexibiliteit, regio en vakmanschap

Met diverse maatregelen wil minister Bussemaker (OCW) het mbo-onderwijs innovatiever, uitdagender en herkenbaarder maken. En dat voor zowel studenten, ouders als voor het regionaal bedrijfsleven. 

Het leren van een vak is iets om trots op te zijn. Dat moet aantrekkelijker en zichtbaarder worden. Een vak leren loont. Mbo-instellingen gaan daarom innovatiever, kleinschaliger en meer op de regio georganiseerd onderwijs aanbieden, zodat meer jongeren met overtuiging kiezen voor een beroepsopleiding.

Lees meer

Dit levert bij woningbouwprojecten al gauw een versnelling van 6 maanden op.

Hogescholen: samen voor sterk BIM-onderwijs

Hoe bereiden we een nieuwe generatie van bouwprofessionals zo goed mogelijk voor op de toekomstige BIM-praktijk? Het begin van het antwoord hierop kwam op 25 maart jl. van 14 hogescholen.

In Zoetermeer ondertekenden zij bij Bouwend Nederland een intentieverklaring om samen te werken aan de versterking van het onderwijs, zowel met elkaar als met bouwpartijen. De intentieverklaring werd opgesteld in samenwerking met Bouwend Nederland en de Bouw Informatie Raad (BIR).

Lees meer