Berichten

De provincie Noord-Holland heeft € 9,3 miljoen beschikbaar om mee te betalen aan de verhuizing

Glastuinbouw alle kassen bij elkaar

Als kassen bij elkaar staan, kunnen ondernemers samen gebruik maken van bijvoorbeeld aardwarmte of fabrieks-CO2. Dit bespaart de ondernemers op termijn geld en het is beter voor het milieu.

De provincie Noord-Holland heeft € 9,3 miljoen beschikbaar om mee te betalen aan de verhuizing van bedrijven die zich bezig houden met glastuinbouw.

De subsidie draagt bij aan een moderne en duurzame tuinbouw door het voor bedrijven interessant te maken om te verhuizen naar de gebieden, die in Noord-Holland zijn aangewezen voor kassen. Dat maakt gezamenlijke investeringen mogelijk in bijvoorbeeld aardwarmte-installaties of de aanleg van hoofdleidingen voor warmte of CO2.

Aanvragen

De subsidie ‘verplaatsing glastuinbouwbedrijven’ kan nog tot 28 februari 2018 worden aangevraagd via het subsidieloket op de website van de provincie Noord-Holland. Daar staan ook alle voorwaarden van de regeling. Bij aanvragen van bedrijven wordt gekeken naar het effect van de bedrijfsverplaatsing op het energieverbruik, het milieu, het landschap en de landbouwstructuur. Het maximale subsidiebedrag voor een bedrijf is € 1.000.000,-

 

Plattelandsontwikkeling in Noord-Holland

De subsidie is onderdeel van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP). Dit is een Europees subsidieprogramma voor ontwikkelingen in het buitengebied met een focus op innovatie en duurzaamheid in de landbouw. De subsidieregeling is bedoeld voor de verplaatsing van glastuinbouwbedrijven waardoor de landbouwstructuur wordt verbeterd, en het opruimen van oud glas op de achterblijflocaties ten gunste van onder andere natuur- en landschapskwaliteit.

Wilt u in aanmerking komen voor deze subsidie?

Aanvragers:

 • landbouwers
 • grondeigenaren die geen landbouwer zijn
 • pachters
 • stichtingen voor kavelruil
 • landbouworganisaties
 • waterschappen
 • gemeenten
 • natuur- en landschapsorganisaties.

Het kan ook gaan om een samenwerkingsverband van glastuinbouwbedrijven. Hiervoor dient een samenwerkingsovereenkomst bij de aanvraag te worden gevoegd. In de Uitvoeringsregeling POP3 subsidies Noord-Holland staan aanvullende voorwaarden die bepalen of u tot de doelgroep behoort. Controleert u dus goed of u aan alle voorwaarden voldoet.

Activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor de verplaatsing van glastuinbouwbedrijven in de provincie Noord-Holland gericht op verbetering van de landbouwinfrastructuur. De verplaatser moet zijn bedrijf verplaatsen naar een (glas)tuinbouwconcentratiegebied in Noord-Holland en op de oude locatie de kassen opruimen. Het te verplaatsen bedrijf mag ook gelegen zijn in het Zuid-Hollandse deel van de Greenport Aalsmeer.

Voorwaarden

In de Uitvoeringsregeling POP3 subsidies Noord-Holland van 18 april 2017, vindt u alle relevante voorwaarden en subsidiabele kosten.

Subsidie voor activiteiten kan worden verstrekt voor procedurekosten van de bedrijfsverplaatsing, investeringen op de nieuwe bedrijfslocatie, investeringen om kavels beter bereikbaar te maken en/of investeringen ten behoeve van inpassingsmaatregelen.

De subsidie bedraagt voor de procedurekosten 100%. De investeringskosten zijn 40% subsidiabel. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal € 30,- per m2 gesaneerd glas. Het subsidiebedrag per aanvraag bedraagt minimaal €250.000,- en maximaal €1.000.000,-. Voor deze regeling is € 9,3 mln (het subsidieplafond) beschikbaar. Lees hier verder

IJsselmeer Marken eiland

IJsselmeergebied gezamenlijk aanpakken

De provincies rond het IJsselmeergebied willen de ruimtelijk-economische opgaven in dit gebied, zoals de overgang naar duurzame energie, gezamenlijk aanpakken.

