Berichten

De provincie Noord-Holland heeft € 9,3 miljoen beschikbaar om mee te betalen aan de verhuizing

Glastuinbouw alle kassen bij elkaar

Als kassen bij elkaar staan, kunnen ondernemers samen gebruik maken van bijvoorbeeld aardwarmte of fabrieks-CO2. Dit bespaart de ondernemers op termijn geld en het is beter voor het milieu.

De provincie Noord-Holland heeft € 9,3 miljoen beschikbaar om mee te betalen aan de verhuizing van bedrijven die zich bezig houden met glastuinbouw.

De subsidie draagt bij aan een moderne en duurzame tuinbouw door het voor bedrijven interessant te maken om te verhuizen naar de gebieden, die in Noord-Holland zijn aangewezen voor kassen. Dat maakt gezamenlijke investeringen mogelijk in bijvoorbeeld aardwarmte-installaties of de aanleg van hoofdleidingen voor warmte of CO2.

Aanvragen

De subsidie ‘verplaatsing glastuinbouwbedrijven’ kan nog tot 28 februari 2018 worden aangevraagd via het subsidieloket op de website van de provincie Noord-Holland. Daar staan ook alle voorwaarden van de regeling. Bij aanvragen van bedrijven wordt gekeken naar het effect van de bedrijfsverplaatsing op het energieverbruik, het milieu, het landschap en de landbouwstructuur. Het maximale subsidiebedrag voor een bedrijf is € 1.000.000,-

 

Plattelandsontwikkeling in Noord-Holland

De subsidie is onderdeel van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP). Dit is een Europees subsidieprogramma voor ontwikkelingen in het buitengebied met een focus op innovatie en duurzaamheid in de landbouw. De subsidieregeling is bedoeld voor de verplaatsing van glastuinbouwbedrijven waardoor de landbouwstructuur wordt verbeterd, en het opruimen van oud glas op de achterblijflocaties ten gunste van onder andere natuur- en landschapskwaliteit.

Wilt u in aanmerking komen voor deze subsidie?

Aanvragers:

  • landbouwers
  • grondeigenaren die geen landbouwer zijn
  • pachters
  • stichtingen voor kavelruil
  • landbouworganisaties
  • waterschappen
  • gemeenten
  • natuur- en landschapsorganisaties.

Het kan ook gaan om een samenwerkingsverband van glastuinbouwbedrijven. Hiervoor dient een samenwerkingsovereenkomst bij de aanvraag te worden gevoegd. In de Uitvoeringsregeling POP3 subsidies Noord-Holland staan aanvullende voorwaarden die bepalen of u tot de doelgroep behoort. Controleert u dus goed of u aan alle voorwaarden voldoet.

Activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor de verplaatsing van glastuinbouwbedrijven in de provincie Noord-Holland gericht op verbetering van de landbouwinfrastructuur. De verplaatser moet zijn bedrijf verplaatsen naar een (glas)tuinbouwconcentratiegebied in Noord-Holland en op de oude locatie de kassen opruimen. Het te verplaatsen bedrijf mag ook gelegen zijn in het Zuid-Hollandse deel van de Greenport Aalsmeer.

Voorwaarden

In de Uitvoeringsregeling POP3 subsidies Noord-Holland van 18 april 2017, vindt u alle relevante voorwaarden en subsidiabele kosten.

Subsidie voor activiteiten kan worden verstrekt voor procedurekosten van de bedrijfsverplaatsing, investeringen op de nieuwe bedrijfslocatie, investeringen om kavels beter bereikbaar te maken en/of investeringen ten behoeve van inpassingsmaatregelen.

