Berichten

Het draait niet alleen om subsidies, als je als gemeente maar faciliteert,

Nieuwe campagne energiezuinige woningen

Het kabinet zet in op de bouw van energiezuinige woningen en het aardgasvrij maken van jaarlijks 30.000 tot 50.000 bestaande woningen, om zo de uitstoot van CO2 omlaag te brengen. Woningbouwcorporaties gaan hiermee aan de slag, maar ook huiseigenaren en VvE’s kunnen hun woningen duurzamer maken.

Om de beschikbare subsidie voor woningisolatie en duurzame systemen voor warm water en verwarming te promoten start op 22 januari de campagne Energiebesparendoejenu.

Lees meer

Medisch zorg

Start-ups zorg €12 miljoen extra

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat investeren 12 miljoen in startende ondernemingen die innovatie zorgtechnologie ontwikkelen.

Beide ministeries investeren dit bedrag in de zogenoemde SEED Capital-regeling, waarin drie fondsen zijn toegewezen, Health Innovation Fonds III, Healthy Capital I en Holland Venture Zorg Innovaties II.De bekendmaking van het gereserveerde bedrag valt aan het begin van de nationale e-healthweek.

Lees meer

Restauratie rijksmonumenten 5 miljoen beschikbaar in NH

De provincie Noord-Holland wil rijksmonumenten behouden en toegankelijk maken voor het publiek. De provincie voert de regie bij de verdeling van de subsidiegelden die voor het grootste deel van het Rijk afkomstig zijn.

Gedeputeerde Jack van der Hoek: ”Er is een grote behoefte aan deze subsidie. De afgelopen jaren konden tientallen projecten dankzij deze bijdrage starten met een restauratie. De strenge criteria stimuleren de  eigenaren om snel met de  uitvoering te starten waardoor verder verval van het pand wordt voorkomen.” In 2017 is 5 miljoen euro beschikbaar voor de restauratie van rijksmonumenten in Noord-Holland. De subsidieregeling is opengesteld vanaf maandag 7 augustus.

Jaarlijks ontvangt de provincie veel aanvragen voor subsidie. De komende jaren ligt de focus op religieus, industrieel en agrarisch erfgoed. De subsidies richten zich op de kosten van een sobere doch doelmatige restauratie. Daarnaast is het mogelijk 50% van de kosten van een leerwerkplek gesubsidieerd te krijgen tot € 15.000,- per leerwerkplek.

Subsidie vanaf 7 agustus

De “Uitvoeringsregeling subsidie restauratie rijksmonumenten Noord-Holland 2017” is opengesteld vanaf maandag  7 augustus 2017 tot uiterlijk donderdag 14 september 17:00 uur In die periode kunnen aanvragen worden ingediend.  Meer informatie staat in het subsidieloket op de website.

Fiscale regelingen

Noord-Holland heeft met ruim 14.000 rijksmonumenten de meeste rijksmonumenten van Nederland (Nederland telt ruim 50.000 rijksmonumenten). 70% van de rijksmonumenten in Noord-Holland heeft een woonfunctie en komt niet voor de subsidie in aanmerking. Voor deze objecten zijn wel fiscale regelingen en het Nationaal Restauratiefonds biedt laagrentedragende leningen.

Nederland ontvangt 97 miljoen uit Brussel voor infrastructuur

97 miljoen subsidie voor infrastructuurprojecten

Nederland krijgt dit jaar €97 miljoen subsidie uit Brussel voor infrastructuurprojecten. Zo krijgt Rijkswaterstaat €11,6 miljoen voor nieuwe grensoverschrijdende projecten waarbij innovatieve verkeerstechnieken worden ingezet om het verkeer vlotter over de snelwegen te laten rijden.

