Berichten

Foto: Installatiebedrijf Van Schaijk Zonnepanelen

Installatiebranche zet in op nieuwe businessmodellen

De installatiebranche groeit weer. Maar om de prijsdruk en de overcapaciteit het hoofd te bieden, moeten installatiebedrijven hun traditionele businessmodel goed onder de loep nemen, adviseert het Economisch Bureau van ING.

Het belang van de installatiebranche in de bouwketen neemt snel toe. De installatiequote, het aandeel van de installatiebranche in de totale bouwsom, ligt nu ongeveer op 20%. Dit percentage stijgt onder andere doordat installaties vaker vervangen en nieuwe technologieën worden geïntroduceerd. Ook een toename van herbestemmingen van kantoorgebouwen brengt vooral installatiewerk met zich mee.

Lees meer

Provinciehuis Haarlem

Collegeprogramma Noord-Holland biedt kansen

Na de verkiezingen voor de Provinciale Staten op 18 maart jl. zagen we de gebruikelijke taferelen. De winnaars vierden hun feestje en de verliezers likten hun wonden. Dat de lokale resultaten ingegeven zijn door landelijke politiek, weten we allemaal, dat is nou eenmaal niet anders.

Verrassend positief was het initiatief dat de onderhandelaars van de partijen die een college willen vormen namen door vertegenwoordigers van stakeholders uit te nodigen voor een inventarisatie van wensen. Zo’n uitgestoken hand mag je als belangenorganisatie uiteraard niet negeren. Gewapend met een lijstje wensen reisden wij af naar een fraai etablissement in Heemstede. Daar werden wij gastvrij ontvangen door vier zittende gedeputeerden, die in hun rol als onderhandelaar in gesprek traden met een uiteenlopend gezelschap over een waaier aan onderwerpen. Ondergetekende mocht deelnemen aan gesprekken over Ruimtelijke Ordening en kon daarnaast Woningbouwen Infra-onderwerpen aankaarten.

Lees meer

Doel taskforce: nul dodelijke ongevallen in de bouw

Provincie Noord-Holland stimuleert woningbouw

De provincie Noord-Holland reserveert € 7,9 miljoen om het bouwen van woningen in dorpen en steden te realiseren en te stimuleren. Binnen dorpen en steden is de opgave namelijk het grootst, loopt de productie van woningbouw achter en willen mensen wonen.

De provincie wil een uitvoeringsprogramma binnenstedelijk bouwen opzetten dat investeert in projecten die een bijdrage leveren aan bepaalde type locaties zoals leegstaand commercieel of maatschappelijk vastgoed, middeldure huurwoningen, woningbouw binnen een straal van 1200 meter rondom een OV knooppunt en brownfields (voormalig fabrieksterreinen en bedrijventerreinen waar sprake is van bodemverontreiniging).

Gedeputeerde Joke Geldhof: “Woningbouw in dorpen en steden is goed voor de leefbaarheid, zorgt voor behoud van de middeninkomens voor de stad en hergebruik van leegstaande gebouwen en verouderde terreinen. Daarnaast sluit binnenstedelijk wonen naadloos aan bij de woonwensen en zorgt binnenstedelijk wonen voor het versterken van de ruimtelijke kwaliteit van onze steden en het openhouden van het landschap. Dit sluit ook volledig aan bij het provinciale en landelijke beleid om binnenstedelijk te bouwen.”

Proces

De komende maanden wordt gebruikt om het uitvoeringsprogramma binnenstedelijk bouwen vorm te geven. De verwachting is dat het in september 2015 gereed is.

Bron: Provincie Noord-Holland

Foto: KenniscentrumNH Ergopartner

Gemeenten moeten woningaanpassing ouderen stimuleren via fonds

Een grote meerderheid van bejaarden boven de 75 wil liefst thuis blijven wonen. Om dat mogelijk te maken moeten gemeenten woningaanpassing stimuleren voor huiseigenaren op leeftijd. En wel door ze hiervoor tegen een lage rente geld te lenen uit een revolverend fonds, zo bepleit SVN. Bouwend Nederland spreekt in een reactie van een interessant idee.

SVN (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, ook bekend vanwege startersleningen) doet deze suggestie in het rapport ‘Langer Thuis’ van kennisorganisatie Platform31. Volgens SVN kan zo’n revolverend fonds het levensloopbestendig maken van woningen stimuleren. Gemeenten zouden het initiatief moeten nemen voor zo’n fonds en kunnen daarmee op termijn besparen op uitgaven voor (thuis)zorg en Wmo. Dat scheelt op termijn 45 tot 60 miljoen euro per jaar.

Lees meer

eco huis

Bewoners en bouwers kunnen samen voor doorbraak zorgen

Burgers en consumenten hebben verschillende opvattingen over duurzaamheid. Producenten van ecologisch verantwoorde producten hebben dit al langer onderkend. Bouwers van woningen hebben ook met deze dubbelhartigheid van doen. Bij de gebiedsontwikkeling van bouwpercelen zijn burgers gevoelig voor groene aspecten, bij de inrichting van de eigen woning laten bewoners zich vooral leiden door budgettaire overwegingen. Dit dilemma staat een doorbraak van duurzame en energiebewuste woningbouw in de weg. Een vraaggestuurde dialoog tussen bewoners en experts kan op dit gebied voor de nodige beweging zorgen.

Lees meer

Woningbouwproductie steeds verder achterop door onderbezetting bij gemeenten

We bouwen voor de verkeerde doelgroep

De huishoudensgroei zal de komende decennia worden gedomineerd door toename van het aantal 65- en 80-plussers. De huidige nieuwbouwproductie richt zich echter op starters en studenten. Een opmerkelijke paradox, waarmee veel kansen blijven liggen en die uiteindelijk leidt tot kapitaalvernietiging.

Op dit moment kent Nederland circa 7,6 miljoen huishoudens. De verwachting is dat de bevolking tot 2040 doorgroeit tot circa 8,6 miljoen huishoudens. Deze groei wordt voor het overgrote deel verklaard door de toename van het aantal eenpersoonshuishoudens. Het gaat daarbij om een toename van 500.000 alleenstaande 65-plussers en 400.000 alleenstaande tachtigplussers.

Lees meer