Daarom hebben de provincies Flevoland, Fryslân, Noord-Holland en Overijssel een gebiedsagenda opgesteld die over de provinciegrenzen heen kijkt. Met deze agenda willen de provincies de kracht en kwaliteiten van het IJsselmeergebied versterken en zij doen hiermee een aanbod aan het Rijk.

Cees Loggen, gedeputeerde voor Water van de provincie Noord-Holland: “Ik ben ervan overtuigd dat we het IJsselmeergebied alleen goed kunnen versterken door samen op te trekken. Alle mogelijkheden zijn er, we moeten ze alleen nóg beter benutten.”

Kustlandschappen en economie

Kenmerkend is het grootse centrale wateroppervlak met gevarieerde kusten die het IJsselmeergebied aantrekkelijk maken om in te wonen, werken en recreëren. De provincies gaan de waarden en identiteiten van het IJsselmeergebied vastleggen en toepassen bij de verdere ontwikkeling. Er liggen kansen voor economische groei in de sectoren watersport, recreatie en toerisme, transport, visserij en maritieme industrie. Daarvoor zetten de provincies in op verscheidenheid en het meer in balans brengen van vraag en aanbod van bezoekers aan het IJsselmeergebied.

IJsselmeergebied als energiebron

De  provincies nemen de ruimtelijke regie bij de overgang naar een duurzame energievoorziening in 2050. Daarvoor verkennen ze alternatieve en innovatieve mogelijkheden voor opwekking, opslag, en transport van duurzame energie, bijvoorbeeld koude-warmteopslag of zonne-energie.

De gebiedsagenda bevat verder als hoofdpunten een ecologisch gezond IJsselmeergebied en het IJsselmeergebied als zoetwaterbron. Op basis van deze gezamenlijke gebiedsagenda werken de provincies rond het IJsselmeergebied samen met het Rijk aan de Nationale Agenda IJsselmeergebied 2050.

Het IJsselmeergebied beslaat het IJsselmeer en Ketelmeer, Markermeer-IJmeer, Gooimeer, Eemmeer, het Zwarte Water en de randmeren. Het gebied beslaat zes provincies: naast Friesland, Overijssel, Flevoland en Noord-Holland ook Gelderland en Utrecht.

zonne energie zonnepanelen

Donderdag 5 oktober praktijkconferentie zonne-energie Noord-Holland

In 2050 moet al onze energie duurzaam opgewekt worden. In de transitie van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie heeft ‘zon’ de toekomst! Zonne-energie is onmisbaar en zit in de lift. Het zijn al lang niet meer alleen de traditionele blauwe panelen op daken.

Als het gaat om het ontwikkelen van innovatieve panelen en toepassingen is Nederland koploper. Op donderdag 5 oktober 2017 organiseert de provincie Noord-Holland de Praktijkconferentie Zonne-energie in De Lichtfabriek in Haarlem. Overheden, woningcorporaties, kennisinstellingen, (zonne-)ondernemers en coöperaties zijn van harte welkom.

Praktijkconferentie

Tijdens de conferentie wordt volop aandacht besteed aan goede voorbeelden en mooie ontwikkelingen uit de praktijk. De provincie biedt een podium aan koplopers zodat zij anderen kunnen meenemen in hun aanpak zodat we, het liefst morgen nog, nieuwe stappen kunnen zetten in de energietransitie.

Deelnemers kunnen kiezen uit de volgende deelsessies:

 • De opkomst van zonneparken
 • Woningcorporaties in het zonnetje
 • Zon op bedrijventerreinen
 • Grootscheepse aanpak: 1 miljoen panelen in Amsterdam
 • Burgers aan zet: coöperatieve zonne-energie
 • Zon op water: drijvende zonnepanelen
 • Meervoudig ruimtegebruik: ontwerpcases
 • Integreren van zon in de gebouwde omgeving

Locatie

De praktijkconferentie vindt plaats in De Lichtfabriek in Haarlem. Het adres is Minckelersweg 2 te Haarlem.

Meer info + programma

Verdubbeling duurzame energieprojecten, zonnestroom voor het eerst koploper

Zonnestroom voor het eerst koploper

Aan een recordaantal van 4.530 projecten is in het voorjaar 2017 ondersteuning vanuit de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) toegezegd. Dit is een verdubbeling ten opzichte van de vorige ronde afgelopen najaar (2.197) en een verviervoudiging ten opzichte van de voorjaarsronde 2016 (986).