Het gaat onder meer om testen met vrachtwagens die in treintjes op de internationale corridors gaan rijden. Schiphol en de Luchtverkeersleiding (LVNL) delen samen mee in een bedrag van €30 miljoen voor innovatie in Europese luchtverkeersleidingssystemen en gaat 24 miljoen Europees geld naar het verdubbelen en elektrificeren van het spoor tussen Heerlen en Aken. De subsidies komen uit het Europese programma voor het Trans-Europese Vervoersnetwerk (TEN-T). Dit programma heeft als doel om binnen de Europese Unie tot één grensoverschrijdend hoofdnetwerk voor het vervoer over land, water en door de lucht te komen. De projecten zijn door het ministerie van Infrastructuur en Milieu voorgedragen. Vandaag gingen de Europese lidstaten akkoord met het voorgenomen besluit rondom de subsidieverdeling van de Europese Commissie.

Wegen

Voor het wegproject Via 15 in Gelderland krijgt Rijkswaterstaat een bijdrage van €5,8 miljoen. Rijkswaterstaat verlengt de komende jaren de snelweg vanaf knooppunt Ressen naar de A12 tussen Duiven en Zevenaar. De A15 is een belangrijke verbinding tussen de haven van Rotterdam en het Europese achterland. De weg eindigt nu nog in een weiland, als gevolg waarvan het vrachtverkeer van en naar Duitsland een stuk over het onderliggende weggennet moet rijden. Dit voorjaar is het definitieve tracé voor de weg vastgesteld, de nieuwe verbinding wordt in de periode 2021-2023 opgeleverd.
Nederland krijgt in totaal ook €14,2 miljoen voor projecten waarbij infrastructuur wordt gerealiseerd voor alternatieve brandstoffen.

Het gaat onder meer om een praktijkproef voor de introductie van twaalf vulstations voor voertuigen die op waterstof rijden en voor volledig elektrisch aangedreven voertuigen. De ruim €11 miljoen van Europa voor testen met innovatieve verkeerstechnieken wordt ingezet op wegen waarover veel transport plaatsvindt, bijvoorbeeld de snelweg tussen Rotterdam en Wenen. Trucks die via wifi en het mobiele 4G-netwerk met elkaar verbonden zijn gaan dicht op elkaar rijden. De voorste truck bepaalt de snelheid en de route, de volgende trucks volgen op korte afstand. Hierdoor komt er ruimte vrij op de weg. Bovendien remmen alle trucks tegelijk, waardoor schokbewegingen worden voorkomen. Dit moet zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer. Met truck platooning kan tot tien procent brandstof worden bespaard.

Spoor

De investering van €24 miljoen voor de spoorverdubbeling en elektrificatie van de spoorlijn Heerlen-Landgraaf naar Aken draagt bij aan een snelle, frequente verbinding met Aken. Daarnaast wordt onderzocht of een intercityverbinding tussen Eindhoven en Aken mogelijk is. Vanuit Brussel is ook €5,2 miljoen beschikbaar gesteld om 63 locomotieven in het spoorgoederenvervoer uit te rusten met spoorbeveiligingssysteem ERTMS. Op de spoorgoederenverbinding Rotterdam – Genua wordt ruim drie ton geïnvesteerd in systemen waardoor de verwachte tijd van aankomst tussen verschillende treinen, spoorbeheerders en terminals in verschillende landen zo vroeg mogelijk gedeeld kan worden. Deze informatie is belangrijk in het aantrekkelijker maken van het goederenvervoer via spoor.

Luchtvaart

Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland delen mee in de €30 miljoen die naar het SESAR programma gaat. SESAR vernieuwt het Europese luchtverkeersleidingsysteem door technologie op de grond en aan boord van vliegtuigen te integreren. Maatschappijen kunnen hierdoor makkelijker hun vluchten precies uitvoeren zoals gepland. Dit vergroot de veiligheid in de luchtvaart, er wordt minder brandstof verbruikt en minder CO2 uitgestoten. Luchtverkeersleiding Nederland krijgt ook een bijdrage voor de introductie van Performance Based Navigation (€3,9 miljoen). Daarbij wordt meer gebruik gemaakt van de nauwkeurige navigatiemogelijkheden van vliegtuigen. Dit leidt tot efficiëntere routes en minder geluidhinder. De €97 miljoen komt uit een pot waar in totaal €850 miljoen in zit. Nederland heeft ook belang bij subsidies die aan buurlanden zijn verstrekt.