De subsidie bedraagt voor de procedurekosten 100%. De investeringskosten zijn 40% subsidiabel. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal € 30,- per m2 gesaneerd glas. Het subsidiebedrag per aanvraag bedraagt minimaal €250.000,- en maximaal €1.000.000,-. Voor deze regeling is € 9,3 mln (het subsidieplafond) beschikbaar. Lees hier verder

duurzaam_mvo_landbouw_innovatie_groen_bio (Small)

Landbouwinnovatie gestimuleerd door de provincie

Een landbouwsector die klaar is voor de toekomst en technieken gebruikt die goed zijn voor de natuur, het landschap en onze leefomgeving. Daarvoor stelt de provincie Noord-Holland ruim € 2 miljoen subsidie beschikbaar.

“Noord-Hollandse landbouwondernemers lopen wereldwijd voorop als het gaat om innovaties die zorgen voor minder emissies en minder gebruik van grondstoffen. Deze subsidieregeling draagt bij aan het behouden van die voorsprong. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar waarborgt ook de toekomst van deze belangrijke economische sector”, aldus landbouwgedeputeerde Jaap Bond van de provincie Noord-Holland.

Belangrijke economische sector

De landbouw is een belangrijke economische sector met een grote  invloed op het landschap en de omgeving. Van het Noord-Hollandse oppervlak heeft 61% een agrarische bestemming. De provincie streeft naar toekomstbestendige landbouwbedrijven en een goede leefomgeving. De subsidie is bedoeld voor het ontwikkelen, testen en praktijkrijp maken van innovaties die bijdragen aan een beter milieu, klimaatbestendigheid, volks- en diergezondheid, landschappelijke kwaliteit of biodiversiteit. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van technieken die zorgen voor energiebesparing, vernieuwingen in de distributieketen, minder bodemdaling in veenweidegebieden of minder gebruik van bestrijdingsmiddelen.

Duurzamen landbouw

Noord-Hollandse samenwerkingsverbanden die werken aan het praktijkrijp maken van landbouwinnovaties kunnen van 30 oktober 2017 tot en met 31 januari 2018 subsidie aanvragen voor het ontwikkelen en testen van duurzame landbouwinnovaties. Van een samenwerkingsverband moet minimaal één deelnemer een landbouwer zijn of vertegenwoordigen.

Focus buitengebieden

De Landbouwinnovatieregeling is onderdeel van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP). Dit is een Europees subsidieprogramma voor ontwikkelingen in het buitengebied met een focus op innovatie en duurzaamheid in de landbouw. De provincie Noord-Holland stelt subsidie beschikbaar die door de Europese Unie verdubbeld wordt.

Meer informatie over de wijze van aanvragen en de voorwaarden is te vinden op bijgaande link van de Provincie Hoord Holland bij Subsidieregelingen. Deze link verwijst u naar alle vormen van subisidie op gebied van land – en tuinbouw van de provincie Noord Holland.

 

 

Bouw arbeiders personeel zzp

Subsidie voor zelfbouwers met kluspanden

De provincie Noord-Holland stelt meer subsidie beschikbaar voor zelfbouwgroepen die bestaande gebouwen (kantoren, scholen) ombouwen tot woningen.

De provincie doet dit omdat zelf oude panden verbouwen meer kosten met zich meebrengt dan zelf nieuwe woningen bouwen. Bijvoorbeeld de kosten om te komen tot een goed plan of ontwerp, of extra sloopkosten.

Projectplan

Het extra geld is bedoeld voor het omvormen van bestaande gebouwen tot woningen, of voor sloop met daarna nieuwbouw. Met de nieuwe regeling kunnen zelfbouwgroepen maximaal € 13.000,- subsidie aanvragen voor het opstellen van een projectplan. Ook is een renteloze lening beschikbaar van maximaal € 220.000,- voor het opstellen van een programma van eisen, ontwerp of bestek. De subsidie of lening kan ook worden ingezet om deskundige procesbegeleiding in te huren.

Gedeputeerde Joke Geldhof: “Ik ben blij met deze extra steun voor zelfbouwgroepen die op deze manier met kluspanden of andere leegstaande gebouwen aan de slag kunnen en hun woonwensen realiseren. Het levert vaak prachtige en creatieve woningen op. Zelfbouw in de bestaande bouw is een heel goede optie en in de provincie zijn tot nu toe nog weinig projecten. Bovendien sluit dit helemaal aan bij de behoefte van veel mensen om binnen steden en dorpen te wonen.”

