VOORWAARDEN

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Onsnh niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. Onsnh is dan ook niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen, interviews en mededelingen op de pagina’s van deze site, zijn die van de auteur(s), columnschrijvers of experts en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internet provider of Onsnh. Onsnh kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

Onsnh kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Onsnh garandeert noch ondersteunt enige product of enige dienst genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Onsnh behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Intellectueel eigendom

Alle rechten, met betrekking tot het Onsnh-logo en de merknamen Onsnh en OnsNoordHolland berusten bij MVPublisher. De informatie op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Het is dan ook voor u als gebruiker niet toegestaan de naam of informatie te distribueren, verkopen, verveelvoudigen of op enige wijze te veranderen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de betreffende eigenaar van het auteursrecht op deze informatie.

MVPublisher heeft het recht de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van haar website te verwijderen indien er sprake is van inbreuk op rechten van derde(n).

Links naar andere websites

Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites. Onsnh is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons) gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.