Subsidie duurzame innovaties verder te helpen in NH

Om duurzame innovaties te stimuleren, draagt de provincie Noord-Holland twee miljoen euro bij aan de uitvoerings- regeling ‘Mkb Innovatiestimulering Regio’s en Topsectoren’ (MIT). Noord-Hollandse mkb’ers kunnen vanaf 3 juli 2017 subsidie aanvragen voor samenwerkings- projecten op het gebied van Research & Development.

De provincie Noord-Holland investeert in een duurzaam en innovatief midden- en kleinbedrijf. Om meer innovaties binnen het mkb te stimuleren helpt de provincie bij het wegnemen van (financiële) knelpunten. De provincie draagt zo bij aan een duurzame economie en aan een gezond en innovatief bedrijfsleven in Noord-Holland. Eén van de instrumenten die daarbij ingezet worden is de bijdrage aan de MIT-regeling.

Noord-Hollandse ondernemers op het gebied van Energie, Chemie,  Agri & Food, Tuinbouw, Water en Logistiek, kunnen subsidie vragen voor samenwerkingsprojecten op het gebied van Research & Development (R&D). Het gaat om 35% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 200.000. Al eerder dit jaar zijn subsidieregelingen opengesteld voor innovatie-advies en haalbaarheidsstudies.

Noord-Hollandse ondernemers die meer informatie willen over financierings- en subsidiemogelijkheden voor innovaties kunnen terecht bij PIM. PIM is door de provincie geïnitieerd om ondernemers langs knelpunten te loodsen die zich bij de ontwikkeling van duurzame innovaties kunnen voordoen.

De stukken liggen van 13 juli t/m 23 augustus ter inzage.

Subsidieloze Nederlands windpark in zicht

De ontwikkelingen op het terrein van windenergie op zee gaan dusdanig snel dat er rekening moet worden gehouden met het scenario dat een aanvrager een windpark kan realiseren zonder subsidie.

Om in te spelen op deze ontwikkelingen wordt partijen de mogelijkheid geboden een  subsidieloze bieding uit te brengen voor de kavels I en II van het windpark Hollandse Kust Zuid die dit najaar wordt opengesteld.

Als daar niets uitkomt, de ontwikkelingen zijn nu eenmaal niet te voorspellen, zal zo snel mogelijk daarna de procedure met subsidie worden gestart. Dit schrijft minister Henk Kamp van Economische zaken vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Minister Kamp: ‘De ontwikkelingen rond wind op zee volgen elkaar in hoog tempo op. Drie jaar geleden was de verwachting dat voor de vijf windparken voor de Zeeuwse en Hollandse kust maximaal 18 miljard euro aan subsidie nodig zou zijn. Dat was inclusief 4 miljard voor het net op zee, nodig om de stroom aan land te krijgen.

Inmiddels zijn de kosten echter al meer dan gehalveerd en is de verwachting dat zij nog verder zullen dalen. Ik ga bedrijven nu de gelegenheid geven op de tender voor het volgende windpark – dat voor de Zuidhollandse kust – in te schrijven zonder subsidie.”

Wind op zee belangrijk voor energietransitie

Nederland is volop bezig met de transitie van fossiele energie naar duurzame energie. Op dit moment is  6% van de energie die we gebruiken, afkomstig van duurzame bronnen zoals wind- of zonne-energie. Dat percentage zal de komende jaren sterk toenemen tot 14% in 2020 en 16% in 2023. Wind op zee maakt daarvan een belangrijk deel uit. Tot 2023 wordt in Nederland hard gewerkt aan de aanleg van vijf windparken die behoren tot de grootste ter wereld. Elk windpark heeft een capaciteit van 700 megawatt, dat is per park voldoende om een miljoen huishoudens van elektriciteit te voorzien. In de Energieagenda die het kabinet eind vorig jaar heeft gepresenteerd zijn nog eens 7 windparken op zee voorzien met ieder een vermogen van 1000 megawatt. Op basis van de meest recente tender voor de kavels 3 en 4 van het windpark Borssele was de verwachting dat over 7,5 jaar geen subsidie meer  nodig zou zijn voor windparken op zee. Ondanks het feit dat de ontwikkelingen in Duitsland niet helemaal te vergelijken met die in Nederland, (de Duitse windparken komen 2 tot 3 jaar later in productie wat de winnaar de mogelijkheid geeft om nog meer van de technische vooruitgang te profiteren en  op de Duitse locaties is sprake van hogere windsnelheden), dient de mogelijkheid van een Nederlands windpark op zee zich waarschijnlijk al eerder aan.