Nieuwbouw

De provincie Noord-Holland geeft, onder voorwaarden, financiële ondersteuning aan initiatieven voor collectieve zelfbouw. Hiermee stimuleert zij mensen om met elkaar woningen te bouwen die aan hun specifieke woonwensen voldoen en die in een andere vorm van opdrachtgeverschap buiten bereik waren gebleven.

Met collectieve zelfbouw is het mogelijk om, samen met anderen, te bouwen aan een eigen droomhuis. Dit kan een woning zijn die nog gebouwd moet worden, maar het is ook mogelijk om een bestaand pand te renoveren. Het idee achter collectief zelfbouwen is om met een groep particulieren bouwgrond te verwerven en samen opdracht te geven tot het (ver-)bouwen van de eigen woning. De groep is hierbij verenigd in een stichting of (coöperatieve) vereniging. De woningen zijn bedoeld voor eigen gebruik.

Er is ook subsidie beschikbaar voor collectieve zelfbouw in de nieuwbouw. De subsidiebedragen hiervoor zijn gelijk gebleven. Meer informatie staat onder :  Subsidieregeling Collectieve Zelfbouw

Bijna 250 miljoen euro extra financiering voor scale-ups en startups

Bestaande bedrijventerreinen 10 miljoen provinciale subsidie

De provincie Noord-Holland stelt 10 miljoen euro beschikbaar om bestaande bedrijventerreinen te verbeteren. Door bijvoorbeeld het opnieuw inrichten van de wegen, meer groenvoorzieningen en maatregelen voor het verbeteren van de veiligheid blijven de terreinen aantrekkelijk voor ondernemers.

Bedrijventerrein De Volger in Graft De Rijp werd in 2010 met provinciale subsidie opgeknapt.

Aantrekkelijk ingerichte, goed beveiligde en duurzame bedrijventerreinen hebben de toekomst. Ze zijn belangrijk bij het aantrekken en behouden van bedrijvigheid en werkgelegenheid in de Noord-Hollandse regio’s. Door bestaande bedrijventerreinen op te knappen wordt bovendien de behoefte aan nieuwe bedrijventerreinen voorkomen.

De provincie Noord-Holland stelt voor 2017, 2018 en 2019 jaarlijks ruim 3 miljoen euro beschikbaar aan gemeenten en havenbedrijven voor verbeteringen aan bedrijventerreinen. De subsidie kan gebruikt worden voor het fysiek opknappen van de terreinen, voor het opzetten van een beheerorganisatie, voor onderzoek naar duurzame maatregelen of naar andere (tijdelijke) functies zoals woonruimte. De subsidie kan ook worden aangevraagd als bijdrage in de kosten voor het gezamenlijk aanvragen van snel internet op bedrijventerreinen.

Goed beheer van bedrijventerreinen is een belangrijke voorwaarde om bedrijventerreinen aantrekkelijk te houden voor ondernemers. De provincie stelt daarom aanvullend op deze subsidie, een ambassadeur aan die gemeenten en bedrijven kan helpen om zo’n beheerorganisatie, of parkmanagement, op te zetten.

De manier waarop we werken verandert continu onder invloed van allerlei maatschappelijke en technische ontwikkelingen. Zo komen er steeds meer ZZP’ers en kleine bedrijven, die steeds vaker thuis, in koffiezaken of op andere ontmoetingsplekken willen werken. Onder invloed van technologische vooruitgang gaan werken en wonen op dezelfde locatie steeds beter samen. De behoefte aan traditionele bedrijventerreinen of kantoorlocaties neemt daarmee af. De provincie draagt met de HIRB-subsidie bij aan onderzoeken van gemeenten of bedrijven(verenigingen) om de mogelijkheden van transformatie voor hun bedrijventerreinen te onderzoeken. De provincie stimuleert met de HIRB-subsidie ook het nemen van duurzame maatregelen op bedrijventerreinen. Duurzame maatregelen zijn bijvoorbeeld zonnepanelen op bedrijfspanden, oplossingen voor waterberging of het verbinden van (afval)stromen.