Voor het eerst zijn projecten met opgewekte elektriciteit uit zonnepanelen qua verstrekt budget (2,8 miljard euro) koploper. Het Ministerie van Economische Zaken ondersteunt duurzaam opgewekte energie uit zon, wind, water, geothermie en biomassa in Nederland via deze SDE+ ronde met maximaal 5,8 miljard euro.

Technologieën om elektriciteit uit zonlicht op te wekken, hebben een steeds lagere kostprijs. Het is goed om te zien dat mede als gevolg daarvan de bijdrage van zonnestroom aan de Nederlandse energieproductie duidelijk is toegenomen en nu zelfs het grootste aandeel heeft binnen deze ronde van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie. Met bovendien een recordaantal projecten dragen bedrijven en instellingen fors bij aan het behalen van de doelstellingen uit het Energieakkoord.

De toegewezen projecten in deze voorjaarronde dragen, bij volledige realisatie, met een productie van 21,4 petajoule (PJ) per jaar bij aan de Nederlandse energievoorziening. Dit komt overeen met een bijdrage van 1,1 %-punt aan het aandeel hernieuwbare energie. Nederland heeft in het Energieakkoord een aandeel van veertien procent hernieuwbare energie als doel in 2020 en zestien procent in 2023 afgesproken. Voor deze ronde van de SDE+  was voor bijna 7,1 miljard euro aan projecten ingediend.

Alle SDE+ projecten uit de voorjaarsronde zijn te bekijken op een interactieve kaart: http://arcg.is/2x7TTCa

Zoveel mogelijk duurzame energie voor zo laag mogelijke kosten
De SDE+ is zo ingericht dat zoveel mogelijk hernieuwbare energie wordt opgewekt tegen zo laag mogelijke kosten. De regeling prikkelt aanvragers om projecten voor een zo laag mogelijke subsidie in te dienen. Het totale budget van de SDE+ (twaalf miljard euro) is dit jaar met drie miljard euro verhoogd ten opzichte van 2016.

In totaal is er met de SDE+ rondes, inclusief wind op zee vanaf 2008 tot en met de voorjaarsronde 2017 in totaal aan circa 29.500 projecten subsidie toegekend. Bijna een kwart van deze projecten is inmiddels gerealiseerd. 62% van de projecten is in de ontwikkelings- of bouwfase. Bij 14% van de projecten waarvoor een subsidiebeschikking is afgegeven, is geconcludeerd dat realisatie niet mogelijk bleek. Deze beschikkingen zijn vervolgens ingetrokken. Sommige van deze projecten hebben in latere rondes opnieuw een subsidiebeschikking aangevraagd en gekregen.

Najaarsronde SDE+ in oktober 2017 open

Ook in het najaar kunnen bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie gaan produceren, weer gebruik maken van de SDE+ regeling. Inschrijving voor de najaarsronde van de SDE+ is geopend van 3 oktober tot 26 oktober 2017. Er is voor de projecten een budget van zes miljard euro beschikbaar.

Kamerbrief over resultaten voorjaarsronde SDE+ 2017 zie deze link.

 

Grootschalig zonnepark Groene Hoek krijgt groen licht.

Grootschalig zonnepark Groene Hoek krijgt groen licht

In de gemeente Haarlemmermeer kan een omvangrijk zonnepark worden gerealiseerd. Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Noord-Holland hebben de Groene Hoek, waar een zonnepark van 50 hectare wordt aangelegd, daarvoor aangewezen als zogenaamd stimuleringsgebied voor zonne-energie.

In de Groene Hoek was het al toegestaan een zonnepark van 25 hectare aan te leggen. In februari van dit jaar besloten GS meer mogelijkheden te willen bieden voor zonne-energie en te gaan onderzoeken welke locaties geschikt zijn voor grotere zonneparken. Via de Uitvoeringsregeling zonne-energie bij de Provinciale Ruimtelijke Verordening wordt dat nu mogelijk gemaakt. Het besluit wordt nog voorgelegd aan Provinciale Staten.