Model als vliegwiel voor andere duurzame energietechnieken

Met onze grote windparken op zee kunnen we nu zonder of met weinig subsidie veel bereiken: Een windpark levert voldoende stroom op om een kleine 1 miljoen huishoudens van duurzaam opgewekte stroom te voorzien. Tegelijkertijd voelen andere groene energie technieken de druk om ook snel goedkoper te worden. Er zal minder snel subsidie toegekend worden  aan andere technieken, als we ook duurzame energie kunnen opwekken  met windparken die geen subsidie nodig hebben.

subsidie maak industrie

Een gesubsidieerd nieuw businessmodel

Technologische ontwikkelingen en verschuiving in businessmodellen gaan razendsnel. Nieuwe producten, processen en programmatuur worden ontwikkeld om ons leven makkelijker, duurzamer en sneller te maken. Start-ups ontwikkelen tevens nieuwe manier van zaken doen wat een verschuiving veroorzaakt van oude statische verdienmodellen naar flexibele servicemodellen, denk aan Software as a Service (SaaS) of Mobility as a Service (MaaS) zoals Uber.

Hoewel de technologische ontwikkelingen en vooral de verschuiving in businessmodellen soms een ‘ver van ons bed-show’ lijkt, is het wel degelijk een actueel onderwerp. Vooral bedrijven in de maakindustrie die specifieke producten produceren en verkopen zullen op korte termijn een achterhaalt businessmodel hebben. Om te voorkomen dat bedrijven de boot missen, stimuleert de overheid het laten aanmeten van een nieuw businessmodel. De tool die hiervoor gebruikt wordt is: de Service Design Voucher.

Doelgroep: maakindustrie

Subsidie: max. € 3.000 op voorwaarde dat het bedrijf zelf ook € 1.000 investeert in het nieuwe model
Uitvoerder: een creatief adviesbureau (vrij in keuze)
Deadline: 15 maart (first come, first serve)
Kunt u ook met de aanvraag wel wat hulp gebruiken? Neem dan contact met ons op.

 

Lydia Gitsels – Nova Connect

 

DuurzaamEnergieBesparenHuis

Medemblik helpt inwoners met korting op energiebesparende maatregelen

Inwoners kunnen met korting energiebesparende maatregelen aan hun woning laten uitvoeren. De gemeente Medemblik heeft hiervoor samen met het Duurzaam Bouwloket en lokale uitvoerende bedrijven een collectieve inkoopactie opgezet. Deze actie levert voor alle inwoners 10% korting op.

Extra aantrekkelijk is dat het rijk een subsidieregeling voor duurzame maatregelen kent.De kortingsactie geldt voor zonnepanelen, het vervangen van glas/kozijnen, het aanbrengen van dak-, vloer-, bodem,- en spouwmuurisolatie en dak- en montagewerk. Op www.duurzaambouwloket.nl/wijkaanpak/medemblik kan een vrijblijvende offerte worden aangevraagd.

Snel aanvragen

Om voor de korting in aanmerking te komen, moet de offerte vóór 23 december a.s. worden aangevraagd. De korting wordt in de offerte verwerkt en met de aanvraag wordt de korting veiliggesteld.

Subsidieregeling ‘Energiebesparing eigen huis’

Het rijk kent momenteel de subsidieregeling ‘Energiebesparing eigen huis’. Wanneer minimaal twee isolatiemaatregelen worden toegepast, is circa 20 % subsidie bij het rijk aan te vragen. Dit geldt dus naast de gemeentelijke kortingsactie. Het subsidiebudget gaat hard, dus wees er snel bij! Zie www.rvo.nl.