overzicht Sloepen netwerk NHN

Provincie subsidieert realisatie 200 km sloepennetwerk Noord-Holland

Vanaf de zomer 2018 kunnen waterrecreanten in de provincie Noord-Holland genieten van een sloepennetwerk. Dit uitgebreide vaarnetwerk voor sloepen zorgt voor doorgaande routes die voorzien zijn van bewegwijzeringsborden en er komen routekaarten beschikbaar die recreanten langs prachtige natuur, bezienswaardigheden en overnachtingslocaties leiden.

Het netwerk is mede tot stand gekomen door de samenwerking tussen Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN), Recreatie Noord-Holland, de gemeentes Den Helder, Hollands Kroon, Schagen, Langedijk, Alkmaar, Heerhugowaard en het Recreatieschap Westfriesland.

Toekenning 31% subsidie

Op 27 juli 2017 is de subsidie vanuit de Uitvoeringsregeling Water als Economische Drager Noord-Holland (WED) toegekend om het sloepennetwerk te realiseren in Noord-Holland Noord. De regeling van Provincie Noord-Holland is bedoeld voor activiteiten die leiden tot de aanleg en uitbreiding van openbaar toegankelijke aanlegkades, steigers en openbare voorzieningen.

In april 2017 is het gezamenlijk projectplan ingediend dat zich specifiek richt op de voorbereiding en realisatie van de routebebording en kaartmateriaal van het Sloepennetwerk Noord-Holland Noord. De totale kosten van het aan te leggen Sloepennetwerk in Noord-Holland Noord bedragen € 96.176. In het kader van de WED is € 32.305 subsidie toegewezen. De overige € 63.871 wordt bijgedragen door de diverse partners. Onder de partners zijn de gemeentes Den Helder, Hollands Kroon, Schagen, Langedijk, Alkmaar, Heerhugowaard en het Recreatieschap Westfriesland.

Extra kansen voor ondernemers

Door direct aan te sluiten op de regionale sloep- en vaarnetwerken in Laag Holland en Westfriesland kunnen ondernemers langs het netwerk straks ook inspelen op de groeiende behoefte aan meerdaagse vaartochten waar gebruik wordt gemaakt van verblijfs- en toeristisch-recreatieve cross-over mogelijkheden. ‘Dit brengt naast economische kansen ook marketing- en promotiekansen voor de regio Noord-Holland Noord met zich mee.’ Vertelt Alex Rohof van Recreatie Noord-Holland. ‘De realisatie van één aaneengesloten sloepennetwerk Noord-Holland Noord zal het bestaande waternetwerk beter benutten en het waterrijke cultuurlandschap voor een breed publiek toegankelijk maken.’

Sloepennetwerk app

Het netwerk wordt ondersteund met een vaarkaart. Deze wordt door Holland boven Amsterdam gezamenlijk uitgebracht met Recreatieschap West-Friesland en Bureau Toerisme Laag Holland zodat de kaart een goed beeld geeft van de vaarroutes in het hele gebied. Ook wordt de route ondersteund met een app. Sloepennetwerk.nl. Hierin komt naast de nautische informatie, informatie over mogelijkheden aan wal. ‘Te denken valt aan restaurants, B&B’s, trailerhellingen, watersportwinkels, verhuurbedrijven, levensmiddelenzaken enz.’ vertelt Jeroen Kor van Holland boven Amsterdam.

