Berichten

Het draait niet alleen om subsidies, als je als gemeente maar faciliteert,

Update Financieringswijzer Energiezuinig (ver)bouwen

De “Financieringswijzer Energiezuinig (ver)bouwen” geeft een overzicht van de huidige financieringsmogelijkheden. Bouwbedrijven kunnen hiermee klanten adviseren over hun financieringsmogelijkheden energiezuinig (ver)bouwen. De “Financieringswijzer Energiezuinig (ver)bouwen” is in 2013 gelanceerd en wordt periodiek ge-update. Maart 2016 is deze aangepast. De belangrijkste wijzigingen staan in onderstaand artikel.

Lees meer

Absolute chaos rond energielabel nieuwbouwwoningen

Sinds 1 januari van dit jaar zijn ontwikkelaars en bouwers wettelijk verplicht om bij de oplevering van een nieuwbouwwoning een energielabel te overhandigen aan de koper. Ondanks herhaalde aanmaningen vanuit de bouw en kritische vragen vanuit de Tweede Kamer is het nog steeds niet mogelijk om bij oplevering een energielabel voor een nieuwbouwwoning te verkrijgen.

Lees meer

Woningmarkt is weer katalysator van de economie

‘De Nederlandse economie is dit jaar weer terug op het niveau van voor de crisis’. Met deze woorden opent Minister van Economische Zaken Henk Kamp zijn bijdrage in de Macro Economische Verkenning 2016 van het Centraal Planbureau.

Volgens het CPB zal de economie dit jaar met 2,0% groeien en volgend jaar met 2,4%. De groei wordt ook breed gedragen. Ondanks de tegenvallende wereldhandel blijft de uitvoergroei robuust. De consumptie stijgt dankzij een toename van het besteedbaar inkomen. Het herstel wordt ondersteund door de groei van de investeringen en een aantrekkende woningmarkt.

Onzekere tijden

Achter de ramingen gaan zoals gebruikelijk diverse onzekerheden schuil. In een apart kader gaat het CPB in op de onzekere tijden voor de wereldhandel en de woningmarkt. Een negatief risico is de ontwikkeling in de opkomende economieën. Voor ons land kan dit leiden tot een lager dan geraamde groei van de uitvoer. Binnen Nederland bestaat een positief risico, dat herstel van de woningmarkt sneller gaat dan nu in de raming is voorzien.

Woningmarktvariant

In het scenario wordt aangenomen dat het aantal transacties niet afvlakt, maar zowel dit jaar als volgend jaar met ruim 21% groeit. Daarnaast leidt een sneller aantrekkende woningmarkt tot een toename van de huizenprijzen die ongeveer de helft hoger is dan in de centrale projectie. Enerzijds leidt dit tot meer aan wonen gerelateerde consumptie (woninginrichting, huishoudelijke apparaten, bouwmaterialen e.d.), anderzijds hebben vermogenseffecten een opwaarts effect op de consumptie. Een steviger herstel op de woningmarkt leidt ook tot meer verbouw en renovatie en de vraag naar nieuwbouwwoningen valt hoger uit. Door de toegenomen binnenlandse bestedingen komt de economische groei dit jaar 0,1%-punt en volgend jaar 0,3%-punt hoger uit. Daardoor daalt de werkloosheid volgend jaar met 0,1%-punt en verbetert het EMU-saldo met 0,2%-punt. Mooie cijfers.

Ruim baan

Terwijl de woningmarkt tijdens de crisis een negatieve bijdrage aan de economische groei heeft geleverd, kan het aantrekken van deze markt juist een boost geven aan de economie. Een positief risico derhalve. Reden genoeg om er voor te zorgen dat het door CPB geschetste scenario realiteit wordt. Ruim baan derhalve voor maatregelen die het investeringsklimaat voor de (woning)bouw bevorderen.

Tekst: Partner Bouwend Nederland – Wim Schreurs

foto Bouwend Nederland Kavels

BNR Bouwmeesters: markt vraagt om meer zelfbouw-kavels

Mensen die zelf een huis willen bouwen, komen onvoldoende aan de bak doordat er te weinig kavels zijn. Projectontwikkelaars en woningcorporaties zouden daarom bouwgrond maar een vaste beperkte tijd braak mogen laten liggen. Is zo’n kavel aan het einde van die termijn nog onbebouwd, dan zouden particuliere zelfbouwers er moeten mogen bouwen. Dat was woensdagmiddag de uitkomst van het gesprek in de uitzending van BNR Bouwmeesters.

‘Betekent het einde van de crisis, ook het einde van de zelfbouw?’ luidde het gespreksthema. Marcel Kastein, directeur van adviesbureau De Regie, architect John Zondag en Jacqueline Tellinga, gebiedsontwikkelaar van de gemeente Almere en lid van het landelijk Expertteam eigenbouw schoven aan als gesprekspartners.

Over of het niet van de zotte is dat mensen in Amsterdam-Noord bij het zelfbouwproject Buiksloterham al weken kamperen om er een kavel te bemachtigen, waren de drie gasten het meteen eens. “Veel keus hebben ze niet. In Amsterdam is dat de enige manier om een eigen kavel te pakken te krijgen“, resumeerde Kastein, die zelf veel zelfbouwers begeleidt. Dat het ook heel anders kan, toont Almere. Die gemeente geeft particuliere zelfbouwers alle ruimte.