Alle woningtypen

De gemeentelijke kortingsactie komt voort uit het project ‘Energiebesparing in de lintbebouwing’. De onafhankelijke adviseurs van het Duurzaam Bouwloket hebben onderzocht (door middel van energiescans) welke maatregelen interessant zijn voor de woningen uit de lintbebouwing in Medemblik. Vanwege het grote aantal positieve reacties heeft de gemeente besloten om de kortingsactie aan alle inwoners en alle woningtypen aan te bieden.

Informatieavond 6 december

De resultaten van de woningscans voor woningen in de lintbebouwing zijn gepresenteerd op twee bijeenkomsten waar ruim 300 inwoners op af kwamen. Op 6 december is er een extra informatieavond in het gemeentehuis in Wognum. Meld u aan door een e-mail te sturen aan miranda.laan@medemblik.nl Ook kan gratis informatie worden opgevraagd op www.duurzaambouwloket.nl

Medemblik helpt inwoners met korting op energiebesparende maatregelen

Gasloos definitief het eindplaatje

Nadat per half september al een nieuwe subsidieregeling werd geïntroduceerd om eigenaren van bestaande koopwoningen te stimuleren om hun huis te verduurzamen, is recent ook een grootschalige campagne van de Rijksoverheid gestart. Aan Biense Dijkstra, directeur van Bouwgroep Dijkstra Draisma en winnaar van de Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards 2016 de vraag of dit zoden aan de dijk zet.

Hoofddoel van de campagne ‘Energie besparen doe je nu’ is de barrières rondom energiebesparing te verlagen en de urgentie te verhogen. De campagne richt zich daarbij op huiseigenaren die wel al maatregelen overwegen, maar die nog niet hebben genomen. “Bewustwording is altijd belangrijk”, aldus Biense Dijkstra. “Het is goed dat meerdere partijen de handen ineen slaan, om die bewustwording te verhogen en mensen te activeren om zich te verdiepen in en, hopelijk, uiteindelijk te investeren in de verduurzaming van de eigen woning. Zo’n subsidieregeling draagt daar vanzelfsprekend ook aan bij. Beide positief.”

Kennis en maatregelen

Uit onderzoek blijkt dat veel mensen energie besparen en zelf duurzame energie opwekken belangrijk vinden, maar er vaak niet toe komen om maatregelen te nemen. “De impact op woningen is ook groot”, vervolgt Dijkstra. “De stap naar het eindplaatje, gasloos, kan alleen worden behaald door een reeks aan maatregelen. De kennis van particulieren is hierin vaak onvoldoende. Men rekent in return on investment en dat is leidend in de beslissingen, terwijl de huizen juist toekomst gereed moeten worden gemaakt voor als het gas straks niet meer beschikbaar is. Dit is echter een lange termijn visie, terwijl veel huizenbezitters vaak een korte termijn focus hebben.”

All electric woningen

“De bouwsector is er klaar voor om die verduurzaming op te pakken. Zo investeren wij zelf in de ontwikkeling van ‘all electric’-woningen, maar ook in geothermie en vaste biomassa. We streven er naar om voor elk type woning, in elke leeftijdsklasse een oplossing te hebben. Wat dat betreft is maatwerk vereist. Het is dan ook belangrijk om per woning een plan te ontwikkelen. Daarmee voorkom je ook zogenaamde ‘regret maatregelen’. Dat zijn aanpassingen die mensen doen, geleid door waar ze subsidie voor kunnen krijgen, maar die eigenlijk hun toekomstige wensen en mogelijkheden beperken.”

Voor de versnelling van verduurzaming van de bestaande woningvoorraad in Nederland is het volgens Dijkstra zaak dat diverse systeemkeuzes worden gemaakt. “Overheden hebben hierin een leidende rol. De gemeenten en provincies moeten zich in onze ogen de vraag stellen wat er gebeurt als het gas daadwerkelijk zeer schaars wordt. Goede plannen op gebiedsniveau, ruimtelijke ordening en infrastructuur zijn dan van groot belang.”