Nieuwe route varianten

Het Sloepennetwerk biedt ook minder ervaren vaarders de mogelijkheid meerdere dagen in het gebied te verblijven. Er kunnen verschillende “rondjes” gevaren worden die elk weer op elkaar aansluiten. Adriana Stam, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord over het sloepennetwerk: ‘De routes die nu bewegwijzerd gaan worden, zijn feitelijk het laaghangend fruit van ons vaarwegennetwerk’. Het netwerk dat ontsloten gaat worden is ruim 200 km lang. Het vaarnetwerk is geschikt voor de kleine motorbootvaart (max. 1,40 m hoog). Grote ingrepen als verhoging van bruggen om de routes beschikbaar te krijgen zijn hiervoor niet nodig. Als deze fase is gerealiseerd komen nieuwe routevarianten in beeld waarbij dat wel het geval is. Deze zullen dan gecombineerd met onderhoud aan wegen, bruggen en duikers door het Hoogheemraadschap en van andere weg- en waterbeheerders.’

Nog in de zomer van 2017 wordt gestart met het aanleggen van de bebording en in het voorjaar van 2018 zal het vaarseizoen van start gaan met een feestelijke opening van het sloepennetwerk.

5 miljoen voor restauratie rijksmonumenten in Noord-Holland

Restauratie rijksmonumenten 5 miljoen beschikbaar in NH

De provincie Noord-Holland wil rijksmonumenten behouden en toegankelijk maken voor het publiek. De provincie voert de regie bij de verdeling van de subsidiegelden die voor het grootste deel van het Rijk afkomstig zijn.

Gedeputeerde Jack van der Hoek: ”Er is een grote behoefte aan deze subsidie. De afgelopen jaren konden tientallen projecten dankzij deze bijdrage starten met een restauratie. De strenge criteria stimuleren de  eigenaren om snel met de  uitvoering te starten waardoor verder verval van het pand wordt voorkomen.” In 2017 is 5 miljoen euro beschikbaar voor de restauratie van rijksmonumenten in Noord-Holland. De subsidieregeling is opengesteld vanaf maandag 7 augustus.

Jaarlijks ontvangt de provincie veel aanvragen voor subsidie. De komende jaren ligt de focus op religieus, industrieel en agrarisch erfgoed. De subsidies richten zich op de kosten van een sobere doch doelmatige restauratie. Daarnaast is het mogelijk 50% van de kosten van een leerwerkplek gesubsidieerd te krijgen tot € 15.000,- per leerwerkplek.

Subsidie vanaf 7 agustus

De “Uitvoeringsregeling subsidie restauratie rijksmonumenten Noord-Holland 2017” is opengesteld vanaf maandag  7 augustus 2017 tot uiterlijk donderdag 14 september 17:00 uur In die periode kunnen aanvragen worden ingediend.  Meer informatie staat in het subsidieloket op de website.

Fiscale regelingen

Noord-Holland heeft met ruim 14.000 rijksmonumenten de meeste rijksmonumenten van Nederland (Nederland telt ruim 50.000 rijksmonumenten). 70% van de rijksmonumenten in Noord-Holland heeft een woonfunctie en komt niet voor de subsidie in aanmerking. Voor deze objecten zijn wel fiscale regelingen en het Nationaal Restauratiefonds biedt laagrentedragende leningen.

Nederland ontvangt 97 miljoen uit Brussel voor infrastructuur

97 miljoen subsidie voor infrastructuurprojecten

Nederland krijgt dit jaar €97 miljoen subsidie uit Brussel voor infrastructuurprojecten. Zo krijgt Rijkswaterstaat €11,6 miljoen voor nieuwe grensoverschrijdende projecten waarbij innovatieve verkeerstechnieken worden ingezet om het verkeer vlotter over de snelwegen te laten rijden.

Het gaat onder meer om testen met vrachtwagens die in treintjes op de internationale corridors gaan rijden. Schiphol en de Luchtverkeersleiding (LVNL) delen samen mee in een bedrag van €30 miljoen voor innovatie in Europese luchtverkeersleidingssystemen en gaat 24 miljoen Europees geld naar het verdubbelen en elektrificeren van het spoor tussen Heerlen en Aken. De subsidies komen uit het Europese programma voor het Trans-Europese Vervoersnetwerk (TEN-T). Dit programma heeft als doel om binnen de Europese Unie tot één grensoverschrijdend hoofdnetwerk voor het vervoer over land, water en door de lucht te komen. De projecten zijn door het ministerie van Infrastructuur en Milieu voorgedragen. Vandaag gingen de Europese lidstaten akkoord met het voorgenomen besluit rondom de subsidieverdeling van de Europese Commissie.