Maatschappelijke tendens

Tellinga stelde ook vast dat zelfbouw geen hype meer is, maar inmiddels een “reguliere bouwstroom in de Nederlandse bouwproductie”. “Elke burger in je gemeente is een potentiële gegadigde om dit te kunnen gaan doen”, hield ze bestuurders van andere gemeenten voor. “Het zelf allemaal willen regelen, zonder grote instituties erbij”, lichtte Zondag de motivatie van zelfbouwers toe. Hij is betrokken bij het Buiksloterham-project: “Het is onderdeel van een maatschappelijke tendens naar een veel kleinschaligere organisatie van onze maatschappij.”

De drie sprekers vroegen zich toch af of de zelfbouwtrend door gemeenten niet weer de kop wordt ingedrukt nu de crisis voorbij is. Kastein: “Het is interessant om te zien of gemeentebestuurders die de afgelopen jaren uit pragmatisme zeiden dat ze alles voor de burger zouden doen, zich daar aan blijven houden of dat ze nu toch voor de makkelijke weg kiezen en weer contracten gaan afsluiten met grote partijen.”

Sleutelrol overheid

Volgens de drie BNR-gasten speelt de overheid dus een sleutelrol bij het zorgen dat er wel voldoende kavels voor zelfbouwers zijn. En wel door aan grote ontwikkelaars en corporaties een deadline te stellen voor de termijn waarbinnen grond waar ze een optie op hebben, moet zijn bebouwd. Zondag: “Sommige grote partijen zijn na tien en soms 20 jaar nog steeds niet aan het ontwikkelen. Voor zulke grote partijen zou het zo moeten zijn dat als ze binnen bijvoorbeeld drie jaar geen concreet plan hebben, hun claim op zo’n kavel wordt doorgeschoven naar partijen als zelfbouwers die binnen drie jaar wel in staat zijn een huis te bouwen.”

Een goed beeld

Veel lastiger is door de overheid ingrijpen als grond eigendom is van een ontwikkelende partij. Tellinga riep in dit verband ‘Den Haag’ op voor het hele land eerst ook in kaart te brengen hoeveel grond er landelijk in eigendom is van ontwikkelaars: “Het zou ook voor de Tweede Kamer niet slecht zijn daar een goed beeld van te krijgen en hoe precies de contracten eruit zien die daar achter schuil gaan. Daarna kunnen we als overheid, landelijk en lokaal, bekijken hoe we de zaak weer aan de praat krijgen.” Volgens de Almeerse gebiedsontwikkelaar is het daarbij vooral voor ontwikkelende partijen met grond de “truc” om een “symbiose” te bereiken met gemeenten en zelfbouwers, zodat er voor die laatsten voldoende kavels komen.

Bouwend Nederland BNR Bouwmeesters

Provinciehuis Haarlem

Collegeprogramma Noord-Holland biedt kansen

Na de verkiezingen voor de Provinciale Staten op 18 maart jl. zagen we de gebruikelijke taferelen. De winnaars vierden hun feestje en de verliezers likten hun wonden. Dat de lokale resultaten ingegeven zijn door landelijke politiek, weten we allemaal, dat is nou eenmaal niet anders.

Verrassend positief was het initiatief dat de onderhandelaars van de partijen die een college willen vormen namen door vertegenwoordigers van stakeholders uit te nodigen voor een inventarisatie van wensen. Zo’n uitgestoken hand mag je als belangenorganisatie uiteraard niet negeren. Gewapend met een lijstje wensen reisden wij af naar een fraai etablissement in Heemstede. Daar werden wij gastvrij ontvangen door vier zittende gedeputeerden, die in hun rol als onderhandelaar in gesprek traden met een uiteenlopend gezelschap over een waaier aan onderwerpen. Ondergetekende mocht deelnemen aan gesprekken over Ruimtelijke Ordening en kon daarnaast Woningbouwen Infra-onderwerpen aankaarten.

Lees meer

[video] Rond de Tafel gesprek Thema Duurzaam

Rondetafelgesprek Duurzaam Bouwen & Wonen

Rondetafelgesprek Duurzaam Bouwen en wonen

Het Rondetafelgesprek van 6 februari 2015 was dit keer in samenwerking met Bouwend Nederland. Locatie & catering was verzorgd door LEDMedemblik. Thema Duurzaam. Gespreksleider bij deze Rondetafelbijeenkomst is Jan Overtoom van Bouwend Nederland.

Bekijk hier de video

 

eco huis

Bewoners en bouwers kunnen samen voor doorbraak zorgen

Burgers en consumenten hebben verschillende opvattingen over duurzaamheid. Producenten van ecologisch verantwoorde producten hebben dit al langer onderkend. Bouwers van woningen hebben ook met deze dubbelhartigheid van doen. Bij de gebiedsontwikkeling van bouwpercelen zijn burgers gevoelig voor groene aspecten, bij de inrichting van de eigen woning laten bewoners zich vooral leiden door budgettaire overwegingen.

Lees meer