agrarisch tractor subsidie landbouw

Tot €500.000 voor agrarische koplopers

Voor de (samenwerkende) landbouwer is tot € 500.000 subsidie beschikbaar wanneer geïnvesteerd gaat worden in het ontwikkelen, demonstreren of uitrollen van innovaties die leiden tot verduurzaming in de breedste zin van het woord.

Landbouw is een zeer belangrijke sector in Nederland en in Noord-Holland. Er zijn vele product- en conceptontwikkelingen gaande die leiden tot een meer effectieve, gezonde en duurzame bedrijfsvoering. Subsidies stimuleren zowel de ‘early adaptors’ (de eerste bedrijven die innovaties implementeren) als de ‘early majority’ (de eerste grote groep bedrijven die innovaties doorvoert). Provincie Noord-Holland stelt een circa € 5 miljoen beschikbaar (50% ELFPO middelen en 50% cofinanciering van de Provincie) voor landbouwbedrijven die fysieke investeringen gaan doen in innovaties.

Er zijn twee deelregelingen:

1.       Investeren in het ontwikkelen, testen of demonstreren van innovaties binnen de agrarische sector.

2.       Investeren in een brede uitrol van innovaties binnen de agrarische sector.

Projecten die in aanmerking komen voor de bovenstaande deelregelingen hebben ten minste betrekking op één van de volgende thema’s:

  • verschuiving van de bestaande kostenreductiestrategie naar een meerwaardestrategie, met nieuwe marktconcepten, nieuwe verdienmodellen, meerwaardecreatie;
  • beter beheer van productierisico’s, versterking van de positie van de primaire producent in de handelsketen, verminderen van marktfalen;
  • maatregelen die leiden tot een geringer grondstoffengebruik en een gesloten kringloop, met als resultaat een emissievermindering van milieubelastende stoffen naar bodem, lucht en grond- en oppervlaktewater (zoals
  • broeikasgassen, ammoniak, nutriënten en bestrijdingsmiddelen) en minder uitputting van hulpbronnen en grondstoffen (zoals water, fosfaat en bodemvruchtbaarheid);
  • klimaat mitigatie (vermindering van de uitstoot van broeikasgassen door een zuiniger energiegebruik, reductie van het gebruik van fossiele energie door omschakeling op hernieuwbare energie, productie van hernieuwbare energie);
  • klimaat adaptatie (door het tegen gaan van dan wel het verminderen van de effecten van grotere watertekorten en -overschotten en toenemende verzilting);
  • verbetering van dierenwelzijn/diergezondheid en verminderd risico voor de volksgezondheid bij de interactie tussen mens en dier;
  • behoud en versterking van biodiversiteit en omgevingskwaliteit.

De subsidie kan aangevraagd worden t/m 28 februari door bedrijven die gevestigd zijn in Noord-Holland.

 

Heeft u een innovatief idee? We gaan er graag met u over in gesprek om uw subsidiemogelijkheden in kaart te brengen voor deze en andere subsidies.

Lydia Gitsels – Nova Connect