Wegen

Voor het wegproject Via 15 in Gelderland krijgt Rijkswaterstaat een bijdrage van €5,8 miljoen. Rijkswaterstaat verlengt de komende jaren de snelweg vanaf knooppunt Ressen naar de A12 tussen Duiven en Zevenaar. De A15 is een belangrijke verbinding tussen de haven van Rotterdam en het Europese achterland. De weg eindigt nu nog in een weiland, als gevolg waarvan het vrachtverkeer van en naar Duitsland een stuk over het onderliggende weggennet moet rijden. Dit voorjaar is het definitieve tracé voor de weg vastgesteld, de nieuwe verbinding wordt in de periode 2021-2023 opgeleverd.
Nederland krijgt in totaal ook €14,2 miljoen voor projecten waarbij infrastructuur wordt gerealiseerd voor alternatieve brandstoffen.

Het gaat onder meer om een praktijkproef voor de introductie van twaalf vulstations voor voertuigen die op waterstof rijden en voor volledig elektrisch aangedreven voertuigen. De ruim €11 miljoen van Europa voor testen met innovatieve verkeerstechnieken wordt ingezet op wegen waarover veel transport plaatsvindt, bijvoorbeeld de snelweg tussen Rotterdam en Wenen. Trucks die via wifi en het mobiele 4G-netwerk met elkaar verbonden zijn gaan dicht op elkaar rijden. De voorste truck bepaalt de snelheid en de route, de volgende trucks volgen op korte afstand. Hierdoor komt er ruimte vrij op de weg. Bovendien remmen alle trucks tegelijk, waardoor schokbewegingen worden voorkomen. Dit moet zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer. Met truck platooning kan tot tien procent brandstof worden bespaard.

Spoor

De investering van €24 miljoen voor de spoorverdubbeling en elektrificatie van de spoorlijn Heerlen-Landgraaf naar Aken draagt bij aan een snelle, frequente verbinding met Aken. Daarnaast wordt onderzocht of een intercityverbinding tussen Eindhoven en Aken mogelijk is. Vanuit Brussel is ook €5,2 miljoen beschikbaar gesteld om 63 locomotieven in het spoorgoederenvervoer uit te rusten met spoorbeveiligingssysteem ERTMS. Op de spoorgoederenverbinding Rotterdam – Genua wordt ruim drie ton geïnvesteerd in systemen waardoor de verwachte tijd van aankomst tussen verschillende treinen, spoorbeheerders en terminals in verschillende landen zo vroeg mogelijk gedeeld kan worden. Deze informatie is belangrijk in het aantrekkelijker maken van het goederenvervoer via spoor.

Luchtvaart

Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland delen mee in de €30 miljoen die naar het SESAR programma gaat. SESAR vernieuwt het Europese luchtverkeersleidingsysteem door technologie op de grond en aan boord van vliegtuigen te integreren. Maatschappijen kunnen hierdoor makkelijker hun vluchten precies uitvoeren zoals gepland. Dit vergroot de veiligheid in de luchtvaart, er wordt minder brandstof verbruikt en minder CO2 uitgestoten. Luchtverkeersleiding Nederland krijgt ook een bijdrage voor de introductie van Performance Based Navigation (€3,9 miljoen). Daarbij wordt meer gebruik gemaakt van de nauwkeurige navigatiemogelijkheden van vliegtuigen. Dit leidt tot efficiëntere routes en minder geluidhinder. De €97 miljoen komt uit een pot waar in totaal €850 miljoen in zit. Nederland heeft ook belang bij subsidies die aan buurlanden zijn verstrekt.