Gedeputeerde Ruimtelijk Ordening Joke Geldhof: “Wij zijn blij dat wij dit omvangrijke initiatief in de metropoolregio Amsterdam mogelijk kunnen maken. Dit brengt ons weer een stap dichterbij onze ambitie om in 2050 een echt duurzame energievoorziening te hebben in de provincie Noord-Holland. Als provincie faciliteren wij graag initiatieven voor zonne-energie op plekken waar het kan en past. Op die manier willen we ruimte bieden aan duurzame energie en tegelijkertijd de economische en landschappelijke kwaliteiten van het buitengebied behouden.”

Voorwaarden

Zonne-energie is een van de speerpunten van het duurzaamheidsbeleid van de provincie. Naast het stimuleren van zonne-energie op daken wordt ruimte geboden aan zonneparken in landelijk gebied. Daaraan zijn wel voorwaarden verbonden. Zo geldt er een maximale hoogte van de panelen,  mogen de zonneweides maximaal 25 jaar blijven staan en wordt een aantal kwetsbare landschappen uitgesloten van zon-ontwikkelingen.

Stimuleringsgebieden met zonneparken groter dan 25 hectare mogen alleen in gebieden met een grote dynamiek liggen en in samenwerking met, en met draagvlak van, belanghebbenden in de omgeving tot stand komen. Doel is het open gebied te sparen en zo de economische (agrarische) en landschappelijke kwaliteit van het buitengebied te behouden. De plannen voor de Groene Hoek voldoen hier aan.

zon energie

Energietransitie steeds groter aandeel voor zonne-energie

Het aantal zonne-energie projecten waarvoor een beroep wordt gedaan op de Stimuleringsmaatregel voor Duurzame Energie (SDE+) neemt toe.

Van de in totaal 4.673 projecten waarvoor een aanvraag is ingediend, zijn er 4.484 voor zonne-energie. Hiermee is voor zonne-energie het grootste deel van het beschikbare budget aangevraagd.
Minister Kamp: ‘Om de transitie van fossiele energie naar duurzame energie te ondersteunen is de Stimuleringsregeling Duurzame Energie een van de belangrijkste instrumenten. Ik ben blij te zien dat het aantal projecten voor zonne-energie stijgt. De meest geproduceerde en voordeligste vormen van duurzaam opgewekte energie waren tot nu toe  nog verschillende toepassingen van biomassa en windenergie. Deze ronde laat zien dat het enthousiasme voor zonne-energie toeneemt’.

Naast de aanvragen voor zonne-energie is er ook veel budget voor windenergie aangevraagd. Naar verwachting wordt rond de zomer bekend gemaakt welke projecten erkend worden.

Voor 2017 kan in twee rondes een beroep worden gedaan op de maatregel. Voor iedere ronde is 6 miljard euro beschikbaar.

Download hier kamerbrief over verloop 1e openstelling.

 

zonne energie zonnepanelen

Samenwerking met ECN werpt zijn vruchten af

Tempress Systems heeft een miljoenenorder in de wacht gesleept bij een Chinese zonnepanelenfabrikant, waarvan de naam niet bekend is gemaakt. De komende maanden verscheept de machinebouwer uit Vaassen de zonnecelproductiemachines naar China.

Met de apparatuur worden zeer efficiënte kristellijn silicium n-type zonnecellen gefabriceerd. Het eindproduct is een dubbelzijdig zonnepaneel, dat aan beide zijden zonnestroom opwekt. “Dit is het resultaat van een jarenlange, vruchtbare samenwerking tussen ECN en Tempress“, zegt Paul Wyers, directeur zonne-energie bij ECN. “De capaciteit van de productielijn zal in de eerste fase ruim tweehonderd megawattpiek zijn. Plan is om de productiecapaciteit later uit te breiden tot één gigawattpiek”.  Ter indicatie: in Nederland zou een geïnstalleerd vermogen aan zonne-energiesystemen van één gigawattpiek ongeveer 250.000 Nederlandse huishoudens van groene stroom kunnen voorzien.

Lees meer

Rondetafelgesprek over duurzame energiewinning

Rondetafelgesprek georganiseerd door Onsnoordholland in samenwerking met Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) van 6 januari 2017 met als thema duurzame energiewinning waarbij voornamelijk werd gesproken over wind en zon energie. Welke kansen en welke struikelblokken zijn er

Aanwezige partijen: ECNWindunie, Wilms Installatietechniek, Zonnepark Bergen Energie, Novaconnect, Kennemerwind.

