juridisch Marianne Zeeman

Vordering op ontbonden / lege B.V.

In de praktijk heb ik al meermalen meegemaakt dat cliënten mij benaderden omdat zij een vordering hebben op een B.V. die ineens ontbonden was of geen verhaal meer bood aangezien de onderneming ineens alle waardevolle assets had verkocht. Dit betekent echter nog niet dat de vordering die de cliënt heeft op de ontbonden/lege B.V. gelijk afgeboekt en nooit meer geïncasseerd kan worden. Onder omstandigheden kan de vordering namelijk succesvol verhaald worden op de (voormalig) bestuurders.

 

Indien u als ondernemer een overeenkomst heeft gesloten met een B.V. en deze blijkt ontbonden dan wel leeg te zijn terwijl deze vennootschap nog niet aan alle contractuele verplichtingen heeft voldaan dan adviseer ik altijd om bij ontdekking hiervan direct de (voormalig) bestuurder(s) aan te spreken. Op grond van vaste jurisprudentie is de bestuurder die heeft bewerkstelligd of toegelaten dat de vennootschap haar contractuele verplichtingen niet nakomt, namelijk aansprakelijk. Daartoe is wel vereist dat de bestuurder een ernstig verwijt treft.

 

Recentelijk zijn door de rechtbank Overijssel en door de rechtbank Amsterdam vonnissen gewezen waarin contractspartijen succesvol de (voormalig) bestuurder op die manier hebben aangesproken. In de laatstgenoemde zaak had een leasemaatschappij met een vennootschap een leaseovereenkomst gesloten; in deze leaseovereenkomst was bedongen dat de moeder van de vennootschap (de holding) borg zou staan voor de verplichtingen van de vennootschap uit hoofde van de leaseovereenkomst. Bestuurder X had de overeenkomst van borgtocht gesloten, waarbij de holding dus borg zou staan voor de schulden van de vennootschap uit de eerder gesloten leaseovereenkomst. Nadien heeft bestuurder X de holding ontbonden, zonder zich ervan te vergewissen of de schuld waarvoor de holding borg stond nog bestond. Daarmee heeft bestuurder X de leasemaatschappij een verhaalsrecht ontnomen en oordeelde de rechter dat bestuurder X aansprakelijk was voor de hierdoor opgelopen schade bij de leasemaatschappij.

 

Indien een partij een vordering heeft op een B.V. op grond van een onrechtmatige daad en de B.V. is ineens ontbonden dan is het aanspreken van de (voormalig) bestuurder(s) gecompliceerder. Toch is dan het aanspreken van de bestuurder(s) ook in een dergelijk geval onder omstandigheden niet geheel kansloos.

 

Mijn advies is dan ook aan ondernemers: geef niet snel op, spreek de (voormalig) bestuurder(s) aan en nog beter win advies in bij een hierin gespecialiseerde advocaat / jurist.

 

Marianne Zeeman – Scherp Advocaten