Noord-Hollandse subsidie om duurzame innovaties verder te helpen

Subsidie duurzame innovaties verder te helpen in NH

Om duurzame innovaties te stimuleren, draagt de provincie Noord-Holland twee miljoen euro bij aan de uitvoerings- regeling ‘Mkb Innovatiestimulering Regio’s en Topsectoren’ (MIT). Noord-Hollandse mkb’ers kunnen vanaf 3 juli 2017 subsidie aanvragen voor samenwerkings- projecten op het gebied van Research & Development.

De provincie Noord-Holland investeert in een duurzaam en innovatief midden- en kleinbedrijf. Om meer innovaties binnen het mkb te stimuleren helpt de provincie bij het wegnemen van (financiële) knelpunten. De provincie draagt zo bij aan een duurzame economie en aan een gezond en innovatief bedrijfsleven in Noord-Holland. Eén van de instrumenten die daarbij ingezet worden is de bijdrage aan de MIT-regeling.

Noord-Hollandse ondernemers op het gebied van Energie, Chemie,  Agri & Food, Tuinbouw, Water en Logistiek, kunnen subsidie vragen voor samenwerkingsprojecten op het gebied van Research & Development (R&D). Het gaat om 35% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 200.000. Al eerder dit jaar zijn subsidieregelingen opengesteld voor innovatie-advies en haalbaarheidsstudies.

Noord-Hollandse ondernemers die meer informatie willen over financierings- en subsidiemogelijkheden voor innovaties kunnen terecht bij PIM. PIM is door de provincie geïnitieerd om ondernemers langs knelpunten te loodsen die zich bij de ontwikkeling van duurzame innovaties kunnen voordoen.

De stukken liggen van 13 juli t/m 23 augustus ter inzage.

Subsidieloze Nederlands windpark in zicht

De ontwikkelingen op het terrein van windenergie op zee gaan dusdanig snel dat er rekening moet worden gehouden met het scenario dat een aanvrager een windpark kan realiseren zonder subsidie.

Om in te spelen op deze ontwikkelingen wordt partijen de mogelijkheid geboden een  subsidieloze bieding uit te brengen voor de kavels I en II van het windpark Hollandse Kust Zuid die dit najaar wordt opengesteld.

Als daar niets uitkomt, de ontwikkelingen zijn nu eenmaal niet te voorspellen, zal zo snel mogelijk daarna de procedure met subsidie worden gestart. Dit schrijft minister Henk Kamp van Economische zaken vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Minister Kamp: ‘De ontwikkelingen rond wind op zee volgen elkaar in hoog tempo op. Drie jaar geleden was de verwachting dat voor de vijf windparken voor de Zeeuwse en Hollandse kust maximaal 18 miljard euro aan subsidie nodig zou zijn. Dat was inclusief 4 miljard voor het net op zee, nodig om de stroom aan land te krijgen.

Inmiddels zijn de kosten echter al meer dan gehalveerd en is de verwachting dat zij nog verder zullen dalen. Ik ga bedrijven nu de gelegenheid geven op de tender voor het volgende windpark – dat voor de Zuidhollandse kust – in te schrijven zonder subsidie.”