Tijdens het gesprek bleek dat alle betrokken partijen goed op 1 lijn bleken te liggen, helaas werd ook duidelijk tijdens het gesprek dat Provincie Noord-Holland er een wat ander beleid op na houdt. Omdat Provincie Noord-Holland niet vertegenwoordigt waren bleven een aantal vraagstukken onbeantwoord, maar ECN heeft beloofd deze vraagstukken door te schuiven naar de provincie en er op terug te komen bij de betrokkenen.

Ton Veltkamp die namens ECN als gespreksleider aan tafel zat, bleek deze functie uitstekend onder de knie te hebben. Alle partijen kwamen goed aan bod en konden daardoor hun werkzaamheden op het gebied van energie en hun aanwezigheid aan iedereen goed uitleggen. Na het gesprek bleven alle partijen nog na om visitekaartjes uit te wisselen of nog na te praten over oplossingen voor wat knelpunten. Alle interviews werden op film gezet en bewerkt door Sander van Branding New. Al met al was het een positief gesprek en zijn ook na dit gesprek weer mensen verbonden en tevreden naar huis toe gegaan. Hier doen wij het voor…

Videos

Voor meer video’s van Onsnh Rondetafelgesprekken aboneer je op Onsnh Youtube kanaal!

 

 

Nico Moen IJburg College zonnepanelen

ZONCOALITIE-EVENT: Amsterdams meest duurzame netwerkevenement

Bestuurders, directeuren en vastgoedeigenaren zien de toekomst zonnig in.

Amsterdam herbergt maar liefst 1.200 voetbalvelden, oftewel 800 hectare, aan dakoppervlak dat geschikt is voor zonne-energie! Daar wordt slechts een klein gedeelte van gebruikt. Topbestuurders, directeuren en vastgoedeigenaren bespreken donderdag 15 december in RAI Amsterdam hoe we die 800 hectare zo snel mogelijk vol kunnen leggen met zonnepanelen. Het doel: 1 miljoen zonnepanelen.

Programma

Het programma wordt geopend door wethouder Abdeluheb Choho en vervolgens laat cabaretier Ernst van der Pasch zijn licht schijnen op sustainable ondernemen. Na de paneldiscussie wordt de ‘Chasing the Sun’-vlogger bekend gemaakt en is er ruim de tijd voor de netwerkborrel. Tijdens het evenement gaan ambassadeurs als de Amsterdam RAI, het Marnixbad, het IJburgcollege, ABN AMRO, UvA, en GVB in gesprek met andere ondernemers , bestuurders en vastgoedeigenaren in Amsterdam.

De Amsterdamse Zoncoalitie is een breed, door de Gemeente amsterdam en Amsterdam Smart City geïnitieerd samenwerkingsverband van installateurs, leveranciers, energiebedrijven en zoncoöperaties.

BouwendNederland Bouw maakt het

‘Bouw moet nog innovatiever worden’

‘Wil de bouw de opgaven die op de sector afkomen voor verduurzaming en renovatie aankunnen, dan moeten we nog innovatiever worden, hoe vernieuwend we nu ook al zijn.’ Die oproep deed Bouwend Nederland-voorzitter Maxime Verhagen maandagmiddag aan het slot van zijn bezoek aan Solliance, het Nederlands-Belgisch-Duits samenwerkingsverband van zon-PV onderzoekers op de High Tech Campus in Eindhoven.

Verhagen bezocht Solliance in het kader van de actieweek ‘De Bouw maakt het SLIM’ en reed in stijl voor in een Tesla. In het Solliance-gebouw liet hij zich vergezeld van een select gezelschap van stakeholders van Bouwend Nederland rondleiden door de proeffabriek. Daar testen onderzoekers dunne film zonneceltechnologie voor vooral toepassing in bouwmaterialen. ‘Oude dikke zonnepanelen raken passé. Door nieuw materiaalgebruik zijn er inmiddels veel meer toepassingen denkbaar, zelfs zonnecellen in wegdek’, schetste Verhagen de mogelijkheden voor de bouw na zijn rondgang door de hal met high tech testapparatuur.

Lees meer