Wind op zee belangrijk voor energietransitie

Nederland is volop bezig met de transitie van fossiele energie naar duurzame energie. Op dit moment is  6% van de energie die we gebruiken, afkomstig van duurzame bronnen zoals wind- of zonne-energie. Dat percentage zal de komende jaren sterk toenemen tot 14% in 2020 en 16% in 2023. Wind op zee maakt daarvan een belangrijk deel uit. Tot 2023 wordt in Nederland hard gewerkt aan de aanleg van vijf windparken die behoren tot de grootste ter wereld. Elk windpark heeft een capaciteit van 700 megawatt, dat is per park voldoende om een miljoen huishoudens van elektriciteit te voorzien. In de Energieagenda die het kabinet eind vorig jaar heeft gepresenteerd zijn nog eens 7 windparken op zee voorzien met ieder een vermogen van 1000 megawatt. Op basis van de meest recente tender voor de kavels 3 en 4 van het windpark Borssele was de verwachting dat over 7,5 jaar geen subsidie meer  nodig zou zijn voor windparken op zee. Ondanks het feit dat de ontwikkelingen in Duitsland niet helemaal te vergelijken met die in Nederland, (de Duitse windparken komen 2 tot 3 jaar later in productie wat de winnaar de mogelijkheid geeft om nog meer van de technische vooruitgang te profiteren en  op de Duitse locaties is sprake van hogere windsnelheden), dient de mogelijkheid van een Nederlands windpark op zee zich waarschijnlijk al eerder aan.

Model als vliegwiel voor andere duurzame energietechnieken

Met onze grote windparken op zee kunnen we nu zonder of met weinig subsidie veel bereiken: Een windpark levert voldoende stroom op om een kleine 1 miljoen huishoudens van duurzaam opgewekte stroom te voorzien. Tegelijkertijd voelen andere groene energie technieken de druk om ook snel goedkoper te worden. Er zal minder snel subsidie toegekend worden  aan andere technieken, als we ook duurzame energie kunnen opwekken  met windparken die geen subsidie nodig hebben.

Geld Financiering

Ontwikkelingsbedrijf NHN brengt financieringsmogelijkheden in beeld

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN) gaat een strategische samenwerking aan met de adviesbureaus PNO en KplusV om zijn dienstverlening op het gebied van financieringsmogelijkheden voor ondernemers verder uit te breiden. Door nauwer samen te werken, komen financieringsmogelijkheden voor innovaties en groei van ondernemingen in de regio nog beter in beeld.

NHN beheert het Ondernemersloket voor ondernemers die willen uitbreiden, investeren of innoveren in de regio Noord-Holland Noord. NHN doet dit in opdracht van de achttien gemeenten in de regio en de provincie Noord-Holland. Hiermee wil de regio ondernemers zo goed mogelijk faciliteren en informeren.

Cruciale rol ontwikkelingsmaatschappijen

NHN heeft recent input geleverd voor het manifest “Het nationale verdienvermogen en de cruciale rol van regio’s”, opgesteld door een expertcommissie onder leiding van Peter Noordanus van december 2016. Deze expertcommissie roept op om de doorgroei van ondernemingen te bevorderen door via de regionale ontwikkelingsmaatschappijen financieringsmogelijkheden beter te ontsluiten. In de praktijk blijken bedrijven namelijk moeite te hebben om kapitaal te verkrijgen om echt door te groeien. De regionale ontwikkelingsmaatschappijen zitten dicht op de regionale clusterpraktijk en zijn daarmee logische partijen om de financieringsmogelijkheden voor bedrijven inzichtelijk te maken.

Ambiteuze ondernemers kunnen financieringsbehoefte invullen

NHN wil door samenwerking met PNO en KplusV ambitieuze ondernemers faciliteren om hun financieringsbehoefte zo optimaal mogelijk in te vullen. Deze samenwerking vergroot de kans voor ondernemers om het volledige spectrum van zowel publieke als private financieringsmogelijkheden te benutten, van subsidies en (publieke) revolverende fondsen tot informal investors en venture capital. Ook het combineren van verschillende financieringsbronnen en -instrumenten kan dankzij deze samenwerking effectiever verlopen.

Thijs Pennink: “Door de samenwerking met PNO en KplusV wordt het voor ondernemers in Noord-Holland Noord makkelijker om een breed scala aan publieke en private  financieringsmogelijkheden alsmede alternatieve financieringsinstrumenten aan te wenden. Op deze manier bieden we een overzichtelijk en compleet aanbod voor de ondernemers in onze regio. Zo vinden ze beter hun weg naar financiering en kunnen zo hun groeiambities verwezenlijken.”

Ondernemers vinden de ondersteuningsmogelijkheden op www.nhn.nl.